Đề cương Kinh tế xây dựng Đại học giao thông vận tải

18 44 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:49

Đề cương Kinh tế xây dựng Đại học giao thông ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG (MS 082014) DÙNG CHO SINH VIÊN CÁC LỚP KHÔNG THUỘC CHUYÊN NGÀNH KTXD Đề cương ôn tập Kinh Tế Xây Dựng- Cầu Đường Sắt K52 Câu 1: Những đặc điểm xây dựng giao thơng ảnh hưởng đến trình đầu tư xây dựng Câu 2: Khái niệm, cách phân loại hoạt động đầu tư Câu 3: Các tiêu đánh giá dự án đầu tư theo: nhóm tiêu tĩnh, nhóm tiêu động Câu : Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư phương hướng nâng cao hiệu đầu tư xây dựng Câu : Hiệu kinh tế rút ngắn thời gian xây dựng cơng trình Câu 6: Khảo sát kinh tế - kỹ thuật, nội dung giai đoạn khảo sát kinh tế - kỹ thuật Câu 7: Khái niệm, nội dung phương pháp lập tổng mức đầu tư Câu 8: Khái niệm, nội dung, trình tự lập dự tốn xây dựng cơng trình Câu 9: Phương pháp lập dự tốn chi phí xây dựng Câu 10: Khái niệm công nghệ, công nghệ xây dựng, thành phần công nghệ mối quan hệ thành phần Câu 11: Tiến công nghệ xây dựng: khái niệm, mục tiêu, nội dung, vai trò lĩnh vực áp dụng TBCN Câu 12: Khái niệm, nội dung tiêu đánh giá trình độ cơng nghiệp hóa 10 Câu 13: Khái niệm, mức độ tiêu đánh giá mức độ giới hóa 11 Câu 14: Bản chất, nội dung, tác dụng, điều kiện áp dụng tiêu đánh giá trình độ áp dụng phương pháp lắp ghép XÂY DỰNG 12 Câu 15: Khái niệm, thành phần cấu lao động doanh nghiệp xây dựng 12 Câu 16: Khái niệm mức lương, thang lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật 13 Câu 17: Các hình thức trả lương ưu nhược điểm 13 Câu 18: Khái niệm, đặc điểm tiêu chuẩn TSCĐ 14 Câu 19: Hao mòn, khấu hao phương pháp tính khấu hao tài sản cố định 14 Câu 20: Các tiêu đánh giá việc sử dụng TSCĐ, VCĐ Ý nghĩa tiêu 15 Câu 21: Khái niệm, đặc điểm tiêu đánh giá việc sử dụng VLĐ Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng VLĐ 16 Câu 22: Khái niệm: chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm XD Các đặc điểm giá thành sản phẩm xây dựng 17 Câu 23: Các tiêu giá sản phẩm mối quan hệ chúng 17 Câu 24 : Các khoản mục chi phí giá thành sản phẩm xây dựng 18 Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu 1: Những đặc điểm xây dựng giao thông ảnh hƣởng đến q trình đầu tƣ xây dựng I Đặc điểm sản phẩm xây dựng giao thông Sản phẩm xây dựng giao thông có tính riêng lẻ, đơn sản xuất theo hợp đồng xây dựng (đơn đặt hàng) Do biện pháp quản lý khác nhau, biện pháp thi công khác nhau, giá khác Ko thể áp biện pháp quản lý CT vào CT Sản phẩm xây dựng giao thông đc sản xuất nơi tiêu thụ (nơi sản xuất đồng thời nơi tiêu thụ) Ko thể di chuyển nên việc định xây dựng đâu phải cân nhắc cẩn thận ko ảnh hưởng đến hiệu khai thác Sản phẩm xây dựng giao thông chịu ảnh hưởng đk tự nhiên, KT, XH nơi tiêu thụ sản phẩm Bất kỳ CT giao thông phải phù hợp vs địa phương xây dựng: cảnh quan, quy hoạch, đặc điểm nơi tiêu thụ; làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp Thời gian sử dụng dài, trình độ kỹ thuật, mỹ thuật cao Do thời gian sử dụng dài nên yêu cầu độ bền vững tính vĩnh cửu phải đặt lên hàng đầu Vì thời gian sử dụng dài nên phải nghĩ đến đảm bảo kỹ thuật cho nhu cầu tương lai CT giao thơng phải đảm bảo mỹ thuật Chi phí sản xuất sản phẩm lớn khác biệt vs cơng trình Chi phí đầu tư rải nhiều năm, ko có biện pháp quản lý chặt chẽ thất lãng phí Do tính đơn nên cơng trình có giá riêng, biện pháp quản lý chi phí khác II Đặc điểm trình sản xuất xây dựng giao thơng Q trình sản xuất sản phẩm tiến hành có đơn đặt hàng ng mua sản phẩm (chỉ tiến hành có hợp đồng xây dựng) Vì phải có ng mua làm nên trình sản xuất phụ thuộc vào ng mua Để bảo vệ quyền lợi ng mua ng bán, nên q trình sản xuất có mặt ng mua sản phẩm Q trình sản xuất ln di động hệ số biến động lớn Sản phẩm cố định nên ng máy móc thiết bị phải di chuyển theo sản phẩm, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp Thời gian xây dựng công trình kéo dài Các doanh nghiệp xây dựng cần lưu ý đến kế hoạch gối đầu, phải có biện pháp thi công, tiến độ thi công hợp lý, phải áp dụng toán phần khối lượng để đảm bảo trình sản xuất đc liên tục Quá trình sản xuất diễn trời chịu ảnh hưởng điều kiện tự nhiên Cần có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tổn thất thấp đk tự nhên gây Kỹ thuật thi công phức tạp, trang thiết bị kỹ thuật tốn Phải lựa chọn phương án: đầu tư thuê Trong phương án thuê phải đảm bảo hiệu kinh tế, trình sản xuất phải liên tục, ko bị gián đoạn Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu 2: Khái niệm, cách phân loại hoạt động đầu tƣ Các khái niệm liên quan đến đầu tư: a) Hoạt động đầu tư Hoạt động đầu tư hoạt động bỏ vốn vào lĩnh vực để nhằm thu đc lợi ích hình thức khác b) Đầu tư xây dựng bản: Là hoạt động đầu tư thực cách tiến hành xây dựng tài sản cố định c) Q trình đầu tư bản: Là tồn hoạt động chủ đầu tư từ bỏ vốn đến thu kết thông qua việc tạo đưa vào hoạt động tài sản cố định Nói cách khác, q trình đầu tư toàn hoạt động để chuyển vốn đầu tư từ dạng tiền tệ sang dạng tài sản phục vụ cho mục đích đầu tư d) Vốn đầu tư xây dựng bản: Là toàn chi phí để đạt đc mục đích đầu tư e) Đầu tư Góc độ thiên nhân tố sản xuất: việc sử dụng vốn để tạo nên nhân tố sản xuất đặc biệt tư liệu sản xuất để đầu tư tài mà đầu tư kéo dài nhiều thời kỳ chừng mà định đầu tư chưa bị xem xét lại Góc độ thiên yếu tố tài sản: Đầu tư việc sử dụng vốn để tạo nên tài sản để khai thác tài sản có khả sinh lợi hay thỏa mãn nhu cầu định cho ng bỏ vốn thời gian định tương lai Góc độ thiên tài chính: chuỗi chi tiền tệ cho mục đích định ngược lại chủ đầu tư nhận chuỗi thu tiền tệ để đảm bảo hoàn vốn có lãi Phân loại hoạt động đầu tư (cụ thể GT tr 50-51) - Theo đối tượng đầu tư: + Đầu tư cho đối tượng vật chất + Đầu tư cho đối tượng phi vật chất + Đầu tư cho đối tượng tài - Theo chủ đầu tư: + Chủ đầu tư Nhà nước + Chủ đầu tư doanh nghiệp + Chủ đầu tư cá thể riêng lẻ - Theo nguồn vốn + Vốn ngân sách nhà nước + Vốn tín dụng nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước + Vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) + Vốn tín dụng thương mại + Vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp Nhà nước + Vốn hợp tác liên doanh với nước doanh nghiệp Nhà nước + Vốn đóng góp nhân dân vào cơng trình phúc lợi + Vốn tổ chức quốc doanh dân + Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) + Các nguồn vốn khác - Theo cấu đầu tư + Đầu tư theo ngành kinh tế + Đầu tư theo vùng lãnh thổ + Đầu tư theo thành phần kinh tế - Theo thời đoạn kế hoạch + Đầu tư dài hạn + Đầu tư trung hạn + Đầu tư ngắn hạn - Theo góc độ tái sản xuất tài sản cố định + Đầu tư + Đầu tư lại - Theo góc độ trình độ kỹ thuật + Đầu tư theo chiều rộng theo chiều sâu + Đầu tư theo tỷ trọng vốn đầu tư cho thành phần - Theo tính chất quy mơ dự án: gồm nhóm A, B, C Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu 3: Các tiêu đánh giá dự án đầu tƣ theo: nhóm tiêu tĩnh, nhóm tiêu động Đánh giá dự án đầu tư theo nhóm tiêu tĩnh a) Chi phí sản xuất cho đơn vị sản phẩm: Csản phẩm: Csp   V i   Cn   N  N: suất hàng năm dự án V: vốn đầu tư ban đầu (vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định) i : lãi suất vay vốn Cn: chi phí sản xuất hàng năm b) Lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm: Lsản phẩm Lsản phẩm = Gsản phẩm – Csản phẩm; Gsản phẩm: giá bán cho đơn vị sản phẩm c) Mức doanh lợi đồng vốn đầu tư: D: D  L Vo  Vm / L: lợi nhuận năm Vo: Vốn đầu tư cho tài sản loại hao mòn Vm: vốn đầu tư cho tài sản loại hao mòn nhanh d) Thời hạn thu hồi vốn đầu tư: T + Thời hạn thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận: T=V/L + Thời hạn thu hồi vốn đầu tư nhờ lợi nhận khấu hao: T=V/(L+KH) Đánh giá dự án đầu tư theo nhóm tiêu động a) Chỉ tiêu hiệu số thu chi *TH1: quy đổi thời điểm (NPV) Bt: Doanh thu năm t Ct: Chi phí bỏ năm t n: tuổi thọ quy định PÁ i: Suất thu lợi tối thiểu V: vốn đầu tư ban đầu SV: giá trị thu hồi lý tài sản PÁ có NPV ≥ PÁ đc coi đáng giá Và số PÁ đáng giá, PÁ có tiêu lớn PÁ tốt *TH 2: quy đổi tƣơng lai NFV NFV ≥0 đc coi đáng giá, PÁ đáng giá, PÁ có tiêu lớn đc coi tốt *TH3: tính san hàng năm NAV ≥0 đc coi đáng giá, PÁ đáng giá, PÁ có tiêu lớn đc coi tốt b) Suất thu lợi nội tại: IRR - IRR: mức lãi suất mà dùng để tính NPV trị số NPV = - PP tính tốn: có phương pháp: + Trực tiếp: thay vào pt + Nội suy gần c) Chỉ tiêu tỉ số thu chi : B/C PÁ có tiêu ≥ đc coi đáng giá Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu : Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu đầu tƣ phƣơng hƣớng nâng cao hiệu đầu tƣ xây dựng Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư a) Chia thành nhân tố chủ quan nhân tố khách quan Nhân tố chủ quan nhân tố liên quan đến trình độ lập thực phương án đầu tư Nhân tố khách quan nhân tố liên quan đến tình hình tài ngun, điều kiện khí hậu, dân số, trình độ phát triển kinh tế kỹ thuật đất nc khả cung cấp vốn b) Chia thành nhân tố trực tiếp nhân tố gián tiếp Nhân tố trực tiếp nhân tố liên quan đến giải pháp thiết kế cơng trình, giá cả, giá thành, trình độ sử dụng cơng trình cấu đầu tư xây dựng Nhân tố gián tiếp nhân tố liên quan đến chế quản lý kinh tế nhà nước, sách mở cửa, hội nhập Phương hướng nâng cao hiệu đầu tư xây dựng a) Nhóm phương hướng giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Xác định đường lối chiến lược đầu tư - Giải hợp lý vấn đề cấu đầu tư : vùng miền, phân ngành ngành, thành phần cấu đầu tư - Phải xếp trình tự xây dựng cơng trình cụ thể, xác định mức độ ưu tiên cho lĩnh vực, cho ngành mũi nhọn, cho cơng trình trọng điểm b) Nhóm phương hướng giai đoạn khảo sát thiết kế - Lựa chọn giải pháp thiết kế, giải pháp kiến trúc hợp lý - Nâng cao chất lượng thăm dò khảo sát - Tăng cường áp dụng thiết kế mẫu thiết kế định hình - Hồn thiện định mức giá c) Nhóm phương hướng giai đoạn xây dựng - Áp dụng biện pháp tổ chức cơng nghệ xây dựng có hiệu - Rút ngắn thời hạn thi công - Áp dụng phân kỳ xây dựng hợp lý - Giảm bớt khối lượng dở dang - Đảm bảo chất lượng cơng trình - Phối hợp chặt chẽ khâu trình thi công Câu : Hiệu kinh tế rút ngắn thời gian xây dựng cơng trình a) Hiệu kinh tế sớm thu hồi vốn đầu tư bỏ Khi thời gian xây dựng công trình giảm -> cơng trình sớm đưa vào khai thác -> KT Quốc dân sớm nhận đc lợi nhuận từ việc khai thác cơng trình -> khả hồn vốn nhanh : Hq1 = L(T0-T1) L : lợi nhuận trung bình hàng năm thời kỳ cơng trình đc sớm đưa vào sử dụng T0, T1 : thời gian xây dựng theo định mức theo thực tế  Chú ý : TH ko có số liệu lợi nhuận Hq1=i.D(T0-T1) Trong : i : lãi suất tối thiểu; D: giá trị tài sản sớm đưa vào sử dụng ĐK áp dụng: + Cơng trình phải hoàn thành toàn + Phải sớm khai thác hết cơng suất cơng trình b) Hiệu KT giảm thiệt hại ứ đọng vốn đầu tư (xem xét góc độ chủ đầu tư) H q  i( KoTo  K1T1 ) Trong đó: K , K1 : quy mơ trung bình vốn đầu tư bị ứ đọng theo định mức theo thực tế n K k i ; k i  ki 1  M i Trong n ki: vốn đầu tư thời kỳ thứ i, tổng số vốn bỏ từ bắt đầu xây dựng đến thời kỳ thứ i xem xet Mi: mức đầu tư thời kỳ thứ i n: số thời kỳ xây dựng c) Hiệu KT giảm thiệt hại ứ đọng vốn đầu tư (xem xét góc độ tổ chức xây dựng) H q  i(VoTo  V1T1 ) Trong đó: V0 ,V1 : quy mơ trung bình vốn sản xuất, tổ chức xây lắp theo PÁ T0, T1: Thời gian xây dựng theo PÁ gốc PÁ rút ngắn thời gian xây dựng d) Hiệu KT giảm chi phí quy ước cố định (những chi phí bị phụ thuộc vào thời gian xây dựng)  T  H q  B 1    T0  Trong đó: B: chi phí quy ước cố định PÁ có thời gian xây dựng T0 i Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu 6: Khảo sát kinh tế - kỹ thuật, nội dung giai đoạn khảo sát kinh tế - kỹ thuật Khái niệm khảo sát kinh tế kỹ thuật Là việc hoạt động điều tra thu thập số liệu liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, hoạt động thị sát, đo vẽ, thăm dò, thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu số liệu điều kiện tự nhiên vùng, địa điểm xây dựng để phục vụ cho việc xác định phương hướng đầu tư hay phục vụ thiết kế Nội dung giai đoạn khảo sát a) Khảo sát kinh tế kỹ thuật tổng hợp: Là giai đoạn ngành chủ quản thực chủ yếu tập trung vào khảo sát kinh tế - Khảo sát để có số liệu luận chứng cho phát triển tương lai ngành phân ngạch - Lựa chọn phương thức vận chuyển dạng sức kéo, xu hướng phát triển mạng lưới đường xá việc áp dụng quy trình, cơng nghệ - Lựa chọn hình thức xây dựng - Thu thập số liệu để phục vụ cho công tác quy hoạch ngành hay vùng lãnh thổ - Thu thập số liệu giải vấn đề cân đối đầu tư theo ngành theo lãnh thổ - Chứng minh đc cần thiết phải xây dựng cơng trình - Chứng minh tính kinh tế việc xây dựng cơng trình - Xác định kiểu cơng trình, nơi xây dựng, lực thông qua tổng mức đầu tư b) Khảo sát trước thiết kế cơng trình: Gồm có khảo sát mặt kinh tế khảo sát mặt kỹ thuật, quan khảo sát thực Về kinh tế: + Lựa chọn phương thức vận tải + Chon tuyến + Tính tốn khối lượng vận chuyển loại vận chuyển chủ yếu + Chọn yếu tố cơng trình giao thơng + Xác định dạng sức kéo + Sơ xác định phân phối vốn đầu tư cho giai đoạn Về kỹ thuật: + Lựa chọn địa điểm xây dựng công trình + Chọn tuyến + Xác định thơng số khu vực xây dựng cơng trình + Xác định loại đường, kết cấu, kích thước hình thức xây dựng c) Khảo sát trình thiết kế: (do quan thiết kế thực hiện) Mục đích giai đoạn nhằm thu thập tài liệu bổ sung cần thiết cho việc giải đắn vấn đề kinh tế kỹ thuật có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng khai thác công trình Mức độ phức tạp giai đoạn phụ thuộc vào trình độ thiết kế cơng trình d) Khảo sát q trình thi cơng: (do đơn vị thi cơng thực hiện) Mục đích thu thập số liệu cần thiết để phục vụ cho việc lập thiết kế tổ chức thi cơng, sở xác định đc phương pháp, trình tự, thời hạn tài nguyên cần thiết để xây dựng cơng trình Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu 7: Khái niệm, nội dung phƣơng pháp lập tổng mức đầu tƣ Khái niệm tổng mức đầu tư: toàn chi phí dự tính để thực dự án đầu tư đc tính tốn xác định giai đoạn lập dự án đầu tư phù hợp vs nội dung dự án thiết kế sở đối vs trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tổng mức đầu tư đồng thời dự toán xây dựng CT đc xác định phù hợp vs nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công Tổng mức đầu tư sở để đánh giá hiệu kinh tế lựa chọn PÁ đầu tư, sở để chủ đầu tư lập kế hoạch quản lý vốn thực đầu tư xây dựng CT Nội dung: Tổng mức đầu tư bao gồm thành phần: + Chi phí xây dựng + Chi phí thiết bị + Chi phí bồi thường tái định cư + Chi phí quản lý dự án + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng + Chi phí khác + Chi phí dự phòng Phương pháp lập tổng mức đầu tư phương pháp a) Phương pháp lập tổng mức đầu tư theo thiết kế sở dự án TMDT  Gxd  Gtb  Gbttdc  Gqlda  Gtvdt  Gk  Gdp n Gxd   GXDCTi i 1 n Gtb   GTBCTi ; i 1 GXDCTi : Chi phí xây dựng CT thứ i thuộc dự án; n: số cơng trình thuộc dự án GTBCTi : Chi phí thiết bị cơng trình thứ i n Gbttdc   KL j dG j KLj: khối lượng phải đền bù thứ j (tính theo đơn vị đo thông dụng) j 1 dGj: đơn giá bồi thường cho khối lượng thứ j (giá bồi thường tính cho đơn vị) Gqlda ; Gtvdt ; Gk C1: Các khoản mục đc tính cách lập dự tốn; C2: Các khoản mục đc tính theo định mức chi phí tỉ lệ C3: Các khoản mục đc tính gộp chung ước tính từ 10-15% tổng chi phí xây dựng chi phí thiết bị DÁ Gdp: Gdp1 + Gdp2 Gdp1: Chi phí dự phòng cho khối lượng cơng việc phát sinh Gdp2: Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá b) PP Thiết kế sở: TMDT  Gxd  Gtb  Gbttdc  Gqlda  Gtvdt  Gk  Gdp n Gxd   GXDCTi i 1 GXDCT  S XD N  CCT SXD SẢN XUẤTD: suất chi phí xây dựng CCT SXD : chi phí chưa tính suất chi phí xây dựng N: diện tích, cơng suất, lực n Gtb   GTBCTi ; i 1 GTBCT  STB N  CCT STB ; STB: suất chi phí thiết bị; CCT STB : chi phí chưa tính suất chi phí thiết bị; N: diện tích, cơng suất, lực cơng trình thành phần lại tính PP c) PP xác định theo số liệu dự án có cơng trình xây dựng, có tiêu KT, kỹ thuật thực (PP tương tự) TMDT   QCTTTi  Ht  H KV   CCT CTTTi QCTTT: Chi phí đầu tư xây dựng CT tương tự thứ i thực hiện; Ht: Hệ số quy đổi thời điểm lập dự án HKV: Hệ số quy đổi địa điểm xây dựng DÁ C: khoản chi phí chưa tính tính chi phí đầu tư xây dựng cơng trình tương tự thứ i thực d) PP kết hợp: Là pp đc áp dụng đối vs DÁ có nhiều CT tùy theo yêu cầu cụ thể DÁ, tùy theo đk cụ thể nguồn số liệu có đc mà ng ta vận dụng kết hợp pp để xác định tổng mức đầu tư DÁ Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu 8: Khái niệm, nội dung, trình tự lập dự tốn xây dựng cơng trình Khái niệm: Dự tốn xây dựng CT (DTXÂY DỰNGCT) đc tính tốn xác định theo CT xây dựng sở khối lượng công việc thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng CT Dự toán CT sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng CT, để đàm phán ký kết hợp đồng toán vs nhà thầu TH định thầu Nội dung - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị - Chi phí quản lý DÁ - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng - Chi phí khác - Chi phí dự phòng G XDCT  GXD  GTB  GQL  GTV  GK  GDP Căn - Căn vào thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công - Căn vào khối lượng công tác cần phải thực CT - Căn vào định mức xây dựng bao gồm định mức KT-kỹ thuật định mức chi phí tỉ lệ - Căn vào bảng giá vật liệu, nhiên liệu, bảng tiền lương công nhân xây dựng công nhân lái máy địa phương nơi xây dựng cơng trình - Căn vào giá mua thiết bị chi phí vận chuyển, chạy thử, lắp đặt, khoản thuế phí có - Căn vào văn hướng dẫn lập dự toán xây dựng cơng trình xây dựng văn hành khác có liên quan Trình tự - Nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công hồ sơ thiết kế tổ chức thi công - Liệt kê hạng mục cơng trình mà cần phải lập dự tốn - Liệt kê phận cơng trình dự tốn hạng mục - Liệt kê công tác chủ yếu phận - Nghiên cứu định mức xây dựng - Lập đơn giá chi tiết cho công tác - Lập dự toán chi tiết cho hạng mục - Lập dự toán tổng hợp - Viết thuyết minh dự toán Câu 9: Phƣơng pháp lập dự toán chi phí xây dựng a) Nội dung - Chi phí trực tiếp - Chi phí chung - Thu nhập chịu thuế tính trước - Thuế GTGT - Chi phí xây dựng nhà tạm trường để điều hành thi cơng b) PP tính tốn - Chi phí trực tiếp T  VL  NC  MTC  TT VL   Qi DiVL  CLVL (chênh lệch vật liệu) NC   Qi DiNC (1  k NC ) MTC   Qi DiMTC (1  kMTC ) TT = % (VL+NC+MTC) - Chi phí chung: C = % T - Thu nhập chịu thuế tính trước: TL = % (T+C) - Chi phí trước thuế : GTT = T + C + TL - Thuế GTGT : GGTGT = TGTGT.GTT - Chi phí sau thuế GST = GTT + GGTGT - Chi phí xây dựng nhà tạm GXÂY DỰNGNT = % GST - Chi phí xây dựng GXÂY DỰNG = GST + GXÂY DỰNGNT Qi: Khối lượng công tác xây lắp thứ i DiNC : chi phí nhân cơng đơn giá xây dựng CT công tác xây dựng thứ i k NC : hệ số điều chỉnh chi phí nhân cơng máy thi cơng (nếu có) CLVL: Chệnh lệch vật liệu đc tính pp bù trừ trực tiếp hệ số điều chỉnh %: Định mức chi phí tỉ lệ chi phí trực tiếp khác, chi phi chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí xây dựng nhà tạm đc quy định đối vs loại hình CT TGTGT: thuế suất thuế GTGT = 10% Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu 10: Khái niệm công nghệ, công nghệ xây dựng, thành phần công nghệ mối quan hệ thành phần a) Khái niệm cơng nghệ - Theo nghĩa hẹp: tổng thể nói chung phương pháp gia công, chế tạo, làm thay đổi trạng thái, tính chất, hình dáng ngun vật liệu hay bán thành phẩm sử dụng trình sản xuất để tạo sản phẩm hoàn chỉnh - Theo nghĩa rộng: công nghệ hệ thống kiến thức trình kỹ thuật để chế biến vật liệu xử lí thơng tin - Theo luật khoa học công nghệ: công nghệ tập hợp phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, cơng cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm b) Công nghệ xây dựng Là tổng thể tri thức, cơng cụ kỹ thuật, trình độ tổ chức điều kiện vật chất khác người sử dụng để biến yếu tố đưa vào thành cơng trình hồn thành đầu c) Các thành phần công nghệ mối quan hệ thành phần công nghệ Phần công nghệ hàm chứa kỹ thuật: bao gồm cơng cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu, xe cộ nói chung phương tiện kỹ thuật Nó coi phần cứng cơng nghệ Khơng có máy móc thiết bị, phương tiện khơng có cơng nghệ, khơng thể coi cơng nghệ máy móc thiết bị máy móc thiết bị Phần cơng nghệ hàm chứa ng : gồm kinh nghiệm, kiến thức uyên thâm, kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề thành thạo, khéo léo, có tính sáng tạo đạo đức lao động hay gọi phần ng cơng nghệ Phần công nghệ hàm chứa thông tin: gồm liệu , thuyết minh, dự án, mô tả, thiết kế, sáng tạo, phương pháp, giải pháp kỹ thuật, kiện giúp người phát triển lực phẩm chất hay gọi phần kiện Phần cơng nghệ hàm chứa tổ chức: thể thiết chế tổ chức, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, liên kết phối hợp quản lý, kế hoạch, sách hay gọi phần cấu Mối quan hệ: thành phần mối quan hệ mật thiết bổ sung cho nhau, thiếu thành phần Mỗi thành phần có giới hạn tối thiểu tối đa để hoạt động biến đổi mà khơng tính tối ưu tính hiệu Câu 11: Tiến công nghệ xây dựng: khái niệm, mục tiêu, nội dung, vai trò lĩnh vực áp dụng TBCN a) Khái niệm - Tiến cơng nghệ nói chung: q trình bước hồn thiện phát triển thành phần cơng nghệ có - Tiến công nghệ xây dựng giao thông: giới hóa, cơng nghiệp hóa sản xuất xây lắp, tiêu chuẩn hóa, định hình hóa, cấu kiện, phận cấu thành cơng trình, áp dụng cơng nghệ tiên tiến quản lý tổ chức sản xuất, nguồn nhân lực ổn định với trình độ đội ngũ cán quản lý người lao động nâng cao b) Mục tiêu tiến công nghệ - Tăng khối lượng sản phẩm, sản xuất, đạt mức tăng trưởng cao - Rút ngắn thời gian xây dựng CT, hạng mục cơng trình - Đạt đc tiêu kinh tế tốt hoạt động sản xuất xây lắp - Đảm bảo chất lượng cơng trình c) Nội dung tiến công nghệ xây dựng GT: - Phát triển, hồn thiện cơng cụ lao động - Hồn thiện áp dụng kỹ thuật mới, công nghệ thi công tiên tiến - Sử dụng vật liệu mới, vật liệu thay thế, cấu kiện đúc sẵn lắp ghép - Hoàn thiện hợp lý hóa phương pháp tổ chức sản xuất công nghệ quản lý, kỹ thuật quản lý - Tiêu chuẩn hóa, định hình hóa chi tiết, bán thành phẩm, cấu kiện thành phẩm xây dựng d) Các lĩnh vực áp dụng tiến cơng nghệ - Khi xét đến tồn hoạt động đầu tư, xây dựng + Khảo sát – thiết kế + Sản xuất vật liệu xây dựng + Sản xuất xây lắp + Sản xuất phụ, phụ trợ - Khi xét đến cơng trình + Kết cấu cơng trình + Vật liệu làm cơng trình + Kiểu dáng kiến trúc cơng trình - Khi xét đến riêng cơng nghiệp xây dựng + Lĩnh vực công nghệ xây dựng + Phương pháp tổ chức xây dựng + Kết cấu công trình + Vật liệu xây dựng - Theo doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng + Sản xuất sử dụng đối tượng lao động + Cung ứng sử dụng tư liệu lao động + Bảo dưỡng, sửa chữa máy xây dựng + Phương tiện vận tải + Khảo sát thiết kế + Tổ chức quản lý e) Vai trò tiến cơng nghệ: - Quyết định đến việc thực nhiệm vụ CNH HĐH xây dựng giao thông - Giải nhiệm vụ nâng cao suất, chất lượng, hiệu xây dựng, góp phần nâng cao hiệu đầu tư - Tạo điều kiện hoàn thiện phát triển hình thức tổ chức sản xuất, quản lý tiên tiến, nâng cao trình độ tổ chức điều hành, phối hợp thi công xây lắp - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán kỹ thuật, công nhân lành nghề - Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức sống cho người lao động Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com Câu 12: Khái niệm, nội dung tiêu đánh giá trình độ cơng nghiệp hóa a) Khái niệm: Hoạt động sản xuất có tính chất CNH đc đặc trưng đặc điểm -Sản phẩm làm sản phẩm hàng loạt -Hoạt động sản xuất phải đc tiến hành nhà xưởng có mái che CNH xây dựng trình đưa dần hoạt động xây lắp đến gần điều kiện trình sản xuất cơng nghiệp, q trình sản xuất cơng xưởng b) Nội dung CNH xây dựng GT - Thực giới hóa cao cơng tác xây lắp, tiến tới giới hóa đồng tự động hóa - Cơng xưởng hóa sản xuất vật liệu, áp dụng rộng rãi cấu kiện lắp ghép sở sản xuất công nghiệp sản xuất ngồi phạm vị cơng trường - Định hình hóa, tiêu chuẩn hóa vật liệu, cấu kiện lắp ghép phù hợp với thiết kế, tiến tới sử dụng thiết kế định hình - Áp dụng cơng nghệ quy trình thi công tiên tiến - Thiết lập máy xây dựng mạnh theo hướng tập trung hình thành tập đoàn sản xuất kết hợp áp dụng rộng rãi nguyên tắc chun mơn hóa hợp tác hóa sản xuất - Đảm bảo đội ngũ CBCNV xây dựng ổn định, loại trừ tình trạng biến động cơng nhân - Hồn thiện quản lý tổ chức hợp lý sản xuất xây dựng đảm bảo tính dây chuyền, tăng cường trình xây dựng, sử dụng hợp lý sức lao động tư liệu lao động, tối ưu hóa giải pháp quản lý - Khắc phục tính chất theo mùa, tiến tới thi công năm c) Chỉ tiêu đánh giá - Chỉ tiêu mức độ giới hóa - Chỉ tiêu mức độ áp dụng phương pháp lắp ghép - Chỉ tiêu đánh giá mức độ tiêu chuẩn hóa, định hình hóa - Chỉ tiêu đánh giá mức độ tập trung hóa, chun mơn hóa, hợp tác hóa - Chỉ tiêu mức độ áp dụng quy trình thi cơng tiên tiến - Chỉ tiêu đánh giá mức độ ổn định nguồn nhân lực trình độ người lao động - Chỉ tiêu đánh giá trình độ tổ chức, quản lý Công thức đánh giá mức độ CNH xây dựng GT T T KCNH  o TS To To  TSX  TLG  TTS To : Tổng chi phí lao động gồm thành phần Chi phí lao động để sản xuất thành phẩm, cấu kiện, chi tiết lắp ghép Chi phí lao động để lắp ghép cấu kiện chi tiết cơng trường xây dựng Chi phí lao động cần thiết trước sau lắp ghép cấu kiện vào CT Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 10 Câu 13: Khái niệm, mức độ tiêu đánh giá mức độ giới hóa Khái niệm: Cơ giới hóa xây dựng GT q trình thay lao động thủ cơng loại máy móc thiết bị Các mức độ giới hóa - Cơ giới hóa phần: mức độ mà có loại cơng tác xây lắp giới hóa lao động thủ công chiếm phần lớn - Cơ giới hóa đầy đủ (đồng bộ): Là mức độ mà máy móc thực tất q trình sản xuất, ng đóng vai trò điều khiển - Tự động hóa: mức độ mà máy móc thực theo chương trình định sẵn mà ko có điều khiển ng Con ng đóng vai trò kiểm tra, bảo hành máy Các tiêu giới hóa a) Nhóm tiêu giới hóa: - Chỉ tiêu hệ số giới hóa cho cơng tác xây lắp Qm K cgXL   QXL Qm: Khối lượng công tác máy thực QXL: Tổng khối lượng công tác xây lắp thực kỳ - Chỉ tiêu hệ số giới hóa cho lao động T K cgLD  m T Tm: Số công nhân hay số thời gian lao động máy T: Tổng số công nhân hay tổng số thời gian lao động sử dụng b) Nhóm tiêu trang bị giới - Chỉ tiêu hệ số trang bị giới cho công tác xây lắp G KtbXL  MTC (đ/đ)  GXL Ý nghĩa: đồng giá trị khối lượng cơng tác xây lắp trang bị đồng giá trị máy thi công GMTC: giá trị bình qn máy thi cơng có năm - Chỉ tiêu hệ số trang bị giới cho lao động G KtbLD  MTC (đ/ng) T Ý nghĩa: cơng nhân xây lắp trang bị bao nhiều đồng giá trị máy thi công T: số cơng nhân xây lắp bình qn GMTC  GDN  Gt  Gg GDN : Giá trị nguyên giá máy thi công thời điểm đầu năm Gt : Giá trị bình quân máy thi cơng tăng thêm năm Gg : Giá trị bình quân máy thi công giảm thêm năm Git tisd Gt   i 1 360 Gi: Giá trị (nguyên giá) máy thi công thứ i tăng thêm năm t: thời gian sử dụng máy thi cơng thứ i tính từ thời điểm tăng hết năm (1 tháng = 30 ngày) n: số máy thi công tăng thêm năm n G t t ksd Gg   j j j 1 360 n Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 11 Câu 14: Bản chất, nội dung, tác dụng, điều kiện áp dụng tiêu đánh giá trình độ áp dụng phƣơng pháp lắp ghép XÂY DỰNG Bản chất: thực hoàn thiện đối tượng lao động xây dựng Nội dung bản: - Sử dụng loại vật liệu mới, chi tiết mà từ trước đến chưa có bao gồm loại: + Sử dụng vật liệu lần sử dụng + Sử dụng vật liệu mà trước dùng vào lĩnh vực khác đc sử dụng vào lĩnh vực xây dựng + Sử dụng phế liệu ngành khác loại vật liệu ngành xây dựng + Sử dụng loại vật liệu có thành phần hóa học cấu trúc vật lý - Áp dụng phương pháp công nghệ vào sản xuất, gia công sử dụng cấu kiện đúc sẵn - Hoàn thiện loại vật liệu chi tiết truyền thống cho phù hợp với điều kiện khai thác sử dụng Tác dụng việc áp dụng CKLG - Cơ giới hóa mức độ cao - Rút ngắn thời gian xây dựng CT nâng cao chất lượng CT - Khắc phục tính chất thời vụ thi cơng - Hạn chế ứ đọng vốn đầu tư - Tiết kiệm vật liệu - Đưa nhanh CT vào khai thác sử dụng Điều kiện để áp dụng phương pháp lắp ghép - Phải thiết lập sở sản xuất đc cấu kiện đúc sẵn có cơng suất thích ứng + Lập xưởng đúc cấu kiện chân CT + Lập xưởng chuyên môn đúc cấu kiện lắp ghép trực thuộc doanh nghiệp xây dựng + Lập doanh nghiệp độc lập chuyên sản xuất cấu kiện lắp ghép để cung cấp cho doanh nghiệp xây dựng - Phải thực rộng rãi việc thiết kế định hình tiêu chuẩn hóa định hình hóa cấu kiện chi tiết xây dựng Các tiêu đánh giá việc áp dụng cấu kiện lắp ghép G - Tỷ lệ lắp ghép: TLG  LG GLG: Giá trị phận lắp ghép GXD: Giá trị tồn cơng tác xây lắp GXD G - Hệ số lắp ghép: H LG  LG GDTLD GĐTLĐ: Giá trị đối tượng lao động dùng vào cơng trình Chƣơng 8: Lao động tiền lƣơng xây dựng Câu 15: Khái niệm, thành phần cấu lao động doanh nghiệp xây dựng Khái niệm Lao động doanh nghiệp xây lắp toàn ng tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ko kể thời gian dài hay ngắn, lao động trực tiếp hay gián tiếp, làm lãnh đạo hay phục vụ, thường xuyên hay tạm tuyển Thành phần a) Lao động xây lắp - Công nhân xây lắp: ng trực tiếp làm sản phẩm xây lắp hay tham gia vào trình tạo sản phẩm - Nhân viên kỹ thuật: ng trực tiếp làm cơng tác kỹ thuật có từ trung cấp kỹ thuật tương đương trở lên - Nhân viên quản lý kinh tế: ng làm công tác quản lý kinh tế thuộc phòng ban chức doanh nghiệp - Nhân viên quản lý hành chính: ng làm cơng tác hành chính, quản trị, tổ chức b) Lao động xây lắp Là ng ko làm cơng tác sản xuất mà gia vào hoạt động sản xuất phụ, phụ trợ có doanh nghiệp c) Lao động khác Là ng lao động mà ko thuộc loại kể tiền lương họ nguồn kinh phí khác đài thọ, ko lấy từ quỹ lương doanh nghiệp Cơ cấu lao động doanh nghiệp Là mối quan hệ tỷ lệ loại lao động doanh nghiệp so với tổng số lao động sử dụng Và cấu thay đổi đối vs loại hình doanh nghiệp bị phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, địa bàn hoạt động, trình độ quản lý Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 12 Câu 16: Khái niệm mức lƣơng, thang lƣơng, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật a) Mức lƣơng Mức lương số tuyệt đối tiền lương trả cho ng lao động đơn vị thời gian Lưu ý: + Mức lương bậc ngành sản xuất khác khác + Mức lương bậc (áp dụng vs lao động phổ thông) sở để xác định mức lương bậc lại Hiện quy định mức lương tối thiểu (có thể mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng) mức lương tối thiểu sở để xác định mức lương bậc lại Mn = Mtt x kn b) Thang lƣơng: Là biểu so sánh quan hệ tỷ lệ tiền lương bậc Thang lương gồm số bậc lương định tương ứng vs bậc hệ số cấp bậc Lưu ý: thang lương có bậc bậc cách tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất ngành trình độ trung bình ng cơng nhân c) Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật: Là quy định mức độ lành nghề để xác định cấp bậc kỹ thuật cho ng cơng nhân Nói cách khác, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật thước đo đánh giá trình độ cấp bậc ng cơng nhân - Yêu cầu mặt lý thuyết: liên quan đến vật liệu, cơng cụ dụng cụ (máy móc thiết bị), sản phẩm, an toàn lao động - Yêu cầu sản phẩm mẫu: Lưu ý: + Khi xếp cấp bậc kỹ thuật cho công nhân phải dựa vào yếu tố hồn tồn có tính chất kỹ thuật + Khi trả lương cho ng công nhân lại phải dựa vào cấp bậc kỹ thuật công việc ko dựa vào khả có sẵn ng cơng nhân Câu 17: Các hình thức trả lƣơng ƣu nhƣợc điểm a) Hình thức tiền lương theo thời gian - Là hình thức trả lương cho ng lao động sở thời gian lao động mức lương quy định cho đơn vị thời gian mà ng công nhân đc hưởng - Ưu điểm + Phản ánh mức độ chất lượng lao động, điều kiện lao động trình độ lao động ng công nhân + Áp dụng TH khối lượng cơng việc ko thể tính tốn đc cách rõ ràng - Nhược điểm: + Hình thức dễ làm nảy sinh yếu tố bình quân chủ nghĩa + Khơng khuyến khích đc việc tăng suất lao động Chia làm hình thức - Tiền lương theo thời gian giản đơn: hình thức trả lương cho ng lao động sở thời gian làm việc thực tế đơn giá tiền lương trả cho đơn vị thời gian - Tiền lương theo thời gian có thưởng: hình thức mà ng cơng nhân ngồi phần tiền lương thời gian giản đơn nhận đc đc nhận thêm khoản tiền thưởng làm tốt tiêu b) Hình thức tiền lương theo sản phẩm - Đây hình thức trả lương hình thức số lượng làm đơn giá tiền lương trả cho đơn vị sản phẩm - Ưu điểm + Đảm bảo phân phối theo lao động, phù hợp với số lượng chất lượng lao động + Khuyến khích việc tăng suất lao động nâng cao trình độ nghiệp vụ người cơng nhân + Góp phẩn cải tiến tổ chức sản xuất, tổ chức lao động khoa học tận dụng thời gian lao động + Kết hợp chặt chẽ lợi ích cá nhân lợi ích tập thể - Nhược: + Nếu ko kiểm soát chặt chẽ dẫn đến tượng ng công nhân chạy theo số lượng mà làm giảm chất lượng SP Các hình thức * Lƣơng sản phẩm trực tiếp: Đây hình thức tiền lương người cơng nhân nhận đc đc xác định sở khối lượng chất lượng sản phẩm làm đơn giá tiền lương trả cho đơn vị sản phẩm * Lƣơng sản phẩm có thƣởng: Là hình thức mà người cơng nhân ngồi tiền lương sản phẩm trực tiếp nhận đc nhận thêm khoản tiền thưởng làm tốt tiêu * Lƣơng sản phẩm gián tiếp Là hình thức trả lương cho ng công nhân phụ phục vụ cho ng cơng nhân mà ng cơng nhân hưởng lương theo sản phẩm.tiền lương ng công nhân phụ đc xác định vào số lượng sản phẩm làm ng cơng nhân * Lƣơng sản phẩm lũy tiến: Là hình thức trả lương cho ng lao động số lượng sản phẩm làm định mức đc trả lương theo đơn giá tiền lương cố định Còn phần vượt định mức đc trả theo đơn giá lũy tiến c) Hình thức khốn gọn: Là hình thức trả lương cho ng lao động sau khối lượng công việc hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ yêu cầu khác cam kết hợp đồng Hình thức ng sử dụng lao động ko quan tâm đến việc ng lao động thực cơng tác ntn, cách Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 13 Câu 18: Khái niệm, đặc điểm tiêu chuẩn TSCĐ Khái niệm Tài sản cố định TSCĐ) doanh nghiệp bao gồm toàn tư liệu lao động mà ng dùng để tác động làm thay đổi đối tượng lao động biến đối tượng lao động thành sản phẩm Vốn cố định biểu tiền tài sản cố định doanh nghiệp Đặc điểm tài sản cố định - Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất - Trong trình sử dụng tồn giá trị tài sản cố định bị hao mòn dần chuyển dần phần vào giá trị sản phẩm sản xuất tương ứng với mức độ hao mòn q trình sản xuất - Giá trị tài sản cố định bị hao mòn dần hình thái vật chất ban đầu khơng thay đổi Tiêu chuẩn để nhận biết TSCĐ - TSCĐ tư liệu lao động ko phải tư liệu lao động TSCĐ tư liệu lao động muốn trở thành TSCĐ phải thỏa mãn đồng thời tiêu chuẩn: + Thời gian sử dụng từ năm trở lên + Giá trị TSCĐ phải lớn mức quy định (30 triệu) + Chắc chắn phải thu lợi ich kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản + Nguyên giá TSCĐ phải xác định cách tin cậy - tư liệu lao động ko thỏa mãn tiêu chuẩn TSCĐ coi cơng cụ lao động đc quản lý tài sản lưu động - Trong ngành xây dựng có số tư liệu lao động thỏa mãn tiêu chuẩn TSCĐ tính chất phục vụ tạm thời cho trình sản xuất nên coi tư liệu lao động đặc biệt Câu 19: Hao mòn, khấu hao phƣơng pháp tính khấu hao tài sản cố định Hao mòn TSCĐ a) Khái niệm hao mòn: Là giảm dần giá trị sử dụng giá trị TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bào mòn tự nhiên, tiến kỹ thuật trình hoạt động b) Các loại hao mòn Hao mòn hữu hình: hao mòn vật chất TSCĐ ma sát, nhiệt độ gây nên trình sử dụng Hao mòn vơ hình: tượng bị giảm giá lỗi thời mặt kinh tế tiến khoa học kỹ thuật Khấu hao TSCĐ a) Khái niệm khấu hao: Là việc tính tốn phân bổ cách có hệ thống nguyên giá TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh thời gian sử dụng b) Phương pháp tính khấu hao: NG * Phương pháp đường thẳng (tuyến tính): M nam  (d / nam) Mnăm: Mức khấu hao năm; NG: Nguyên giá TSCĐ T T: Thời gian sử dụng M Tỷ lệ khấu hao: t  nam 100  100(%) NG T * Theo số dư giảm dần có điều chỉnh (khấu hao nhanh): M i  GiCL tn Mi : Mức khấu hao năm i GiCL : Giá trị lại TSCĐ năm i: i 1 GiCL  NG   KH i 1  KH : Tổng mức khấu hao lũy tế trích từ năm thứ đến năm thứ i-1; tn: Tỷ lệ khấu hao nhanh tn = t.k ; t: tỷ lệ khấu hao theo phương pháp tuyến tính; k: hệ số phụ thuộc vào thời gian sử dụng TSCĐ, tài quy định * Phương pháp khấu hao theo khối lượng số lượng sản phẩm: M i  Si M sp Si: Khối lượng hay số lượng sản phẩm làm năm i Msản phẩm: Mức khấu hao tính cho đơn vị sản phẩm NG M sp  (d / sp)  Si  S : Tổng khối lượng sản phẩm làm đời máy i Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 14 Câu 20: Các tiêu đánh giá việc sử dụng TSCĐ, VCĐ Ý nghĩa tiêu a) Các tiêu đánh giá TSCĐ * Nhóm chi tiêu tổng hợp DT - Hiệu suất sử dụng TSCĐ: HTSCD  DT: doanh thu NG : nguyên giá bình quân TSCĐ NG Cứ đồng nguyên giá TSCĐ làm đc đồng doanh thu NG - Suất hao phí TSCĐ: FTSCD   DT HTSCD Cứ đồng doanh thu làm hao phí đồng nguyên giá TSCĐ L - Hiệu sử dụng TSCĐ: PTSCD  NG L: Lợi nhuận năm Cứ đồng nguyên giá TSCĐ làm đồng lợi nhuận * Nhóm tiêu phân tích NG  KH - Hệ số sử dụng đc TSCĐ: H CSD  NG KH - Hệ số hao mòn TSCĐ: H HM    H CSD NG tiêu có ý nghĩa: phản ánh trạng TSCĐ NGi - Hệ số kết cấu kỹ thuật: H KT  100(%) NG NGi: Nguyên giá TSCĐ loại i NG: Nguyên giá toàn tài sản doanh nghiệp NVi - Hệ số kết cấu nguồn vốn: H NV  100(%) NV NVi: Nguồn vốn thứ i NV: Tổng nguồn vốn doanh nghiệp Cả tiêu có ý nghĩa: phản ánh cấu tài sản, nguồn vốn doanh nghiệp NGDM - Hệ số đổi TSCĐ: H DM  NGCN NGĐM: nguyên giá tài sản đổi năm NGCN: Nguyên giá TSCĐ thời điểm cuối năm NGTL - Hệ số thải loại: HTL  NGDN NGTL: Nguyên giá TSCĐ bị thải loại năm NGĐN: Nguyên giá TSCĐ đầu năm Cả tiêu có ý nghĩa: Phản ánh tình hình biến động TSCĐ doanh nghiệp Lưu ý: NG  NGDN  NGt  NGg NGCN  NGDN  NGt  NGg b) Các tiêu đánh giá VCĐ * Nhóm chi tiêu tổng hợp DT - Hiệu suất sử dụng VCĐ: HVCD  VCD DT: doanh thu VCD FVCD   - Suất hao phí VCĐ: DT HVCD - Hiệu sử dụng VCĐ L PVCD  VCD L: Lợi nhuận năm Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 15 Câu 21: Khái niệm, đặc điểm tiêu đánh giá việc sử dụng VLĐ Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Khái niệm: Tài sản lưu động: bao gồm toàn đối tượng lao động mà ng sử dụng công cụ lao động tác động vào để biến chúng thành sản phẩm Vốn lưu động: biểu tiền TSLĐ doanh nghiệp Các tiêu đánh giá việc sử dụng vốn lưu động - Hiệu suất sử dụng VLĐ DT HVLD  VLD DT: doanh thu - Suất hao phí VLĐ VLD FVLD   DT HVLD - Hiệu sử dụng VLĐ L PVLD  VLD L: Lợi nhuận năm - Hệ số chu chuyển vốn lưu động (số vòng quay VLĐ) DTT DT   g.tru KCC   (v / nam) VLD VLD Doanh thu = doanh thu trừ tổng khoản giảm trừ - Kỳ luân chuyển VLĐ (số ngày vòng quay VLĐ) N 360 tVLD   (ngay/ v) KCC KCC N: số ngày năm - Mức tiết kiệm hay lãng phí tương đối VLĐ DTT1 VLD  (t1  t )(VND) N DTT1: doanh thu năm t1; t0 : kỳ luân chuyển VLĐ năm năm trước 1/ 2V1  V2   Vn1  1/ 2Vn VLD  n 1 Vi: số dư VLĐ đầu cuối thời kỳ Kỳ cho theo năm: n=1 Kỳ cho theo quý: n=5 Kỳ cho theo tháng: n=13 Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng VLĐ - Đẩy nhanh vòng quay VLĐ dự trữ sản xuất - Đẩy nhanh tốc độ xây dựng - Đẩy nhanh tốc độ toán Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 16 Câu 22: Khái niệm: chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm XD Các đặc điểm giá thành sản phẩm xây dựng Chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng tồn chi phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh trình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp kỳ bao gồm chi phí sản xuất xây lắp chi phí sản xuất xây lắp Giá thành sản phẩm xây dựng Giá thành sản phẩm xây dựng bao gồm toàn chi phí tính tiền để hồn thành khối lượng sản phẩm xây lắp theo quy định Chỉ chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp Các đặc điểm giá thành sản phẩm xây dựng - Thường xác định cho cơng trình hạng mục cơng trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sản xuất dài việc quản lý giá thành thơng qua yếu tố chi phí giá thành kế hoạch giá thành dự toán - Giá sản phẩm xây lắpđược xác định riêng theo trình tự định - Do tính chất đơn chiếc, cố định nơi sản xuất nên việc tổ chức sản xuất, quản lý sử dụng tài sản, vật tư, lao động phức tạp Việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm để so sánh với giá thành dự tốn gặp nhiều khó khăn - Thời gian sử dụng sản phẩm dài nên việc giám sát chất lượng sản phẩm phải đặc biệt coi trọng Câu 23: Các tiêu giá sản phẩm mối quan hệ chúng * Tổng mức đầu tƣ: chƣơng TMĐT = GXD + GTB + GBT.TĐC + GQLDA + GTV + GK + GDP Xác định cho Dự án GXD: Chi phí xây dựng GTB: Chi phí thiết bị GBT.TĐC: chi phí bồi thường tái định cư GQLDA: chi phí quản lý dự án GTV: Chi phí tư vấn đầu tư GK: chi phí khác GDP: chi phí dự phòng * Dự tốn xây dựng cơng trình: GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP Xác định cho Cơng trình cụ thể => TMĐT – GXDCT = GBT.TĐC * Dự toán chi phí xây dựng: GXD = T + C + TL + GTGT + GXDNT => GXDCT - GXD = GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP T : chi phí trực tiếp C : chi phí chung TL : thu nhập chịu thuế tính trước GTGT : thuế GTGT GXDNT : chi phí xây dựng nhà tạm * Giá thành dự toán Zdt = T + C Giá thành dự toán lập sở định mức đơn giá nhà nước GXD - Zdt = TL + GTGT + GXDNT * Giá thành kế hoạch Zkh = T + C Giá thành kế hoạch lập sở định mức đơn giá nhà thầu có tính đến mức phấn đấu hạ giá thành sản phẩm Zdt - Zkh = Zkh Zkh: Mức hạ giá thành kế hoạch * Giá thành thực tế Ztt = T + C Giá thành thực tế xác định sở tổng hợp chứng từ phát sinh có liên quan đến việc xây dựng cơng trình vs ngun tắc khoản chi phí phải hợp lý, hợp pháp, hợp lệ Zkh - Ztt = Ztt Ztt : Mức hạ giá thành thực tế (mức tiết kiệm thi công) Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 17 Câu 24 : Các khoản mục chi phí giá thành sản phẩm xây dựng Chi phí trực tiếp (T) : T = VL + NC + MTC + TT VL= khối lượng loại VL x đơn giá loại VL NC : gồm tiền lương bản, lương phụ, phụ cấp lương có tính chất ổn định khơng ổn định cơng nhân MTC : chi phí sử dụng loại máy móc thi cơng dùng vào việc xây dựng cơng trình, gồm KHCB, KHSCL, chi phí SCN, chất đốt, chi phí TLCN lái máy chi phí khác máy TT : trực tiếp phí khác, tính 1,5% tổng chi phí vật liệu, nhân cơng máy thi cơng Chi phí chung (C) Chi phí chung khoản chi phí ko liên quan trực tiếp đến việc tạo thực tể sản phẩm lại cần thiết ko thể thiếu đc Khoản chi phí gắn liền vs trình quản lý doanh nghiệp điều hành sản xuất công trường C = QL + PVCN + PVTC + CK + Chi phí quản lý bao gồm tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp lương phận quản lý doanh nghiệp; chi phí khấu hao sửa chữa TSCĐ mà dùng cho phận quản lý; cơng tác phí; bưu phí; văn phòng phẩm; nghiệp vụ phí + Chi phí phục vụ công nhân: tiền điện nước phục vụ công nhân; tiền ăn ca; tiền nước uống công trường; tiền bảo hộ lao động; chi phí xe đưa đón cơng nhân; chi phí khám chữa bệnh thuốc men cơng trường + Chi phí phục vụ thi cơng: Tiền điện nước phục vụ thi cơng; chi phí khấu hao sửa chữa công cụ lao động ko phải máy thi cơng; khoản chi phí khác phục vụ cho việc thi cơng xây dựng cơng trình + Các chi phí chung khác: chi phí cho hội họp, học tập, tiếp khách; chi phí cho sơ kết, tổng kết, khởi cơng, khánh thành cơng trình Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 18 ... đặc điểm xây dựng giao thông ảnh hƣởng đến q trình đầu tƣ xây dựng I Đặc điểm sản phẩm xây dựng giao thông Sản phẩm xây dựng giao thông có tính riêng lẻ, đơn sản xuất theo hợp đồng xây dựng (đơn... phí xây dựng nhà tạm GXÂY DỰNGNT = % GST - Chi phí xây dựng GXÂY DỰNG = GST + GXÂY DỰNGNT Qi: Khối lượng công tác xây lắp thứ i DiNC : chi phí nhân cơng đơn giá xây dựng CT công tác xây dựng. .. đến riêng cơng nghiệp xây dựng + Lĩnh vực công nghệ xây dựng + Phương pháp tổ chức xây dựng + Kết cấu công trình + Vật liệu xây dựng - Theo doanh nghiệp chuyên ngành xây dựng + Sản xuất sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Kinh tế xây dựng Đại học giao thông vận tải, Đề cương Kinh tế xây dựng Đại học giao thông vận tải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay