Lịch sử 12 Tiết 17 bài 12

40 48 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 15:14

TIẾT 17 – BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925NỘI DUNG CHÍNHPhong trào của tư sản, tiểu tư sản và công nhân Việt NamHoạt động của Nguyễn Ái Quốc1. Hoạt động của tiểu tư sản, tư sản, công nhân:a. Hoạt động của tư sản, tiểu tư sản : Hoàn cảnh đấu tranh Tư sản: Phát triển mạnh, trở thành một giai cấp nhưng bị Pháp chèn ép. Họ muốn vươn lên giành quyền chính trị và tự do kinh doanh. Tiểu tư sản: lớn mạnh về số lượng nhưng vẫn bị bóc lột nặng nề, mâu thuẫn với Pháp, phong kiến. BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 (Tiết 17) KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI: NÊU HẬU QUẢ VỀ KINH TẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI CỦA THỰC DÂN Ở VIỆT NAM? TRẢ LỜI: - Kinh tế phát triển trước, xuất phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, song què quặt, phụ thuộc vào Pháp phát triển chậm chạp, phương thức sản xuất phong kiến chủ yếu TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 NỘI DUNG CHÍNH Phong trào tư sản, tiểu tư sản công nhân Việt Nam Hoạt động Nguyễn Ái Quốc TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động tiểu tư sản, tư sản, công nhân: a Hoạt động tư sản, tiểu tư sản : * Hoàn cảnh đấu tranh TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động tiểu tư sản, tư sản, công nhân: a Hoạt động tư sản, tiểu tư sản : * Hoàn cảnh đấu tranh - Tư sản: Phát triển mạnh, trở thành giai cấp bị Pháp chèn ép Họ muốn vươn lên giành quyền trị tự kinh doanh - Tiểu tư sản: lớn mạnh số lượng bị bóc lột nặng nề, mâu thuẫn với Pháp, phong kiến TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động tiểu tư sản, tư sản, công nhân: a Hoạt động tư sản, tiểu tư sản : * Phong trào đấu tranh TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động tiểu tư sản, tư sản, công nhân: a Hoạt động tư sản, tiểu tư sản : * Phong trào đấu tranh - Phong trào đấu tranh tư sản: + Phong trào “chấn hưng nội hoá”, “bài trừ ngoại hoá” + Năm 1923 chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì tư Pháp + Năm 1923 thành lập Đảng Lập Hiến BÙI QUANG CHIÊU NGUYỄN PHAN LONG TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động tiểu tư sản, tư sản, công nhân: a Hoạt động tư sản, tiểu tư sản : * Phong trào đấu tranh - Phong trào đấu tranh tư sản: + Phong trào “chấn hưng nội hoá”, “bài trừ ngoại hoá” + Năm 1923 chống độc quyền cảng Sài Gòn, độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì tư Pháp + Năm 1923 thành lập Đảng Lập Hiến + Thành lập nhóm trị: Nam Phong, Trung Bắc tân văn TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động tiểu tư sản, tư sản, công nhân: a Hoạt động tư sản, tiểu tư sản : * Phong trào đấu tranh - Phong trào đấu tranh tiểu tư sản: - Thành lập tổ chức trị: Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên, Tâm tâm xã, … - Xuất báo: An Nam trẻ, Tiếng dân, Đông Pháp thời báo, … TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động Nguyễn Ái Quốc: a Các hoạt động: - Năm 1921, Người với số người yêu nước thuộc địa Pháp lập Hội Liên hiệp thuộc địa Pari - Trong thời gian Pháp, Người viết cho báo Người khổ, báo Nhân đạo, Đời sống người công nhân sách Bản án chế độ thực dân Pháp TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động Nguyễn Ái Quốc: a Các hoạt động: - Năm 1921, Người với số người yêu nước thuộc địa Pháp lập Hội Liên hiệp thuộc địa Pari - Trong thời gian Pháp, Người viết cho báo Người khổ, báo Nhân đạo, Đời sống người công nhân sách Bản án chế độ thực dân Pháp - Tháng – 1923, Người đến Liên Xô để dự Hội nghị Quốc tế nông dân Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản - Ngày 11 – 11 – 1924, Người Quảng Châu (Trung Quốc) chuẩn bị cho việc tổ chức thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động Nguyễn Ái Quốc: b Công lao Người cách mạng Việt Nam: - Tìm thấy đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam: Con đường cách mạng vơ sản - Chuẩn bị tư tưởng, trị cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) CHÚ Chặng đường từ BẢN YÊU SÁCH CỦA NHÂN DÂNGIẢI AN NAM năm 1911 đến năm 1922 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động 1919 15-7-1911 LƠ HAVRBản PARI YSách MACXY 6-7-1911 PO XAIT 30-6-1911 GIBUTI 5-6-1911 CƠLƠMBƠ 14-6-1911 XINGAPO 8-6-1911 HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) CHÚ Chặng đường GIẢI từ năm 1911 đến năm 1922 15-7-1911 LƠ HAVRƠ  MACXÂY 6-7-1911 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động PARI 1920  PO XAIT 30-6-1911 GIBUTI 5-6-1911 CÔLÔMBÔ 14-6-1911 XINGAPO 8-6-1911 Đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê-nin HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) CHÚ Chặng GIẢIđường từ năm 1911 đến năm 1922 15-7-1911 LƠ HAVRƠ MACXÂY 6-7-1911 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động PARI TUA 1920 Dự Đại (1920) hội PO XAIT 30-6-1911 GIBUTI 5-6-1911 CÔLÔMBÔ 14-6-1911 XINGAPO 8-6-1911 NGUYỄN ÁI QUỐC TẠI ĐẠI HỘI TUA (1920) Tua HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) CHÚ Chặng GIẢIđường từ năm 1911 đến năm 1922 15-7-1911 LƠ HAVRƠ MACXÂY 6-7-1911 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động PARI 1922 Xuất Báo Người khổ (1922) PO XAIT 30-6-1911 GIBUTI 5-6-1911 CÔLÔMBÔ 14-6-1911 XINGAPO 8-6-1911 HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) CHÚ GIẢI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động MÁTXCƠVA 15-7-1911 LƠ HAVRƠ MACXÂY 6-7-1911 TUA Chặng đường đến Liên Xô năm 1923 6/1923 Dự Hội nghị Quốc tế nông dân năm 1923 PO XAIT 30-6-1911 QUẢNG CHÂU GIBUTI 5-6-1911 CÔLÔMBÔ 14-6-1911 XINGAPO 8-6-1911 Dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V năm 1924 HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) CHÚ GIẢI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động MÁTXCƠVA 15-7-1911 LƠ HAVRƠ MACXÂY 6-7-1911 TUA Chặng đường đến Liên Xô năm 1923 10/1923 6/1923 Dự Hội nghị Quốc tế nông dân năm 1923 PO XAIT 30-6-1911 QUẢNG CHÂU GIBUTI 5-6-1911 CÔLÔMBÔ 14-6-1911 XINGAPO 8-6-1911 Dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V năm 1924 HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) CHÚ GIẢI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động MÁTXCƠVA 15-7-1911 LƠ HAVRƠ MACXÂY 6-7-1911 1924 TUA Chặng đường đến Liên Xô năm 1923 10/1923 6/1923 Dự Hội nghị Quốc tế nông dân năm 1923 PO XAIT 30-6-1911 QUẢNG CHÂU GIBUTI 5-6-1911 CÔLÔMBÔ 14-6-1911 XINGAPO 8-6-1911 Dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V năm 1924 HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC (1911 – 1925) CHÚ GIẢI Chặng đường từ năm 1911 đến năm 1922 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động Chặng đường đến Liên Xô năm 1923 MÁTXCƠVA 15-7-1911 LƠ HAVRƠ MACXÂY 6-7-1911 Dự Hội nghị Quốc tế nông dân năm 1923 1924 TUA 1923 1923 Dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V năm 1924 PO XAIT 30-6-1911 1924 QUẢNG CHÂU Chặng đường đến Trung Quốc tháng 11 năm 1924 Sáng lập Hội Viết Nam cách mạng niên năm 1925 GIBUTI 5-6-1911 CÔLÔMBÔ 14-6-1911 XINGAPO 8-6-1911 Viết “Đường kách mệnh” năm 1927 TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 BÀI TẬP: Cho biết đặc điểm phong trào tư sản Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925? TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 BÀI TẬP: Cho biết đặc điểm phong trào tiểu tư sản Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925? TIẾT 17BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 BÀI TẬP: - Làm tập cuối SGK - Chuẩn bị trước 13 ... 1922 1911 Nơi thời gian Bỏc n, hot ng 1919 1 5-7 -1 911 L HAVRBản PARI YSách MACXÂY 6-7 -1 911 PO XAIT 3 0-6 -1 911 GIBUTI 5-6 -1 911 CÔLÔMBÔ 1 4-6 -1 911 XINGAPO 8-6 -1 911 HÀNH TRÌNH CỨU NƯỚC CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC... năm 1911 đến năm 1922 1 5-7 -1 911 LƠ HAVRƠ  MACXÂY 6-7 -1 911 1911 Nơi thời gian Bác đến, hoạt động PARI 1920  PO XAIT 3 0-6 -1 911 GIBUTI 5-6 -1 911 CÔLÔMBÔ 1 4-6 -1 911 XINGAPO 8-6 -1 911 Đọc Sơ thảo lần... yếu TIẾT 17 – BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 NỘI DUNG CHÍNH Phong trào tư sản, tiểu tư sản công nhân Việt Nam Hoạt động Nguyễn Ái Quốc TIẾT 17 – BÀI 12:
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử 12 Tiết 17 bài 12, Lịch sử 12 Tiết 17 bài 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay