Tài liệu toán lớp 1 mới nhất

24 28 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:43

h nhẩm 15 Bài 9: Tháng trước bố làm 24 ngày công Tháng bố làm 22 ngày cơng Tính số ngày cơng bố làm hai tháng Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài 10: Mảnh vải dài 95cm mẹ may quần cho hết 70cm Hỏi lại xăng ti mét vải? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài 11: Cho số: 76; 85; 19; 5; 23 viết số theo thứ tự: - Từ bé đến lớn: ………………………………………………… - Từ lớn đến bé: …………………………………………………… Bài 12: - Số bé có hai chữ số giống là: ………… - Số lớn có hai chữ số giống là: ………… - Lấy số lớn có hai chữ số giống trừ số bé có hai chữ số giống kết là: …………… 16 Đề Số Bài 1: Số? ……+ 23 = 46 98 - … = 34 + … = 17 78 - … = 70 … – 71 = 12 … + 34 = 67 90 - … = 70 76 - … = 54 - … = 54 Bài 2: Tính 86 – 34 = … 97 – 50 = … 60 – 40 = … 86 – 52 = … 50 + 47 = …… 60 + 40 = … 52 + 34 = … 68 – 34 = … 100 – 40 = … 97 – 47 =… 34 + 34 = … 100 – 60 = … 40 + 30 + = … 70 – 30 + = … 97 - – 40 = … 50 + 40 + = … 90 – 50 + = … 97 – 40 – = … Bài 3: Bài 4: < > = 40 + …… 49 – 34 + 25 … 43 + 15 79 – 28 …… 65 – 14 79 – 24 … 97 – 42 Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam 16 học sinh nữ Hỏi lớp có tất học sinh? Bài giải 17 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài 6: Viết số: Bảy mươi ba: ………… Chín mươi lăm: ……… Sáu mươi tư: …………… Ba mươi bảy: ………… Năm mươi chín: ……… Năm mươi mốt: ………… Bài 7: Lớp em có 36 bạn; có 14 bạn học vẽ Số bạn lại học hát Hỏi lớp em có bạn học hát? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài 8: Lớp em có 22 bạn xếp loại 10 bạn xếp loại giỏi Hỏi lớp em có tất bạn xếp loại giỏi? Bài giải ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài 9: 18 a, Viết số vào chỗ chấm - , 56 , , , , ,……, 62, , ., , ., ……, 68 - 78, 77, 76, , , ., , , ……., ……., 68 - 41 , 40 , 39, , , … , … ,…… , 33 b, Đọc số 64 : 65 : 31: 5: Bài 10 : Tính 26 + 32 – 45 = 68 – 40 – 26 = 77 cm - 35 cm + 26 cm = 57 cm + 20 cm + 12 cm = Bài 11 : Điền dấu > , < , = 45 - 24 17 + 10 32 + 16 20 + 28 24 + 35 78 - 21 37 - 17 56 - 36 Bài 12 : Số ? 51 + < 56 + 67 = 89 – > 80 + 32 = 45 + Bài 13 : Hai hộp bút chì có tất chục Hộp thứ có 30 Hỏi hộp thứ hai có ? 19 Bài giải chục = ……………… Đề số Bài : Đoạn đường dài 78 cm Con kiến 50 cm Hỏi kiến phải xăng ti mét tới nơi ? Bài giải .………… Bài : Đọc, viết số 20 - Sáu mươi : – 15: - Chín mươi bảy : – 68 : Bài : Cho số : 45 , 63 , 54 , 78 , 69 a Xếp số theo thứ tự từ lớn đến bé : b Xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn : Bài 4: Đúng ghi đ , sai ghi s - Có hình tam giác - Có hình tam giác - Có hình tam giác Bài : < > 45 + .89 - 60 36 + 12 97 - 45 73 - 21 49 - 43 + 14 88 - 27 = Bài : Số ? 35 + > 56 78 - < 60 52 + < 59 - = 50 Bài : Khối lớp có 45 học sinh 50 học sinh giỏi Hỏi khối lớp có học sinh , giỏi ? Bài Giải 21 Bài 8: Lớp E có 36 bạn , có 26 bạn gái Hỏi lớp có bạn trai? Bài giải Bài : Đọc số 75 : 44 : : 4: Bài 10 : Lớp 1B có 36 bạn học sinh Lớp 1C có chục học sinh Hỏi lớp 1B lớp 1C có học sinh ? 22 Bài giải ……………………………………………………………………………………… …………… Bài 11 : Giải tốn theo tóm tắt sau: Tóm tắt Mẹ có : 86 bánh Cho Hồng : 10 bánh Còn lại : bánh ? Bài giải Bài 12 : Giải tốn theo tóm tắt sau: An Bình có : 54 bi 23 Bình có : chục bi An có : bi? Bài giải 24 ... Bài 10 : Tính 26 + 32 – 45 = 68 – 40 – 26 = 77 cm - 35 cm + 26 cm = 57 cm + 20 cm + 12 cm = Bài 11 : Điền dấu > , < , = 45 - 24 17 + 10 32 + 16 20 + 28 24 + 35 78 - 21 37 - 17 56... bạn học sinh Lớp 1C có chục học sinh Hỏi lớp 1B lớp 1C có học sinh ? 22 Bài giải ……………………………………………………………………………………… …………… Bài 11 : Giải tốn... + 12 97 - 45 73 - 21 49 - 43 + 14 88 - 27 = Bài : Số ? 35 + > 56 78 - < 60 52 + < 59 - = 50 Bài : Khối lớp có 45 học sinh 50 học sinh giỏi Hỏi khối lớp có học sinh , giỏi ? Bài Giải 21
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu toán lớp 1 mới nhất , Tài liệu toán lớp 1 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay