DE KT 1 TIET VẬT LÝ 8 học kỳ 1

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:18

PHÒNG GD & ĐT TRƯỜNG THCS *** Cấp độ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Mụn: Vật Tiết: Vận dụng Nhận biết Thụng hiểu Cấp độ thấp Viết cơng thức tính vận tốc Giải thích đại lượng cú cụng thức tớnh vận tốc 1,5 15% Vận dụng cơng thức tính vận tốc 20% Chủ đề Chủ đề 1: Chuyển động học Số câu Số điểm Tỉ lệ % Nhận biết chuyển động học 1 10% Chủ đề 2: Lực ma sỏt Cộng 4,5 45% Nêu ví dụ lực ma sỏt đời sống Số câu Số điểm Tỉ lệ % 3 30% 3 30% Vận dụng Vận dụng P công thức p= S công thức P để giải toỏn p= cụ thể S Chủ đề 3: Áp suất Số câu Số điểm Tỉ lệ % T Số câu T Số điểm Tỉ lệ: Cấp độ cao 1 10% 4,5 45% 1,5 15% 3,5 35% 1 10% 1 10% 2,5 25% 10 100% PHềNG GD &ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mụn: Vật lớ Tiết: Ngày kiểm tra: 11/10/2017 TRƯỜNG THCS *** ĐỀ BÀI Câu 1: (2,5 điểm) a) Chuyển động học gì? b) Viết cơng thức tính vận tốc? Giải thích đại lượng? Câu 2: (3 điểm) a) Hãy nêu dụ lực ma sát trượt đời sống b) Hãy nêu ví dụ lực ma sát lăn đời sống c) Hãy nêu ví dụ lực ma sát nghỉ đời sống Câu 3: (2 điểm) Một người với vận tốc 5km/h Tỡm khoảng cỏch từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian để người từ nhà đến nơi làm việc 30 phút? Câu 4: (2,5 điểm) Một người có trọng lượng 450N Diện tích bàn chân tiếp xúc với mặt sàn 0,03m2 Tính áp suất người tác dụng lên mặt sàn nằm ngang trường hợp: a) Khi người đứng bình thường b) Khi người co chân Hết Người biờn soạn đề PHÒNG GD & ĐT TRƯỜNG THCS *** Cõu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Mụn: Vật lớ Tiết: Đáp án a) Sự thay đổi vị trí vật theo thời gian so với vật khác gọi chuyển động học s Cõu b) Cơng thức tính vận tốc: v = t Trong đó: v vận tốc, s quãng đường được, t thời gian để hết quãng đường - HS lấy ví dụ lực ma sát trượt đời sống - HS lấy ví dụ lực ma sát lăn đời sống - HS lấy ví dụ lực ma sát nghỉ đời sống Tóm tắt: v = km/h t = 30 phút = 0,5 h s=? Giải: Cõu Cõu Áp dụng công thức v = s t ⇒s = v t Thay số s = 5.0,5 = 2,5(km) Vậy khoảng cách từ nhà tới nơi làm việc 2,5km - Tóm tắt: P = 450N S = 0,03 m2 a) p =? b) p’ = ? Giải Cõu Áp suất người tác dụng lên mặt sàn đứng bỡnh thường là: P 450 Áp dụng cụng thức: p = S = 0, 03.2 = 7500 N / m Áp suất người tác dụng lên mặt sàn đứng bỡnh thường là: P Điểm 0,75 0,25 0,25 0,25 1 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 450 Áp dụng cụng thức: p ' = S = 0, 03 = 15000 N / m 0,75 Người biên soạn hướng dẫn chấm ...PHềNG GD &ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mụn: Vật lớ Tiết: Ngày kiểm tra: 11 /10 /2 017 TRƯỜNG THCS *** ĐỀ BÀI Câu 1: (2,5 điểm) a) Chuyển động học gì? b) Viết cơng thức tính vận tốc? Giải thích... lên mặt sàn đứng bỡnh thường là: P Điểm 0,75 0,25 0,25 0,25 1 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 450 Áp dụng cụng thức: p ' = S = 0, 03 = 15 000 N / m 0,75 Người biên soạn hướng dẫn chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT 1 TIET VẬT LÝ 8 học kỳ 1, DE KT 1 TIET VẬT LÝ 8 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay