Đề thi toán lớp 1 học kỳ 1

7 37 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:43

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI TOÁN LỚP HỌC KỲ Đề số Câu 1: Số? Câu 2: Viết số thích hợp vào trống a 10 b 10 Câu 3: 3+4 > < = ? 6-2   5 5+3 2+6 Câu Số ? = + 10 = + 8  9-2 = + = + Câu 5: Tính a + - b 10 + + = Câu 6: Viết phép tính thích hợp a + - - - = b Câu 7: Ở hình bên có: a Có hình vng b Có hình tam giác Câu 8: Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: = ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐN – LỚP Câu (1điểm) (1điểm) Điểm Điền số 0,25 điểm Nôi dung 10, 7, 6, 4 10 a Điền dãy số 0,5 điểm b Điền dãy số 10 (2điểm) 3+4 > 9=5+4 10 = + Đúng dấu phép tính 0,5 điểm = 5=3+ 8=0+8 a 10 - + 5 - 10 4 b + + = 10 a + = 7–0–2= b = 10 0,5 điểm 2+6 > 9-2 + (1điểm) 5+3 6-2 < (1điểm) (2điểm) - Đúng số 0,25 điểm a.(1 điểm) Tính phép tính 0,25 điểm b.(1 điểm) Tính phép tính 0,5 điểm Viết phép tính 0,5 điểm Điền ý 0,5 điểm (1điểm) a Có hình vng b Có hình tam giác (1điểm) Điền số dấu để có kết điểm Ma trận đề toán lớp1: Mạch kiến thức, kĩ Số học : - Đếm, viết số thích hợp vào trống - Viết dãy số từ đến 10 Số câu số điểm Mức Mức Mức Số câu 2(câu1, 2) 1(câu 5) 2(câu 3, 4) Số điểm điểm điểm điểm Mức Tổng điểm ngược lại (sắp xếp theo thứ tự) - Làm tính cộng, trừ, điền số, so sánh số phạm vi 10 Hình học: - Nhận diện đếm hình Giải tốn: -Nhìn vào mơ hình viết phép tính thích hợp phép tính cộng, trừ - Điền số dấu thích hợp để phép tính Số câu Số điểm Số câu Số điểm 1(câu 7) điểm 1(câu 6) điểm 1 điểm 1(câu 8) điểm điểm Đề số I Trắc nghiệm: (3 điểm) * Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời : Câu 1: Số bé số: 7, 0, 5, 9, là: A B C D Câu 2: Kết phép tính: 10 - = …… A B C D Câu 3: Điền dấu chỗ chấm : + + A + B > C < D = Câu 4: Kết phép tính + – = …… A 10 Câu 5: Số thích hợp A B là: C + B = D 4+ C 10 D Câu 6: Các số 2, 5, 7, xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 7, 5, 4, B 2, 5, 4, C 2, 4, 5, D 2, 3, 4, II Tự luận ( điểm ) Bài 1: Tính a, 6+4= 4+5= 3+7–2= 6–4= 10 – = 5–3+8= b, + - 10 - + + Bài 2: >, , = 5-0 4 Bay : chim Còn lại : chim? vẽ viết phép tính thích hợp: b) Nhìn hình = = 10 Bài : Điền số dấu để phép tính có kết sau: Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ có hình tam giác, hình vng? … tam giác hình vng ... MÔN TOÁN – LỚP Câu (1 iểm) (1 iểm) Điểm Điền số 0,25 điểm Nôi dung 10 , 7, 6, 4 10 a Điền dãy số 0,5 điểm b Điền dãy số 10 (2điểm) 3+4 > 9=5+4 10 = + Đúng dấu phép tính 0,5 điểm = 5=3+ 8=0+8 a 10 ... điểm (1 iểm) a Có hình vng b Có hình tam giác (1 iểm) Điền số dấu để có kết điểm Ma trận đề toán lớp1 : Mạch kiến thức, kĩ Số học : - Đếm, viết số thích hợp vào ô trống - Viết dãy số từ đến 10 Số... 5=3+ 8=0+8 a 10 - + 5 - 10 4 b + + = 10 a + = 7–0–2= b = 10 0,5 điểm 2+6 > 9-2 + (1 iểm) 5+3 6-2 < (1 iểm) (2điểm) - Đúng số 0,25 điểm a. (1 điểm) Tính phép tính 0,25 điểm b. (1 điểm) Tính phép tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 1 học kỳ 1 , Đề thi toán lớp 1 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay