Hoàn thiện quản lý vật tư của xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng (vinacomin) ( Luận văn thạc sĩ)

100 40 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:59

Hoàn thiện quản lý vật tư của xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng (vinacomin) ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý vật tư của xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng (vinacomin) ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý vật tư của xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng (vinacomin) ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý vật tư của xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng (vinacomin) ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐẠI DƢƠNG HOÀN THIỆN QUẢN VẬTCỦA NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÂY DỰNG (VINACOMIN) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐẠI DƢƠNG HOÀN THIỆN QUẢN VẬTCỦA NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÂY DỰNG (VINACOMIN) Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cao học “Hoàn thiện quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng (Vinacomin)” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt Cơng trình đƣợc nghiên cứu thời gian theo học lớp Cao học Quản Kinh tế trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên trình cơng tác CN Cơng ty CP Tƣ vấn đầu tƣ mỏ cơng nghiệp Vinacomin - nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng Các tài liệu, số liệu mà tơi sử dụng có nguồn trích dẫn rõ ràng, không vi phạm quy định pháp luật Kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trƣớc Tôi xin cam đoan điều thật, sai, tơi hồn tồn xin chịu trách nhiệm Quảng Ninh, ngày … tháng … năm 2014 Tác giả Nguyễn Đại Dương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài: “Hồn thiện quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng (Vinacomin)” nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ, hƣớng dẫn, động viên nhiều tập thể, cá nhân Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái nguyên, Phòng Quản đào tạo Sau đại Đại học, khoa, phòng Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, thầy cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Trong q trình thực đề tài nghiên cứu, tơi đƣợc quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí địa điểm nghiên cứu Nhân dịp xin đƣợc gửi cảm ơn tới tập thể Ban giám đốc, phòng ban chức bạn bè đồng nghiệp đơn vị gia đình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp này./ Quảng Ninh, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Đại Dƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 49 Bảng 3.6: Sổ theo dõi nhập vật tƣ 52 Bảng 3.7: Sổ theo dõi xuất vật tƣ 52 Bảng 3.8 : Bảng tổng hợp cấp phát vật tƣ theo định mức 53 Bảng 3.9: Biện pháp xử phế liệu, phế phẩm 56 Bảng 3.10: Bảng thu nhận ý kiến đánh giá 57 Bảng 3.11: Kế hoạch mua vật tƣ 58 Bảng 3.12 Tình hình sử dụng nguyên vật liệu 63 Sơ đồ 1.1: Tổ chức phòng vật tƣ theo nguyên tắc chức 17 Sơ đồ 1.2: Tổ chức phòng vật tƣ theo nguyên tắc mặt hàng 18 Sơ đồ 1.4: Quy trình quản sử dụng vật tƣ doanh nghiệp 19 Sơ đồ 1.5: Căn xác định định mức 28 Sơ đồ 3.1: Tổ chức máy quản 40 Sơ đồ 3.3: Qui trình xây dựng định mức 46 Sơ đồ 3.4: Sơ đồ bố trí kho 52 Sơ đồ 3.5: Mơ hình kỹ thuật MRP áp dụng nghiệp 60 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, mà kinh tế nƣớc ta tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu cạnh tranh để tồn doanh nghiệp trở lên khốc liệt hơn, đòi hỏi doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải ngày hoàn thiện thân Đối với doanh nghiệp sản xuất, yêu cầu đặt để q trình hoạt động sản xuất ln vận hành thông suốt, tạo đƣợc lợi cạnh tranh; muốn vậy, doanh nghiệp cần phải bảo đảm đƣợc nguồn vật tƣ đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, quy cách phẩm chất đạt chất lƣợng phù hợp Đứng trƣớc khó khăn chung kinh tế nƣớc ta nay, nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng thuộc Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ mỏ công nghiệp Vinacomin gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh Vấn đề đặt cho nghiệp phải nâng cao lực cạnh tranh thân trƣớc đối thủ ngành để đứng vững, tồn phát triển Là nghiệp hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ sản xuất kinh doanh, việc quản vật tƣ bảo đảm cho trình sản xuất tiến hành liên tục vô quan trọng Nhận thấy tính cấp thiết tầm quan trọng quản vật tƣ sản xuất kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh nghiệp, tơi định chọn đề tài: “Hồn thiện quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng (Vinacomin)” làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn đóng góp vào phát triển nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng; đề xuất định hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơng tác quản vật nghiệp 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa làm rõ số vấn đề luận vậtquản vật tƣ doanh nghiệp; phân tích đánh giá thực trạng quản vật nghiệp dịch vụ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tổng hợp xây dựng giai đoạn 2011-2014; đề xuất định hƣớng giải pháp chủ yếu có phù hợp nhằm hoàn thiện quản vật tƣ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nghiệp thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: cơng tác quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: nghiên cứu phạm vi nghiệp + Về thời gian: tài liệu tổng quan đƣợc thu thập từ tài liệu công bố khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay; số liệu điều tra thực trạng công tác quản vật tƣ chủ yếu từ năm 2011 - 2014 Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết nghiên cứu đề tài cung cấp thêm sở luận, thực tiễn cho việc nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng, góp phần đẩy mạnh phát triển SXKD nghiệp thời gian tới Những đóng góp đề tài - Hệ thống hoá, làm rõ số vấn đề luận công tác quản vật tƣ doanh nghiệp - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản vật nghiệp, kết đạt đƣợc, hạn chế, tồn nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị hồn thiện quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng giai đoạn 2014 - 2020 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm chƣơng: Chương 1: Cơ sở luận quản vật doanh nghiệp; Chương 2: Phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Thực trạng quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng giai đoạn 2011-2013; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản vật nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng đến năm 2020 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Luận văn đầy đủ file:Luận văn Full ... KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐẠI DƢƠNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VẬT TƢ CỦA XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG (VINACOMIN) Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ... trạng quản lý vật tư Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng giai đoạn 2011-2013; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý vật tư Xí nghiệp dịch vụ tổng. .. quản lý vật tƣ Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp xây dựng giai đoạn 2014 - 2020 Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý vật tư doanh nghiệp;
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý vật tư của xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng (vinacomin) ( Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện quản lý vật tư của xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng (vinacomin) ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay