Đề kiểm tra toán lớp 4 học kì 2

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:13

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TRA HỌC KỲ KHỐI Lớp NĂM HỌC 2010- 2011 Họ tên: MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 40 phút Ngày kiểm tra: Lời nhận xét giáo viên Điểm I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Phân số phần tô màu hình là: A Câu 2: Phân số A 10 15 C 12 22 C 12 11 + là: 6 B 14 Câu 5: Thứ tự từ bé đến lớn phân số ; ; 8 8 21 20 là: 11 11 B Câu 4: Kết phép tính A C 16 12 B 28 11 A phân số: Câu 3: Kết phép tính A B B C 11 ; ; là: 8 ; ; 8 C ; ; 8 Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm ngày= là: A 48 B 24 C 120 Câu 7: Số thích hợp điền vào ô trống để 5m cm = …cm là: A 530 B.503 C 53 Câu 8: Cho hình bình hành ABCD ( hình vẽ bên), cạnh AD song song với cạnh: A B A AB B DC C BC D C Câu 9: Một hình thoi có độ dài đường chéo 20 cm 8cm Diện tích hình thoi là: A 140cm2 B 160cm2 C 80 cm2 Câu 10: Tuổi ông cháu cộng lại 86 tuổi Cháu ông 76 tuổi Tuổi cháu là: A tuổi B 10 tuổi C 20 tuổi II PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Tính a) : b) + Bài 2: Tìm y a) y : = b) -y= 9 Bài 3: Có hai tơ chở gạo, tơ thứ chở 820 kg gạo Ơ tơ thứ hai chở nhiều ô tô thứ 130 kg gạo Hỏi trung bình tơ chở kg gạo ? Bài 4: Viết tất giá trị x biết 68 < x < 88 x chia hết cho ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ MƠN: TỐN (LỚP 4) Năm học: 2010 – 2011 Ngày kiểm tra 03/8/2011 I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Câu 1: Khoanh vào ý B ( 0,5 điểm ) Câu 6: Khoanh vào ý A ( 0,5 điểm ) Câu 2: Khoanh vào ý B ( 0,5 điểm ) Câu 7: Khoanh vào ý B ( 0,5 điểm ) Câu 3: Khoanh vào ý C ( 0,5 điểm ) Câu 8: Khoanh vào ý C ( 0,5 điểm ) Câu 4: Khoanh vào ý C ( 0,5 điểm ) Câu 9: Khoanh vào ý C ( 0,5 điểm ) Câu 5: Khoanh vào ý A ( 0,5 điểm ) Câu 10: Khoanh vào ý A ( 0,5 điểm ) II PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Bài 1: Tính ( điểm) 25 a) : = ( 0, điểm ) 12 b) 28 10 38 + = + = ( 0, điểm ) 35 35 35 Bài 2:( điểm) Tìm y - Mỗi ý 0,5 điểm a) y : = y= x 20 y= 63 b) -y= 9 y= 9 y= Bài 2: ( 2,5 điểm ) Bài giải: Ơ tơ thứ hai chở số kg gạo là: 820 + 130 = 690 ( kg ) 0,75 điểm Trung bình tơ chở số kg gạo là: (820 + 690) : = 755( kg ) Đáp số: 755 kg Bài 3: ( 0,5 điểm ) - HS tìm số 0,25 điểm x = 70; 80 1,5điểm 0, 25 điểm ... Bài 4: Viết tất giá trị x biết 68 < x < 88 x chia hết cho ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ MƠN: TỐN (LỚP 4) Năm học: 20 10 – 20 11 Ngày kiểm tra. .. điểm ) 12 b) 28 10 38 + = + = ( 0, điểm ) 35 35 35 Bài 2: ( điểm) Tìm y - Mỗi ý 0,5 điểm a) y : = y= x 20 y= 63 b) -y= 9 y= 9 y= Bài 2: ( 2, 5 điểm ) Bài giải: Ô tô thứ hai chở số kg gạo là: 820 +... có độ dài đường chéo 20 cm 8cm Diện tích hình thoi là: A 140 cm2 B 160cm2 C 80 cm2 Câu 10: Tuổi ông cháu cộng lại 86 tuổi Cháu ông 76 tuổi Tuổi cháu là: A tuổi B 10 tuổi C 20 tuổi II PHẦN TỰ LUẬN:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra toán lớp 4 học kì 2 , Đề kiểm tra toán lớp 4 học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay