Tài liệu môn toán lớp 2, ôn tập toán lớp 2

11 34 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:37

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Bài 1: (2 điểm) - Với chữ số 4, 0, Viết tất số có chữ số - Viết tất số có chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Bài 2: a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( điểm) 90  80  30  40  20 = 100 16  24  20 = 20 b) Tính nhanh 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 27 + 45 – 27 – 45 Bài 3: ( điểm) tìm số biết số cộng với 28 cộng với 17 kết 82 Bài 4: (2 điểm) Điền số thích hợp vào  cho tổng số ô liền = 49 25 Bài 5: Hình bên có (1 điểm)  hình tam giác  hình tứ giác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Bài 1: (4đ) a).Viết số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị 4: b)Tính tổng số lớn số bé số vừa viết: c)Viết tiếp số vào dãy: 19, 16, 13, ., , Bài 2: ( 4đ) a) Số bé có chữ số khác là: b) Điền số thích hợp vào ô trống: 6+ = 25 80 = 569 + = 92 Bài 3: (3đ) a Em học lúc tối.Lúc ngày b.Một tháng có ngày chủ nhật 17.Vậy ngày chủ nhật tháng ngày Bài 4:(3đ): An Bình chia 18 nhãn vở.An lấy số nhãn nhiều Bình số nhãn An nhỏ 11.Vậy An lấy nhãn Bình lấy nhãn Bài : (4đ): Lan Hà câu cá.Lan câu số cá số liền sau số bé có1 chữ số Tổng số cá hai bạn số lớn có chữ số Hỏi bạn câu cá? Bài : (2đ) Kẻ thêm đoạn thẳng để hình vẽ có thêm hình tam giác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Bài : 1, Viết tất số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là: 2, Viết số có hai chữ số khác cho tổng hai chữ số : 3, Tìm số có tích 12 số bé số lớn : Hai số : Bài : 1, Điền số thích hợp vào trống : 11 14 18 44 2, Tìm x biết : 38 < x + 31 - < 44 x = 3, Điền số thích hợp vào ô trống : 2- = 17 ; 32 - < 52 - 38 Bài : 1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ Vậy chuồng thỏ nhà Thu có đơi tai thỏ, chân thỏ 2, Mai có tá bút chì, Mai có Lan Nga có nhiều Mai Lan Hỏi ba bạn có bút chì ? Tóm tắt Bài giải Bài : Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Hình vẽ bên có : hình tam giác B C hình tứ giác Tên hình tứ giác : E A D g ĐỀ SỐ Bài 1: ( 5đ) a, Viết tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12 , , , 40, 36, 32, 28 , , , b, Điền số vào ô trống để cộng với liền có kết 30 12 Bài2: ( 4đ) a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn 19 nhỏ 100 b, Tính hiệu số cuối số đầu số vừa viết: Bài 3: ( 4đ) a, Khoanh tròn vào chữ ( a, b, c) trước câu trả lời Cña 21 gµ lµ: * * Cđa 45 hoa là: a, g a, hoa b, gà b, hoa c, gà c, hoa d, gà d, hoa b, Thứ sáu tuần ngày 20 vậy: - Thứ sáu tuần trước ngày: - Thứ sáu tuần sau ngày: Bài 4: ( 4đ) a Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ Hà cho Tú 14 viên bi xanh Hà 12 viên bi xanh Hỏi Hà có viên bi đỏ? Tóm tắt: Bài giải Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bµi 5: ( 3đ) Hình d- i có: .đoạn thẳng hình tam giác hình tứ giác S Bi 1: Cho chữ số 0, 1, 5, a) Hãy lập số có chữ số khác từ số cho Các số là: b) Tính hiệu số lớn nhất, số bé c) Viết số nhỏ có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị: ………………………………………………………………………………… Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: a) 111, 222, 333, , , + 25 b) :8 x7 - 19 Bài 3: a) Thứ hai tuần ngày 16 tháng Thứ hai tuần trước ngày ………………………… Thứ ba tuần sau ngày ………………………… …… b) Thầy giáo có 25 vở, thầy thưởng cho học sinh, bạn Hỏi sau thưởng thầy giáo lại vở? Tóm tắt Bài giải ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 4: Hình bên có: a) hình tam giác b) hình tứ giác ĐỀ SỐ Bài 1: (5 điểm)1 Cho số 0; 2; a) Lập số có hai chữ số khác từ số là: b) Trong số vừa lập có số tròn chục nhỏ là: c) Viết số thành tích hai thừa số liền là: Viết số thích hợp vào trống để cộng số ô liền có kết 50 15 17 Bài 2: (6 điểm)1 Tìm x : a) x - 25 = 75 b) x : =  c) x - 15 < Hình tam giác ABC có chu vi 24dm Độ dài hai cạnh AB BC 18dm Hỏi cạnh AC dài đề-xi-mét? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 3: (5 điểm)Tùng có 18 viên bi, Tồn có 15 viên bi Nam có số bi Tồn bi Tùng Hỏi Nam có viên bi? Tóm tắt .Bài giải Bài 4: (4 điểm) Hình vẽ bên có  tam giác có  hình chữ nhật ĐỀ SỐ ĐỀ BÀI Bài 1: Cho số: 0, 1, 3, a Lập số có chữ số khác từ số cho b Tính tổng số chẵn lập Bài 2: Viết số thích hợp vào  a 1, 3, 4, 7, 11,  ,  ,  b x3  +6  :4  -2  Bài 3: a An sinh nhật ngày ? mà năm tổ chức sinh nhật lần ? b Nếu Nam cho Hà viên bi số bi bạn nhau, bạn có 18 viên bi Hỏi trước cho Nam có viên bi ? Hà có viên bi ? Bài 4: Hình vẽ bên - Có hình tam giác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn - Có hình tứ giác Bài 5: Trong phép trừ có hiệu số trừ số bị trừ số trừ 27 đơn vị Hỏi số bị trừ ? Hãy viết phép trừ ? ĐỀ SỐ Bài 1(6 điểm) Viết số chẵn lớn có hai chữ số mà tổng hai chữ số 13:………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… Viết số lẻ nhỏ có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị:…………………………………………………… …………………………………………… Viết tiếp vào ô trống: 0,1,1,2,4,7, , , Bài 2: (4 điểm) Cho chữ số: 0,1,2,3; Viết số có hai chữ số khác từ số xếp số theo thứ tự lớn dần: ………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………… Viết số lớn dạng tích số với 4: …………………………………………………………… ………………………… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 3: (3 điểm) Từ 10 sáng đến chiều, kim dài kim ngắn đồng hồ gặp nhau… lần Hôm thứ hai, ngày 14 tháng Còn ngày sinh nhật Lan Vậy Lan sinh nhật vào thứ…… ngày…… tháng Bài 4: (4 điểm) Tổng số tuổi mẹ nhiều tuổi 50 tuổi Mẹ 27 tuổi Tính số tuổi người Tóm tắt Bài giải ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Bài 5: ( điểm) Hình vẽ bên có: ……….hình tam giác ……….hình tứ giác ĐỀ SỐ Bài ( điểm ) : Điền số thích hợp vào  13 + =  - 13 12 + 24 <  - 13 < 88 - 50  - - > 10 87 - -  = 40 Bài ( điểm ): Khoanh tròn số điền vào  + 12 - <  - < 15 số : 12,13,14, 15, 16, 17, 18 13 + <  + 11 số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 10 Bài ( điểm ) a, Viết số có chữ số mà hàng đơn vị số liền sau số chục b, Viết số có chữ số mà tổng số bé có hai chữ số Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài ( điểm ) : Tháng Bình nhiều điểm 10 Bình khoe với mẹ, cố gắng thêm điểm mười 30 điểm mười Hỏi Bình điểm mười ? Tóm tắt ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………… Bài ( điểm ) : Mai làm học lúc kim vào số Mai học xong ngủ sau Hỏi lúc Mai ngủ kim vào số ? Tóm tắt ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………… Bài ( 4điểm ) Hình bên có : - hình tam giác - đoạn thẳng Kể tên đoạn thẳng ………………………………………………… ………………………………………………… A C B D ĐỀ SỐ 10 Bài 1: Cho số 1, 0, - Viết số có chữ số từ chữ số - Xếp số vừa viết theo thứ tự bé dần Bài 2:Điền dấu +, - vào  11 2  10 = 10 18  9  = Bài 3: Điền số vào ô trống cho tổng ô liền 70 16 25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 4: Khoanh tròn vào số điền vào  thoả mãn 17 + 5< + + < 90 – 65 Các số : 10, 11, 12, 13 Bài 5: a/ Tìm x X + 15 = 39 + 41 b/ Hiệu số số lẻ nhỏ có chữ số Biết số trừ hiệu số.Tìm số bị trừ Bài 6: Số kẹo Lan số nhỏ có chữ số giồng Lan cho Hoa số kẹo số chẵn nhỏ có chữ số Hỏi Lan kẹo? Bài 7: Kẻ thêm đoạn thẳng để hình có tam giác, tứ giác ... 13 + =  - 13 12 + 24 <  - 13 < 88 - 50  - - > 10 87 - -  = 40 Bài ( điểm ): Khoanh tròn số điền vào  + 12 - <  - < 15 số : 12, 1 3,14, 15, 16, 17, 18 13 + <  + 11 số : 1, 2, 3, 4, 5, 6,... chục gấp lần chữ số hàng đơn vị: ………………………………………………………………………………… Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: a) 111, 2 22, 333, , , + 25 b) :8 x7 - 19 Bài 3: a) Thứ hai tuần ngày 16 tháng Thứ hai tuần... 1: ( 5đ) a, Viết tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12 , , , 40, 36, 32, 28 , , , b, Điền số vào ô trống để cộng với liền có kết 30 12 Bài2: ( 4đ) a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn 19 nhỏ 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn toán lớp 2, ôn tập toán lớp 2 , Tài liệu môn toán lớp 2, ôn tập toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay