POWER POINT Thiết kế đường sắt

216 28 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:00

POWER POINT Thiết kế đường sắt THIẾT KẾ ĐƯỜNG SẮT Sức kéo đầu máy  Bình đồ trắc dọc đường sắt  Vạch tuyến  So sánh kinh tế kỹ thuật phương án  Lựa chọn thơng số kỹ thuật phân tích khả vận chuyển thích ứng  06/09/18 SỨC KÉO ĐẦU MÁY Khái niệm chung sức kéo đầu máy lực tác dụng vào đoàn tầu Lực cản chuyển động Lực hãm đoàn tầu Lực kéo đặc tính lực kéo đầu máy Phương trình vi phân chuyển động đồn tầu 06/09/18 BÌNH ĐỒ & TRẮC DỌC ĐƯỜNG SẮT Yếu tố bình đồ đường sắt khu gian Những yếu tố trắc dọc đường sắt Phân bố điểm phân giới Yêu cầu bình đồ trắc dọc điểm phân giới Thiết kế bình đồ, trắc dọc đường sắt 06/09/18 VẠCH TUYẾN Nhiệm vụ vạch tuyến, phương án hướng tuyến Phân loại vạch tuyến Vạch tuyến tự vạch tuyến khó khăn Đặc điểm vạch tuyến theo điều kiện địa hình địa chất khác Vạch tuyến qua sông Đánh giá việc vạch tuyến 06/09/18 SO SÁNH KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC PHƯƠNG ÁN Những nguyên tắc so sánh phương án So sánh phương án theo tiêu giá tiền Tính khối lượng cơng trình giá thành xây dựng phương án Tính chi phí khai thác so sánh phương án 06/09/18 LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT & PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN CHUYỂN THÍCH ỨNG Năng lực tính tốn thơng số kỹ thuật Đồ thị khả vận chuyển, khả thơng qua u cầu Tính khả thơng qua khả vận chuyển Phân tích khả vận chuyển thích ứng lựa chọn thông số kỹ thuật tuyến đường 06/09/18 SỨC KÉO ĐẦU MÁY Khái niệm chung 1.1 Mục đích tính sức kéo đầu máy thiết kế đường sắt 1.2 Mơ hình tính đồn tầu lực tác dụng lên 06/09/18 SỨC KÉO ĐẦU MÁY Khái niệm chung 1.1 Mục đích tính sức kéo đầu máy thiết kế đường sắt Xác định trọng lượng đồn tầu Đặc tính chế độ chuyển động đoàn tầu Vận tốc thời gian chạy tầu Tiêu hao nhiên liệu 06/09/18 Đồ thị quan hệ vận tốc V(s) thời gian T vào qng đường S 06/09/18 1.2 Mơ hình tính đồn tầu lực tác dụng lên Giả thiết : Chất điểm chuyển động Không xét nội lực, xét ngoại lực gây chuyển động Các ngoại lực Lực kéo F(N,KN) - Lực cản chuyển động W (N,KN) Lực hãm đoàn tầu B (N,KN) 06/09/18 10 3.4.TÝnh khối lợng giá thành kết cấu tầng Khối lợng công tác kiến trúc tầng phụ thuộc vào loại lực ta chọn (loại ray, loại đá, chiều dày lớp đá, số tà vẹt cho 1km) + Đặt đờng ray tuyến: Có thể chiều dài tuyến đơn giá loại hình đờng tơng ứng để tính chi phí + Đặt ray đờng ga: loại hình đờng ray, chiều dài đặt ray, số ghi đơn giá tơng ứng để tính 06/09/18 202 3.5 Tính khối lợng công tác giá thành ga ga so sánh phơng án ta cần xét đến kết cấu tầng trên, nhà cửa công trình khác Chiều dài đờng ga, trừ đờng ta tính theo sơ đồ định hình Khối lợng giá thành nhà cửa ga nh kết cấu khác ta tính sơ theo sơ đồ ga, theo số lợng tàu chạy ga giá thành ga tính theo đơn giá tổng quát ga tuỳ theo loại ga Ngoài loại công tác phải xét đến khối lợng giá thành xây dựng nhà ở, nhà công vụ, đờng dây thông tin liên lạc Những loại công tác đợc tính cho km tuỳ theo cấp đờng, khối lợng hàng v hnh khỏch, loại thông tin 06/09/18 203 3.6.Tính giá thành xây dựng phơng ¸n A= QS + Lkt a1 + Lga a2 + Acc + Ltt a3 + Lkt a4 + Nga a5 (triệu đồng) Trong đó: A- Giá thành xây dựng toàn QS - Giá thành đất Lkt, Lga, Ltt - Chiều dài đờng khai thác, đờng ga đờng thông tin a1, a2, a3- Giá thành 1km kiến trúc tầng đờng chính, đờng ga, đờng dây thông tin Acc- Giá thành cầu cống tuyến a4 - Giá thành bình quân đơn vị kết cấu công trình dọc tuyến nh nhà cửa, biển báo, tín hiệu Nga, a5- Số điểm phân giới giá thành điểm phân giới loại khác 06/09/18 204 Giá thành hạng mục công trình chiếm tỉ lệ % so với toàn giá thành xây dựng công trình đờng sắt là: Giá thành công tác đất chiếm - 19% điều kiện dễ dàng; 25 - 28% điều kiện phức tạp Giá thành công trình nhân tạo chiếm - 6% điều kiện dễ dàng - 12% điều kiện phức tạp Kiến trúc tầng chiếm 25 - 35% điều kiện dễ dàng 15- 25% điều kiện khó khăn Tất khoản giá thành xây dựng lại chiếm 40 - 60% điều kiện dễ 35 - 55% điều kiện khó khăn 06/09/18 205 Các chi phí mua sắm đầu máy, toa xe Ta có công thức tÝnh nh sau: Nđm = Tđm/(365.24) Ntx = Ttx/(365.24) Trong đó: Nđm, Ntx số đầu máy toa xe có liên quan đến thời gian tàu chạy Tđm , Ttx số đầu máy toa xe phục vụ năm Khi có số đầu máy toa xe đem nhân với giá mua sắm đầu máy toa xe ta đợc giá thành toàn tàu xe 06/09/18 206 4.Tính chi phí khai thác so sánh ph ơng án 4.1.Các phơng pháp tính chi phí khai thác so sánh phơng án 4.2.Tính chi phí khai thác trực tiêu chuẩn loại 4.3.Tính chi phí khai thác gián tiêu chuẩn loại 06/09/18 207 4.1.Các phơng pháp tính chi phí khai thác so sánh phơng án Phơng pháp tính chi phí khai thác dựa vào hai nhóm - Chi phí tỉ lệ với số lợng chuyển động E tt (chi phí trực tiếp) đồng/ năm - Chi phí bảo quản kết cấu cố định E gt (chi phí gián tiếp) đồng/ năm E = Ett + Egt Chi phÝ trùc tiÕp: bao gåm chi phÝ cho nhiªn liệu (đầu máy điêzel) lợng (đầu máy điện), chi phí cho sửa chữa đoàn tàu, phần chi phí cho bảo dỡng thờng xuyên kiến trúc tầng trên, chi phí cho bảo dỡng đầu máy kh¸m kÜ thuËt toa xe 06/09/18 208 Chi phÝ gi¸n tiếp: gồm chi phí bảo d ỡng thờng xuyên đờng đờng ga, chi phí cho bảo dỡng công trình nhân tạo, thiết bị cấp điện thông tin liên lạc tín hiệu điểm phân giới v.v Chi phí khai thác hai nhóm đợc tính cách cộng số hạng chi phí khai thác phù hợp với số đo riêng biệt 06/09/18 209 n Ett =ai X i i 1 m Egt =k i Yi i 1 Trong ®ã: Xi Yi: Sè ®o chi phÝ khai th¸c ki : Chi phÝ đơn vị Chi phí khai thác dùng so sánh phơng án, chia làm hai nhóm: "Chi phí khai thác liên quan tới lợng chạy tàu" "Chi phí tu thiết bị cố định" 06/09/18 210 Để xác định chi phí khai thác sử dụng ba hệ thống tiêu chuẩn chi phí số đo, là: tiêu chuẩn loại, tiêu chuẩn đơn nhóm, tiêu chuẩn đa nhóm a Trong hệ số tiêu chuẩn loại chi phí đ ợc xác định theo loạt số đo, điều cho phép tính xác nhng khối lợng tính lớn b Trong hệ thống tiêu chuẩn đơn nhóm chi phí có liên quan với đợc thống thành loại công việc c Trong hệ thống tiêu chuẩn đa nhóm ngời ta thống chi phí thành Hệ thống xác định chi phí khai thác khó khăn dùng so sánh phơng án giai đoạn lập dự ¸n 06/09/18 211 4.2 TÝnh chi phÝ khai th¸c trùc tiêu chuẩn loại Ett = a X n i i i 1 Chi phÝ khai th¸c cho đoàn tàu theo chiều: e1đ.tàu = enl + etg + etq (đồng/1 đoàn tàu) Trong đó: enl - chi phí khai thác tỷ lệ với tiêu hao nhiên liệu etg - chi phí khai thác tỷ lệ víi thêi gian etq - chi phÝ khai th¸c tû lệ với số tàu thông qua 06/09/18 212 Với đoàn tàu hàng đầu máy điêzen kéo: e1đ.tàu = [a1RM + a2RC + (a3 + am)E] + (a4tMh + a5tMH + a6tnH) + (a7MS + a8nS + a9TK) (đồng/1 đoàn tàu) Với đoàn tàu hàng đầu máy nớc kéo: e1đ.tàu = (b1BK + b2RM + b3Rc + b4Ent) + (b5tMh + b6tMH + b7tnH) + (b8MS + b9nS + b10TK) (đồng/1 đoàn tàu) 06/09/18 213 Với đoàn tàu khách tính e1đ.tàu tơng tự nh công thức nhng cộng thêm phần aKK Khi biết số lợng đoàn tàu loại theo chiều năm Nđi(1), Nvề(1), Nđi(2), Nvê(2) tính chi phí khai thác trực tiếp: Ett = e1đt(đi)1Nđi(1) + e1đt(về)1Nvề(1) + e1đt(đi)2Nđi(2) + e1đt(về)2Nvề(2) + (đồng/năm) 06/09/18 214 4.3 Tính chi phí khai thác gián tiêu chuẩn mlo¹i Egt  = k i Yi i 1 Egt = (K1 + K2 + K3 + K4)Lkt + K5Nga + + K6Lkt(điện) + K7Ntbt (đồng/năm) Sai số giai đoạn so sánh phơng án: Giai đoạn lập dự án khả thi: 10 % Giai đoạn thiết kÕ kü thuËt:  % 06/09/18 215 Trong đó: K1 - chi phí đơn vị sửa chữa bảo quản đờng K2 - chi phí đơn vị sửa chữa bảo quản thiết bị thông tin K3 - chi phí đơn vị sửa chữa bảo quản tín hiệu điều khiển chạy tàu K4 - chi phí đơn vị sửa chữa bảo quản vị trí giao cắt K5 - chi phí đơn vị bảo quản điểm phân giới Lkt - chiều dài tuyến đờng khai thác Nga - số điểm phân giới K6 - chi phí đơn vị bảo dỡng mạng điện Lkt(điện) - chiều dài đờng dây điện K7 - chi phí đơn vị bảo dỡng trạm biến Ntbt - sè tr¹m biÕn thÕ 06/09/18 216 ... TRẮC DỌC ĐƯỜNG SẮT Yếu tố bình đồ đường sắt khu gian Những yếu tố trắc dọc đường sắt Phân bố điểm phân giới Yêu cầu bình đồ trắc dọc điểm phân giới Thiết kế bình đồ, trắc dọc đường sắt 06/09/18... chuyển thích ứng lựa chọn thông số kỹ thuật tuyến đường 06/09/18 SỨC KÉO ĐẦU MÁY Khái niệm chung 1.1 Mục đích tính sức kéo đầu máy thiết kế đường sắt 1.2 Mơ hình tính đồn tầu lực tác dụng lên 06/09/18... máy thiết kế đường sắt Xác định trọng lượng đồn tầu Đặc tính chế độ chuyển động đoàn tầu Vận tốc thời gian chạy tầu Tiêu hao nhiên liệu 06/09/18 Đồ thị quan hệ vận tốc V(s) thời gian T vào qng đường
- Xem thêm -

Xem thêm: POWER POINT Thiết kế đường sắt, POWER POINT Thiết kế đường sắt, c. Khi tàu nằm trên nhiều đường cong, Lực kéo và đặc tính lực kéo của đầu máy, Phng trỡnh vi phõn chuyn ng ca on tu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay