Ôn tập hè toán lớp 1 lên lớp 2

6 41 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:37

Đề ôn tập môn toán lớp Đề số 1: Bài 1:Điền số: + +3 -3 6 - +… …-4 -… -… Bµi 2:tÝnh: 12 +6 -4 =… 10 +9 -7 =…… 12 -2 +6 =…… +12 -5 =… +15 -8 = 14 -3 -1 = Bài 3:Tìm hai số cộng lại 15 số lớn trừ số bé 15 Bài giải: Bài 3:  Sè liỊn sau cđa sè 19 lµ sè……  Sè liỊn sau cđa sè lµ sè  Sè liỊn tr-íc cđa sè 11 lµ sè  Sè liỊn tr-íc cđa sè 10 lµ sè Bµi :Tìm số biết số cộng với trừ đ-ợc kết 14 Bài giải : Bµi :Có điểm,bao nhiêu đoạn thẳng hình vẽ bªn ? A H B §Ị ôn tập môn toán lớp Đề số 2: Bài 1:Điền số thích hợp vào ô trống cho cộng số theo hàng ngang,theo cột dọc,theo đ-ờng chéo có kết Bài 2:Tính 30cm +20cm -40 cm =………… 32 +64 -5 =…… Bµi 3:§óng ghi § sai ghi S: 86 25 + 24 42 69 77 20 cm +30 cm + 40cm =……… 87 -3 - 72 =………… 48 + 31 49 86 26 60 37 22 59 Bài 4:An có 67 viên bi ®ùng hai tói.Tói thø nhÊt cã bi.Hái túi thứ hai có viên bi Bài giải: Bài 5:Tìm số biết lấy số cộng với 42 trừ 35 đ-ợc kết 31 Bài giải: : Bài 6:hình vẽ d-ới có hình tam giác.Em tên hình đó: Đề ôn tập môn toán lớp Đề số Bài 1:Tính kết để điền dấu cho hợp lý: a +4 +4 – +1 7–3+2 +3 b.1 -3 < -2 -5 +9 21 -8 -7 < +3 Bài 2:Cành có 10 chim đậu ,cành d-ới cành chim.Hỏi a Cả hai cành có chim b.Một bác thợ săn bắn rơi Hỏi hai cành có chim Bài giải: a. .b. Bài 3: Cho số từ 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.Hãy lập phép tính cộng để có kết a.Phép céng cã hai sè h¹ng …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… b.PhÐp céng cã ba sè h¹ng …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………… c.PhÐp céng có 4số hạng Đề ôn tập môn toán lớp Đề số Bài 1:Điền dấu thích hợp vào ô trống : 32 +26 46 + 11 68 – 23 42 +24 87 – 21 24 + 22 95 - 52 87 - 34 Bµi 2:Bi chiỊu An tắm lúc giờ, ăn cơm lúc Hỏi An ăn cơm tr-ớc hay tắm tr-ớc Bài giải: Bài 3:Nối hai phép tính có kết 88 - 66 42 +26 47 -25 24 +35 52 +7 98 - 30 66 - 22 31 + 13 Bài 4:Viết số có hai chữ số cho số chục cộng với số đơn vị Bài giải: Ta thấy Đề ôn tập môn toán lớp Đề số Bài 1:Tính: 30cm +20cm – 40cm =………… 20cm +30cm +40 cm =…………… 70cm – 30cm + 50cm =………… 80cm -10cm - 50cm = Bài 2: Viết tất số có hai chữ số mà chữ số hàng chục Bài làm: Bài 3:Tổ em có bạn ngoan : Tâm,Lan, Tùng,Toàn bạn giỏi là: Tùng,Tâm,Hạnh,Mai.Lan.Hỏi tổ em có bạn vừa ngoan vừa giỏi Bài giải: Bài 4:Điền số thích hợp vào ô trống: + 5 Bµi 5:Hình vẽ có : a tam giác : b Hình vuông là: Đề ôn tập môn toán lớp Đề số BàI 1:Điền số thích hợp vào ô trống: 72 + + 61 = 79 32 + = 48 = 67 54 + = 94 + 62 50 + = 67 = 76 BàI 2: Nối số với phép tính thích hợp: 98 -52 12 +20 25 +42 32 46 67 89 - 22 57 -11 21 +25 16 + 51 67 - 35 Bài 3:Nhà Dũng nuôi 48 gà Mẹ dũng đem bán hết 25 Hỏi nhà Dũng lại gà.? Bài giải: Bài 4:Hình vẽ d-ới có điểm, đoạn thẳng: A H B ……… D I C ... c.PhÐp cộng có 4số hạng Đề ôn tập môn toán lớp Đề số Bài 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống : 32 +26 46 + 11 68 – 23 42 +24 87 – 21 24 + 22 95 - 52 87 - 34 Bµi 2: Bi chiều An tắm lúc giờ, ăn... vuông là: Đề ôn tập môn toán lớp Đề số BàI 1: Điền số thích hợp vào ô trống: 72 + + 61 = 79 32 + = 48 = 67 54 + = 94 + 62 50 + = 67 = 76 BàI 2: Nối số với phép tính thích hợp: 98 - 52 12 +20 25 ... 88 - 66 42 +26 47 -25 24 +35 52 +7 98 - 30 66 - 22 31 + 13 Bài 4:Viết số có hai chữ số cho số chục cộng với số đơn vị Bài giải: Ta thấy Đề ôn tập môn toán lớp Đề số Bài 1: TÝnh: 30cm +20 cm – 40cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập hè toán lớp 1 lên lớp 2 , Ôn tập hè toán lớp 1 lên lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay