Kiểm soát chi thường xuyên bằng dự toán qua kho bạc nhà nước vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

105 34 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:09

Kiểm soát chi thường xuyên bằng dự toán qua kho bạc nhà nước vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi thường xuyên bằng dự toán qua kho bạc nhà nước vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Kiểm soát chi thường xuyên bằng dự toán qua kho bạc nhà nước vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG THỊ KIỀU LOAN KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN BẰNG DỰ TOÁN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG THỊ KIỀU LOAN KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN BẰNG DỰ TOÁN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS VŨ BÁ THỂ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn ghi lời cảm ơn Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Dƣơng Thị Kiều Loan Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập, nghiên cứu đến học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Kiểm soát chi thường xuyên dự toán qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc” Tôi nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tập thể giúp tơi hồn thành luận văn Trước hết, xin bày tỏ cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Phòng QLĐT Sau đại học thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện tinh thần vật chất để giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu Có kết tơi vơ biết ơn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc TS Vũ Bá Thể - người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc, phòng kế tốn đồng nghiệp giúp đỡ cung cấp số liệu khách quan giúp đưa phân tích xác Tơi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè người thân gia đình chia sẻ khó khăn động viên tơi hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Dƣơng Thị Kiều Loan Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Bố cục Luận văn Chƣơng 1: VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƢỚC VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN BẰNG DỰ TOÁN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 Một số vấn đề lý luận kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Yêu cầu công tác kiểm soát chi NSNN 1.1.4 Vai trò KBNN q trình kiểm soát chi NSNN 1.2 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN 1.2.1 Đối tượng áp dụng 1.2.2 Nội dung 1.2.3 Nguyên tắc kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 12 1.2.4 Điều kiện chi ngân sách nhà nước 13 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.5 Trách nhiệm quyền hạn quan, đơn vị việc quản lý, kiểm soát toán khoản chi ngân sách nhà nước 14 1.2.6 Sự cần thiết thực kiểm soát chi NSNN qua hệ thống KBNN 16 1.3 Liên hệ kinh nghiệm kiểm soát chi vài nước giới để tham khảo vận dụng 19 1.3.1 Cộng hòa Pháp 19 1.3.2 Hoa kỳ 20 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Phương pháp nghiên cứu 22 2.1.1 Cơ sở phương pháp luận 22 2.1.2 Câu hỏi nghiên cứu 22 2.1.3 Chọn địa điểm nghiên cứu 23 2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 23 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 23 2.2.2 24 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN BẰNG DỰ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KBNN VĨNH PHÚC: 2011 - 2013 28 3.1 Khái quát đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 28 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 29 3.2 Đặc điểm tình hình KBNN Vĩnh Phúc 33 3.2.1 Cơ cấu tổ chức KBNN Vĩnh Phúc 33 3.2.2 Một số nét Phòng kế tốn Nhà nước 35 3.3 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước dự toán đơn vị sử dụng ngân sách giai đoạn 2011 -2013 37 3.3.1 Chi trả theo hình thức rút dự tốn từ Kho bạc Nhà nước 37 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.3.2 Phương thức chi trả khoản chi ngân sách nhà nước 38 3.3.3 Hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước 41 3.4 Phân tích tình hình kiểm sốt chi thường xun ngân sách qua KBNN đơn vị sử dụng ngân sách giai đoạn 2011-2013 45 3.4.1 Tình hình kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Vĩnh Phúc 45 3.4.2 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi NSNN đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc 47 3.5 Đánh giá tổng quát công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN: 2011 - 2013 67 3.5.1 Những kết đạt 67 qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc 69 thường xuyên NSNN qua KBNN 72 Chƣơng 4: MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC TRONG THỜI GIAN TỚI 75 4.1 Đặc điểm tình hình, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 75 4.2 Mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển KBNN đến năm 2020 80 4.3 Một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên dự toán qua Kho bạc Nhà nước đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước địa bàn thời gian tới 83 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KBNN Kho bạc Nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước NS Ngân sách TABMIS Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc MLNS Mục lục ngân sách nhà nước TCS Chương trình đại hố thu ngân sách TTLĐXS Tập thể lao động xuất sắc NĐ-CP Nghị định Chính Phủ UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân BTC Bộ Tài KSC Kiểm sốt chi GDP Tổng sản phẩm quốc nội VNĐ Việt Nam đồng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Tình hình thực cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua KBNN Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2013 46 Bảng 3.2: Tổng hợp báo cáo chi thường xuyên đơn vị dự toán giai đoạn 2011- 2013 48 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức máy Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc 34 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, với trình đổi kinh tế đất nước, công cụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước cơng tác kiểm sốt chi qua KBNN có bước chuyển biến góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Một giải pháp quan trọng để tăng cường nguồn lực ngân sách phải quản lý chi ngân sách thật tốt, tăng cường kiểm sốt hoạt động chi Ngân sách nhà nước vấn đề thường nhật quốc gia mà trước hết quản lý chặt chẽ chi tiêu nhà nước Với chức năng, nhiệm vụ giao hệ thống Kho bạc Nhà nước nói chung Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc nói riêng thực tốt chức nhiệm vụ có cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước qua kho bạc, thực kiểm soát chặt chẽ khoản chi tiêu thường xuyên đảm bảo khoản chi sử dụng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần làm lành mạnh tài quốc gia Tuy nhiên, q trình thực cơng tác kiểm sốt chi thường xun đơn vị sử dụng ngân sách tồn như: Sử dụng NSNN hiệu quả, lãng phí; số chế độ tiêu chuẩn định mức chi tiêu Nhà nước lạc hậu so với thực tế Cơ chế quản lý chi ngân sách địa bàn đôi lúc bị động, thiếu kiểm sốt, nhiều bất cập gây ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành ngân sách địa bàn Bên cạnh trình độ nghiệp vụ số cán làm nhiệm vụ chi ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách cán thực cơng tác kiểm sốt chi Kho bạc Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; ý thức trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách chấp hành chi ngân sách chưa cao… Xuất phát từ tình hình thực tế chúng tơi lựa chọn đề tài: “Kiểm soát chi thường xuyên dự toán qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc” để nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ chế quản lý nâng cao hiệu kiểm soát chi thường xuyên NSNN dự tốn qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... Kiểm soát chi thường xuyên dự toán qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc để nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ chế quản lý nâng cao hiệu kiểm soát chi thường xuyên NSNN dự toán qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh. .. kiểm soát chi ngân sách nhà nước Trên sở hệ thống hoá vấn đề kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Vĩnh Phúc nói riêng chế kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước nói... bạc Nhà nước Vĩnh Phúc nói riêng thực tốt chức nhiệm vụ có cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc, thực kiểm soát chặt chẽ kho n chi tiêu thường xuyên đảm bảo kho n chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi thường xuyên bằng dự toán qua kho bạc nhà nước vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ), Kiểm soát chi thường xuyên bằng dự toán qua kho bạc nhà nước vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay