Hoàn thiện quản lý vật tư tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm Vinacomin( Luận văn thạc sĩ)

114 70 3
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:04

Hoàn thiện quản lý vật tư tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm Vinacomin( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý vật tư tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm Vinacomin( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý vật tư tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm Vinacomin( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG MINH HOÀ HOÀN THIỆN QUẢN VẬTTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LẦM - VINACOMIN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG MINH HOÀ HOÀN THIỆN QUẢN VẬTTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LẦM - VINACOMIN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN CHIẾN THẮNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tên đề tài:“Hồn thiện quản vật Cơng ty cổ phần Than Lầm - Vinacomin ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết luận văn khách quan, trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Dương Minh Hồ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để đƣợc luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Thầy giáo, giáo Trƣờng Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn quan tâm giúp đỡ tác giả trình học tập, nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tác giả q trình thực hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Chuyên viên phòng: Vật tƣ, Kế tốn Tài chính, Kế hoạch phòng ban nghiệp vụ cơng ty CP than Lầm - Vinacomin bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ, đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện tốt để tác giả hồn thành luận văn Mặc dù nhiều cố gắng, nhƣng hạn chế luận, kinh nghiệm nhƣ thời gian nghiên cứu nên chắn khó tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Dương Minh Hồ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Kết nghiên cứu dự kiến Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Chƣơng 1: SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN VẬT TƢ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm vật tƣ doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm vật 1.1.2 Đặc điểm vật 1.1.3 Vai trò vật 1.1.4 Phân loại vật 1.2 Những nội dung chủ yếu quản vật tƣ doanh nghiệp 1.2.1 Xây dựng định mức tiêu hao vật 1.2.2 Lập kế hoạch vật 1.2.3 Cung ứng vật 12 1.2.4 Dự trữ vật 16 1.2.5 Cấp phát vật 20 1.2.6 Hạch toán vật 21 1.3 Tổ chức máy quản vật tƣ doanh nghiệp 23 1.3.1 Vai trò cơng tác vật tƣ doanh nghiệp 23 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.2 Sự cần thiết phải tổ chức máy quản vật tƣ doanh nghiệp 24 1.3.3 Các hình thức tổ chức 24 1.4 Các tiêu đánh giá quản vật tƣ doanh nghiệp 26 1.5 Những yếu tố tác động đến quản vật tƣ doanh nghiệp 30 1.5.1 Những yếu tố bên 30 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 32 2.1 Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài 32 2.2 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 34 2.3 Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 34 2.3.1 Phƣơng pháp chọn địa điểm nghiên cứu 34 2.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 34 2.3.3 Phƣơng pháp tổng hợp số liệu 36 2.4 Phƣơng pháp phân tích số liệu 37 2.4.1 Phƣơng pháp so sánh 37 2.4.2 Phƣơng pháp lấy ý kiến chuyên gia 37 2.4.3 Phƣơng pháp kế toán 38 2.5 Xây dựng tiêu đánh giá công tác quản vật 38 2.5.1 Các tiêu kinh tế 38 2.5.2 Chỉ tiêu xã hội 39 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN VẬTTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LẦM - VINACOMIN NĂM 2012 - 2013 40 3.1 Khái quát chung đặc điểm Công ty CP than Lâm Vinacomin 40 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty CP than Lầm Vinacomin 40 3.1.2 Đặc điểm tự nhiên 41 3.1.3 Đặc điểm kinh tế xã hội công ty 41 3.1.3 Tổ chức máy quản công ty 42 3.1.4 Tổ chức sản xuất công ty 44 3.2 Thực trạng quản vậtcông ty CP than Lầm - Vinacomin 45 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.1 Nguồn cung cấp vật tƣ cho công ty 45 3.2.2 Phân loại vậtcông ty 47 3.2.3 Công tác quản vậtCông ty CP than Lầm 47 3.2.4 Đánh giá công tác quản vậtcông ty - Vinacomin 70 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN VẬTTẠI CÔNG TY CP THAN LẦM - VINACOMIN 73 4.1 Bối cảnh sản xuất kinh doanh công ty Cp than Lầm Vinacomin thời gian tới 73 4.1.1 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty CP than Lầm - Vinacomin 73 4.1.2 Những thuận lợi công tác vậtCông ty 76 4.1.3 Những thách thức quản vật 76 4.2 Những giải pháp hoàn thiện quản vậtcông ty CP than Lầm - Vinacomin 78 4.2.1 Phƣơng hƣớng mục tiêu 78 4.2.2 Các giải pháp hoàn thiện quản vậtcông ty 79 4.2.3 Những vấn đề liên quan đến việc thực giải pháp hoàn thiện quản vậtcông ty 97 4.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện quản vậtCơng ty CP than Lầm - Vinacomin 98 4.3.1 Đối với Tập đồn cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam 99 4.3.2 Đối với công ty CP than Lầm - Vinacomin 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CP Cổ phần ĐK Đầu kỳ ĐVT Đơn vị tính GTGT Giá trị gia tăng HĐQT Hội đồng quản trị QĐ Quyết định SCTX Sửa chữa thƣờng xuyên SC Sửa chữa SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTg Thủ tƣớng VC Vận chuyển XNK Xuất nhập Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tỷ trọng mua sắm vật tƣ phụ tùng công ty năm 2012 -2013 46 Bảng 3.2 Thống kê số lần mua sắm vậtCông ty năm 2012 - 2013 49 Bảng 3.3 Chi tiết nguồn nhập vật tƣ chủ yếu 50 Bảng 3.4 Phân tích tình hình tồn kho vật 54 Bảng 3.5 Báo cáo chi tiết tình hình nhập - xuất - tồn vật 58 Bảng 3.6 Phân tích chi tiết tình hình xuất vật 62 Bảng 3.7 Tổng hợp khoán chi phí theo yếu tố cơng ty CP than Lầm năm 2013 66 Bảng 4.1 Tình hình thực tiêu chủ yếu công ty cổ phần than Lầm năm 2013 75 Bảng 4.2 Chi tiết thực vật tƣ theo định mức năm 2013 Công ty CP than Lầm - Vinacomin 89 Bảng 4.3 Nhu cầu vật tƣ theo định mức năm 2014 Công ty CP than Lầm - Vinacomin 91 Bảng 4.4 Tổng hợp hiệu kinh tế sau áp dụng giải pháp 95 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 cấu xác định mức tiêu hao vật Hình 1.2 Kết cấu nhu cầu vật tƣ doanh nghiệp 11 Hình 1.3 Quá trình mua vật 14 Hình 1.4 : Dự trữ vật 17 Hình 1.5 Tổ chức phòng vật tƣ theo nguyên tắc chức 25 Hình 1.6 Tổ chức phòng vật tƣ theo ngun tắc mặt hàng 26 Hình 3.1 Tổ chức quản sản xuất phân xƣởng Công ty Cổ phần than Lầm - Vinacomin 45 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... cung cấp vật tƣ cho công ty 45 3.2.2 Phân loại vật tƣ công ty 47 3.2.3 Công tác quản lý vật tƣ Công ty CP than Hà Lầm 47 3.2.4 Đánh giá công tác quản lý vật tƣ công ty - Vinacomin... HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH DƢƠNG MINH HOÀ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VẬT TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ... pháp hoàn thiện quản lý vật tƣ công ty 97 4.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý vật tƣ Công ty CP than Hà Lầm - Vinacomin 98 4.3.1 Đối với Tập đồn cơng nghiệp Than
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý vật tư tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm Vinacomin( Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện quản lý vật tư tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm Vinacomin( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay