Các dạng toán lớp 1 hay nhất

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:42

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CÁC DẠNG TOÁN LỚP Bài 1: Tính + 40 = 29-6= + 20 = 34 - = + 90 = 68 - = + 51 = 99 - = Bài 2: , = 82 - 41 … 53 - 12 86 - 80 … 19 - 87 - 56 … 45 - 14 98 - 27 … 16 - 78 - 21 … 58 - 12 50 - 10 … 98 - 80 Bài 3: Hôm ngày 21 tháng ngày thứ hai Ngày mai ngày … tháng ngày thứ … Ngày ngày … tháng ngày thứ… Hôm qua ngày … tháng ngày …… Hôm ngày … tháng ngày thứ …… Bài 4: Hôm ngày thứ hai Mấy ngày đến ngày thứ hai liền sau? Vì sao? Hơm chủ nhật Mấy ngày đến ngày chủ nhật liền sau? Vì sao? Bài 5: Lúc kim dài vào số… , kim ngắn vào số lúc Lúc kim dài vào số… , kim ngắn vào số … lúc 11 Em học buổi sáng, kim dài vào số ……, kim ngắn vào số … Bài 6: Trên cành cao có 25 chim đậu, cành có 11 chim đậu Có chim bay từ cành xuống cành đậu Hỏi: a) Cành lại chim đậu? b) Cành có chim đậu? Bài 7: Một truyện có 90 trang Lan đọc chục trang Hỏi trang Lan chưa đọc? Bài 8: Một truyện có 90 trang, ngày thứ lan đọc 20 trang, ngày thứ hai lan đọc 30 trang Hỏi trang lan chưa đọc? Bài 9: Viết đọc số ( theo mẫu) chục đơn vị 98 Chín mươi tám chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị chục đơn vị Bài 10: Tính nhẩm: 70 + 20 = … 75 + 20 = … 74 + = … 90 - 50 = … 98 - 50 = … 98 - = … Bài 11: Đặt tính tính 52 + 34 …… 86 - 52 …… 86 - 34 …… 79 - 36 …… + 45 79 - …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… Bài 12: Số? 90 + … = 95 70 + … = 90 65 + … = 69 95 - … = 90 70 - … = 50 65 - … = 62 95 - … = … - 40 = 50 65 - … = 45 Bài 13: An có 10 bút chì màu, bút sáp bút mực Hỏi An có tất bút loại? Bài giải Bài 14: Viết số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………………………… Trong số đó, số bé … , số lớn …… Bài 15: Trong thể dục, lớp 1A chia làm hai nhóm tập chạy, nhóm có 21 bạn, nhóm có 23 bạn Hỏi lớp 1A có bạn học thể dục? Bài giải Bài 16: Viết thành số chục số đơn vị (theo mẫu): 54 = 50 + 83 = … + … 92 = … + … 45 = + … 38 = + … 29 = … + … 55 = + … 88 = + … 99 = … + … 50 + 30 + = 86 - 30 - = … 60 + 20 + = … 90 - 30 + = … 86 - - 30 = … 56 + 20 + = …… 82 - 30 + = … 82 - 30 + = … 75 - - 30 = …… 63 + … = 83 63 + … = 63 + … = 63 - … = 43 63 - … = 63 … + … = 63 - … = 60 63 - … = … - … = Bài 17: Tính: Bài 18: Số? Bài 19: Số? Số liền trước Số cho Số liền sau 29 30 31 70 99 59 65 Bài 20: Viết số 69, 86, 98, 17, 75 theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………………………… Trong số đó, số bé …… , số lớn ………… ... Bài 14 : Viết số 39, 68, 90, 19 , 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………………………… Trong số đó, số bé … , số lớn …… Bài 15 : Trong thể dục, lớp 1A chia làm hai nhóm... … = 63 - … = 60 63 - … = … - … = Bài 17 : Tính: Bài 18 : Số? Bài 19 : Số? Số liền trước Số cho Số liền sau 29 30 31 70 99 59 65 Bài 20: Viết số 69, 86, 98, 17 , 75 theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………………………………………………... chia làm hai nhóm tập chạy, nhóm có 21 bạn, nhóm có 23 bạn Hỏi lớp 1A có bạn học thể dục? Bài giải Bài 16 : Viết thành số chục số đơn vị (theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng toán lớp 1 hay nhất , Các dạng toán lớp 1 hay nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay