Đề kiểm tra học kỳ 2 toán lớp 1

15 26 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:43

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TOÁN LỚP ĐỀ SỐ Bài (2 điểm) a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 70 ; ; ; 73 ; ; ; ; ; ; 50 ; ; ; ; 54 b) Viết số : Ba mươi tư : Năm mươi ba : Hai mươi lăm : Một trăm : c) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé : 78 ; 87 ; 94 ; 49 Bài (2 điểm) Đặt tính tính : 20 + 40 34 – 12 23 + 32 58 – 48 Bài (2 điểm) Tính : 24 cm – cm = 13 + - = 26 – + = 40 cm + cm – 37 cm = Bài (1điểm) Điền số thích hợp vào trống : + 43 = 43 22 + = 27 56 35 - = 56 = 31 Bài (2điểm) a) Viết tiếp vào giải : Bà có 36 trứng, bà bán 24 Hỏi bà trứng ? Bài giải Bà lại số trứng : Đáp số : b) An có 12 viên bi màu xanh viên bi màu đỏ Hỏi An có tất viên bi ? Bài giải Bài (1điểm) Hình vẽ bên có : a) Có hình tam giác b) Có vng ĐỀ SỐ Bài 1: Viết số 36, 63, 69, 84 theo thứ tự: A, Từ bé đến lớn: B, Từ lớn đến bé: Bài 2: Đặt tính tính: 63 + 35 31 + 46 87- 24 79- 27 Bài 3: Tính: 50 + 30 = 90 - 40 = 27 + = 15 + - = 29 - = 87 - - = Bài : Nga hái 23 hoa , Hồng hái 26 hoa Hỏi hai bạn hái hoa ? .Giải Bài : Hãy vẽ thêm đoạn thẳng để có : A , Một hình vng hình tam giác B , Có hai hình tam giác : ĐỀ SỐ 1/- Điền số vào chỗ chấm : (1 đ) a- 79, …… , 81 ,…… , …… , …… , 85 , …… , …… , …… , 89 , ……., ……… b- 10, 20, , , 50, ., 70, .,90 2/- Đúng ghi Đ , sai ghi S : ( đ) 3/- Khoanh vào trước số em cho : (1đ) Số liền sau 46 : a - 45 b - 47 c - 48 4/- Viết số : 72, 38, 64 ( đ) a- Theo thứ tự từ bé đến lớn: b- Theo thứ tự từ lớn đến bé: 5/- Tính nhẩm : (1,5 đ) 75 – = ; 51 + 37 = 40 + 30 + = 6/-Điền dấu > , < , = vào ô trống: (1,5 đ) 60 – 20  10 + 30 ; 53 +  53 – ; 75 –  75 – 7/-Đặt tính tính: ( đ) 53 + 14 ; 85 – 64 8/- Một gỗ dài 97 cm, bố em cưa bớt 22 cm Hỏi gỗ lại dài xăng ti mét? (2 đ) ĐỀ SỐ Bài : Viết số 36 , 63 , 69 , 84 theo thứ tự : a , Từ bé đến lớn : b, Từ lớn đến bé: Bài : Đặt tính tính : 63 + 35 + 46 Bài : Tính 87- 24 79- 50 + 30 = 90 - 40 = 27 cm + cm = 29 - = 15 + - = 87 - - = Bài : Nga Lan hái 49 hoa , riêng Lan hái 2chục hoa Hỏi Nga hái hoa ? Giải …………………………………………………………………………………………… Bài : Hãy vẽ thêm đoạn thẳng để có : A , Một hình vng hình tam giác B , Có hai hình tam giác : ĐỀ SỐ a) Viết số Năm mươi tư : ………… ; Bảy mươi mốt : ………… Mười : ………… ; Một trăm : ……… ; 37 b) Khoanh tròn số bé : 54 ; 29 ; 45 c) Viết số 62 ; 81 ; 38 ; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………………………………… a) Nối số với phép tính thích hợp : 92 – 22 78 – 48 40 + 10 25 – 15 b) Đặt tính tính : + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – = …………… ; 38 – 32 + 32 = ……………… 25cm + 14cm = ……… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………… 3.Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 100 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Hình vẽ bên có : ……… hình tam giác ……… hình vng ……… hình tròn Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi lớp em có tất học sinh? Giải Một sợi dây dài 25cm Lan cắt 5cm Hỏi sợi dây lại dài xăng ti mét ? Giải Viết số thích hợp vào 5 – + + – 2 4 9.Tính nhẩm : 43 + = …… ; 60 – 20 = …… 50 + 30 = ……… ; 29 – = ……… ĐỀ SỐ BÀI : Viết số (2điểm) a) Viết số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước 99 ………… ; 70 gồm ………… chục …………đơn vị Số liền sau 99 ………… ; 81 gồm ………… chục …………đơn vị (3điểm) BÀI : a) Tính nhẩm : + 36 = …… ; 45 – 20 = …… ; 50 + 37 = ……… ; 99 – = ……… b) Đặt tính tính : 51 + 27 78 – 36 ……… ……… ……… ……… ……… ……… c) Tính : 17 + 14 – 14 = …………… ; 38 cm – 10cm = …………… BÀI : Đồng hồ ? (1điểm) 11 10 12 11 10 12 …………… BÀI : (1đểm) > < 79 ……… 74 ? 60 ……… 95 …………… ; 56 …… 50 + ; 32 – …… 32 + = BÀI : (1điểm) Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vng BÀI :Trong vườn nhà em có 26 cam bưởi, có 15 cam Hỏi vườn nhà em có bưởi ? Giải ... 6cm + 7cm = ………… 3.Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 …………… 27 ……… 31 ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Hình vẽ bên có : ……… hình... Tính : 17 + 14 – 14 = …………… ; 38 cm – 10 cm = …………… BÀI : Đồng hồ ? (1 iểm) 11 10 12 11 10 12 …………… BÀI : (1 ểm) > < 79 ……… 74 ? 60 ……… 95 …………… ; 56 …… 50 + ; 32 – …… 32 + = BÀI : (1 iểm) Hình vẽ... 92 – 22 78 – 48 40 + 10 25 – 15 b) Đặt tính tính : + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – = …………… ; 38 – 32 + 32 = ……………… 25 cm + 14 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kỳ 2 toán lớp 1 , Đề kiểm tra học kỳ 2 toán lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay