Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 3

12 27 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:58

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ÔN TẬP CUỐI HỌC I – MƠN TỐN LỚP I/ Cộng trừ số có chữ số Bài 1: Đặt tính tính 162 + 370 728 – 245 315 + 315 478 - 178 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 642 + 287 740 – 723 386 + 604 558 - 281 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… II/ Nhân, chia số có chữ số chữ số với số có chữ số Bài 1: Đặt tính tính 213 x 374 x x 113 121 x ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 152 x x 109 303 x x 176 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Bài 2: Đặt tính tính 82 : 75 : 79 : 87 : 98 : ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Gia sư Tài Năng Việt 82 : 75 : https://giasudaykem.com.vn 79 : 87 : 98 : ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… 381 : 250 : 587 : 727 : 634 : ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… 314 : 434 : 239 : 565 : 972 : ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… III/ Góc vng, góc khơng vng Bài 1: Hình bên có …… góc vng ………………………………………………… A B H C ………………………………………………… ………………………………………………… Có ……… góc khơng vuông ………………………………………………… D ………………………………………………… ……………………………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 2: Nêu tên đỉnh cạnh góc vng có hình bên: ……………………………………………………………… A N M B C D …………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… IV/ Tìm X; Y Bài 1: Tìm X X x = 42 28 : x = 49 : X = ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… 472 – X = 50 : X : = 200 : X x = 237 - 137 ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Bài 2: Tìm Y Y : = 37 x Y x = 84 : 56 : Y = 21 : ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Y : = 115 - Y x = 183 x Y : = (dư 4) ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn V/ Bảng đơn vị đo độ dài Bài 1: Điền dấu >;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 3 , Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán lớp 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay