Đề cương ôn tập toán lớp 1

8 34 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:43

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ôn tập nâng cao Toán Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: a, Số 62 gồm chục đơn vị A Gồm chục đơn vị B Gồm chục đơn vị C Gồm 62 chục D Gồm chục đơn vị b, Số bé số sau là: 23, 31, 70, 18, 69 A 23 B 31 C 18 D 69 C 51 D 55 c, Số liền trước 54 số nào? A 41 B 53 d, Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90 A 15, 26, 79, 90, 69 B 15, 26, 69, 79, 90 C 90, 79, 69, 26, 15 D 90, 79, 69, 15, 26 e, 60cm + 20cm = A 80cm B 40cm C 30cm D 70cm g, Hình bên có đoạn thẳng: A 14 B 12 C D.10 Bài 2: Viết số: Hai mươi bảy Năm mươi hai Chín mươi tư Bảy mươi sáu Sáu mươi tám Bốn mươi ba Năm mươi mốt Ba mươi lăm Hai mươi chín Bài 3: a) Số liền trước Số cho Số liền sau 20 39 89 77 b, Viết số thích hợp vào trống: 24 26 89 30 37 87 81 78 c, Viết số dấu phép tính để phép tính đúng: 10 = 27 Bài 4:Đặt tính tính: 20 + 40 87 – 59 76 + 38 90 – 61 81 - 38 29 + 83 85 – 67 46 + 58 67 – 29 78 + 56 Bài 5: Tính nhẩm: 17 – + = + 10 + = 13 – + = 4cm + 15cm – 6cm = 18cm – 5cm + 6cm = 12cm + 7cm – 5cm = + 13 – = 40cm – 20cm + 60cm = 25 + 40 – 13 = 17cm + 31cm – 0cm = 58 – 23 + 34 = 30cm + 8cm – 22cm = Bài 6: Điền dấu ( >, < , =) vào ô trống: 30 + 10 19 – 16 – 80 - 40 12 + 19 – 18 – 13 + 20 + 50 40 + 30 18 – 15 + 17 – 10 + 12 + 19 – 42 + 13 21 + 35 63 – 40 58 – 35 13 + 41 78 – 25 14 + 24 89 – 52 Bài 6: Viết số thích hợp vào chổ trống: 52 + … < 54 65 – … < 35 67 - … < 45 + + 67 > 77 45 + … < 50 33 + = 78 Bài 8: Trên bờ có 20 vịt, ao có chục vịt Hỏi có tất vịt? Bài 9: Hoa gấp 40 sao, chị cho Hoa thêm 50 Hỏi Hoa có tất ngơi sao? Bài 10: Thu gấp 57 máy bay, Thu tặng bạn 34 máy bay Hỏi Thu lại máy bay? Bài 11: Đoạn thẳng AB dài 10 cm, đoạn thẳng BC dài 19 cm Hỏi hai đoạn thẳng dài xăng-ti-mét? Bài 12: a, Một gỗ dài 85cm, Lan cắt 25cm Hỏi gỗ lại dài xăng ti mét? b, Giải tốn theo tóm tắt sau: Tóm tắt Bài giải: An Tú có: 68 viên bi … Tú có 33 viên bi An có viên bi? Bài 13: Lan có 70 nhãn vở, Lan cho Huệ Đào bạn 20 nhãn Hỏi Lan nhãn vở? Bài 14: Hình vẽ bên có a, .hình vng b, .hình tam giác a, .hình vng a, hình vng b, .hình tam giác a, hình vng b, .hình tam giác b, hình tam giác Phần nâng cao Bài 1: Bình hỏi Minh: “Năm chị bạn tuổi?” Minh đáp: “Tuổi nhiều tuổi tuổi Mình chị tuổi.” Hỏi chị bạn Minh năm tuổi? Bài Trong đợt thi đua vừa qua bạn Hà giành số điểm 10 số nhỏ có hai chữ số cộng với Bạn Hùng giành số điểm 10 số lớn có chữ số cộng với 10 Hỏi bạn dành điểm 10 Bài 3- Một xe ô tô chở 10 khách Đến bến có người xuống người lên Hỏi xe có khách? Bài 4- Cho số 1, 2, 3, 4, 5, Hãy xếp số vào chấm tròn cho số đường thẳng cộng lại Bài 5- Hồ tuổi, Bình Hồ tuổi Nga nhiều Bình1 tuổi Hỏi bạn Nga tuổi? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 6- Cho bốn số 2, 4, 6, Hãy dùng dấu +, -, = để viết thành phép tính …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài a) Nếu thêm 13 viên bi Hùng có 78 viên bi Hỏi Hùng có viên bi? b) Lan nghĩ số, lấy số trừ 23 cộng 32 77 Hỏi số Lan nghĩ bao nhiêu? Bài 8: An có Bình bi, Bình có Lan bi Hỏi Lan có bi, biết an có bi Bài 9: A B C D hình vng hình vng 12 hình tam giác 16 hình tam giác .7 .7 Bài 10: Số? - 14 + 36 - 45 + 12 33 Bài 11: Điền số thích hợp vào chỗ trống + .3 + 89 - 34 43 ... >, < , =) vào ô trống: 30 + 10 19 – 16 – 80 - 40 12 + 19 – 18 – 13 + 20 + 50 40 + 30 18 – 15 + 17 – 10 + 12 + 19 – 42 + 13 21 + 35 63 – 40 58 – 35 13 + 41 78 – 25 14 + 24 89 – 52 Bài 6: Viết... Bài 5: Tính nhẩm: 17 – + = + 10 + = 13 – + = 4cm + 15 cm – 6cm = 18 cm – 5cm + 6cm = 12 cm + 7cm – 5cm = + 13 – = 40cm – 20cm + 60cm = 25 + 40 – 13 = 17 cm + 31cm – 0cm = 58... Bài 9: A B C D hình vng hình vng 12 hình tam giác 16 hình tam giác .7 .7 Bài 10 : Số? - 14 + 36 - 45 + 12 33 Bài 11 : Điền số thích hợp vào chỗ trống + .3 + 89 - 34 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán lớp 1 , Đề cương ôn tập toán lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay