Ôn tập hè toán lớp 3 lên lớp 4

56 41 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:13

Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Đề ôn tập môn toán lớp lờn Đề Bài : Khoanh vào đáp án a) Số liền sau sè 39759 A 39758 B 39760 C.39768 b) T×m sè tròn nghìn số 9068 11982 A 10000 vµ 12000 B 10000vµ 11000 C 11000 vµ 9000 D 39760 D 12000 vµ 11000 c) ( 98725 – 87561) x A 32493 B 39432 C 33492 D 34293 d) 12356 + 62154 : A 29262 B 39262 C 19262 D 18262 ®) 3km 12m =………………….m A 312 B 3012 C 36 D 15 e) giê = ………….phót A 49 B 36 C 396 D 13 Bµi : Mét đội thuỷ lợi đào đ-ợc 132 m m-ơng ngày Hỏi đội đào đ-ợc m m-ơng ngày Bài : đặt tính tính a)63754 + 25436 b) 93507 - 7236 c) 47264 x d) 72296 : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài : Tìm x a) x + 7839 = 16784 b) x X = 12475 c) X: 12457 = ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Gia sư Tài Năng Vit https://giasudaykem.com.vn Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài 1:Điền dấu a.3km 487m 3657m b.3760m x2…….8494m -2657m ……………………… ………………………………… ……………………… ………………………………… c.50km964m……65370m d.21378m: 2…… 10689m Bài 2:Tính giá trị biểu thøc: a.(84371 – 45263) : 3= b 1608 x5 : 4= ……………………… …………………………………… ……………………… …………………………………… …………………………………… c.12000: (3+5)= ……………………… …… …………………………………… …………………………………… d.(21470 + 34252) :6 = …………………………………… ……………………… …………………………………… Bài 3: Mẹ đem 100 000 đồng chợ; mẹ mua cho Mai đôi giày hết 36500 đồng mua áo phông hết 26500 đồng Số tiền lại mẹ dùng để mua thức ăn.Hỏi mẹ dùng tiền để mua thức ăn? Bài giải Bài 4: Điền vào ô trống chữ số thích hợp (có giải thích) Gia sư Tài Năng Việt a 81 b x ……………………… x ……………………… ….43… 5442 https://giasudaykem.com.vn ……………………… Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài : Khoanh tròn vào chữ đặt tr-ớc kết : A 4083 : = 102 (d- ) B 4083 : = 120 (d- ) C 4083 : = 1020 (d- ) D 4083 : = 12 (d- ) Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài 1:Tích số lớn có chữ số số bé có chữ số là: A.99990 B 89991 C.9999 D Bài 2:Tìm số x biết th-ơng 62680 x b»ng A.x=7835 B.x= 7845 C x= 7836 D x = 7735 Giải thích Bài : Có 45 kg bột mì đựng bao Hỏi 75kg bột mì đựng bao nhthế Bài giải Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn …………………………………………………………………………………………… Bài :a.Tính chu vi hình chữ nhật,biết chiều dµi lµ 4m 30cm vµ chiỊu réng lµ 80cm b Tính diện tích mảnh bìa hình chữ nhật, biÕt chiỊu dµi lµ 8dm vµ chiỊu réng lµ 9cm Bài giải : a) b) Bµi : T×m sè? Thõa sè 35723 Thõa sè 23 417 6150 TÝch 64 950 91 845 Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài1:Tính nhÈm: a.3000 x6 -5000 =………………… b.42000:7 + 8000 =……………… c.54000:9 + 4000 =……………… d.72000: + 1000 =……………… Bµi 2:TÝnh diện tích miếng bìa hình vuông,biết hình vuông có chu vi là3dm2cm Bài giải: Bài 3:Tính giá trị biểu thức: a.528 + 216 : x b.26946 : (9 x 2) ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ……………………… …………………………… ………………………… …………………………… Bài 4:Trong x-ởng may công nghiệp, cứ15 m vải may đ-ợc quần áo cỡ.Hỏi có 350m vải may đ-ợc quần áo với cỡ đó?còn thừa m vải? Bài giải: Bài 5:Trong hình vẽ có góc vuông vàgóc không vuông? Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài1:Tính: 54150 63270 42158 Bµi 2: TÝnh nhanh: a.100 +100:4 -50 :2 b.(6x8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14) ………………………… …………………………………… ………………………… Bài 3:Túi thứ đựng 18kg gạo,gấp 3lần túi thứ hai Hỏi phải lấy túi thứ bao nhiêukg gạo đổ sang túi thứ hai để sè g¹o ë hai tói b»ng Gia sư Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Bài giải: Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD,biếtcạnh AB=16cm,BC=20cm.cạnh CD nửa tổngAB BC.Cạnh AD gấp đôi hiệu AB BC Bài giải: Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài 1:Tính giá trị biÓu thøc: a.125 -25 x b.125 : + 75 : c.30 : + x = = = = = = Bài2:Điền dấu ®Ĩ cã kÕt qu¶ ®óng: a.1 c.1 1 1 =0 b.1 1 1=0 1 =0 d.1 1 1=0 Bµi 3:Líp A cã 40 HS đ-ợc chia thành tổ,mỗi tổ lại chia thành nhóm.Hỏi nhóm có HS Bài giải: Bài 4:a.Điền số thích hợp vào chỗ trống:ở hình vẽ bên cóhình chữ nhật là: b.Tính chu vi tõng h×nh: A G 1cm ……………………… B ……………………… 2cm …………………… C E 5cm D …………………………………………………………………………… Gia sư Tài Năng Vit https://giasudaykem.com.vn Bài 5:Điền số thích hợp vào chỗ chấm.: a.2m5dm =………dm b.2km 500m =……… m c.2m5cm=……… cm d.2km 50m =m e.2m 5mm =.mm g.2km50m =m Đề ôn tập môn toán lớp Đề BàI 1:Tìm x: a.X x3 = 432 b.X x7 = 154 c.8 xX = 304 Bài 2:Số gì? x9 +12 -.> 75 Bài 3:Một trại nuôi gà có 792 gà nhốt vào ngăn chuồng.Ng-ời ta bán số gà số gà nhốt ngăn chuồng.Hỏi ng-ời ta bán đI gà? Bài giải: Bài 4:Thay dấu * số thích hỵp: a.* ** 15 * ** b.4 * * ** * Gia sư Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Đề ôn tập môn toán lớp Đề BàI 1:Tính giá trị biểu thức: a.124 x (24 -4 x 6) b 50 + 50 x c 500 - 500 : =…………………… =……………… =……………… = = = = = = Bài 2: Tìm x: a.126 x X = 126 b X :9 = ( d- 4) c X x6 =3048 :2 ………………… ………………… …………………… ………………… …………………… …………………… ………………… …………………… …………………… Bµi 3:Mét cửa hàng có 132 kg đ-ờng,đã bán số kg đ-ờng 9kg Hỏi cửa hàng lại kg đ-ờng? Bài giải Bài 4:Một ruộng hình chữ nhật có chiều dµi 120m, chiỊu réng b»ng chiỊu dµi.a.TÝnh chu vi thưa rng ®ã b.Däc theo chiỊu réng, ng-êi ta chia ruộng thành phần,một phần hình vuông có cạnh chiều rộng ruộng,phần lại hình chữ nhật.Tính chu vi phần lại ruộng Bài giải: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ……………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Đề ôn tập môn toán lớp 4( đề số 8) Bµi 1: TÝnh nhanh : a)35 x – 70 x3 + 35 b) 10 + + + + +1 + +4 + + Bài 2: Khoanh tròn vào chữ đặt tr-ớc kết : 4m 5cm = ………………cm A 45 cm B 405 cm C 4005 cm D 450 cm Bài : Tìm x a) x – 67594 = 13272 b) x + 6942 = 7051 ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… c) x – 26940 = 57321 d ) x X = 8412 ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài :Tính diện tích miếng bìa hình vuông , biết hình vuông có chu vi dm 2cm ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bµi : Cho hình có số đo (nh- hình vẽ ) Tìm cách tính diện tích hình cho ( tìm cách tính ) A 8cm B 10cm G C D 8cm F 20cm E ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… . Bài : Điền dấu > ; < = a) 1m 10 dm b) 100cm 1m …………………………………………………………………………………………… c) 10 dm 100cm d) 7m 8cm 7m 5dm …………………………………………………………………………………………… e) 46cm 5dm g)1giê 55 …………………………………………………………………………………………… h) giê giê 60 i) 1kg 900g …………………………………………………………………………………………… k) 1200 g 1kg 400g l) 5m cm 560 cm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : Tỉng sè häc sinh cđa khèi líp 160 học sinh Trong số học sinh nữ số học sinh nam 10 học sinh Hỏi khối lớp có học sinh nữ học sinh nam ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : Trung bình cộng hai số 100 hai số đơn vị Tìm hai số ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : Tỉmh sè ti cđa hai anh em lµ 30 ti Tính tuổi ng-ời , biết anh em ti ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… §Ị luyện tập môn toán lớp Đề 28 :Tìm hai số biết tổng hiệu hai số Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Bài 1: Tìm hai số biết trung bình cộng số 1001 hiệu số 802 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 2: Mét hình chữ nhật có chu vi 68 cm Chiều dài chiều rộng 16cm Tìm diện tích hình chữ nhật ? Bài 3: Cô Vân cô Hoà mua chung mảnh vảI giá 90 000 đồng Cô Vân phảI trả cho cửa hàng nhiều cô Hoà 15000 đồng Hỏi ng-ời phảI trả cho cửa hàng tiền ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : Trung bình cộng số số lớn có hai chữ số Số lớn số bé 52 đơn vị Tìm hai số ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : Viết tất góc nhọn , góc tù , góc bẹt hình bên A B C D Đề luyện tập môn toán lớp Đề 29 :Chia cho số có chữ số Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bµi 1: TÝnh a) 150 : 30=…………… b) 200 : 40 =………… c) 48000 : 600= Bài 2: đặt tính tính : a) 408 : 12 b) 5704: 46 c) 18088 : 34 d) 340 : 13 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… e) 1790 : 38 g) 45 200 : 34 i) 8640 : 24 7140: 35 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 3: Cần phải đóng bao 50 kg xi măng Hỏi có 2340 kg xi măng đóng đ-ợc nhiều bao xi măng nh- thừa kg xi măng ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : T×m X a) X x 30 = 2340 b) 39 600 : x = 90 c) 90 : x – 48 : x = ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài : Một đội sản xuất có 24 ng-ời đ-ợc chia thành tổ Tổ làm đ-ợc 900 sản phẩm , tổ làm đ-ợc 910 sản phẩm , tổ làm đ-ợc 926 sản phẩm Hỏi trung bình ng-ời đội làm đ-ợc sản phẩm Bài : Khoanh vào chữ đặt tr-ớc câu trả lời Trong hình bên có góc nhän A gãc nhän B gãc nhän C gãc nhän D 10 gãc nhän §Ị lun tËp môn toán lớp Đề 30 :Chia cho số có chữ số ( đề số ) Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Bài 1: đặt tính tính a) 7692 : 32 b) 9891 : 48 c) 5270 : 36 d) 2566 : 53 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… e) 4935 : 43 g) 9276 : 33 h) 8556 : 27 h) 11666: 38 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 2: TÝnh giá trị biểu thức : a) 3517 x 16 - 49 372 b) 45653 + 3454 : 14 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài : Một đất hình chữ nhËt cã nưa chu vi lµ 70 m chiỊu dài chiều rộng 16 m Tính diện tích hình chữ nhật Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 4: Một bến xe buổi sáng có 1350 l-ợt hành khách Bến điều động 15 chuyến xe chở hết số khách Hỏi trung bình xe chở khách ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : Khoanh vào chữ vcáI đặt tr-ớc câu trả lời : Chu vi hình bên : A 26m 10m B 28m C 36 m 10m D 40m 6m 4m Hãy giảI thích cách làm : Đề luyện tập môn toán lớp Đề 31 :Luyện tập tổng hợp Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Bài 1: Tính giá trị biểu thức a) 2403 x + 12045 b) 326871 + 117205 x12 c) 4480 : 32 – 52x ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm x a) X x 30 = 2340 b) 39600 : X = 90 c) X : 234 = 189 Bài 3: Tìm số trung bình cộng số sau : 2001; 2002 ; 2003; 2004; 2005 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 4: Tổng hai số 2870 viết thêm số vào bên trái số bé đ-ợc số lớn Tìm hai số Đề luyện tập môn toán lớp Đề 32 :Luyện tập khái niệm phân số Gia s Ti Nng Vit Bài 1: Phân số A 12 20 B https://giasudaykem.com.vn 16 20 C 16 15 D 16 25 Bài 2: Rút gọn phân số : 6 27  .;  ;  ;  ;  14 12 36 Bài 3: Viết tất phân số phân số có mẫu số số tròn chục có hai chữ số Bài 4: Tìm x biết : x 54 68  x x 60  17 204 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : Quy đồng mẫu số cặp phân số sau : a) vµ b) vµ c) vµ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài : Quy đồng mẫu số cặp phân số sau : a) ; b) ; 10 c) 13 ; 14 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : So sánh phân số cặp sau: a) ; 7; ; b) c) 16 ; 14 28 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… .Bµi :Sắp xếp phân số sau theo thứ tự từ bÐ ®Õn lín 3 ; ; Đề luyện tập môn toán líp §Ị 33 :Lun tËp chia cho sè cã ba chữ số Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Bài 1: đặt tính tính 11086 : 483 8547 : 316 64722 : 161 6726 : 177 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm x 60720 : X = 151 X x 247 = 117 325 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 3: Khi biÕt 6942 : 216 = 32 biết phép chia 6942 : 216 có th-ơng có số d- Bài 4: điền dấu thích hợp vào ô trống 645 : 215 + 1575 : 215 41535 : 195 400 - 187 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….B µi : TÝnh a) 99999- 777 : 21 x 63 b) 4763 + 1104 : 23 - 60 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi : Hai cửa hàng nhận 7420 m vải Cửa hàng thứ trung bình ngày bán đ-ợc 265 m vải , cửa hàng thứ hai trung bình ngày bán đ-ợc 371 m vải Hỏi Cửa hàng bán hết số vải sớm sớm ngày ? Gia s Ti Nng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài : Tìm x a) ( X – 247 ) x 213 = 41535 b) ( X + 1) x 162 = 1944 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Đề luyện tập môn toán lớp Đề 34 :Lun tËp tỉng hỵp Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 1: đặt tính tính 16573 x 27 45365 x 19 155986: 23 126714: 49 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 2: TÝnh : a) ( 49 + 35 ) : b) (126 -30): 12 c) 4980: ( 15x4) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 3: Quy đồng mẫu số cặp phân số sau : a) ; b) ; c) ; 10 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 4: Rót gän phân số sau thành phân số tối giản Gia sư Tài Năng Việt a) https://giasudaykem.com.vn 36 120  .b)  45 45 117 90  b)  405 135 Bài 5: Một hình chữ nhật có số đo nửa chu vi ( tính b»ng m ) b»ng sè lín nhÊt cã ch÷ sè ChiỊu réng kÐm chiỊu dµi mét sè b»ng sè lớn có hai chữ số Tính diện tích hình chữ nhật Bài 6: sân rộng 2856m Ng-ời ta lát sân loại gạch men hình vuông có cạnh dm Hỏi cần phảI mua viên gạch loại ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Gia sư Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Đề ôn tập môn toán lớp Bài 1: Đặt tính tính a) 304 x 193 x 108 x ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… c) 596 : 680 : 606 : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bµi 2: Chun phÐp céng thành phép nhân đặt tính tính: a) 2116 + 2116 + 2116 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b) 2015 + 2015 + 2015 + 2015 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c) 1006 + 1006 + 1006 + 1006 + 1006 + 1006 + 1006 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bµi 3: Ba bút chì giá 6300 đồng hai l-ợc giá 8000 đồng Hỏi giá l-ợc nhiều bút chì tiền? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bµi 4: TÝnh chu vi v-ờn tr-ờng hình chữ nhật có chiều rộng 70m, chiều dài chiều rộng 20m ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ... ……………………… . 43 544 2 https://giasudaykem.com.vn Đề ôn tập môn toán lớp Đề Bài : Khoanh tròn vào chữ đặt tr-ớc kết : A 40 83 : = 102 (d- ) B 40 83 : = 120 (d- ) C 40 83 : = 1020 (d- ) D 40 83 : = 12... Bài : Tìm số? Thừa số 35 7 23 Thừa số 23 41 7 6150 TÝch 64 950 91 845 Đề ôn tập môn toán lớp §Ị Bµi1:TÝnh nhÈm: a .30 00 x6 -5000 =………………… b .42 000:7 + 8000 =……………… c. 540 00:9 + 40 00 =……………… d.72000:... Gia s Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Đề ôn tập môn toán lớp Luyện tập tính nhanh Bài 1: TÝnh nhanh b) a) 44 4 x + 44 4 x b)7 24 x + 742 x4 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập hè toán lớp 3 lên lớp 4 , Ôn tập hè toán lớp 3 lên lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay