Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 1 mới nhất

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:42

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MƠN: TỐN KHỐI LỚP: MỘT Thực phép tính sau: a b + = + = + = + = – = 10 – = + = – = 10 – = + + = + – = + – = 10 – +2 = 10 – – = 10 – + = – + = + + = 10 + - = Tính: Điền vào chỗ trống: 8+ = 10 10 – =4 9= 10 – =8 6+ = 10 4= – 9– =4 7= +3=9 +4 +3 Điền dấu (> ; < ; =) vào ô trống: 9+0 10 – 1+9 10 9+1 8–6 7–3 10 – 5–4 10 – 3+7 10 4+3 10 –8 Điền dấu (+ , –) vào ô trống: 3=7 10 6=4 3 3=3 4=2 3=5 3=4 Khoanh tròn vào số lớn nhất: a/ 3, 7, 5, 9, b/ 1, , 8, 10, Khoanh tròn vào số bé nhất: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a/ 6, 2, 10, 3, b/ 9, 7, 0, 5, Viết số: 9, 5, 7, 3, 10 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: Viết phép tính thích hợp: a/ Có : chim b/ Có : gà Bay : chim Mua thêm : gà Còn Có tất : gà? : chim? c/ Có: bóng d/ Hà có: nhãn Cho: bóng Lan có: nhãn Còn: Quả bóng? Cả hai bạn : nhãn vở? 10 Nhìn tranh viết phép tính thích hợp: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 11 Điền số dấu để phép tính đúng: = = * Chú ý: - Học thuộc phép cộng trừ phạm vi từ đến 10 - Xem lại tập SGK tập thực hành toántập Chúc em kiểm tra cuối kỳ I đạt kết cao ĐỀ BÀI Bài 1: Tính: + + + + + + Bài 2: Tính: + + 1= 3+1+1 2+0+1= Bài 3: > < = Bài 4: + ….5 + 2… ? Sè? + 2….1 + 2 + 1….1 + + … = …+ = + … = 2 + … = Bài 5: Viết phép tính thích hợp a + ….4 + + 0… + b Bài 6: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống : a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10 b/ 10; 9;….; … ; ; … ; 4; …… ; 2; … ; 0 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 7: (2,5 điểm) Tính: a/ + = …… 10 – =……… + 3+ =…… – – = …… b/ 10 + - + - …… …… …… …… Bài 8: Số (1 điểm) 3+ =8 ; - = Bài 9: (1 điểm) Đọc, viết số? năm hai ……… ……… ; +4 =8 ba ; - …… …… =5 ……… Bài 10: Điền dấu > < =: (1,5 điểm) a/ +  6 b/ -  +5 7–23+3 Bài 11: (1 điểm) Hình vẽ bên có: - Có………hình tam giác - Có………hình vng Bài 12: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp : a Có : bóng Cho : bóng Còn lại : …quả bóng? b Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: = Bài 13/Tính: + - + = - (1đ) Bài 14/ Tính: + = 7-3 = 9-5 = 10 + = 4+3-6 = 3-2+8 = (1,5đ) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 15/ Số? a/ + -5 -4 b/ +7 (1đ) Bài 16/Điền dấu đúng: > < = ? 6+2 8-2 5+3 3+5 (3đ) 8-5 7+1 9-2 8+1 Bài 17/ Điền số phép tính thích hợp vào trống: Có: 10 bút Cho: bút Còn: bút Bài 18/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ) Có : hình tam giác ... SGK tập thực hành toán – tập Chúc em kiểm tra cuối kỳ I đạt kết cao ĐỀ BÀI Bài 1: Tính: + + + + + + Bài 2: Tính: + + 1= 3 +1+ 1 2+0 +1= Bài 3: > < = Bài 4: + ….5 + 2… ? Sè? + 2… .1 + 2 + 1 .1 + +... đúng: = Bài 13 /Tính: + - + = - (1 ) Bài 14 / Tính: + = 7-3 = 9-5 = 10 + = 4+3-6 = 3-2+8 = (1, 5đ) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 15 / Số? a/ + -5 -4 b/ +7 (1 ) Bài 16 /Điền dấu... …… 10 – =……… + 3+ =…… – – = …… b/ 10 + - + - …… …… …… …… Bài 8: Số (1 điểm) 3+ =8 ; - = Bài 9: (1 điểm) Đọc, viết số? năm hai ……… ……… ; +4 =8 ba ; - …… …… =5 ……… Bài 10 : Điền dấu > < =: (1, 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 1 mới nhất , Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 1 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay