Đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

10 20 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:13

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC MƠN TỐN LỚP CĨ ĐÁP ÁN Đề số Bài Viết vào chỗ chấm: Đọc số 35 462 000 : Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng: Bài phân số đây: 14 18 A B 18 21 Phân số C 21 18 Câu 3: Trong số 45 ; 39 ; 171 ; 270 Số chia hết cho là: A 42 B 39 C 171 Bài 40 yến kg = ……….kg? A 450 B 45 C 405 D 18 14 D 270 D.90 Bài : Tính - = 20 c x = ; d : = 24 Bài Một khu đất hình bình hành có diện tích 1000m, độ dài đáy 500 m Tính chiều cao khu đất ? Giải a 326 x 102 = ; b Bài Mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 64 Chiều rộng chiều dài Tính diện tích mảnh vườn đó? Giải Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn , Bài 8: Tính theo cách thuận tiện nhất: 2345 x 25 + 2345 x 74 + 2345 , ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN ĐỀ SÓ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Đáp án Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn B 18/ 21 A 42 C 405 a.326 x 102 =33252 7 b - = = = 20 20 20 20 10 15 c x = 36 7 1 d :8= x = 24 24 192 Chiều cao khu đất hình bình hành là: 1000 : 500 = (m) Đáp số : mét Vẽ sơ đồ Tổng số phần là: 3+5=8 (phần) Giá trị phần là: 64 : 8=8 (m) Chiều rộng mảnh vườn là: 8x3=24 (m) Chiều dài mảnh vườn là: 8x5= 40 (m) Diện tích mảnh vườn là: 24 x40=960 ( m2) Đáp số : 960 m2 2345 x 25 + 2345 x 74 + 2345 = 2345 x 25 + 2345 x 74 + 2345 x1 = 2345 x ( 25 + 74 +1) = 2345 x 100 = 234500 Điểm 1.0 1.0 1.0 1.0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ TOÁN 4: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC - 2014 - 2015 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ SƠN MƠN: TỐN- LỚP (T.gian làm bài: 45 ph) Họ tên: ……………………… Lớp: …… Điểm số: Họ tên coi thi:…………………… Bằng chữ: Họ tên chấm thi:………………… Ngày kiểm tra: …/…/2015 Bài Viết vào chỗ chấm: Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 2814 ; 7248 ; 2763 ; 7236 Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng: Bài .Rút gọn phân số A ta phân số đây: 12 B C 24 D Câu 3: Chữ số thích hợp điền vào ô trống để : Số 13 chia hết cho là: A B C Bài : 20 phút = … phút ? A 520 B 320 C 70 D D.5020 Bài : Tính + = c x = ; d : = 7 Bài Một hình thoi có độ dài hai đường chéo m m Tính diện tích hình thoi Giải a 2354 x 12 = ; b , Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài Bố 30 tuổi Tuổi tuổi bố Tính tuổi người Giải , Bài 8: Tính theo cách thuận tiện nhất: 13 23 13 13 x x x 19 11 19 11 19 11 , Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN 4-ĐỀ SỐ Câu Đáp án Điểm 2763 ; 2814 ; 7236 ; 7248 B C B 320 a 2354 x 12 = 28248 10 28 38 b + = + = 35 35 35 c x = 21 8 56 28 d : = x = = 10 1,0 1,0 Diện tích hình thoi là: 3 x : = (m2) 20 Đáp số : m 20 0,25 0,5 Vẽ sơ đồ Hiệu số phần là: - = (phần) Giá trị phần là: 30 : = (tuổi) Tuổi là: x = (tuổi) Tuổi cha là: x = 36 (tuổi) ( Hoặc : 30 + = 36 (tuổi)) Đáp số : Cha : 36 tuổi Con : tuổi 13 23 13 13 x x x 19 11 19 11 19 11 13 23 = x( - - ) 19 11 11 11 13 11 = x 19 11 13 = x 19 13 = 19 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ TOÁN PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC - 2014 - 2015 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ SƠN MƠN: TỐN- LỚP (T.gian làm bài: 45 ph) Họ tên: ……………………… Lớp: …… Điểm số: Họ tên coi thi:…………………… Bằng chữ: Họ tên chấm thi:………………… Ngày kiểm tra: …/…/2015 Bài Viết vào chỗ chấm: Viết số: Một trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi chín Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng: Bài 17 =? 35 35 35 8 A B C D 35 70 35 Câu 3: Lớp 4A có 15 bạn trai 14 bạn gái Tỉ số bạn trai số bạn lớp 4A là: 15 14 15 29 A B C D 29 15 14 15 Bài 25m 3cm = … cm? A 253 B 2503 C 2530 D.25300 Bài : Tính a 2136 x 24 = ; b + = 2 c x = ; d : = 13 Bài Tính diện tích hình bình hành biết chiều cao 12dm, đáy 20dm Giải Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn , Bài Mẹ sinh lúc mẹ 28 tuổi.Hiện tuổi tuổi mẹ Tính tuổi người Giải , Bài 8: Trong phép chí có dư, biết số chí 7, thương 7850, số dư số lớn Tìm số bị chia phép chia , Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN 4-ĐỀ SỐ Câu Đáp án Điểm 162 376 489 B 35 15 A 29 B 2503 a 2136 x 24 = 11 b + = + = 10 10 10 4x2 c x = = 7 6 d :2= x = = 13 13 26 13 1,0 1,0 Diện tích hình bình hành là: 12 x 20= 24 (dm2) Đáp số : 24 (dm2) Vẽ sơ đồ Hiệu số phần là: - = (phần) Giá trị phần là: 28 : = (tuổi) Tuổi là: x = (tuổi) Tuổi mẹ là: x = 35 (tuổi) ( Hoặc : + 28 = 35 (tuổi)) Đáp số : Mẹ : 35 tuổi Con : tuổi 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 Gia sư Tài Năng Việt Số dư lớn Số bị chia phép chia là: 7850 x + = 54957 Đáp số: 54957 https://giasudaykem.com.vn 0,25 0,25 0,25 0,25 ... vườn là: 8x5= 40 (m) Diện tích mảnh vườn là: 24 x40=960 ( m2) Đáp số : 960 m2 23 45 x 25 + 23 45 x 74 + 23 45 = 23 45 x 25 + 23 45 x 74 + 23 45 x1 = 23 45 x ( 25 + 74 +1) = 23 45 x 100 = 23 45 00 Điểm 1.0... TOÁN 4- ĐỀ SỐ Câu Đáp án Điểm 27 63 ; 28 14 ; 723 6 ; 7 24 8 B C B 320 a 23 54 x 12 = 28 248 10 28 38 b + = + = 35 35 35 c x = 21 8 56 28 d : = x = = 10 1,0 1,0 Diện tích hình thoi là: 3 x : = (m2) 20 ... 0,5 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ TOÁN 4: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC - 20 14 - 20 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 4 , Đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay