Bài tập toán nâng cao lớp 1

7 33 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:42

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP Câu 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án + +1 = A B C8 B 14 C 15 B 14 C 15 B 30 C 40 1+4+9= A 13 20 - 10 + = A 13 40 - 20 +10 = A 20 Câu 2: Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ số sau: a) 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59 b) 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22 Câu 3: Điền dấu X vào ô trống số hình vng hình bên? hình vng hình vng hình vng Câu 4: Trên cành có 20 chim đậu, sau có chục bay Hỏi cành lại chim? Hãy khoanh vào chữ đặt trước đáp án A 10 chim B 20 chim C 30 chim Bài 5: Tìm số khác mà cộng lại có kết 12 ………………………………………………………………… Bài 6: Hoa nói: “Tết chị có số tuổi kết bốn số khác nhỏ cộng lại” Hỏi đến Tết, chị Hoa tuổi? Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống cho cộng số theo hàng ngang, cột dọc, đường chéo kết Bài 8: Số ? 69 - 25 = 21 + - 24 = 41 + 11 23 + 65 = 99 - + 15 = 89 - 22 Bài 9: a) Hà nghĩ số, lấy số trừ cộng 19 Hỏi số Hà nghĩ bao nhiêu? b) Tìm hai chữ số cho cộng lại kết 10 lấy số lớn trừ số bé có kết 10 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….………… ………………… ……………………………………………… Bài 10: Em hỏi anh: “Anh năm tuổi” Anh trả lời: “3 năm tuổi em tuổi anh nay” Biết tuổi em tuổi Hãy tính xem năm anh tuổi? Bài 11: Tìm - Số liền trước 15 … - Số liền trước 19 … - Số liền sau 29 … - Số liền sau 90 … - Số liền sau 33 … - Số liền trước 51 … Bài 12: Chú Hà hỏi bạn Hà “Năm cháu học lớp rồi?” Hà đáp “Lấy số nhỏ có hai chữ số trừ số lớn có chữ số lớp cháu học” Vậy Hà học lớp mấy? Bài 13: Em Ngọc năm có số tuổi kết phép cộng số khác nhỏ cộng lại Hỏi năm em Lan tuổi? Bài 14: Điền số thích hợp vào dấu * * + * + * + * + * * * * Bài 15: Lan hỏi Hoa: “Năm chị bạn tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi nhiều tuổi tuổi Mình chị tuổi.” Hỏi chị bạn Hoa năm tuổi? Bài 16: Khoanh vào chữ trước câu trả lời a) Số 67 gồm có: A Sáu đơn vị bảy chục B Sáu mươi bảy chục C Sáu chục bảy đơn vị b) Số liền trước số 59 số? A 58 B 60 C 61 c) Số số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là: A B 11 C 10 d) Tính từ số 30 đến số 60, số số có hai chữ số giống là: A B C e) Một số trừ 10 30 Số là: A 40 B 20 C 10 Bài 17: Hùng hỏi Hà: “Năm bạn tuổi”? Hà đáp: Anh vừa tròn chục tuổi Anh mình tuổi” Hỏi Hà tuổi? Bài 18: Hùng hỏi Dũng: “Em bé bạn tuổi rồi”? Dũng đáp: “Nếu bỏ chữ số số nhỏ có chữ số số nhỏ có hai chữ số tuổi em mình” Hỏi em bé Dũng tuổi? Bài 18: Năm khoe với Bốn: “Ba năm có số tuổi số lớn có chữ số” Hỏi bạn Năm tuổi? Bài 19: Thơng nói với Minh: “Tết này, số tuổi tớ số nhỏ có hai chữ số trừ 3” Minh nói: “Tết này, số tuổi tớ số lớn có chữ số trừ 2” Hỏi Thông Minh bạn tuổi? Bài 20: Ngọc hỏi Mai: “Ông bạn năm tuổi mà trông ông già thế” Mai đáp: “Ơng tớ tuổi số lớn có hai chữ số” Vậy ơng Mai tuổi? Bài 21: a) Trả lời câu hỏi: Hôm thứ Hai, hôm qua thứ mấy? Ngày mai thứ mấy? …………………………………………………………………………… ... số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là: A B 11 C 10 d) Tính từ số 30 đến số 60, số số có hai chữ số giống là: A B C e) Một số trừ 10 30 Số là: A 40 B 20 C 10 Bài 17 : Hùng hỏi Hà: “Năm bạn... anh tuổi? Bài 11 : Tìm - Số liền trước 15 … - Số liền trước 19 … - Số liền sau 29 … - Số liền sau 90 … - Số liền sau 33 … - Số liền trước 51 … Bài 12 : Chú Hà hỏi bạn Hà “Năm cháu học lớp rồi?”... chéo kết Bài 8: Số ? 69 - 25 = 21 + - 24 = 41 + 11 23 + 65 = 99 - + 15 = 89 - 22 Bài 9: a) Hà nghĩ số, lấy số trừ cộng 19 Hỏi số Hà nghĩ bao nhiêu? b) Tìm hai chữ số cho cộng lại kết 10 lấy số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán nâng cao lớp 1 , Bài tập toán nâng cao lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay