Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc ( Luận văn thạc sĩ)

147 35 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:43

Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ HỮU TUẤN HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH QUẢN CỦA NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH ĐỐI VỚI CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRỰC THUỘC Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN CHÍ THIỆN THÁI NGUN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tên là: Lê Hữu Tuấn Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu Luận văn khơng trùng với cơng trình khoa học khác công bố Quảng Ninh, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Hữu Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ngƣời thân, quý thầy cô, đồng nghiệp tất bạn bè giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Chí Thiện, Ngƣời tận tình hƣớng dẫn, góp ý giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân tơi xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô, ngƣời tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi hai năm học cao học vừa qua Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh, bạn bè ngƣời thân nhiệt tình giúp đỡ tơi trình thu thập liệu Xin trân trọng cảm ơn! Quảng Ninh, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Hữu Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU - CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đóng góp luận văn Bố cục luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUÁ TRÌNH QUẢN 1.1 luận trình quản 1.1.1 Khái niệm trình quản 1.1.2 Mục tiêu, tác dụng đặc điểm quản theo trình 1.1.3 Lộ trình quản theo trình ng, nhu cầu nhân dân Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Theo phân công nhiệm vụ Cơng ty Xăng dầu B12, nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh trở thành đơn vị chuyên kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu, cung cấp xăng dầu cho nhu cầu tiêu thụ địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ Huyện Đơng Triều đến Thành Phố Móng Cái) Trong giai đoạn hoà nhập với đổi chung đất nƣớc đơn vị sản xuất kinh doanh thời kỳ mở cửa kinh tế thị trƣờng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ nghiệp bƣớc phát triển thay đổi để phù hợp với chế sản xuất kinh doanh mới, với quan điểm đầu tƣ có định hƣớng nhằm phát huy tối đa khai thác có hiệu lực thiết bị cơng trình, nghiệp tập trung phát triển mạng lƣới bán lẻ, xây dựng nâng cấp cơng trình, cửa hàng , thiết bị công nghệ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu đại hoá, sở vật chất kỹ thuật đầu phù hợp với phát triển chung Ngành xăng dầu tƣơng lai Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, giá mặt hàng chiến lƣợc nhƣ xăng dầu nóng ln phụ thuộc biến động theo tình hình trị giới, nội địa xuất nhiều thủ đoạn buôn lậu, trốn thuế, đầu cơ, không nhập hàng giá tăng cao nhiều gây xáo trộn thị trƣờng kinh doanh xăng dầu, ảnh hƣởng đến an ninh trị đời sống nhân dân Trong năm qua Petrolimex làm tốt vai trò ổn định thị trƣờng xăng dầu sức ép cơng tác quản lớn Vì để hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ngƣời tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Là ngƣời cơng tác nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh, với mong muốn từ kiến thức đƣợc nghiên cứu học tập kinh nghiệm công tác thực tiễn để làm rõ cần thiết ý nghĩa to lớn vấn đề quản lý, chọn “Hồn thiện q trình quản nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh cửa hàng xăng dầu trực thuộc” làm đề tài luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Xây dựng đề xuất giải pháp hồn thiện q trình quản nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh cửa hàng xăng dầu trực thuộc 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở luận trình quản cho doanh nghiệp nói chung kinh doanh sản phẩm đặc thù xăng dầu nói riêng - Phân tích thực trạng q trình quản nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh cửa hàng xăng dầu trực thuộc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Luận văn đầy đủ file:Luận văn Full ...í nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh cửa hàng xăng dầu trực thuộc làm đề tài luận văn thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Xây dựng đề xuất giải pháp hồn thiện q trình quản lý Xí nghiệp Xăng dầ...- Phân tích thực trạng q trình quản lý Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh cửa hàng xăng dầu trực thuộc Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Luận văn đầy đủ file :Luận văn Full ... nghĩa đóng góp luận văn Bố cục luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ 1.1 Lý luận q trình quản lý 1.1.1 Khái niệm trình quản lý 1.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc ( Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay