Đề thi học kì 2 môn toán lớp 1

9 27 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:43

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Bài : a).Viết số thích hợp vào chỗ trống : …… / điểm Số liền trước Số biết Số liền sau ……… 41 ……… ……… 70 ……… b) Khoanh vào số lớn : 75 ; 58 ; 92 ; 87 c) Viết số : 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………………………………………………………………… Viết số thích hợp vào trống : Bài : …… / điểm – 10 + 20 –8 +5 a) Đặt tính tính : 24 + 35 67 – 54 73 + 21 98 – 97 b) Tính : 32 + – 13 = .; 76 – + = 30cm + 4cm = ;18cm – 8cm = Bài : …… / điểm Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 1 4 10 11 12 11 12 10 7 10 9 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : hình tam giác hình tròn hình vng Băng giấy màu xanh dài 40cm , băng giấy màu đỏ dài 30cm Hỏi hai Bài : …… / điểm băng giấy dài xăng ti mét ? Bài giải Bài : …… / điểm ĐỀ SỐ Đặt tính tính : 56 + 43 79 – + 82 65 – 23 2.Tính : 40 + 20 – 40 = …………… ; 38 – + = …………… 55 – 10 + = …………… ; 25 + 12 + = …………… 25cm + 14cm = ……… ; 56cm – 6cm + 7cm = ……… 48 cm + 21cm = ……… ; 74cm – 4cm + 3cm = ……… Nam có 36 viên bi gồm bi xanh bi đỏ, có 14 viên bi xanh Hỏi Nam có viên bi đỏ ? Giải Một cửa hàng có 95 , cửa hàng bán 40 Hỏi cửa hàng lại ? Giải Một sách có 65 trang, Lan đọc hết 35 trang Hỏi Lan phải đọc trang hết sách ? Giải a) Viết số Bốn mươi lăm : ………… ; Năm mươi tư : b) c s viết thành chữ : 69 : ………………… ; 100 : …………………… c) Khoanh tròn số bé : 61 ; 38 ; 41 ; d) Viết số 19 ; 81 ; 74 ; 36 theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………………………………… a) Nối số với phép tính thích hợp : 84 – b) Đặt tính tính : 40 – 20 40 + 20 30 + 10 90 88 – 25 63 + 32 49 – 39 72 + 16 c) Tính : 35 + 40 – = ………… ; 60cm + 5cm = ………… ; 94 – + = …………… 60m – 40cm = …………… Mẹ mua 20 trứng , sau mẹ mua thêm chục trứng Hỏi mẹ mua tất trứng ? Bài giải ĐỀ SỐ 1.Tính 31 + 14 = ……… 36 – 21 = ………… 87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……… 36 – 15 = ………… 87 – 12 = ………… 62 + = ……… 55 – = ………… 90 + = ………… 62 + 30 = ……… 55 – 20 = ………… 90 – 80 = ………… Viết số 50 + … = 50 … + … = 40 49 – … = 40 49 – … = 75 = … + … 60 – … > 40 Em nhìn vào tờ lịch điền vào chỗ trống : THÁNG THÁNG 10 THỨ HAI THÁNG 11 THỨ BA THÁNG 12 THỨ TƯ THÁNG 13 14 THỨ NĂM THỨ SÁU a) Nếu hôm thứ tư : - Ngày hơm qua thứ ……… - Ngày mai thứ ……… - Ngày hôm thứ ……… - Ngày thứ ……… b) Thứ năm , ngày ., tháng Thứ , ngày 11 , tháng nghỉ hè, Lan quê thăm ông bà hết tuần lễ ngày Hỏi Lan quê tất ngày ? Bài giải 5.Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm ĐỀ SỐ a) Viết số Năm mươi : …………… ; Ba mươi mốt : : ………………… ; 99 : 91 ; ………… b) Đọc số : 78 …………………… c) Khoanh tròn số lớn : 76 ; 67 ; 89 d) Viết số 96 ; 87 ; 78 ; 91 theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………………………………………………………… a) Đặt tính tính : + 52 37 – 25 66 + 22 89 – b) Tính : 35 + 40 – 75 = ………… ; 94 – 14 + = …………… 80cm + 10 cm = ………… ; 35m – 20cm = …………… Trong vườn có 35 bưởi táo , có 15 bưởi Hỏi vườn có táo ? Bài giải Nhà Lan nuôi 24 gà 25 vịt Hỏi nhà Lan nuôi tất gà vịt ? Bài giải ĐỀ SỐ : Viết số a) Viết số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước 90 ………… ; 17 gồm ………… chục …………đơn vị Số liền sau 99 50 gồm ………… chục …………đơn vị ………… ; c) Viết số tròn chục : …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… : a) Tính nhẩm : + 36 = …… 99 – = ……… 45 – 20 = …… 50 + 37 = ……… 17 – 16 = ……… 17 + 14 – 14 = …………… ; + 82 = ……… 38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 91 + ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Viết > ; < ; = 39 ……… 74 ; 89 …… 98 ; 56 …… 50 + 68 ……… 66 ; 99 ……100 ; 32 – …… 32 + Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn 5cm Hỏi đoạn dây lại dài xăng ti mét ? Giải ...b) Tính : 32 + – 13 = .; 76 – + = 30cm + 4cm = ;18 cm – 8cm = Bài : …… / điểm Bài : Nối đồng hồ với thích hớp : …… / điểm 11 12 10 11 12 1 4 10 11 12 11 12 10 7 10 9 Viết số thích... mua 20 trứng , sau mẹ mua thêm chục trứng Hỏi mẹ mua tất trứng ? Bài giải ĐỀ SỐ 1. Tính 31 + 14 = ……… 36 – 21 = ………… 87 + 12 = ………… 14 + 31 =... : + 36 = …… 99 – = ……… 45 – 20 = …… 50 + 37 = ……… 17 – 16 = ……… 17 + 14 – 14 = …………… ; + 82 = ……… 38 cm – 10 cm = …………… b) Đặt tính tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 91 + ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 1 , Đề thi học kì 2 môn toán lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay