10 bộ đề thi môn toán lớp 1

21 24 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:42

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 `ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TOÁN Thời gian làm 60 phút Bài 1: Tính: + + + + + + Bài 2: Tính: + + 1= Bài 3: > < ? = Bài 4: 3+1+1 + ….5 + 2… + 2….1 + 2 + 1….1 + + ….4 + + 0… + Sè ? + … = …+ = + … = 2 + … = Bài 5: Viết phép tính thích hợp a 2+0+1= b Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MƠN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút Bài 1: (1 điểm )Viết số thích hợp vào chỗ trống : a/ ; 1; 2; ….; ….; …; ; ….; 8; ….; 10 b/ 10; ;….; … ; ; … ; 4; …… ; ; … ; Bài 2: (2,5 điểm) Tính: a/ + = …… 10 – =……… b/ 10 + 3+ =…… – – = …… + - + - …… …… …… …… Bài 3: Số (1 điểm) 3+ =8 ; - = Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số ? năm hai ……… ……… ; +4 =8 ; - =5 ba …… ……… …… Bài 5: Điền dấu > < = : (1,5 điểm) a/ +  65 b/ -  +5 7–23+3 Bài 6: (1 điểm) Hình vẽ bên có: - Có………hình tam giác - Có………hình vng Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp : a Có : bóng Cho : bóng Còn lại : …quả bóng ? b Điền số dấu thích hợp để phép tính : = = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MƠN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút 1/Tính: + + - (1đ) 2/ Tính: + = 7-3 = 9-5 = 10 + = 3/ Số ? a/ + -5 -4 +7 4+3-6 = 3-2+8 = (1,5đ) b/ (1đ) 4/Điền dấu đúng: > < = ? 6+2 8-2 5+3 3+5 (3đ) 8-5 7+1 5/ Điền số phép tính thích hợp vào trống: Có: 10 bút Cho: bút Còn: bút 6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm 9-2 8+1 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 (1đ) Có : hình tam giác ĐỀ KIỂM TRA SỐ MƠN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút Bài 1: (1 điểm) a) Viết số từ đến 10: b) Viết số từ 10 đến 0: Bài 2: (3 điểm) Tính: a) + + b) – 10 7 + = + + = 10 + = 10 – – = – = + – = – = – + = Bài 3: (2 điểm) Số? + = 10 + = + 3= 8= – = – .+ 10 = 10 + 5= 10 = .+ Bài 4: (1 điểm) < > ? = 7+2 2+7 9–3 6+2 3+4 10 – 4+4 4–4 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang Bài 5: (1 điểm) a) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 5; 2; 8; 4; b) Khoanh tròn vào số bé nhất: 8; 6; 9; 1; Bài 6: (1 điểm) Bài 7:(1 điểm) Hình bên có: - hình tam giác - hình vng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MƠN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút Bài 1: Điền số thích hợp vào trống (1điểm) Bài 2: Điền số theo mẫu: (1 điểm) 000 000 000 0000 0000 ……… ……… 000 0000 000 000 00 ………… ……… ……… Bài 3: Viết số : , , , (1điểm) a Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………… b Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………… Bài 4: Tính ( điểm ) a 2+5-0 = 2+3+4 =  b  Bài 5: Điền số thích hợp vào trống: (2 điểm) 10 - = + = 10 +7=9 8- Bài 6: ( điểm) < > = 5… …… …… …… 10 = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 Bài 7: Đúng ghi Đ, Sai ghi S: (0,5 điểm) 2+6=8 9–5=3 Bài 8: Nối ( theo mẫu ):( 0,5 điểm ) Hình tròn Hình tam giác giác Hình vng Bài 9: ( điểm) a Viết phép tính thích hợpvào trống: b Viết phép tính thích hợp vào trống Có : cam Cho : cam Còn :……….quả cam? Bài 10: Hình bên có: ( điểm ) a Có ……… hình vng b Có ……… hình tam giác Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TOÁN Thời gian làm 60 phút Câu 1: Tính: (1 đ) 1+1= 2+3= 5+4= + 2= Câu 2: Số : (2 đ) +… = -… = +… = -… = 2 +… = … - =6 Câu 3: Điền dấu thích hợp vào vng: (< , > , =) (2 đ) 4+1  2+2   1+2 3-1  Câu 4: Trong số : 6, 2, 4, 5, 8, (1 đ) a) Số bé : ……… b) Số lớn : ……… Câu 5: Hình bên có hình vng? đ A B C Câu 6: Thực phép tính : + - 3= ? (1 đ) A B C Câu : Thực phép tính thích hợp (2 đ) Có : bướm Thêm : bướm Có tất : …… bướm Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TOÁN Thời gian làm 60 phút Bài (1điểm) a) Điền số vào ô trống : ; ; … ; … ; … ; ; … ; ; ; 10 b) Điền số vào chỗ chấm (….) theo mẫu: …… …… …… …… Bài (1điểm) > < = 3+ +2 2+6 5+4 9-3 4+3 Bài (3điểm) Tính : a) + + b) + - + - = - c) - + = Bài (1điểm) Viết số ; ; ; : a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : ……………………………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : ……………………………………………………… Bài (1điểm) S ố 4+ ? =6 +5=8 -2=8 7- Bài (1điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm : =1 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 10 0933 050 267 a) Có hình tròn b) Có hình tam giác c) Có … hình vng Bài 7.(2điểm) Viết phép tính thích hợp : a) Có : Thêm : quả Có tất : … b) Điền số dấu thích hợp để phép tính = = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 11 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MƠN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút Câu / Viết ( đ ) a/ Viết số từ đến 10 : b/ Viết số vào chỗ chấm :            c/ Đọc số : 8: 10 : : 1: Câu / Tính : ( đ ) a/ 10 _ + _ + b/ - = 7+3 = + + 5= - + = Câu / Viết số , , , ,8 : ( đ ) a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn : , , , , b/ Theo thứ tự từ lớn đếnbé : , , , , Câu / Điền số thích hợp vào chỗ chấm : ( đ ) + =6 + =9 .–5= Câu / Điền dấu > < = vào ô trống : ( đ ) 4+3 9–2 1010 – +0 Câu / ( đ ) Viết phép tính thích hợp : 10 –  10 = 10 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang 12 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 13 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ MÔN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút Tính: (2 điểm) a/ 3 8 10 + …… …… …… …… …… …… …… + - + + - 10 + b/ 10 – + = 10 – + = 10 + – = ………………… ………………… ………………… 6+2–3= 7–4+6= 8–3+3= ………………… ………………… ………………… Số? (2 điểm): = …… + + …… > – + < + …… 10 = + …… 10 – < - …… … – > + = 10 - …… …… - = - 10 - …… = - Viết số: 8; 1; 5; 4; 7; (2 điểm) a/ Theo thứ tự từ bé ………………………………………………………………… đến lớn: b/ Theo thứ tự từ lớn ………………………………………………………………… đến bé: Viết phép tính thích hợp (2 điểm) Lan có: cờ ? Hồng có: cờ cờ Có: cam Cho: cam Còn: ? cam Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933 050 267 https://giasudaykem.com.vn/ Trang 14 Trong hình (2 điểm) a/ b/ Có …… hình tam giác Có …… hình vng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 15 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 10 MƠN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút Bài : Điền số + = + = –6=3 - = 5 + = + = +2=7 + = 6 + = – = Bài : Tính – = + = + = + = – = + = – = – = + = – 7= – = – = Bài : Viết số 6, 5, 0, 2, 10, 7, 4, theo thứ tự từ bé – = – = – = – = – = – = lớn Bài : Đúng ghi “đ”, sai ghi “s” vào ô trống 6>0 28 5+0=5 3 < = vào chỗ chấm + …… + …… - …… - …… + SỐ Có……….hình tam giác Có……….hình tròn Có……….hình tam giác 7.Viết phép tính thích hợp: a/ Có : viên kẹo Được cho thêm : viên kẹo Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 18 0933 050 267 Có tất : ? viên kẹo b/Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: = = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Trang 19 0933 050 267 ĐỀ KIỂM TRA SỐ 12 MƠN THI: TỐN Thời gian làm 60 phút Bài (1,5 điểm) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống 8+0=8 4–0>3 7+1>9 10 – = 10 3+33 7 +1> 9 10 – = 10 3+3
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bộ đề thi môn toán lớp 1 , 10 bộ đề thi môn toán lớp 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay