Tháp giải nhiệt

20 45 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:10

Tháp giải nhiệt Lê Anh Đức 2015-11-24 Định nghĩa Đặc điểm Trao đổi nhiệt hỗn hợp Không trao đổi nhiệt mà trao đổi chất Phân loại Theo bố trí dòng chất truyền nhiệt nhận nhiệt: Cắt Ngược chiều Phân loại Fill Media Theo loại trao đổi nhiệt đối lưu: fill media is i Tự nhiên Cưỡng To improve h increase the contact time more of the two types of water to spr large amoun volume Spla plets of water little droplet ir to minimize to the airflow t they create achieve imp p of the selection an ift thermal cond a tortuous quality water are forced to rift eliminator back into the Advantages of the crossflow design: Gravity water distribution allows smaller pumps and maintenance while in use Non-pressurized spray simplifies variable flow Typically lower initial and long-term cost, mostly due to pump requirements Disadvantages of the crossflow design: More prone to freezing than counterflow designs Variable flow is useless in some conditions More prone to dirt buildup in the fill than counterflow designs, especially in dusty or sandy areas Advantages of the counterflow design: Spray water distribution makes the tower more freeze-resistant Breakup of water in spray makes heat transfer more efficient Disadvantages of the counterflow design: Typically higher initial and long-term cost, primarily due to pump requirements Difficult to use variable water flow, as spray characteristics may be negatively affected Typically noisier, due to the greater water fall height from the bottom of the fill into the cold water basin Nguyên lý hoạt động Biểu diễn trình đồ thị i-t i-d Các thông số Dải làm lạnh: Hot Water Temperature (In) Range Độ Tiếp cận: (In) to the Tower (Out) from the Tower Approach Cold Water Temperature (Out) Wet Bulb Temperature (Ambient) Các tính tốn Tỉ lệ bay hơi: E = 0.00153 * Cooling Range * R R: Lưu lượng nước vào tháp giải nhiệt m3/h (kg/s) Đơn vị E trùng với đơn vị R Các tính toán Lưu lượng nước cấp bù: M = E + BD BD: Tổng lưu lượng thất (từ rò rỉ, từ bay theo gió, …) Tính tốn nhiệt Lưu lượng nước cấp bù: M = E + BD BD: Tổng lưu lượng thất (từ rò rỉ, từ bay theo gió, …) Tính tốn nhiệt Phương trình cân nhiệt: M = E + BD BD: Tổng lưu lượng thất (từ rò rỉ, từ bay theo gió, …) Tính tốn nhiệt Phương trình cân nhiệt: M = E + BD BD: Tổng lưu lượng thất (từ rò rỉ, từ bay theo gió, …) Tính tốn nhiệt Tỉ lệ độ ẩm • Mass Flow of Water Vapour mv ω= = • Mass Flow of Dry Air ma • m a RuT  paV = m a RaT = Ma • • m v RuT  pvV = m v RvT = Mv • M v pvV  M v   pv   pv  RuT  ×   = 0.622  ω= =   M a paV  M a   pa   pa  RuT Phương trình cân khối lượng với khơng khí m air,in = m air,out = m air Phương trình cân khối lượng với nước  water ,in + ωair,in m  air,in = m  water ,out + ωair,out m  air,out m • Phương trình định luật nhiệt động • • m CWi CW TWi − m CWe CW TWe = m air {( C p ,air + ωeC p , steam ) × Tair,e − ( C p ,air + ωi C p , steam ) × Tair,i + ( ωe − ωi ) ( h fg )} • Enthalpy of Khơng khí ẩm • • m CWi CW TWi − m CWe CW TWe = m air {( C p ,air + ωeC p , steam ) × Tair,e + ωe h fg − ( C p ,air + ωi C p , steam ) × Tair,i + ωi h fg } • • • m CWi CW TWi − m CWe CW TWe = m air {( C p ,air + ωe ( C p , steamTair,e + h fg ) ) − ( C p ,air + ωi ( C p , steamTair,i + h fg ) )} • • • m CWi CW TWi − m CWe CW TWe = m air {( hwetair,e = f (Tair,e , pmoisture,e , ωe ) − ( hwetair,i = f (Tair,i , pmoisture,i , ωi )} •
- Xem thêm -

Xem thêm: Tháp giải nhiệt , Tháp giải nhiệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay