Bài tập toán lớp 4 nâng cao theo chủ đề

110 210 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:12

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ BÀI TẬP NÂNG CAO TỐN THEO CHỦ ĐỀ 1/Sè tù nhiªn - D·y số tự nhiên Bài 11: Tìm x , biết: a) x số tròn chục 28 < x < 48 b) x số tự nhiên 145 < x < 150 c) x số chẵn 200 < x < 210 d) x số tự nhiên x < e) x số tự nhiên vµ < x < Bµi 12: Số tự nhiên x gồm chữ số, biết số đó: a) Có chữ số hàng cao thuộc lớp nghìn? b) Có chữ số hàng cao thuộc lớp triƯu? c) BÐ h¬n 10? d) BÐ h¬n 000 000 lớn 00 000? e) Đứng liền sau số có ba chữ số? f) Đứng liền tr-íc mét sè cã ba ch÷ sè? Bµi 13: Viết số tự nhiên nhỏ nhất, biết số đó: a) Gåm cã: - Mét ch÷ sè - Ba ch÷ số - Ba chữ số lẻ khác Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ b) Có đủ năm chữ sè 5, 4, 7, 0, c) Cã ba ch÷ số mà tổng chữ số 20 Bài 14: Tìm số tự nhiên x, biết: a) x số tự nhiên bé nhất; b) x lµ sè liỊn sau sè 999; c) x lµ sè liỊn tr-íc sè 1001; d) x lµ sè võa lín 99 vừa bé 1000; e) x số có hai chữ số lớn 15; f) x số có ba chữ số bé 105; g) x số số số 11; h) x số số tự nhiên a vµ sè (a + 1) Bµi 16: H·y viết tất số có chữ số mà tổng chữ số Bài 17: Cho chữ số 1; 2; Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a) H·y viÕt tÊt số có chữ số khác từ chữ số cho b) Tính nhanh tổng số vừa viết đ-ợc Bµi 18: Víi chữ số 1,2,3,4; a) Hãy viết tất số có đủ bốn chữ số b) Tính tổng tất số câu a Bµi 19: Cho ch÷ sè 0, 1, 2, 3, a) Hãy lập tất số có bốn chữ số khác từ chữ số trên? b) Tính nhanh tổng số vừa lập đ-ợc? Bµi 22: Cho d·y sè: 2, 3, 4, 5, , 30, 31, 32, 33, 34 a) D·y sè trªn cã số hạng? b) Tính nhanh tổng dãy số trªn? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 25: Cho dãy số chẵn liên tiếp 2, 4, 6, 8, 10, , 2468 Hái d·y cã: a) Bao nhiêu số hạng? b) Bao nhiêu chữ số ? BÀI TOÁN LIÊN QUAN DÃY SỐ THEO QUY LUẬT Cho số 1;4;7;10; a.Số 2221;2234 có thuộc dãy số khơng ? b.Số thứ 134 ,số thứ 205 số ? c.Tính tổng 50 số đầu dãy số 3/CẤU TO S Dạng 1: Viết số TN từ chữ số cho tr-ớc Bài : Cho chữ số : 0; 1; 2; 3; a) H·y viÕt c¸c số có chữ số khác từ chữ số cho ? b) Tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ có chữ số khác đ-ợc viết từ chữ số cho ? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bµi : Cho chữ số : 0; 3; a) Viết đ-ợc tất số có chữ số khác từ chữ số cho ? b) Tìm số lớn nhất, số nhỏ có chữ số khác đ-ợc viết từ chữ số cho? c) Tìm số lẻ lớn nhất, số chẵn nhỏ có chữ số khác đ-ợc viết từ chữ số cho ? Dạng 2: Các toán giải phân tích số : Bài 1: Tìm sè TN cã ch÷ sè, biÕt r»ng nÕu viÕt thêm chữ số vào bên trái số ta đ-ợc số lớn gấp 13 lần số cho ? Bài 2: Tìm số có chữ số, biết viết thêm chữ số vào bên phải số tăng thêm 1112 đơn vị Bµi 3: Tìm số có chữ số, biết viết thêm số 21 vào bên trái số ta đ-ợc số lớn gấp 31 lần số phải tìm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Bài 4: Tìm số có chữ số, biết viết thêm chữ số vào bên phải số ta đ-ợc số lớn số phải tìm 230 đơn vÞ Dạng 3: Những toán xét chữ số tận số Bài 1: Không làm tính, cho biết chữ số tận kết sau : a) ( 1991 + 1992 + + 1999 ) – ( 11 + 12 + .+ 19 ) b) ( 1981 + 1982 + + 1989 )  ( 1991 + 1992 + + 1999 ) c) 21  23  25  27 – 11  13  15  17 Bài : Không làm tính, xét xem kết sau hay sai ? Giải thích ? a) 136 136 42 = 1960 b) ab  ab - 8557 = Bài : Không làm tính, cho biết chữ số tận kết sau : a) ( 1999 + 2378 + 4545 + 7956 ) – ( 315 + 598 + 736 + 89 ) b) 56  66  76  86 – 51  61  71  81 Bài : Không làm tính, xét xem kết sau hay sai ? Giải thích ? a) abc b) 11  21 abc - 853467 =  31  41 – 19  25  37 = 110 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Các toán dãy số I Điền thêm số hạng vào sau, tr-ớc dãy số Bài Viết tiếp ba số hạng vào dãy số sau : a) 1; 3; 4; 7; 11; 18; b) 0; 2; 4; 6; 12; 22; c) ; 3; 7; 12; d) 1; 2; 6; 24; Bài : Tìm số hạng dãy số sau : a) ; 17; 19; 21 b) : 64; 81; 100 BiÕt dãy có 10 số hạng Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bµi : ViÕt tiÕp hai sè h¹ng cđa d·y sè sau : a) 100; 93; 85; 76; b) 10; 13; 18; 26; II Xác định số a có thuộc dãy cho hay không Bài 1: Hãy cho biết: a) Các số 50 133 cã thuéc d·y 90; 95; 100; hay kh«ng ? b) Sè 1996 thuéc d·y 2;5;8;11; hay kh«ng ? c) Số số 666; 1000; 9999 thuộc dãy 3; 6; 12; 24; hay không ? Giải thích t¹i ? III Tìm số số hạng dãy Bài1 Cho d·y sè 11; 14; 17; ;65; 68 a) H·y xác định dãy số có số hạng? b) Nếu ta tiếp tục kéo dài số hạng dãy số số hạng thứ 1996 sè mÊy? Bài Trong số có ba chữ sè, cã bao nhiªu sè chia hÕt cho 4? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 3: Có sè : cã ch÷ sè chia cho d- 1? D- ? IV Tìm tổng số hạng cđa d·y sè Bµi TÝnh tỉng cđa 50 số lẻ Bài 2: Tìm tổng : a) Các số có chữ số chia hết cho b) Các số có chữ số chia cho d- Bèn phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn 5.1 Phép cộng Bài 1: Tìm hai số có tổng 1149, biết giữ nguyên số lớn gấp số bé lên lần ta đ-ợc tổng míi b»ng 2061 Bµi 2: Hai sè cã tỉng 6479, giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên lần đ-ợc tổng 6789 Hãy tìm hai số hạng ban đầu Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 3: Tìm hai sè cã tæng b»ng 140, biÕt r»ng nÕu gÊp sè hạng thứ lên lần gấp số hạng thứ hai lên lần tổng 508 Bài 4: Tìm hai số tự nhiên có tổng 254 Nếu viết thêm chữ số vào bên phải số thứ giữ nguyên số thứ hai đ-ợc tổng 362 Bµi 5: Tìm hai số có tổng 586 Nếu viết thêm chữ số vào bên phải số thứ hai giữ nguyên số thứ tổng 716 Bài 36: Khi cộng số tự nhiên với 107, học sinh chép nhầm số hạng thứ hai thành 1007 nên đ-ợc kết là1996 Tìm tổng ®óng cđa hai sè h¹ng Bµi 37: Hai sè có tổng 6479, giữ nguyên số hạng thứ nhất, gấp số hạng thứ hai lên lần đ-ợc tổng 65789 Hãy tìm hai số hạng ban đầu Bài 40: Cho số có hai chữ số Nếu viết số theo thứ tự ng-ợc lại ta đ-ợc số bé số phải tìm Biết tổng số với số 143 Tìm sè ®· cho 10 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ sè häc sinh sân Nếu số học sinh lớp bớt em số học sinh sân giữ nguyên số học sinh lớp số học sinh sân Tính số học sinh líp 5A? Bài 6: Giờ chơi, lớp 5A có sè häc sinh líp b»ng sè häc sinh sân Nếu số học sinh sân đ-ợc tăng 12 em giữ nguyên số học sinh líp th× sè häc sinh líp b»ng sè học sinh sân Tính số học sinh lớp 5B? Bài 7: Giờ chơi, lớp 5B có số học sinh lớp Bài 8: Giờ chơi, líp 5B cã sè häc sinh líp b»ng sè häc sinh c¶ líp NÕu sè häc sinh lớp bớt em giữ nguyên số học sinh sân số học sinh lớp b»ng sè häc sinh c¶ líp TÝnh sè häc sinh líp 5B? số học sinh lại tr-ờng Đến cuối học kì I tr-ờng kết nạp thêm 210 học sinh vào đội nên số học sinh lại tr-ờng số đội viên tr-ờng Hỏi đến cuối học kì I, số đội viên tr-ờng em? Biết số học sinh tr-ờng không thay đổi Bài 9: Đầu năm học, số đội viên tr-êng em b»ng 96 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bµi 10: Mét ng-êi bán vải đ-ợc lãi giá mua Nếu ng-ời bán vải cao 40 000 đồng giá bán Hỏi vải đ-ợc bán với giá tiền? số tiền l·i b»ng Bµi 11: HiƯn nay, ti b»ng tuổi cha Sau 15 năm tuổi tuổi cha Tính tuổi ng-ời hiÖn nay? Bµi 12: HiƯn ti mĐ gÊp lần tuổi Năm năm sau tuổi mẹ gấp lần tuổi Tính tuổi ng-ời? 28 Phân số - tỉ số phần trăm 75 mà mẫu số số tròn chục có chữ sè 100 Bµi 1: Viết tất phân số phân số 97 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 21 mà mẫu số có chữ số chia hÕt cho vµ 39 Bµi 3: Viết phân số sau thành tổng phân sè cã tư sè lµ nh-ng cã mÉu sè kh¸c nhau: ; ; 8 Bµi 2: ViÕt tất phân số phân số Bài 4: Viết phân số sau thành tổng phân số tối giản có mẫu số khác 13 a) b) 12 27 Bµi 5: a) ViÕt p/s có tử số mà phân số lín h¬n nh-ng bÐ h¬n b) ViÕt p/s có mẫu số p/s ®Ịu bÐ h¬n 2 c) ViiÐt p/s có tử số mà p/s lớn h¬n nh-ng bÐ h¬n Bµi 6: H·y viÕt phân số sau thành tổng phân số có tử số mẫu số khác 31 15 25 ; ; 12 16 27 98 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bµi 7: H·y viÕt tÊt phân số có tổng tử số mÉu sè b»ng 10 Bài 8: Tìm: 6m b) cña 21kg a) 1 cña 10 d) cña c) 1 sè häc sinh cđa líp 3A b»ng sè häc sinh cđa líp 3B H·y t×m tØ sè số học sinh lớp 3A học sinh líp 3B Bµi 9: BiÕt sè häc sinh cđa khèi líp lµ 50 em Bµi 10: T×m sè häc sinh cđa khèi líp 4, biÕt 29 CÁC BÀI TỐN VỀ CẤU TẠO SỐ Bµi Rút gọn phân số sau: 99 Gia S Ti Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 199 (100 ch÷ sè ë tử số 100 chữ số mẫu số) 999 95 373737 b) 414141 a) 100 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 30.CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ THÊM BỚT TỬ SỐ MẪU SỐ ,CẢ TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ * TÌM PHÂN SỐ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ VD1:Cho phân số có tổng tử số mấu số 68 Tìm phân số biết chuyển đơn vị từ mẫu số lên tử số phân số có giá trị * Tìm số tự nhiên a cho bớt tử số mẫu số a đơn vị ta phân số (Hiệu không thay đổi dựa vào hiệu để giải) VD2: Cho phân số 35/45 Tìm số tự nhiên a cho ta bớt tử số mẫu số di a đơn vị ta đợc phân số 2/3 *Tìm số tự nhiên a cho thêm tử số mẫu số a đơn vị ta đợc phân số ( Hiệu không thây đổi dựa vào hiệu để giải) VD3: Cho phân số 17/25 Tìm số tự nhiên a cho ta bớt tử số mẫu số di a đơn vị ta đợc phân số 2/3 -Tìm số tự nhiên a cho thêm (hoặc bớt) tử số a đơn vị ta phân số (Mẫu số không đổi cần dựa vào mẫu số để giải) VD 4: Cho phân số 34/90 Hỏi phải bớt tử số đơn vị để đợc phân số có giá trị 1/5 *Tìm số tự nhiên a cho thêm bớt mẫu số a đơn vị ta phân số (Tử số không đổi cần dựa vào tử số để giải ) 101 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ BÀI TÂP Cho phân số 35/54 Hỏi phải bớt tử số đơn vị để đợc phân số 5/9 2.Cho phân số 15/54 Hỏi phải bớt mẫu số đơn vị để phân số 3/10 * Chuyển từ tử số xuống mẫu số a đơn vị (hoặc mẫu số lên tử số a đơn vị phân số có giá trị ) Tổng tử số mẫu số không thay đổi dựa vào tổng để giải Ví dụ : Cho phân số 13 /47 Hỏi phải chuyển đơn vị từ tử số xuống mẫu số để phân số 1/5 CHÚ Ý: Dạng cần xác định hiệu tử số mẫu số (Lưu ý có cụm từ phân số nghĩa tử số mẫu số) Bài 1: Cho phân số có tổng tử số mấu số 68 Tìm phân số biết chuyển đơn vị từ mẫu số lên tử số phân số có giá trị Bài Cho phân số 35/54 Hỏi phải bớt tử số đơn vị để đợc phân số 5/9 Bài Cho phân số 26/45 Hãy tìm số tự nhiên c cho thêm c vào tử số giữ nguyên mẫu số , ta phân số có giá trị 2/3 102 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài Cho phân số 25/37 Hãy tìm số tự nhiên c cho đem mẫu số phân số cho trừ c giữ nguyên tử số ta phân số có giá trị 5/6 Bài Cho phân số a/b có b-a = 21 Phân số a/b sau rút gọn phân số 16/23 Tìm phân số a/b Bài Cho phân số 33/21 Hỏi phải bớt tử số mẫu số số đê phân số có giá trị 5/3 Bài Cho phân số 37/128 Hãy tìm số tự nhiên a cho bớt a tử số thêm a vào mẫu số ta phân số có giá trị 2/9 Bài Cho phân số 39/69 Hãy tìm số tự nhiên m, cho thêm m vào tử số mẫu số phân số có giá trị 3/5 Bài Cho phân số 234/369 Hỏi phải bớt tử số mẫu số đơn vị để phân số rút gọn phân số đó, ta phân số 5/8 103 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 10 Cho phân số a/b có a + b = 136 Rút gọn phân số a/b phân số 3/5 Tìm phân số cho Bài 11 Cho phân số a/b có hiệu giũa mẫu số tử số 18 Sau rút gọn phân số a/b ta phân số 5/7 Tìm phân số a/b Bài 12 Cho phân số m/n có giá trị phân số 6/7 Nếu giảm tử số 12 đơn vị phân số có giá trị phân số 36/49 Tìm phân số m/n cho Bài 13 Hãy tìm phân số tối giản 1/5 3/8 Bài 12 a, Viết phân số sau theo thứ tự tăng dần: 3/4; 5/6; 7/8 b, Hãy tím phân số có tử số chia hết cho nằm 9/10 11/13 Bài 14 Viết phân số sau thàh tổng phân có mẫu số khác có tử số 1: a, 31/32 ; b, 25/27 104 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 15.: Hãy phân tích phân số sau thành tổng phân số tối giản có mẫu số: a, 13/36 b, 31/60 Bài 16 Tìm tổng phân số có tử số 3, lớn 1/6 bé 1/5 (Tham khảo thêm Đề thi phần Bài tập mở rộng) 105 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 31.CÁC PHÂN SỐ NẰM GIỮA HAI SỐ Bài : Hãy viết phân số nằm phân số 2002/2003 2003/2004 Bài : Viết phân số nằm mà tử số Bài : Có phân số nằm 2003 2004 có mẫu lớn 50? 106 Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ 32 toán giải ph-ơng pháp sơ đồ đoạn thẳng số sách để bày bán Sau bán đ-ợc chị bán hàng nhận thấy rắng số sách bày bán lúc số sách kho Hỏi chị bán hàng nhận cn s¸ch TiÕng ViƯt líp 5? Bµi 1: Mét hiƯu sách đem số sách Tiếng Việt lớp Chị bán hàng đem số sách để bày bán Sau bán đ-ợc chị bán hàng nhận thấy rắng số sách bày bán lúc số sách kho Hỏi chị bán hàng nhận s¸ch TiÕng ViƯt líp 5? Bài 2: Một hiệu sách đem số sách Tiếng Việt lớp Chị bán hàng đem Bài 3: Tổng số tuổi cđa anh em hiƯn lµ 24, tÝnh ti ng-ời, biết tuổi anh tuổi em hiên tuổi em tuổi anh hiÖn 107 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 4: Bốn tổ học sinh trồng đ-ợc tất 950m2 rau BiÕt tỉ trång kÐm tỉ lµ 20m2, tổ trồng tổ 70m2, tổ trồng tổ 10m2 Hỏi tổ trồng đ-ợc mét vuông rau? Bµi 5: Thầy giáo điều 36 học sinh lớp 5B lao động đ-ợc chia làm tổ Trong tổ nhiều tổ học sinh Lúc sau thầy lại chuyển học sinh từ tổ sang tổ số l-ợng học sinh lúc tổ Hỏi lúc đầu tỉ cã bao nhiªu häc sinh? Bµi 6: Mét phÐp chia có th-ơng số d- Tổng số bị chia, số chia số d- 29 Tìm số bị chia, số chia phép chia ®ã Bµi 7: HiƯu cđa sè lµ 1217 Nếu gấp số trừ lên lần đ-ợc số lớn số bị trừ 376 Tìm số bị trừ số trừ Bµi 8: HiƯu số Nếu gấp số lên lần giữ nguyên số đ-ợc hiệu 60 Tìm số Bµi 9: Tỉng cđa sè lµ 38570 Chia sè lín cho sè bé đ-ợc th-ơng d- 922 Tìm hai số ®ã 108 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bµi 10: HiƯu cđa sè lµ 8210 Chia sè lín cho số bé đ-ợc th-ơng 206 d- 10 Tìm sè ®ã 234 Hái ph¶i cïng bít tử số mẫu số đơn vị để đ-ợc phân số mới, rút 369 gọn phân số ta đ-ợc phân số Bµi 1: Cho ph©n sè a a a cã a + b = 136 Rút gọn phân số ta đ-ợc phân số Tìm phân số b b b Bài 2: Cho phân số a a a có a + b = 108, rót gän ph©n sè ta đ-ợc phân số Tìm phân số b b b Bài 3: Cho phân số a a a cã b - a = 18, rót gọn phân số ta đ-ợc phân số Tìm phân sè b b b Bài 4: Cho phân sè 109 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 54 Hãy tìm số tự nhiên a cho bớt a tử, thêm a vào mẫu 36 phân số ta đ-ợc phân số Rút gọn phân số ta đ-ợc Bài 5: Cho phân số 26 Hãy tìm số tự nhiên a thêm a tử số giữ nguyên mẫu số ta đ-ợc phân 45 số có giá trị Bài 6: Cho phân số 25 Hãy tìm số tự nhiên a cho đem mẫu số trừ a giữ nguyên tử số ta 37 đ-ợc phân số có giá trị Bài 7: Cho phân số 43 Hãy tìm số tự nhiên m cho lấy tử số mẫu số phân số ®· cho trõ 58 ®i sè tù nhiªn m ta đ-ợc phân số Rút gọn phân số ta đ-ợc phân số Bµi 8: Cho ph©n sè 110 ... Bài tập 24: Ba lớp 4a;4b;4c; trồng số lớp 4a 4b trồng 41 Số lớp 4b lớp 4c trồng 43 Số 4c 4a trồng 42 Hỏi lớp trồng cây? BàiGiải Cả lớp trồng số là: (41 +42 +43 ): =63 Lớp 4c trồng số 63- 41 =22cây... Bài tập 15: Lớp A có 40 học sinh , lớp 4B có 36 học sinh Lóp C có số học sinh trunh bình cộng số học sinh ba lớp hai bạn Tính số học sinh lớp B 26 Gia Sư Tài Năng Việt... Bài tập 16: Hai lớp 3A 3B có tất 37 h/s Hai lớp 3B 3B có tất 83 h/s Hai lớp 3C vàg 3A có tất 86 h/s Hỏi: trung bình lớp có học sinh ? Số học sinh lớp em ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán lớp 4 nâng cao theo chủ đề , Bài tập toán lớp 4 nâng cao theo chủ đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay