Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 hay

9 38 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:58

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Bài 1: Tìm x : a) x + 175 = 1482 – 1225 b) x – 850 = 1000 – 850 c) 999 – x = 999 - 921 Bài 2: Bạn An đem số bi chia cho số em em bi Bạn Bình đem chia số bi có chia cho số em em bi Hỏi số bi Bình gấp lần số bi An? Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết lần chiều rộng lần chiều dài Tính chu vi mảnh đất Bài 4: Trong vườn có 35 gồm vải, nhãn, hồng xiêm Số hồng xiêm số vườn Số nhãn số vải Hỏi loại có cây? 1 Bài : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng số kẹo , cho Huệ số kẹo lại sau cho Hồng Hỏi cuối mẹ viên kẹo ? Bài : Có thùngdầu , thùng thứ lúc đầu có 24 lít sau người ta thêm vào thùng thứ 14 lít dầu nên số dầu thùng thứ hai số dầu thùng thứ Hỏi thùng thứ có lít dầu ? ĐÁP ÁN ĐỀ ƠN TẬP SỐ 10 Bài 1: Tìm x : a) x + 175 = 1482 – 1225 x + 175 = 257 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x = 257 – 175 x = 82 b) x – 850 = 1000 – 850 x – 850 = 150 x = 150 + 850 x = 1000 c) 999 – x = 999 – 921 999 – x = 78 x = 999 – 78 x = 921 Bài 2: Bạn An đem số bi chia cho số em em bi Bạn Bình đem chia số bi có chia cho số em em bi Hỏi số bi Bình gấp lần số bi An? Bài giải Số bi Bình chia cho em gấp số bi An chia cho em là: : = (lần) Mà số em bạn An bạn Bình chia bi nên số bi Bình gấp lần số bi An Đáp số: lần Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết lần chiều rộng lần chiều dài Tính chu vi mảnh đất Bài giải lần chiều dài (hoặc lần chiều rộng) là: 12 x = 24 (m) Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 : = (m) Chu vi hình chữ nhật là: (12 + 8) x = 40 (m) Đáp số: 40m Bài 4: Trong vườn có 35 gồm vải, nhãn, hồng xiêm Số hồng xiêm số vườn Số nhãn số vải Hỏi loại có cây? Bài giải Số hồng xiêm là: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 35 : = (cây) Tổng số nhãn vải là: 35 – = 30 (cây) Ta có sơ đồ: Cây nhãn: 30 Cây vải: 30 ứng với số phần là: + = (phần) Số nhãn là: 30 : = 10 (cây) Số vải là: 10 x = 20 (cây) Đáp số: hồng xiêm: nhãn: 10 vải: 20 Bài : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng số kẹo , cho Huệ số kẹo lại sau cho Hồng Hỏi cuối mẹ viên kẹo ? Bài giải Mẹ cho Hồng số kẹo là: 32 : = (cái) Số kẹo lại là: 32 – = 24 (cái) Mẹ cho Huệ số kẹo là: 24 : = (cái) Cuối mẹ lại số kẹo là: 24 – = 16 (cái) Đáp số: 16 Bài : Có thùngdầu , thùng thứ lúc đầu có 24 lít sau người ta thêm vào thùng thứ 14 lít dầu nên số dầu thùng thứ hai thứ Hỏi thùng thứ có lít dầu ? Bài giải Thùng thứ sau thêm 14 lít dầu là: số dầu thùng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 24 + 14 = 38 (lít) Thùng thứ hai có số lít dầu là: 38 : = 19 (lít) Đáp số: 19 lít ĐỀ SỐ Bài 1: Tính cách thuận tiện : a) 37 x 18 – x 14 + 100 b) 15 x + 15 x – 15 x c) 52 + 37 + 48 + 63 Bài 2: Hai số có hiệu 95 Nếu xố bỏ chữ số tận số lớn ta số bé Tìm tổng hai số Bài 3: Trong trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành vòng tròn Các bạn xếp xen kẽ: bắt đầu bạn nam, bạn nữ lại đến bạn nam, bạn nữ, cuối bạn nữ Tất có 20 bạn nam Hỏi lớp 3A có bạn? a) Biết 16 chia cho x Hỏi 64 chia cho x mấy? 80 chia cho x mấy? b) Nếu số a chia cho thương 15, số c chia cho 15 thương tổng (a+c) chia cho thương bao nhiêu? Bài 5: Nếu bớt cạnh hình vng 4cm hình chữ nhật có diện tích diện tích hình vng 60cm2 Tính chu vi hình vng Bài 6: Mẹ mang chợ bán 25 cam 75 quýt Buổi sáng mẹ bán 1 số cam quýt, lại số cam số quýt để đến chiều bán nốt Hỏi mẹ bán cam, quýt? ĐÁP ÁN ĐỀ ƠN TẬP SỐ 11 Bài 1: Tính cách thuận tiện : a) 37 x 18 – x 14 + 100 = 37 x x – x 14 + 100 = 74 x – x 14 + 100 = x (74 – 14) + 100 = x 60+ 100 = 540 + 100 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn = 640 b) 15 x + 15 x – 15 x = 15 x (2 + – 5) = 15 x =0 c) 52 + 37 + 48 + 63 = (52 + 48) + (37 + 63) = 100 + 100 = 200 Bài 2: Hai số có hiệu 95 Nếu xố bỏ chữ số tận số lớn ta số bé Tìm tổng hai số Bài giải Nếu xoá bỏ chữ số tận số lớn ta số bé tức số lớn gấp 10 lần số bé 5 đơn vị Ta có sơ đồ sau: đv Số lớn: Số bé: 95 Nếu số lớn bớt đơn vị số lớn số bé là: 95 – = 90 (đơn vị) 90 đơn vị ứng với số phần là: 10 – = (phần) Số bé là: 90 : = 10 Số lớn là: 10 x 10 + = 105 (hoặc số lớn là: 10 + 95 = 105) Đáp số: 105 10 Bài 3: Trong trò chơi, học sinh lớp 3A xếp thành vòng tròn Các bạn xếp xen kẽ: bắt đầu bạn nam, bạn nữ lại đến bạn nam, bạn nữ, cuối bạn nữ Tất có 20 bạn nam Hỏi lớp 3A có bạn? Bài giải Các bạn xếp xen kẽ: bắt đầu bạn nam, bạn nữ lại đến bạn nam, bạn nữ, cuối bạn nữ tức số bạn nữ với số bạn nam Mà số bạn nam 20 bạn nên số bạn nữ 20 bạn Vậy số bạn lớp 3A là: 20 + 20 = 40 (bạn) Đáp số: 40 bạn Bài 4: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Biết 16 chia cho x Hỏi 64 chia cho x mấy? 80 chia cho x mấy? b) Nếu số a chia cho thương 15, số c chia cho 15 thương tổng (a+c) chia cho thương bao nhiêu? Bài giải a Ta có: 16 : x = x = 16 : x=4 Vậy 64 : = 16 80 : = 20 b Ta có: a : = 15 a = 15 x a = 75 c : 15 = c = x 15 c = 75 Vậy (a + c) : = (75 + 75) : = 75 Đáp số: 75 Bài 5: Nếu bớt cạnh hình vng 4cm hình chữ nhật có diện tích diện tích hình vng 60cm2 Tính chu vi hình vng Bài giải Ta có hình vẽ sau: 4cm 60cm2 Cạnh hình vng là: 60 : = 15 (cm) Chu vi hình vng là: 15 x = 60 (cm) Đáp số: 60 cm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 6: Mẹ mang chợ bán 25 cam 75 quýt Buổi sáng mẹ bán 1 số cam quýt, lại số cam số quýt để đến chiều bán nốt Hỏi mẹ bán cam, quýt? Bài giải Số cam lại là: 25 : = (quả) Số quýt lại là: 75 : =15 (quả) Số cam mẹ bán là: 25 – = 20 (quả) Số quýt mẹ bán là: 75 – 15 = 60 (quả) Đáp số:20 cam 60 quýt ĐỀ SỐ Bài 1: Tính cách thuận tiện : a) – + – + – + – + - b) 815 – 23 – 77 + 185 Bài 2: Tìm số có hai chữ số, biết viết thêm chữ số vào bên trái số ta số gấp lần số cho Bài 3: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng bi xanh Biết số bi túi nhiều tổng số bi vàng bi đỏ 15 viên, số bi xanh số bi vàng viên nhiều bi viên Hỏi túi có viên bi? Bài 4: Một hình vng có chu vi 24cm Một hình chữ nhật có chiều rộng cạnh hình vng biết lần cạnh hình vng lần chiều dài hình chữ nhật Tính diện tích hình 1 Bài 5: Bạn Tâm gói kẹo nhỏ, bạn Thắng gói kẹo to, hai bạn số kẹo Biết số kẹo gói to nhiều số kẹo gói nhỏ 20 Hỏi gói kẹo có cái? ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 12 Bài 1: Tính cách thuận tiện : a) – + – + – + – + – = (9 – 8) + (7 – 6) + (5 – 4) + (3 – 2) + (1 – 0) Gia sư Tài Năng Việt = + + https://giasudaykem.com.vn + + =5 b) 815 – 23 – 77 + 185 = (815 + 185) – (23 + 77) = 1000 – 100 = 900 Bài 2: Tìm số có hai chữ số, biết viết thêm chữ số vào bên trái số ta số gấp lần số cho Bài giải Khi viết thêm chữ số vào bên trái số có hai chữ số số tăng lên 200 đơn vị Ta có sơ đồ sau: 200 đơn vị Số cũ: Số lớn: 200 đơn vị ứng với số phần là: – = (phần) Số cũ là: 200 : = 25 Đáp số: 25 Bài 3: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng bi xanh Biết số bi túi nhiều tổng số bi vàng bi đỏ 15 viên, số bi xanh số bi vàng viên nhiều bi viên Hỏi túi có viên bi? Bài giải Số bi túi nhiều tổng số bi vàng bi đỏ 15 viên tức số bi xanh 15 viên Số bi vàng là: 15 + = 18 (viên) Số viên bi đỏ là: 15 – = 11 (viên) Trong túi có tất số viên bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên) Đáp số: 44 viên Bài 4: Một hình vng có chu vi 24cm Một hình chữ nhật có chiều rộng cạnh hình vng biết lần cạnh hình vng lần chiều dài hình chữ nhật Tính diện tích hình Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài giải cạnh hình vng (hoặc chiều rộng hình chữ nhật) là: 24 : = (cm) lần cạnh hình vng (hoặc lần chiều dài hình chữ nhật) là: x = 18 (cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 18 : = (cm) Diện tích hình vng là: x = 36 (cm2) Diện tích hình chữ nhật là: x = 54 (cm2) Đáp số: hình vng: 36 cm2 Hình chữ nhật: 54 cm2 1 Bài 5: Bạn Tâm gói kẹo nhỏ, bạn Thắng gói kẹo to, hai bạn số kẹo Biết số kẹo gói to nhiều số kẹo gói nhỏ 20 Hỏi gói kẹo có cái? Bài giải Ta có sơ đồ sau: Gói nhỏ: 20 Gói to: 20 kẹo ứng với số phần là: – = (phần) phần có số kẹo là: 20 : = 10 (cái) Gói nhỏ có số kẹo là: 10 x = 30 (cái) Gói to có số kẹo là: 10 x = 50 (cái) Đáp số: Gói nhỏ: 30 cái; Gói to: 50 ... https://giasudaykem.com.vn 24 + 14 = 38 (lít) Thùng thứ hai có số lít dầu là: 38 : = 19 (lít) Đáp số: 19 lít ĐỀ SỐ Bài 1: Tính cách thuận tiện : a) 37 x 18 – x 14 + 100 b) 15 x + 15 x – 15 x c) 52 + 37 + 48 + 63 Bài 2: ... https://giasudaykem.com.vn = 640 b) 15 x + 15 x – 15 x = 15 x (2 + – 5) = 15 x =0 c) 52 + 37 + 48 + 63 = ( 52 + 48) + (37 + 63) = 100 + 100 = 20 0 Bài 2: Hai số có hiệu 95 Nếu xố bỏ chữ số tận số lớn ta số... nhãn: 10 vải: 20 Bài : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng số kẹo , cho Huệ số kẹo lại sau cho Hồng Hỏi cuối mẹ viên kẹo ? Bài giải Mẹ cho Hồng số kẹo là: 32 : = (cái) Số kẹo lại là: 32 – = 24 (cái)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 hay , Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay