Đề thi GIữa kì 1 môn toán lớp 3 chọn lọc

72 48 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:58

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA GIỮA HỌC I MƠN TỐN ĐỀ I TRẮC NGHIỆM: Em khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Cho số: 928; 982; 899; 988 Số lớn là: A 928 B 982 C 899 D 988 - 300 = 40 Số thích hợp để điền vào ô trống là: A 260 B 340 C 430 D 240 24kg là: A 12kg B 8kg C 6kg D 4kg Kết phép nhân 28 x là: A 410 B 400 C 140 D 310 Kết phép chia 36 : là: A B C D Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là: A 18; 21; 24 B 16; 17; 18 C 17; 19; 21 D 18; 20; 21 Độ dài đường gấp khúc ABCD A 68cm B D 17cm 10cm B 86cm 19cm C 46cmD 76cm A C Hình bên có: A hình chữ nhật, hình tam giác B hình chữ nhật, hình tam giác C hình chữ nhật, hình tam giác D hình chữ nhật, 5hình tam giác B PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Đặt tính tính a) 248 + 136 Bài 2: Tính: a) 84 x – 99 b) 375 - 128 c) 48 x b) 23 x + 15 Bài 3:Tìm x: -1- d) 49 : Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) x x = 42 b) 24 : x = Bài 4: Đoạn dây thứ dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp lần đoạn dây thứ Hỏi đoạn dây thứ hai dài đề-xi-mét ? ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Số có ba chữ số lớn : a 100 b 989 c 900 418 + 201 = … Số cần điền vào chỗ chấm : a 621 b 619 c 719 627 – 143 = … Số cần điền vào chỗ chấm : a 474 b 374 c 574 d 999 d 629 d 484 x 30 + Dấu cần điền vào ô trống : a < b > c = 35m …….Số cần điền vào chỗ chấm a 6m b 7m c 8m 42 giảm lần còn…… Số cần điền vào chỗ chấm : a b c 3m4cm = ………cm Số cần điền vào chỗ chấm : a 34 b.304 c 340 Mỗi tuần lễ có ngày Hỏi tuần lễ có ngày ? a 11 ngày b 21 ngày c 24 ngày II Thực hành: Câu : Đặt tính tính: 452 + 361 541 - 127 Câu : Tính: x + 27 Câu : Tìm X x x = 32 -2- 54 x d 10 d d.28 ngày 24 : 80 : – 13 X : = 12 d 9m Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu : Một cửa hàng có 40 mét vải xanh bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh ? Bài giải: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: gấp lên lần : A.1 B.13 C.42 D.48 Câu : 8m2cm = ……cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : A.82 B.802 C.820 D.8200 Câu 3: Kết dãy tính 15 x + : A.95 B.24 C.65 D.55 Câu 4:Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày : A.12 B.25 C.30 D.35 Câu 5: 48 m là: A.8m B.42m C.54m D.65 Câu :Số bảy trăm linh bảy viết : A.770 B.707 C.777 D.700 Câu 1: Đặt tính tính 635 + 218 426 - 119 56 x 45 x ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 2: Tính : -3- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x – 23 x + 18 x x ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 3: Tìm x 84 : X = X : = 36 Câu 4: Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, có số học sinh giỏi Toán Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có học sinh giỏi tốn? ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời x + 42 = ? A 120 B 98 C 14 x X = 56 X = ? A 392 D 36 B 49 C 63 D B 10 phút C 12 phút D 20 phút B x = 303 C x = 302 D x = 203 là: A 15 phút Tìm x biết: 96 : x = A x = 32 5m6cm =…….cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A.56 B.506 C.560 6.Một tuần lễ có ngày, tuần lễ có số ngày là: -4- D.5600 Gia sư Tài Năng Việt A.28 https://giasudaykem.com.vn B.21 C.11 Phần II: Tự luận: Bài 1: Đặt tính tính: 157 + 109 548 - 193 Bài 2:Tìm x: a) X : = 63 Bài 3:Tính: a) 28 x – 58 D.35 16 x 86 : b) X x = 54 b) 96 : + 249 Bài 4: Mẹ có vải dài 48m Mẹ may áo cho nhà hết số vải Hỏi mẹ may mét vải ? Bài giải: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phỳt I/ Phần trắc nghiệm : Hãy khoanh vào chữ A, B, C D đặt tr-ớc câu trả lời 1/ kết phép tính sau đây? A X B 36 : ` C 15 D X 2/ 3/ 4/ 89 5/ cđa 15 lµ : A B C.5 D X7 X dấu điền vào ô trống : A < B > C = Kết phép nhân 18 x lµ: A 87 B 88 C C 90 Kết phép chia 48 : : A B C D -5- Gia sư Tài Năng Việt 6/ https://giasudaykem.com.vn gÊp lªn lần ? A 25 B 35 D 55 C 45 7/ vuông hình vẽ bên lµ : Sè gãc A 1gãc B gãc 8/ C góc D.4 góc Hình tô màu phần hình chữ nhật lớn? A B C II/ PhÇn tù luËn : 1/ Đặt tính tính: a 361 + 147 b 824 - 662 c d 48 : 2/Tính: a)27 x – 54 b)55 : + 129 3/ Một quầy hàng có 36 kg cam bán 26 x số cam Hỏi quầy hàng bán ki-lô-gam cam? KIM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN I: Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ (A, B, C D) trước câu trả lời có kết Câu 1: 1dam = ….m Số cần điền vào chỗ chấm là: A.10 B.1 C.100 D.20 Câu 2: 32 : = … Kết phép tính là: -6- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A.6 B.7 Câu 3: 20 : x = … Kết phép tính là: A.30 B.25 Câu 4: 14 30 phút hay gọi là: A.4 chiều B.2 chiều C.8 D.9 C.20 D.24 C.8 30 phút chiều D Câu 5: 16 là:…… Số cần điền vào chỗ chấm là: A.6 B.8 C.3 D 14 Câu 6:32 : X = Thì X = ? A.3 B.4 C.5 D.6 B PhÇn tù luËn: Bài 1: Đặt tính tính : a) 129 +245 b)463 – 138 c) 36 x d) 96 : Bài 2: Tìm X : a) 27 : X = b) X : = 18 Bài 3:Tính: a) 48 x – 29 b) 77 : + 148 Bài 4: Lan sưu tầm 18 tem, Ngọc sưu tầm số tem gấp lần số tem Lan Hỏi Ngọc sưu tầm tem ? Bài giải : ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : -7- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 1: Khoanh tròn chữ đặt trước kết đúng: a 32 giảm lần b 35 giảm lần A 32 - = 28 A 35 - = 30 B 32 : = B 35 : = C 32 : = C 35 : = c 24 giảm lần A 24 - = 21 B 24 : = C 24 : = Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a 40 m m; b 35 m m; Bài 3: Điền dấu ,= thích hợp vào chỗ chấm: 3m6cm….36cm 4dm3cm….43cm II.PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Đặt tính tính: 156 + 217 463 – 118 45 x 54 : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm x: a) x : = b) x  = 70 ………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 3:Tính: a)19 x – 37 b)30 : + 125 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………… Bài 4: Bác An nuôi 48 thỏ, Bác Tâm nuôi gấp đôi số thỏ Bác An.Hỏi Bác Tâm nuôi thỏ Bài giải: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp -8- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Thời gian : 40 phút I Trắc nghiệm:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài Số 36052 đọc là: A Ba mươi sáu nghìn khơng trăm năm mươi hai B Ba mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi C Sáu mươi ba nghìn năm trăm hai mươi D Sáu mươi ba nghìn khơng trăm năm mươi hai Bài Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9m 2cm = cm là: A 92 B 902 C 920 Bài Tìm y A y =279 tìm y Bài Biết y x = 93 B y = 301 15m m A.5 C y= 31 D 9002 D Không Số cần điền vào chỗ chấm là: B C D Khơng có số Bài Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: a) Kết dãy tính x 5+ 27 170 b) Kêt dãy tính 90 : - 23 II Phần tự luận: Đặt tính tính a) 457 + 209 b) 784 – 365 c) 17 x d)48 : Tính: a) x + 346 = b) 90 : - 15 = Bài toán: Một thùng dầu có 40 lít Sau sử dụng, số dầu lại thùng số dầu có Hỏi thùng lại lít dầu? -9- Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Phần I: Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời nhất: Số 365 đọc là: a/ Ba trăm sáu mươi c/ Ba trăm sáu mươi lăm b/ Ba trăm năm mươi sáu d/ Ba trăm linh năm Số “Chín trăm linh chín” viết là: a/ 99 b/ 909 c/ 919 d/ 900 Có 24 bơng hoa, số bơng hoa là: a/ hoa b/ 24 hoa 12 gấp lần được: a/ 14 b/ 16 Kết dãy tính: x + a/ 53 b/ 48 1m 5dm bằng: a/ 15m b/ 15dm c/ hoa d/ hoa c/ 24 d/ 12 c/ 117 d/ 40 c/ 10dm d/ 10m II Phần II: Đặt tính tính: a/ 312 + 118 b/ 443 - 116 c/ 24 x d/ 96 : Tìm X: a/ X x = 32 b/ 27 : X = Tính: a/27 x – 19 b/16 x + 98 Bài toán: Nga hái đuợc hoa Hằng hái gấp lần số hoa Nga hái Hỏi Hằng hái hoa ? Bài giải: - 10 - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ 52 KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số liền trước 150 là: A 151 B 140 C 149 D 160 Số liền sau 99 là: A 98 B 99 C 101 D 100 Gấp lên lần được: A 20 B 24 C 28 D 30 Giảm 42 lần được: A B C D 5 Mỗi tuần lễ có ngày Vậy tuần lễ có ngày? A 12 ngày B 13 ngày C 14 ngày D 15 ngày Điền dấu >, , 603 cm B m3cm = 603cm C m3cm < 603cm D Không so sánh 6.Trong phép chia có dư với số chia 6, số dư lớn phép chia là? A B C D II Tự luận: Tính nhẩm: a) 42 : = 6x8= 28 : = 6x4= b) 63 : = 7x5= 54 : = 7x8= Đặt tính tính: a) 27 x b) 45 x c) 63 : d) 84 : Một cửa hàng buổi sáng bán 24 ki - lô - gam đường Buổi chiều bán gấp lần buổi sáng Hỏi cửa hàng buổi chiều bán ki - lô - gam đường? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Đoạn thẳng AB dài 42cm, đoạn thẳng CD có độ dài Hãy vẽ đoạn thẳng CD - 67 - độ dài đoạn thẳng AB Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐỀ 61 KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút Phần I: Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1.Số góc vng hình tứ giác bên là: A B C D 2hm + 4dam = ? A 24m B 204m C 240m D 402m Trong phép chia có dư với số chia 7, số dư lớn phép chia là: A B C D 35m là: A 8m B 7m Kết 64 x là: A 192 B 182 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 48 30 48 24 C 6m D 8m C 172 D 162 Phần 2: Tự luận Bài 1: Tính: 6x3= 6x4= 36 : = 63 : = 4x7= 7x7= 54 : = 56 : = Bài 2: Đặt tính tính: 365 + 418 628 - 275 47 x 48 : Bài 3: Tìm x : a) 36 : x = b) x : = …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - 68 - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 4: Con hái 17 hoa, mẹ hái gấp lần số hoa Hỏi mẹ hái hoa? Bài giải: ĐỀ 62 KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút PHẦN I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng: Số liền trước 900 là: A 999 B 899 C 800 D 898 42kg ? A B 6kg C 7kg D 8kg Số cần điền vào ô trống phép tính : = 12 số ? A 72 B 32 C 12 D 42 Đoạn thẳng AB dài 4cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài ? A 24mm B 24 C 24dm D 24cm Mỗi tuần lễ có ngày , hỏi tuần lễ có tất ngày ? A 11 ngày B 24 ngày C 28 ngày D 32 ngày Số góc vng có hình vẽ bên là: A B C D PHẦN II: Tự luận Bài 1: Đặt tính tính : a) 541 - 127 b) 168 + 503 c) 35 x d) 46 : Bài 2: Tìm x : a) 42 : x = b) x x = 30 - 69 - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 3: Tính: a) 45 : + 347 b) 26 x - 34 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Bài 4: Một công việc làm tay hết 40 giờ, làm máy thời gian giảm lần Hỏi làm cơng việc máy hết ? Bài giải: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐỀ 63 KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút A Phần I : Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết Cho số : 399; 421; 573; 241; 735; 142.Số lớn số : A 573 B 735 C 142 D 399 x .5 x , Dấu cần điền vào chỗ trống : A < B > C = ; D khơng có dấu Có 10 cam xếp vào đĩa, đĩa Hỏi xếp vào đĩa? A 20 đĩa B đĩa C đĩa D 10 đĩa gấp lần : A 40 B 42 C 45 D 35 x + = ? A 17 B 27 C 31 D 33 24 m : A m B m C m D m B Phần II: Tự luận Đặt tính tính : a) 234 + 432 b) 765 – 146 c) 28 x d) 48 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… T ìm x : - 70 - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x : = x x = 35 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………… Tính: a) x – 26 = ………………… b) 48 : + 25 =…………………………… ………………………………………………………………………………… Một cửa hàng có 40 m vải xanh Cửa hàng bán số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải xanh? Bài giải : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐỀ 64 KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA HỌC I - NĂM HỌC 2011-2012 Mơn: Tốn – Lớp Thời gian : 40 phút I Phần trắc nghiện: Khoanh tròn vào trước chữ đặt trước kết Câu 1: Trong số sau : 375, 421, 241, 735 Số bé : A 375 B 735 C 421 Câu : 20: x = Số cần điền vào chỗ chấm : A.10 B 30 C.20 Câu : Số dư phép chia 37 : là: A.1 B C Câu 4: 21: x = Số điền vào chữ x là: A 28 B 147 C 14 Câu 5: Số hình tam giác hình vẽ là; A.2 hình B hình D.241 D 40 D D C hình D hình C D Câu 6: Có 10 , số là: A vở II Phần tự luận: B.3 - 71 - Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đặt tính rối tính: a) 63 x b) 27 x c) 86: d) 63 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tính giá trị biểu thức: a)7 + + 18 = ……………………… b).42 : + =…………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tìm x : a) 20 : x = b) x x = 42 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Trong vườn có 63 ăn , số bưởi Hỏi vườn có bưởi ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - 72 - ... C . 13 1 42 : trước câu D.76 D.42 A.294 B.49 C .35 D.6 Kết phép tính 13 7 +246 : A .37 3 B .38 3 C .11 3 D . 13 1 2m3cm =……cm Số thích hợp để điền vào chỗ chấm : A. 230 0 B. 230 C.2 03 D. 23 gấp lên lần : A .10 ... là: A 10 00 B 10 01 C .10 10 D 11 11 Số lớn có chữ số là: A 990 B.999 C.900 D .10 0 Cho dãy số: 7; 14 ; 21; 28; ; ;49; 56; 63; 70 Hai số thi u là: A 30 32 B 36 38 C 35 42 D 38 40 Trong rổ có 18 cam,... + 13 9 b ) 4 53 - 236 c) 35 x d) 84 : Bài 2: Tính: a)26 x – 96 b)84 : + 12 5 Bài 3: Mỗi thùng có 45 sách Hỏi thùng có tất sách? ĐỀ 22 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2 011 -2 012 Mơn: Tốn – Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi GIữa kì 1 môn toán lớp 3 chọn lọc , Đề thi GIữa kì 1 môn toán lớp 3 chọn lọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay