Toán nâng cao lớp 4

9 67 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:13

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TOÁN NÂNG CAO LỚP Bài 1:Tuổi mẹ lần tuổi tuổi Mẹ 28 tuổi Tính tuổi người Bài 2: Tuổi nhiều tuổi bố tuổi Bố 40 tuổi Tính tuổi con, tuổi bố Bài 3: Tổng số tuổi bố 64 tuổi Tuổi cha lần tuổi tuổi Tính tuổi người Bài 4: Cho hình chữ nhật có chu vi 360 m, giảm chiều dài m, thêm chiều rộng m hình chữ nhật trở thành hình vng Tính độ dài cạnh hình chữ nhật ban đầu Bài 5: Cho hình chữ nhật có chu vi 360 m, lần chiều dài lần chiều rộng Tính độ dài cạnh hình chữ nhật ban đầu Bài 6: Cho hình chữ nhật có chu vi 360 m, giảm chiều dài m, thêm chiều rộng m hình chữ nhật trở thành hình vng Tính độ dài cạnh hình chữ nhật ban đầu Bài7: Hai đội trồng 1275 đội thứ trồng nhiều đội thứ hai 285 Hỏi đội trồng cây? Bài8: Một ruộng có chu vi 530, chiều rộng chiều dài 47 m Tính độ dài cạnh Bài 9: Trung bình cộng hai số 135 Biết số thứ số thứ hai 40 Tìm hai số đó? Bài 10: Tìm số, biết néu đem số chia cho thương 207 số dư số lớn Bài 11: Cho hình chữ nhật có chu vi 96 m, chiều rộng ngắn chiều dài m Tính diện tích hình chữ nhật Bài 12: Tìm số biết rằngnếu đem số chia cho thì thương số dư, đồng thời số dư số chẳn số lớn có Bài 13:Tìm hai số biết tổng chúng số lớn có ba chữ số hiệu hai số số lớn có hai chữ số Bài 14: Cho hinhg chữ có chu vi 146 m, chiều dài chiều rộng 13m Tính diện tích hình chữ nhật Bài 15: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 96 máy tính, bết tăng chiều rộng thêm 3m giảm chiều dài 5m mảnh đất trở thành hình vng Hãy tính diện tích hình chữ nhật Bài 16: Cho dãy số 2; 4; 8; a) Số thứ 2009 dãy số nào? b) Tính tổng 2009 số dãy số trên? Bài 17:Thương hai số Hiệu hai số 1506 Tìm hai số Bài 18: Tìm x x   x   x   18 20 x x + 45 = 20 + 21 + 22 + + 29 875 x x + 125 x x = 2600 Bài 19: Tính cách thuận tiện nhất: a) 1268 + 99 + 501 b) 168 + 2080 + 32 745 + 268 + 732 87 + 94 + 13 + 1295 + 105 + 1460 121+ 85 + 115 + 469 Bài 20: Tìm số có hai chữ số , biết thêm voà bên trái số chữ số số gấp lần số phải tìm Bài 21: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 96 máy tính, bết tăng chiều rộng thêm 3m giảm chiều dài 5m mảnh đất trở thành hình vng Hãy tính diện tích hình chữ nhật Bài22 :Thương hai số Hiệu hai số 1506 Tìm hai số Bài 23: Năm 1 tuổi bố tuổi Biết bố 30 tuổi Hỏi năm bố tuổi Bài 24: Tìm số tự nhiên bé chia cho dư 1, chia cho dư 2, chia cho dư 3, chia cho dư Bài 25: Tìm số có hai chữ số, biết viết thêm chữ số vào chữ số số số gấp lần số phải tìm Bài 26: Tính nhanh: a) x x 10 + x 25 x 12 + x 18 x 31 + x34 x 36 b) x 17 x + 28 x 13 + 31 x14 c) 2007 x 20082008 - 2008 x 20072007 d) x x x x 50 x 25 x 125 e) 1981 + 3962 5943 + 7924 f) 996 x 75 + 998 x 24 + 998 Bài 27: Một phép chia có thương số dư Tổng số chia, số bị chia số dư 2406 Tìm số bị chia Bài 28: Tìm số Biết lấy số cộng với 286 613 Bài 29: Tuổi hai bố cộng lại 58 tuổi Bố 38 tuổi Tính tuổi ngươin Bài 30: Trung bình cộng hai số 28 Một hai số 28 Tìm số Bài 31: Viết thành tích hai thừa số: 20092009 + 20082008 + 20072007 Bài 32: Tích ba số 720 Tích số thứ số thứ hai 80 Tích số thứ hai số thứ ba 180 Tìm ba số Bài 33: Tìm số, Biết tích với 10 10 200770 đơn vị Bài 34: Tổng ba số 352 Nếu bớt sốt đơn vị, số thứ hai 15 đơn vị số thứ ba 30 đơn vị ba số Tìm ba số Bài 35: Tìm số, biết số bé số lớn hiệu số lớn số bé 2007 MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP CHUNG Bài 1: Khối khối trồng 510 Nếu khối trồng thêm 100 cây, khối trồng 10 số khối gấp đôi số khối Tính xem khối trồng Bài :a) Khơng thực phép tính so sánh: 2008 x 2007 2006 x 2009 c) Cho dãy số : 1; 4; 7; 10; 13 Số 2009 có thuộc dãy khơng ? Vì sao? Bài 3: a)Để đánh sách dày 325 trang, người ta cần phải dùng chữ số ? b)Người ta đánh sách dùng 450 chữ số Hỏi sách dày trang Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng cạnh hình vng Biết chu vi hình vng chu vi hình chữ nhật 30 cm diện tích hình chữ nhật diện tích hình vng 300cm2 Tính diện tích hình Bài 5: Cho hình chữ nhật có chu vi 360 m, lần chiều dài lần chiều rộng Tính độ dài cạnh hình chữ nhật ban đầu Bài Cho bốn chữ số 1, 2, 3, Hãy viết tấ các số có đủ bốn chữ số khác Rồi tính tổng tất số vừa lập Bài 7: Cho ba chữ số 0, 2, 3, Hãy viết tấ các số có đủ ba chữ số khác Rồi tính tổng tất số vừa lập Bài 8:Tìm số tự nhiên, biết vis thêm chữ số vào sau nó, ta số lớn số cho 754 đơn vị Bài 9: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết số gấp lần tổng chữ số Bài10: Tổng hai số 37, gấp ba lần số thứ năm lần số thứ hai hai só có tổng 159 Tìm hai số Bài 11; Hãt viết 55 thành tổng dãy số tự nhiên liên tiếp Bài 12: Hiệu hai số 510, viết thêm chữ số vào bên phải số bị trừ giữ nguyên số trừ, ta hiệu 6228 Tìm số Bài 13: Một ruộng hình chữ nhật co0s chiều dài chiều rộng Nếu kéo dài chiều rộng thêm m diện tích hình chữa nhật tăng thêm 210m Tính diệntích hình chữ nhật ban đầu Bài 13: Tìm số có chữ số biết: xố chữ số hàng trăm số ta số mới, lấy số phải tìm chia cho số thương dư 16 Bài 14: Tìm số có hai chữ số; biết viết thêm chữ số vào hai chữ số số ta số gấp lần số cho Bài 15: Hai kho gạo có 280 Nếu chuyển 30 kho thứ sang kho thứ hai số gạo kho thứ hai nhiều kho thư Hỏi kho có gạo? Bài 16: Một hình chữ nhật có chu vi 40 m Nếu tăng chiều dài lên lần chiều rộng lên lần hình chữ nhật trở thành hình vng Tình diện tích hình vng Bài 17: Tìm số có ba chữ số biết số chia cho dư 3, chia cho dư 1, chia cho vừa hết có chữ số hàng trăm Bài 18: An nhân hai số tự nhiên liên tiếp số tân Binh nói ngay: “Bạn nhân sai rồi” Bình lí luận mà nhận xét vậy? Bài 19: Tìm số lớn 80, nhỏ 100 biết lấy số cộng với chia cho dư lất số cộng với 17 rơid cia cho chững dư Bài 20: Tìm tất chữ số x y đê số 59 x5 y chia hết cho 15 Bài 21: Tìm chữ số a b để số 1a83b chia hết cho 45 Bài 22:Tìm chữ số a, b, HS khá, giỏi hồn thành tất tập Sao cho số a7b8c9 Chia hết cho Bài 23: Bạn An nhân số với 436 sơ ý nên bạn viết tích riêng thăng hàng với tích 3024 Em tìm thừa số thứ tích phép nhân Bài 24: Cho dãy tính: 128 : x 16 x + 52 : Hãy thêm ngoặc đơn vào dãy tính cho a) Kết số tự nhiện nhỏ b) Kết số tự nhiên lớn Giải thích cách làm Bài 25: khơng tính tổng số, biến đổi tổng sau thành tích hai thừa số 462 + 273 + 315 + 630 Bài 26: Hãy tìm mốt số biết số nhân với cộng với 6, cộng với 6, đượcbao nhiêu đem chia cho lấy kể trừ Bài 27: Khi thưc phép nhân với 983 với số có ba chữ số , bạn Bình đặt tích riêng thứ ba thẳng cột với tích riêng thứ hai nên kết 70776 Em tìm thừa số có ba chữ số chưa biết phép nhân trên, biết chữ số hàng trăm chữ số hàng chục đơn vị Bài 28: Tính 37064 - 64 x (82 + 42966 : 217) Bài 29: Cuốn sách “ Em muốn giỏi tốn 5” có 172 trang Em cho biết cần chữ số để đánh số trang sách Bài 30: Cho số có hi chữ số Nếu viết thêm chữ số vào số ta số gấp lần số cho> Hãy tìm số cho Bài 31: Tìm mốt số tự nhiên bé cho tổng chữ số 20 PHẦN 4: CÁC ĐỀ BÀI THAM KHẢO MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA Cho số có chữ số Nếu viết thêm chữ số vào hai chữ số số , ta số có chữ số chia hết cho Tìm số cho; Biết hiệu số 110 Năm bác Thu 45 tuổi, bác có cháu với tuổi 15,11 Hỏi năm sau tuổi bác Thu tổng số tuổi cháu? (Thừa Thiên Huế.1997-1998) Một người viết số tự nhiên liên tiếp từ đến 1992 Hỏi người viết tất chữ số ? (Quốc gia.1991-1992.Bảng B) Tìm số tự nhiên nhỏ cho tổng chữ số 21.(T.T.Huế 2001-2002) Hãy viết : a, Số tự nhiên lớn có chữ số cho tổng chữ số 10 b, Số tự nhiên bé cho tổng chữ số 19(Tỉnh Khánh Hồ,1982-1983) Tổng số 1998 Lấy số lớn chia cho số nhỏ thương dư Tìm hai số (Tỉnh Khánh Hòa,1988-1989,vòng 1) Hỏi sau năm tuổi mẹ gấp đôi tuổi con? Biết cách năm tuổi mẹ gấp lần tuổi tổng số tuổi mẹ lúc 32.(Thừa Thiên Huế,1999-2000) Năm 1994 người anh 16 tuổi, người em 11tuổi Hỏi vào năm tuổi anh gấp đôi tuổi người em? (Quốc gia-Bảng B,1993-1994) Ngày xuân , ba bạn Huệ, Hằng , Mai trồng Biết tổng số bạn trồng 17 cây; số hai bạn Huệ Hằng trồng nhiều số Mai trồng cây; số Huệ trồng 2/3 số trồng Hằng Em tính xem bạn trồng cây? (Tỉnh Hà Tây , 2000-2001) 10.Tính nhanh: a, 1999  + 1999 + 1999  13 25 37 49 85 97        1000 1000 b 1000 1000 1000 1000 1000 (T.P.Hồ Chí Minh,2000-2001) 11.Hai bạn Quang Huy mua sách giáo khoa.Quang mua hết 5/6 số tiền mang theo , Huy mua hết 8/9 số tiền mang theo Số tiền bạn nhau.Hỏi bạn lúc đầu mang theo tiền? Biết lúc đầu số tiền Huy Quang 4500 đồng.(T.T.Huế,1997-1998) 12.Vườn rau hình chữ nhật chiều dài gấp lần chiều rộng Số đo chiều dài chiều rộng vườn tính mét số đo tự nhiên Số đo diện tích vườn rau số có chữ số , chữ số hàng đơn vị Tìm chu vi vườn rau (Khánh Hòa-Vòng ; 1988-1989) 13.Hãy so sánh tổng số chẵn với tổng số lẻ số tự nhiên từ đến 100 (Khánh Hòa – vòng , 1989-1990) 14 Trên dải băng người ta viết sau : KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM màu theo thứ tự Xanh , Đỏ , Vàng , Tím ; tiếng màu Hỏi chữ thứ 66 chữ ? Màu ? (T.T.Huế ; 1998-1999) 15.Cho hai số tự nhiên A = 19991999  200020002000 B = 20002000  199919991999 Tính A – B ( T.T.Huế , 1999 – 2000 ) 16.Một phép chia có thương 5, số dư Tổng số bị chia , số chia số dư 106 Tìm số bị chia , số chia ? (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , 2000-2001) MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN HS GIỎI BẬC TIỂU HỌC HUYỆN,TỈNH VÀ QUỐC GIA Trong tháng đó, ngày đầu tháng ngày cuối tháng ngày chủ nhật Hỏi tháng tháng năm (T.P.Hồ Chí Minh,2001-2002) Tìm số có chữ số,biết ta viết thêm chữ số 1vào trước số số có chữ số Nếu viết thêm chữ số vào sau số ta số có chữ số, gấp lần số (Hà Nội , 1985 - 1986) Tìm y biết: y0 y04  40 y0 y  y040 y  10101 11 (Quốc gia 1988 - 1989) Một trường tiểu học có 40 bạn tham gia Hội khỏe Phù Đổng thi đấu mơn : bóng bàn , bóng đá điền kinh Biết đội có 20 bạn thi đấu bóng đá , 10 bạn thi đấu bóng bàn , có 15 bạn thi đấu mơn điền kinh , có bạn thi đấu mơn bóng đá bóng bàn Hỏi trường có bạn tham gia thi đấu môn ?(T.T.Huế 1999-2000) Bạn Hải cắt tờ bìa hình chữ nhật có chu vi 164cm thành hình chữ nhật Tìm kích thước tờ bìa lúc đầu Biết tổng chu vi hình chữ nhật vừa cắt 254cm (T.T.Huế 2001-2002) Có hai bình , Một lít lít Với hai bình , làm đong lít nước vòi nước máy (T.T.Huế 2003-2004) Lớp 5A 5B có 87 học sinh Biết 5/7 số học sinh lớp 5A 2/3 số học sinh lớp 5B Hỏi lớp có học sinh ? (T.T.Huế 2004-2005) Bạn Quang lần đầu mua trái xoài trái cam hết 8000 đồng , lần sau mua trái xoài trái cam hết 13500 đồng Tính giá trái xồi , trái cam (T.T.Huế 2002-2003) Hiệu số 12 ta tăng số bị trừ lên lần giữ nguyên số trừ hiệu 572 Tìm hai số (Khánh Hòa , Vòng , 1990-1991) 10.Cho số có tổng 80 Nếu lấy số thứ cộng vói 3, số thứ hai trừ 3, số thứ ba nhân với 3, số thứ tư chia cho bốn kết Hãy tìm bốn số cho (Khánh Hòa –vòng , 1990-1991) 11.Tháng 11 năm có ngày thứ năm ngày lẻ Ngày 15 tháng 11 năm thứ mấy?(Quốc gia 1995-1996) 12.Trung bình cộng tuổi bà, tuổi mẹ, tuổi cháu 36 tuổi Trung bình cộng tuổi mẹ tuổi cháu 23 tuổi, bà cháu 54 tuổi Hỏi tuổi cúa người bao nhiêu? (Thị xã Hải Dương 2000-2001) 13.Tìm hai số dãy số tự nhiên mà tổng số 3996 chúng có số chẵn (Tỉnh Quảng Ninh, 2000-2001) 14.Đầu xuân Quý Mùi, nhà bác An mua đàn gà 268 Biết số gà trắng / số gà vàng, số gà khoang / số gà trắng Em tính xem có gà loại (Tỉnh Vĩnh Phúc , 2002-2003) 15.Một xe máy ngày thứ / quãng đường, ngày thứ hai / quãng đường, ngày thứ ba xe máy thêm 40 km hết quãng đường Hỏi quãng đường dài km ? (Huyện Yên Phong, 2001-2002) 16.Tìm X: a) 45 -  ( X + ) = b) XXX  XX  X  369 (Huyện Phú Vang, 2003-2004) MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC-TỈNHQUỐC GIA 15 Cho phân số 16 Em viết phân số cho dạng tổng phân số khác có tử số (T.T.Huế,2003-2004) Có số có chữ số, số khơng có chữ số giống nhau? (T.T.Huế,2003-2004) Cho số 1960 Số thay đổi nào? Hãy giải thích nếu: a,Xóa bỏ chữ số b,Viết thêm chữ số vào sau số c, Đổi chỗ hai chữ số cho (T.T.Huế,2004-2005) Cho tích :      55   233 a,Hãy viết lại đầy đủ thừa số tích (có giải thích) b,Xét xem kết phép tính số có chữ số giống đứng liền tận bên phải kết (Khánh Hòa,1989-1990) Tính giá trị biểu thức sau: 2 2      1 3  5  7  99  101 a, Cho biểu thức : A = 101  50 ; B = 50  49 + 53  50 Khơng tính trực tiếp, sử dụngtính chất phép tính để so sánh giá trị số A B b, Cho phân số 13 / 27 / 15 Không quy đồng tử số , mẫu số so sánh phân số (Tỉnh Nam Định-vòng 1,2000-2001) Năm lớp năm trường Ảtồng 215 bóng mát Biết rằng: -Lớp 5A trồng lớp 5B -Lớp 5B trồng lớp 5C -Lớp 5C trồng lớp 5D -Lớp 5D trồng lớp 5E -Lớp 5E trồng lớp 5A Hỏi lớp trồng cây? (Khánh Hòa-vòng , 1987-1988) Tìm số có chữ số thỏa mãn điều kiện sau: + Chẵn , lớn ; + Không chia hết cho ; + Tổng chữ số (Tỉnh Thái Bình 09 / 03 / 2002) Em nêu "quy luật "viết số, viết thêm số vào chỗ chấm dãy số sau: a, , , , 16 , 25 , , 2000 2001 ; 2001 2002 b, , , 12 , 20 , 30 , , c, , , , , , , d, , 24 , 60 , 120 , 210 , , (Hà Nội – 18 / 04 / 2002) 10.Không quy đồng mẫu số so sánh phân số sau trình bày rõ lý do: (Tỉnh Hà Tĩnh , 2001-2002) 11.Khơng thực phép tính, tìm X (có giải thích) ( X + ) : 99 = ( 40390 + ) : 99 (Tỉnh Bắc Giang , 2001-2002) MỘT SỐ ĐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC TỈNH-QUỐC GIA Em thực phép tính sau cách nhanh nhất: 32  53  21 53  31  32 (Khánh Hòa-vòng1,1981-1982) An có 13 hộp bi mà tổng số bi hộp số lẻ Hỏi tổng số bi 13 hộp có số lẻ khơng ? Tại ? (Hà Nội , 18 / 04 / 2002) Tổng số 306 Lấy số lớn chia cho số nhỏ thương dư 26 Tìm số (Khánh Hòa-vòng , 1981-1982) Cho số tự nhiên , xóa chữ số hàng đơn vị số bé số cho 1970 đơn vị Tìm số cho ? (Khánh Hòa-vòng ,1988-1989) Một số có chữ số,chia hết cho Nếu bỏ chữ số hàng đơn vị số có chữ số bé số cho là1638 Tìm số cho ( Khánh Hòavòng1 , 1982-1983 ) Bốn huyện A , B , C , D tỉnh xây dựng 35 "ngơi nhà tình nghĩa" Trong có 25 ngơi nhà huyện B , C , D ; 29 nhà huyện A , C , D 17 nhà huyện B D Hỏi huyện xây dựng "ngơi nhà tình nghĩa"? (Quốc giabảng A,1993-1994) Bạn Nam viết dãy số gồm 60 số chẵn liên tiếp mà số hạng lớn 1994 Hãy tìm xem bạn Nam viết dãy số có số hạng bé số hạng nào? (Quốc gia-bảng B,1993-1994) Chính vườn hình vng người ta xây bể tưới nhỏ hình vng có cạnh song song với mép vườn cách mép vườn 11m Như diện tích vườn lại 572m2 Hỏi chu vi vườn mét? (Khánh Hòa-vòng1, 1990-1991) Khi chia số có chữ số 2ab1 cho 13 ta thương số có chữ số c2d chữ số a, b, c, d biểu thị chữ số khác c khác Em tính giá trị chữ a, b, c, d thữ lại phép chia (Quốc gia-bảng A, 1993-1994) 10.a, Không quy đồng mẫu số ,hãy so sánh cặp phân số sau 15 ; 45 5454 171717 b,Tính nhanh : 5757  191919 47 (T.P Hồ Chí Minh , 2002-2003) 11.Viết phân số có tích tử số mẫu số 24 Tính tổng tích phân số ( Thái Bình , 2002-2003) 12.Tìm X biết: 22  X (Khánh Hòa-vòng2 , 1981-1982) 22 : 12  1981   1944 12 13.So sánh cặp phân số sau: 1999 12 a) 2001 ; 11 b) 1 ; a 1 a 1 (với a >1) (T.P Hồ Chí Minh-vòng1,2000-2001) ... Định-vòng 1,2000-2001) Năm lớp năm trường Ảtồng 215 bóng mát Biết rằng: -Lớp 5A trồng lớp 5B -Lớp 5B trồng lớp 5C -Lớp 5C trồng lớp 5D -Lớp 5D trồng lớp 5E -Lớp 5E trồng lớp 5A Hỏi lớp trồng cây? (Khánh... lít nước vòi nước máy (T.T.Huế 2003-20 04) Lớp 5A 5B có 87 học sinh Biết 5/7 số học sinh lớp 5A 2/3 số học sinh lớp 5B Hỏi lớp có học sinh ? (T.T.Huế 20 04- 2005) Bạn Quang lần đầu mua trái xoài... 1993-19 94) 10.a, Không quy đồng mẫu số ,hãy so sánh cặp phân số sau 15 ; 45 545 4 171717 b,Tính nhanh : 5757  191919 47 (T.P Hồ Chí Minh , 2002-2003) 11.Viết phân số có tích tử số mẫu số 24 Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán nâng cao lớp 4 , Toán nâng cao lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay