Đề thi toán lớp 4

6 36 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:13

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn MỘT SỐ ĐỀ THI CÁC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ SỐ I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (6 điểm- Mỗi câu trả lời 0,5 điểm) Hãy ghi lại chữ đặt trước câu trả lời câu sau: Câu : Số “bảy triệu hai trăm nghìn” có : A Ba chữ số B Bốn chữ số C Năm chữ số D Sáu chữ số Câu : Số liền sau số 090 999 là: A 10 000 000 B 091 000 C 090 998 D 90 910 000 Câu :Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 9999 < … < 10 001 là: A.99 991 B 990 C 10 000 D 99 910 Câu 4: Giá trị biểu thức 526 +56 x 100 – 100 là: A 526 B.58 100 C 026 D 126 Câu 5: Chia 37 298 cho kết 328 Khi số gọi là: A Thương B Số dư C Số bị chia D Số chia Câu : Để giá trị biểu thức 54 x lớn 1500 bé 1800 chữ số thích hợp cần viết vào ô trống là: A B C D Câu 7: Kết phép cộng 7215 + 1655 gần số tròn nghìn nhất? A 10 000 B 9000 C 8000 D 7000 Câu 8: Phép tính có kết bé km? A km +500 m B km – 1000 m C.100 m x 50 D 100 km : Câu 9: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm km 950 m + … m = km là: A 50 B 150 C D 105 Câu 10:Trong số đây, số đo bé ? A kg 512g B kg hg C kg 51 dag D 10 hg 50g Câu 11: Đổi 107 phút =…giờ … phút, kết là: A 10 phút B 47 phút C 17 phút D phút Câu 12: Một năm có khoảng tuần? A 42 tuần B 50 tuần C 56 tuần D 52 tuần II PHẦN TỰ LUẬN : ( 13 điểm) Câu 13( điểm): Tìm x b, 439 – x : = 412 a, 619 +( 45 : x ) = 628 Câu 14 ( điểm) Hai xe chở gạo, xe thứ chở bao bao nặng 80 kg xe thứ hai chở bao bao nặng 96 kg Hỏi : a, Trung bình xe chở ki lơ gam gạo? b, Trung bình bao gạo nặng ki lô gam gạo? Câu 15 ( điểm ) a.Cho chữ số khác có chữ số Hỏi lập số có chữ số khác ? b.Tìm số hạng thứ 20 dãy số : 1; ; ; 13 ; 17; … Câu 16 ( điểm) Để xếp hoa giấy, bạn Lan phải giây, bạn Hà phút, bạn An 18 phút Hỏi ba bạn, làm nhanh nhất, làm chậm ? ĐỀ SỐ 1.Tìm x biết 7 a)  x       3 b) c) 186 : X = 23 (dư 2) 1  :   x  4  d) X : = 875 (dư 4) Bài 2) a)Tính cách thích hợp  1  1  1  1  1 1    1    1    1    1    2  3  4  5  6 b) Không tính kết cụ thể Hãy điền dấu (>; =;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 4 , Đề thi toán lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay