Đề cương môn đường sắt ĐHGTVT

3 18 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:57

Đề cương môn đường sắt ĐHGTVT Đề Cương Đường Sắt Lý Thuyết câu mục đích phân loại nội dung phân bố điểm phân giới câu cách tính khối lượng đồn tầu, kiểm tra khối lượng theo điều kiện khổ đường câu tác dụng đường cong chuyển tiếp , cách tính chiều dài đường cong chuyển tiếp câu trình bày dốc quán tính , dốc quán tính khác dốc giới hạn đo điểm câu nhiệm vụ phương pháp vạch tuyến tự câu nhiệu vụ phương pháp vạch tuyến khó khăn T T D câu trình bày bố trí điểm đổi dốc theo bình đồ câu trình bày bố trì điểm đổi dốc theo cơng trình nhân tạo câu trình bay lực hãm đồn tầu hình thành hạn chế lực hãm theo điều kiện bán câu 10 phải nối yếu tố trắc dọc nêu cách nối theo đường cong tròn câu 11 phương trình đường cong hòa hỗn bậc vượt siêu cao lại bậc câu 12 thiết lập phương trình chuyển động đoàn tầu PHẦN BÀI TẬP câu : tính V dồn tầu sau t = (phút) biết hợp lực phút thứ (kg/T) biết hợp lực phút thứ (kg/T) biết hợp lực phút thứ (kg/T) vận tốc t 70 km/h câu : tính gia tốc ly tâm dư cho đoàn tầu vào đường cong R= 600(m) V= 60 ( Km/h) Câu : đoàn tầu hàng có khối lượng 2000 (tấn) khu đoạn có độ dốc 1,2% (12 phần nghìn) hỏi tầu có kéo đồn tầu lên dốc hạn chế khơng biết P= 271 (T) F(kp) 500 KN V(p) = 30 km/h tải trọng trục Q 15 T/trục câu : kiểm tra điển đổi dốc đoạn trắc dọc sau cho khổ đường 1435 (mm) 15 20 40 NÐ TC TÐ 100 NC 12 30 câu 5: tính chiều dài độ com pha vạch đường khối lượng không h đồng mức 15 (m) ip 1% ( 10 phần nghìn) tuyến đường qua vùng núi đồ tỉ lệ 1/1000 câu :kiểm tra điều kiện liên tục đoàn tầu đoạn trắc dọc sau l 650 m ip 0.8 % , L( tầu ) 350 (m) hệ số triết giảm = 0.85 khổ đường 1435 500 câu 7: kiểm tra điều kiện an toàn liên tục 1000 đoạn trắc dọc sau cho biết ip = 1.2% , l (tầu) =200(m) khổ đường 1435 15 20 40 NÐ TC TÐ 100 NC 12 30 ... trắc dọc sau cho khổ đường 1435 (mm) 15 20 40 NÐ TC TÐ 100 NC 12 30 câu 5: tính chiều dài độ com pha vạch đường khối lượng không h đồng mức 15 (m) ip 1% ( 10 phần nghìn) tuyến đường qua vùng núi... 350 (m) hệ số triết giảm = 0.85 khổ đường 1435 500 câu 7: kiểm tra điều kiện an toàn liên tục 1000 đoạn trắc dọc sau cho biết ip = 1.2% , l (tầu) =200(m) khổ đường 1435 15 20 40 NÐ TC TÐ 100 NC... (kg/T) biết hợp lực phút thứ (kg/T) vận tốc t 70 km/h câu : tính gia tốc ly tâm dư cho đồn tầu vào đường cong R= 600(m) V= 60 ( Km/h) Câu : đồn tầu hàng có khối lượng 2000 (tấn) khu đoạn có độ dốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn đường sắt ĐHGTVT, Đề cương môn đường sắt ĐHGTVT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay