Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:43

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP Câu 1: Điền số -8 +6 +2 - 10 Câu 2: Đúng: ghi Đ - Sai: ghi S vào ô trống a, 17 b, 19 c, 16 d, 13 5 2 12 13 18 10 Câu 3: Tính a, 10 – + = c, – + = b, + – = d, 10 – + = Câu 4: Đặt tính tính a, + b, + 11 c, 19 - d, 18 - Câu 5: Điền theo mẫu 10 Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ trống 10 20 31 14 19 22 25 33 36 a Ở bảng có số? (Có số) 39 b, Chữ số hàng giống số: - Ở dòng với số 10: (cùng có chữ số ) - Ở cột với số 39: (cùng có chữ số ) - Ở hàng với số 39: (cùng có chữ số ) Câu 7: Hình vẽ có: A B a, đoạn thẳng O b, hình tam giác C D Câu 8: Cành có 10 chim đậu, cành có chim đậu Có chim cành bay xuống đậu vào cành Hỏi cành chim? Cành có chim? Câu 9: Hà Lan hái 18 hoa, riêng Hà hái hoa Hỏi Lan hái hoa? ... Viết số thích hợp vào chỗ trống 10 20 31 14 19 22 25 33 36 a Ở bảng có số? (Có số) 39 b, Chữ số hàng giống số: - Ở dòng với số 10 : (cùng có chữ số ) -... O b, hình tam giác C D Câu 8: Cành có 10 chim đậu, cành có chim đậu Có chim cành bay xuống đậu vào cành Hỏi cành chim? Cành có chim? Câu 9: Hà Lan hái 18 hoa, riêng Hà hái hoa Hỏi Lan hái hoa?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1 , Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay