Đề cương ôn tập học kì 2 toán lớp 1

10 28 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:42

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC TỐN LỚP ĐỀ SỐ Trắc nghiệm (3 điể m) I Khoanh vào đáp án Số liền trước số liền sau số 17 ̀: a, 15 và 16 b, 15 và 18 c, 16 và 18 d, 15 và 17 Số gồ m chu ̣c và đơn vi la ̣ ̀: a, 28 b, 92 c, 82 d, 80 Phép cô ̣ng 19 + có kế t quả bằ ng: a, 18 II b, 29 c, 28 d, 39 Tư ̣ luâ ̣n (7 điể m) Bài 1: Đặt tính tính (4 điểm) a, 38 + b, 54 - c, 72 - ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… ………… ……… ………… ………… ………… Bài 2: Nố i phép tính với kế t quả đúng: (2 điể m) 17 - 34 + 77 - d, 28 + 29 + 65 35 41 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (2 điể m) a, b, c, d, 39 + 23 = 52 43 – = 48 12 + 23 = 45 26 – = 15 ĐỀ SỐ Bài 1: (2đ) Đặt tính tính : 32 + 42 ; 94 - 21 ; 50 + 38 67 – ; ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… ……………… ………………… ……………… ……………… Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống: 98 89 92 Bài (4đ): a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 94 81 75 90 51 b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59 c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) - Số liền sau 23 24 - Số liền sau 84 83 - số liền sau 79 70 - Số liền sau 98 99 - Số liền sau 99 100 Bài (2đ): An có 19 táo, An cho em Hỏi An táo ? Bài (1đ) : Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng ? Có đoạn thẳng thẳng ĐỀ SỐ Có đoạn Bài 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60;…; …;…, 64; 65; …; 67;…;…; 70 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thµnh số: Bốn mươi ba: Ba mươi hai: Chín mươi bảy: Hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2: Đặt tính tính: a) b) 45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… .……… 58cm + 40cm = … 57 + - = … Bài > 63 60 65 48 88 - 45 19 17 54 72 49 - 63 - 20 < ? = 94 - Bài 4: Mẹ hái 85 hồng, mẹ bán 60 hồng Hỏi mẹ lại hồng ? Bài giải Bài 5: Vẽ thêm đoạn thẳng để có: - Một hình vng hình tam giác ? Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài cm? ĐỀ SỐ a) Viết thµnh số Năm mươi tư: ………… ; Mười: ………… Bảy mươi mốt: ………… ; Một trăm : ……… b) Khoanh tròn số bé : 54 ; 29; 45; 37 c) Viết số 62 ; 81 ; 38 ; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé : a) Nối số với phép tính thích hợp : 92 – 22 78 – 48 40 + 10 25 – 15 b) Đặt tính tính : + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – = …………… ; 38 – 32 + 32 = … ……………… 25cm + 14cm = ……… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………… Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 27 ……… 31 …………… ; 99 ……… 100 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Hình vẽ bên có : ……… hình tam giác ……… hình vng ……… hình tròn Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam Hỏi lớp em có tất học sinh? Giải Một sợi dây dài 25cm Lan cắt 5cm Hỏi sợi dây lại dài xăng ti mét ? Giải Viết số thích hợp vào + – + – 2 4 9.Tính nhẩm : 43 + = …… ; 60 – 20 = …… 50 + 30 = ……… ; 29 – = ……… ĐỀ SỐ BÀI : Viết số (2điểm) a) Viết số từ 89 đến 100: b) Viết số vào chỗ chấm: Số liền trước 99 ………… ; 70 gồm ………… chục …………đơn vị Số liền sau 99 81 gồm ………… chục …………đơn vị ………… ; BÀI : (3điểm) a) Tính nhẩm : + 36 = …… ; 45 – 20 = …… ; 50 + 37 = ………; 99 – = …… b) Đặt tính tính : 51 + 27 78 – 36 ……… ……… ……… ……… ……… ……… c) Tính : 17 + 14 – 14 = …………… BÀI : Đồng hồ ? 11 10 12 38 cm – 10cm = …………… (1điểm) 11 ; 12 10 …………… BÀI : (1đểm) > < = …………… 79 ……… 74 ? 60 ……… 95 ; 56 …… 50 + ; 32 – …… 32 + BÀI : (1điểm) Hình vẽ bên có : ………… hình tam giác ………… hình vng BÀI :Trong vườn nhà em có 26 cam bưởi, có 15 cam Hỏi vườn nhà em có bưởi ? Giải ... 25 cm + 14 cm = ……… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………… Đồng hồ ? 11 12 11 12 10 …………… Viết < , >, = 10 27 ……… 31 …………… ; 99 ……… 10 0 94 – ……… 80 ; 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 ; 25 + 41 ……… 41 + 25 Hình... Tính : 17 + 14 – 14 = …………… BÀI : Đồng hồ ? 11 10 12 38 cm – 10 cm = …………… (1 iểm) 11 ; 12 10 …………… BÀI : (1 ểm) > < = …………… 79 ……… 74 ? 60 ……… 95 ; 56 …… 50 + ; 32 – …… 32 + BÀI : (1 iểm) Hình.. .29 + 65 35 41 Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (2 điể m) a, b, c, d, 39 + 23 = 52 43 – = 48 12 + 23 = 45 26 – = 15 ĐỀ SỐ Bài 1: (2 ) Đặt tính tính : 32 + 42 ; 94 - 21 ; 50 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 toán lớp 1 , Đề cương ôn tập học kì 2 toán lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay