272baitoanlop1 161104081842

48 27 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:59

Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** 272 TOán lớp Bài 1: Số? ……+ 26 = 46 98 - … = 38 + … = 17 78 - … = 70 … – 71 = 12 … + 37 = 67 90 - … = 70 76 - … = 54 - … = 54 Bài 2: Tính 86 – 36 = … 68 – 38 = … 86 – 56 = … 34 + 30 = … 50 + 34 = … 60 – 40 = … 97 – 47 =… 60 + 40 = … 97 – 50 = … 100 – 40 = … 50 + 47 = …… 100 – 60 = … Bài 3: Tính 40 + 30 + = … 50 + 40 + = … 70 – 30 + = … 90 – 50 + = … 97 - – 40 = … 97 – 40 – = … Bài 4: < > = 40 + …… 49 – 79 – 28 …… 65 – 14 34 + 25 … 43 + 15 79 – 24 … 97 – 42 Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam 16 học sinh nữ Hỏi lớp có tất học sinh? Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ôn luyện Violympic Toán lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Bài 6: Viết số: Bảy mơi ba: ………… Ba mơi bảy: ………… Chín mơi lăm: ……… Năm mơi chín: ……… Sáu mơi tư : …………… Năm mơi mốt: ……… Bài Đặt tính tính 17 - 10 + 18 - 17 - 12 + 14 + + 13 15 - Bài 8: Tính 18 cm - 8cm + cm = 19 cm - cm + cm = 15 cm + cm - cm = 10 cm + cm - cm = 12 cm + cm - cm = 14 cm - cm + cm = 16 cm - cm - cm = 11 cm + cm - cm = Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có viên bi Hỏi hai bạn có tất viên bi? Tóm tắt Bài giải Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Bài 10: Giải tốn theo tóm tắt sau: 19 cm A 15 cm B O ? cm Bài 11: Đặt tính tính: 50 + 30 60 + 10 20 + 70 40 + 40 Bài 12: Tính: 30cm + 40cm = 20cm + 50cm = 50cm + 10cm = 60cm + 30cm = Bài 13: a) Khoanh vào số lớn nhất: 40 b) Khoanh vào số bé nhất: 30 20 20 ; ; 60 80 ; 90 ; 60 ; 50 ; 80 ; Bài 14: a) Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm: 40 + 20 70 90 60 + 30 50 + 30 80 50 + 10 50 b) Viết số thích hợp vào trống: Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page ; Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** c) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: a) 70 b) - 60 - c) 80 d) - 90 - 20 30 30 40 90 30 30 40 Bài 15: Anh có 30 que tính, em có 20 que tính Hỏi anh em có tất que tính? Tóm tắt Bài giải Anh có : que tính Em có : que tính Tất có: que tính? Bài 16: Đặt tính tính: 30 + 50 60 - 30 13 + 19 - Bài 17: a) Tính: 19 - + = 30 - 20 + = b) Số? + = 18 80 - = 30 Bài 18: a) Điền dấu > ; < ; = vào ô trống: Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** 14 + 18 80 - 50 70 – 20 b) Viết số 40, 70, 9, 15, 10 theo thứ tự từ lớn đến bé: Bài 19: a) Viết (theo mau): - Số 20 gồm chục đơn vị - Số 50 gồm chục đơn vị - Số 27 gồm chục đơn vị b) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống: 30cm + 40cm = 70 20cm + 50cm = 70cm 50cm + 10cm = 60 cm 60cm - 30cm = 90cm Bài 20: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có chục học sinh Hỏi hai lớp có học sinh? Lớp 1A : .học sinh Đổi: chục học sinh = học sinh Lớp 1B : học sinh Cả hai lớp : học sinh? Bài 21: Số? ……+ 23 = 46 98 - … = 34 + … = 17 78 - … = 70 … – 71 = 12 … + 34 = 67 90 - … = 70 76 - … = 54 - … = 54 86 – 34 = … 97 – 50 = … 60 – 40 = … 86 – 52 = … 50 + 47 = …… 60 + 40 = … 52 + 34 = … 68 – 34 = … 100 – 40 = … Bài 22: Tính Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ôn luyện Violympic Toán lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** 97 – 47 =… 34 + 34 = … 100 – 60 = … 40 + 30 + = … 70 – 30 + = … 97 - – 40 = … 50 + 40 + = … 90 – 50 + = … 97 – 40 – = … Bài 23: Bài 24: < > = 40 + …… 49 – 34 + 25 … 43 + 15 79 – 28 …… 65 – 14 79 – 24 … 97 – 42 Bài 25: Lớp học có 20 học sinh nam 16 học sinh nữ Hỏi lớp có tất học sinh? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Bài 26: Viết số: Bảy mươi ba: ………… Chín mươi lăm: ……… Sáu mươi tư: …………… Ba mươi bảy: ………… Năm mươi chín: ……… Năm mươi mốt: ……… Bài 27: Lớp em có 36 bạn; có 14 bạn học vẽ Số bạn lại học hát Hỏi lớp em có bạn học hát? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Bài 28: Lớp em có 22 bạn xếp loại 10 bạn xếp loại giỏi Hỏi lớp em có tất bạn xếp loại giỏi? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Bài 29: a, Viết số vào chỗ chấm - , 56 , , , , , ., 62, , ., , ., ., 68 - 78, 77, 76, , , ., , , , ., 68 - 41 , 40 , 39, , , ., ., ., 33 b, Đọc số 64 : 65 : 31: 5: Bài 30 : Tính 20 + 30 – 40 = 68 – 48 + 26 = 70 cm - 30 cm + 26 cm = 57 cm + 20 cm + 10 cm = Bài 31 : Điền dấu > , < , = 45 - 24 17 + 10 32 + 16 20 + 28 24 + 35 78 - 21 37 - 17 56 - 36 Bài 32 : Số ? 51 + < 56 + 67 = 89 - > 80 + 32 = 45 + Bài 33: Đặt tính tính 42 + 36 25 + 74 78 - 45 99 - 54 + 82 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… Bài 34: Tính 43 + 22 + 31 = …… 89 – 43 – 25 = …… 67 + 22 – 35 = … 96 – 43 – 22 = …… 89 – 25 + 43 = …… 67 – 35 + 22 = …… Bài 35: Có gỗ cưa thành hai mảnh dài 32 cm 60 cm Hỏi gỗ lúc đầu dài xăng ti mét? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ……………………………………………………………………………………… ……………………… Bài 36: Viết số - Từ đến 9: ………………………………………………………………… - Từ 10 đến 19: ………………………………………………………… - Từ 90 đến 99: ………………………………………………………… - Có tất …………… số có chữ số Bài 37: Viết số có hai chữ số thành số chục số đơn vị ( theo mẫu): 53 = 50 + 36 = ……………… 69 = ……………… 35 = …………… 63 = ……………… 96 = ……………… 55 = …………… 33 = ……………… 99 = ……………… 10 = …………… 40 = ……………… 80 = ……………… Bài 38: Viết số liền trước liền sau số cho trước (theo mẫu): 14 ; 15 ; 16 ……; 25 ; …… ……; 39 ; …… … ; 79; …… …….; 90 ; …… …….; 99; …… 40 + 50 = …… 90 + 10 = …… 72 + 27 = … 50 + 40 = …… 10 + 90 = …… 27 + 72 = … 60 + 20 = … 62 + 35 = …… 53 + 35 = … 20 + 60 = …… 35 + 62 = … 35 + 53 = … 50 + 20 + = … 50 + 26 + = … 72 + + = … 50 + 30 + = …… 50 + 36 + = … 86 + + = …… 70 + 20 + = …… 70 + 28 + = … 94 + + = … Bài 39: Tính Bài 40: Tính nhẩm Bài 41: Tháng trước bố làm 20 ngày công Tháng bố làm 22 ngày cơng Tính số ngày cơng bố làm hai tháng Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ôn luyện Violympic Toán lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** ……………………………………………………………………………………… ……………………… Bài 42: Mảnh vải dài 90cm mẹ may quần cho hết 70cm Hỏi lại xăng ti mét vải? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Bài 43: Cho số: 76; 85; 19; 5; 23 viết số theo thứ tự: - Từ bé đến lớn: ………………………………………………… - Từ lớn đến bé: …………………………………………………… Bài 44: Điền số thích hợp vào chỗ chấm - Số bé có hai chữ số giống là: ………… - Số lớn có hai chữ số giống là: ………… - Lấy số lớn có hai chữ số giống trừ số bé có hai chữ số giống kết là: …………… Bài 45: Đặt tính tính: 45 + 32 32 + 45 77 - 32 77 - 45 + 33 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… Bài 46: Cho ba số 43 ; 68; 25 dấu +; -; = viết phép tính ……………………………………………………………………………………… ……… Bài 47: < > = 99 – 55 … 88 – 33 99 – 53 … 89 – 43 21 + … 29 – 88 – 33 … 77 – 44 55 + 44 … 72 + 27 57 – 23 … 89 – 57 + 23 … 23 + 98 – 35 … 89 - 24 43 + … 46 + 89 – 25 – = … 76 + 20 – = … Bài 48: Tính 53 + 24 + = … Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** 53 + + 24 = … 89 – – 25 = … 89 – 29 + = … 32 + 23 + 14 = … 57 + 32 – 46 = … 68 – 45 + 21 = … 79 – 23 – 14 = … 57 – 46 + 32 = … 68 + 21 – 45 = … Bài 49: Tháng bố làm 25 ngày công, mẹ làm 24 ngày công Hỏi bố mẹ làm tất ngày cơng? Tóm tắt Bài giải Bố làm: … ngày công ……………………………………………………… Mẹ làm: ….ngày công ……………………………………………………… Tất cả: … ngày cơng? ……………………………………………………… Bài 50: Ơ tơ bắt đầu chạy lúc Hà Nội đến Hải Phòng lúc Hỏi từ Hà Nội dến hải Phòng tơ chạy hết giờ? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 51: Ơ tơ bắt đầu chạy lúc Hải Phòng sau đến Hà Nội Hỏi ô tô đến Hà Nội lúc giờ? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 52: Đoạn thẳng AB dài 15cm, bớt đoạn thẳng BC dài cm Hỏi đoạn thẳng AC lại xăngtimét? 15cm A ?cm C 5cm B Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Bài 53: Mẹ công tác 19 ngày Mẹ tuần lễ Hỏi mẹ phải ngày nữa? Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 10 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** A 38 B 39 C 45 B 59 C 60 B 75 C 85  82 – 72 + 49 A 58  90 – 32 + 27 A 65 Bài 187: Điền đúng, sai - Số đứng liền sau 17 16 - Số đứng liền sau 17 18 - Số 80 gồm chục đơn vị - Số 80 gồm chục - 80 cm – 40 cm = 40 - 80 cm – 40 cm = 50 cm - 80 cm – 40 cm = 40 cm Bài 188: Khoanh số để điền vào ô trống a) 21 + 35 = 40 + 13 , 15 , 16 , 17 b) 92 - 33 , 35 , 45 , 46 c) 75 + 13 < 42 + = 25 + 32 38 , 48 , 58 , 59 Bài 189: Tính nhanh: + + + + + + + + + 10 = Bài 190: Đặt đề toán để giải phép Tính cộng Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 34 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài 191: Điền đúng, sai - Số 10 số có chữ số - Số số có chữ số - Số 17 gồm chục đơn vị - Số 30 gồm chục - Số đứng liền sau số 19 20 - 16 + = 19 - 20 cm + 40 cm = 60 cm Bài 192: Chọn A, B hay C ? a, 20 + 60 – 30 = A 50 B 60 C 70 B 17 C 18 b, 19 – + = A 16 c, 20 cm + 50 cm = A 70 B 70 cm C 70 d, 80 – 30 = A 50 B 50 C 50 cm Bài 193: Điền số, dấu a) 22 + 71 – 45 95 – 82 + 38 b) 90 – 60 + 20 < 60 – 50 + c) - 22 – 15 = 95 – 75 + 33 Bài 194: Nhà Lan có 20 bút, mẹ mua thêm chục Hỏi nhà Lan có tất bút? Bài 195 : Hai hộp bút chì có tất chục Hộp thứ có 30 Hỏi hộp thứ hai có ? Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 35 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Bài giải chục = ……………… Bài 196: Điền số +4 + 80 - 30 + 11 + 10 + 50 Bài 197: - Số 87 gồm … chục … đơn vị - Số 35 gồm … chục … đơn vị - Số 89 gồm … chục … đơn vị - Số gồm … chục … đơn vị - Số 30 gồm … chục … đơn vị Bài 198: Tìm số biết lấy số bớt chục thêm vào 20 số tròn chục lớn nhất? (gợi ý: vẽ sơ đồ) Bài 199: Hoa có chục kẹo Bà cho thêm Hoa cho bạn Hỏi Hoa kẹo? Bài 200: Điền số 80 10 20 50 20 30 40 Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 36 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** 70 10 80 30 Bài 201: Tính a + + 40 – 20 + 60 – 40 = b 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) = Bài 202: Cho số 40, 30, 20, 90 Hãy lập phép Tính đúng: Bài 203: Cho số 10, 20, 30, 40, 50, 60 Tìm số cộng lại cho kết = 90 Bài 204: Tuấn hỏi Nam: Em bạn tuổi? Nam đáp: Lấy số hàng chục bớt số đứng liền sau số thêm vào số lẻ tuổi em tớ Hỏi em Nam tuổi? Bài 205: Điền số vào ụ trống cho cộng số theo hàng ngang, cột dọc = 1 2 Bài 206: Đặt Tính: 42 + 25 22 + 37 Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ôn luyện Violympic Toán lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 37 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** 30 + 17 52 – 32 47 – 25 83 – 42 Bài 207: Thực phép Tính: 41 + 25 – 32 20 – 12 + 61 23 + 35 – 40 45 + – 12 Bài 208: Tìm số trống: +8 + 80 - 30 ? 60 Bài 209: điền số, dấu: 20 +  > 40 + 30  - 30 > 80 – 40 90 – 30  20 + 40 40 + 50  90 – 10 50 + 30 >  + 10 90 -  < 20 + 30 Bài 210: Tìm số có chữ số biết chữ số hàng chục số đứng liền sau số 1, chữ số hàng đơn vị chữ số hàng chục Bài 211: Bà có đơi gà, bà cho mẹ Bà cho bác đôi Hỏi bà gà? Bài 212: Đặt đề tốn giải có phép Tính cộng Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 38 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài 213: Viết số từ – 50 Bài 214: Cho số 1, 2, 3, 4, Hãy viết số có chữ số Trong số viết số lớn nhất, số bé Bài 215:Cho chữ số 5, 3, 4, 1, Hãy viết số có hai chữ số khác Bài 216: Tìm số có chữ số Biết số hàng chục số liền trước số Số hàng đơn vị số hàng chục Bài 217: Viết số từ 50 – 99 Bài 218: Viết số có chữ số mà chữ số giống Bài 219:Viết số có hai chữ số mà chữ số hàng chục Bài 220: Viết số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 39 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Bài 221: Tìm số biết lấy số bớt số lớn có chữ số thêm vào chục 50 Bài 222: Viết số tròn chục học Bài 223: - Số lớn có chữ số là: - Số lớn có chữ số là: - Số có chữ số là: - Số có chữ số là: - Số tròn chục là: - Số tròn chục lớn là: - Số lẻ là: - tạ = - nửa tạ = - chục = - nửa chục = - trăm = - nửa trăm = Bài 224: Tính nhanh: a + + + + + + + + = b + + + + 13 + 15 + 17 + 19 = c 20 – 30 + 40 – 50 + 60 – 70 + 80 = Bài 225: Cho chữ số: 1, , , , Hãy viết số có hai chữ số khác Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 40 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài 226: Việt hỏi Nam: Nhà bạn số mấy? Nam đáp: Lấy số lớn có hai chữ số bớt số tròn chục lớn thêm vào số lẻ số nhà tớ Hỏi số nhà Nam bao nhiêu? Bài 227: Cho số: 100, 10, 0, 80, 18, 91 a Viết theo thứ tự từ lớn đến bộ, b Viết theo thứ tự từ đến lớn Bài 228 Điền số, dấu a 15 – +  > 20 + 30 +30 b + + 60  18 – + 70 c 40 + 50 – 20 = 30 – 20 +  Bài 229: Mẹ có số kẹo, mẹ cho em chục cái, mẹ cho chị nửa tỏ Mẹ Hỏi lúc đầu mẹ có kẹo? Bài 230: Tìm số có chữ số Biết số hàng chục số có chữ số Chữ số hàng hàng đơn vị số đứng liền sau số Bài 231: Tìm số có hai chữ số mà chữ hàng chục chữ số hàng đơn vị Bài 232: Đặt đề toán giải có phép Tính: 12 + – = Bài 233: Từ số: 1,5,7,8,9 Hãy viết số có chữ số Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ôn luyện Violympic Toán lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 41 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài 234: Viết số có chữ số mà chữ số hàng chục số hàng đơn vị Bài 235: Tìm số biết rằng: lấy số tròn chục lớn bớt nửa trăm thêm vào chục số Vậy số bao nhiêu? Bài 236: Em gấp 14 thuyền, em tặng bạn Hỏi em lại thuyền? Bài 237: Mẹ có số kẹo Mẹ cho em chục cái, mẹ Hỏi lúc đầu mẹ có kẹo? Bài 238: Viết số có chữ số mà tổng chữ số hàng chục hàng đơn vị = Bài 239: Đặt đề tốn giải có phép Tính sau giải: 25 + 43 Bài 240: Tìm số biết lấy số đú bớt chục thêm vào nửa trăm 80 Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 42 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Bài 241: Tính 16 + 32 = 21 + 32 + 43 = 40 + 58 = 35 + 14 + 40 = 13 + 86 = 43 + 22+ 11 = 27 + 72 = 12 + 26 + 41 = Bài 242: Tính nhanh: a + + 23 – + – 13 = c 20 – 21 + 22 – 23 + 24 – 25 + 26 = Bài 243: Mẹ có tỳi cam Mẹ biếu bà chục quả, cho em 10 quả, mẹ Hỏi lúc đầu mẹ có cam? Bài 244: Tính: 12 + 53 + 91 26 + 70 68 + 26 79 – 43 Bài 245: Tính: 12 + 31 + 43 = 35 + 64 - 47= 21 + 35 + 12 = .24 + 63 – 32 = 98 – 26 – 31 = .98 – 45 + 36 = 97 – 32 -15 = 74 – 64 + 58 = Bài 246: Tính: a 28 + 41 + 30 – 67 + 13 = b 99 – (32 + 14) + 35 – (22 + 23) Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 43 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài 247: Tính nhanh: a + + + + +7= b 14 + – – – + 13 = c 32 – 33 + 34 – 35 + 36 – 37 + 38 = Bài 248: Điền số dấu 26 +  = 15 + 74  - 23 = 15 + 41 48 + 31  97 – 23 96 – 23  17 + 51 78 – 12 < 26 +  16 + 62 =  - 20 Bài 249: Ngân có 26 kẹo, Ngân cho Hà cái, Ngân cho Lan số cái, Ngân chục Hỏi Ngân cho Lan cái? Bài 250: Tính: 26 + 33 + 4036 + 63 + 42 41 + 23 + 14 42 + 54 – 65 98 – 32 – 24 88 – 72 + 63 76 – 13 – 31 89 – 48 + 34 Bài 251: Tính: a 26 + 43 – 57 + 86 – 61 + 40 Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ôn luyện Violympic Toán lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 44 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** b 25 + 74 – (21 + 32) + 42 – (12 + 51) Bài 252: Điền đúng, sai a 26 + 72 – 58 > 96 – 83 + 26  b 96 – 43 + 34 < 42 – 40 + 36  c 68 – 26 + 42 = 68 – (26 + 42)  Bài 253:Em có 26 cam, mẹ cho thêm 12 Em biếu bà chục Hỏi em cam? Bài 254: Tính: 62 + 32 26 + 73 + 21 46 + 32 36 + 40 96 – 78 – 20 85 – 34 99 – 46 85 – 23 Bài 255: Tính: + 42 + 31 79 – 63 + 83 20 + 35 + 42 28 + 71 – 56 97 – 32 – 45 + 24 – 63 89 – 41 – 23 98 – 98 + 56 Bài 256: Tính: Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Toán lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 45 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** a 25 + 72 – 63 + 24 – 48 + b 45 + 42 – (21 + 32) + 60 – (12+21) Bài 257: Cho số 7, 1, 9, 6, 8, Hãy viết số có chữ số khác nhau, số lớn nhất, số nhất? Bài 258: Tính: 42 + 16 + 31 28 + 61 – 42 11 + 12 + 12 + 75 – 46 97 – 23 – 14 98 – 76 + 25 98 – 42 – 31 74 – 73 + 86 Bài 259: Suy phép Tính khác: 46 + 52 = 98 15 + 63 = 78 Bài 260: Làm theo cách: a 42 + 13 + 31 b 65 + 23 – 12 Bài 261: Tìm số biết lấy số lớn có chữ số bớt số đứng liền sau số 62 thêm vào số đó? Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 46 Hệ thống phát triển Tốn IQ Việt Nam Cơ Trang – 0948.228.325 -*** Bài 262: điền số, dấu: 26 +  = 41 +  - 27 = 15 +21 56 95 -  = 23 + 31 96 -  < 23 + 31 12 + 64  98 – 26 99 – 24  14 + 70 Bài 263: Hôm thứ năm ngày Vậy sau ngày thứ ngày mấy? Bài 264: Kỳ nghỉ tết vừa qua em nghỉ tuần lễ ngày Hỏi em nghỉ tất ngày? Bài 265: Mẹ quê ngày 12 Mẹ dặn tuần sau mẹ Hỏi mẹ nhà ngày bao nhiêu? Bài 266: Tính: 12 + 35 + 21 47 + 52 – 63 36 + + 50 24 + 64 – 72 96 – 32 – 86 – 80 + 32 98 – 41 – 23 97 – 35 + 21 Bài 267: Tìm số có chữ số biết tổng hai chữ số = 9, hiệu hai số = Bài 268: Bố công tác thứ ngày 11, Bố hẹn tuần ngày bố Hỏi bố ngày bao nhiêu, thứ mấy? Đặt mua tuyển tập 11 chuyên đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 47 Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -*** Bài 269: Em đọc truyện ngày 13 Hai tuần ngày sau xong Hỏi em đọc xong truyện ngày bao nhiêu? Bài 270: Điền số: 10 15 20 40 60 Bài 271 Số liền trước 49 là: .Số liền sau 49 là: Số 48 50 là: Bài 272 Lớp 1E có 36 bạn , có 26 bạn gái Hỏi lớp có bạn trai? Bài giải Đặt mua tuyển tập 11 chun đề ơn luyện Violympic Tốn lớp – Liên hệ: 0948.228.325 Page 48
- Xem thêm -

Xem thêm: 272baitoanlop1 161104081842 , 272baitoanlop1 161104081842

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay