NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐ

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:17

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐNỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐNỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐNỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐNỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐNỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐNỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐNỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐNỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG SỐ Các dạng xung, thông số xung có dạng lý tưởng, thơng số xung có dạng thực tế? Biểu thức giải tích dạng xung áp đơn giản, viết biểu thức giải tích xung để làm gì? Khóa điện tử gì? Nêu thoogn số khóa điện tử? Chế độ tĩnh Trazito: - Ba kiểu đồ mắc Tranzito? - Các chế độ làm việc Tranzito? - Nghiên cứu chế độ tĩnh Tranzito để xác định thông số KĐT? Nghiên cứu chế độ động Tranzito để xác định thông số KĐT? Biện pháp để tăng tốc độ chuyển mạch KĐT? Mạch KĐTT? Mạch vi phân (trừ mục 2c)? Mạch tích phân (trừ mục 2c)? Mạch phân chia xung áp thực tế? 10 Mạch hạn chế: khái niệm, nguyên lý mạch hạn chế dung Diode? 11 Các mạch ghim điện áp: Phân tích vẽ dạng tín hiệu vào, đồ ghim H4-16a H4-16b? 12 Khái niệm chung mạch phát xung? 13 Mạch đa hài ghép Bazo-Colecto: - Chỉ phản hồi dương mạch? - Dạng xung từ Colecto Tranzito nào? - Với đa hài đối xứng, để thay đổi Tx ta phải thay đổi giá trị linh kiện nào? 14 Với đa hài dung NAND, để thay đổi Tx ta phải thay đổi giá trị linh kiện nào? 15 Với đa hài dùng IC555, để thay đổi Tx ta phải thay đổi giá trị linh kiện nào? 16 Mạch phát xung đa hài dùng KĐTT? 17 Đơn hài đợi ghép Emito: Định nghĩa, dạng xung ra? - Độ rộng xung có chuẩn khơng? Giải thích? - u cầu Ti ti? 18 Đơn hài đợi dùng NAND? 19 Phân tích hoạt động đồ đơn hài đợi dùng IC555, để thay đổi tx ta phải thay đổi giá trị linh kiện nào? 20 Nguyên lý tạo xung áp cưa? 21 Mạch tạo xung áp cưa dùng Trazito? 22 Mạch tạo xung áp cưa dùng KĐTT? 23 IC số họ TTL? 24 IC số họ CMOS? 25 Trigo D? Cách tạo phần tử đếm Trigo D? 26 Trigo J-K? Cách phần tử đếm Trigo J-K? 27 Đếm xung: định nghĩa, thông số chủ yếu? 28 đồ đếm không đồng dùng Trigo D? 29 đồ đếm 10 không đồng dùng Trigo D? 30 Cách tạo đếm có dung lượng đếm lớn? 31 Thanh ghi dịch: định nghĩa, phân tishc ghi bit? 32 Mạch giải mã đèn thị thanh? 33 Bộ dồn kênh: định nghĩa, cấu trúc ứng dụng? 34 Bộ phân kênh: định nghĩa, cấu trúc ứng dụng? Các hình vẽ nhớ: - H(2-5) H(3-4,9) H(4-7,8,9,10,11,12,13) H(5-3,9,11,19,32) H(6-1,11) H(7-6,8) H(8-5,8,11,12,14,17,18) ... phần tử đếm Trigo J-K? 27 Đếm xung: định nghĩa, thông số chủ yếu? 28 Sơ đồ đếm không đồng dùng Trigo D? 29 Sơ đồ đếm 10 không đồng dùng Trigo D? 30 Cách tạo đếm có dung lượng đếm lớn? 31 Thanh... đổi giá trị linh kiện nào? 20 Nguyên lý tạo xung áp cưa? 21 Mạch tạo xung áp cưa dùng Trazito? 22 Mạch tạo xung áp cưa dùng KĐTT? 23 IC số họ TTL? 24 IC số họ CMOS? 25 Trigo D? Cách tạo phần tử...14 Với đa hài dung NAND, để thay đổi Tx ta phải thay đổi giá trị linh kiện nào? 15 Với đa hài dùng IC555, để thay đổi Tx ta phải thay đổi giá trị linh kiện nào? 16 Mạch phát xung đa hài dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐ, NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT XUNG VÀ SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay