Gia sư dạy kèm lớp 2, đề kiểm tra HK2 lớp 2

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:37

Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI HỌC KÌ MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Câu 1: Kết phép tính: 245 – 59 = ? (M1- 0.5) a 304 b 186 c 168 d 286 Câu 2: m = cm ? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2- 0.5) a 10 cm b 100 cm c 1000 cm d cm Câu 3: : = ? Kết phép tính là: (M1- 0,5) a b c Câu 4: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là: (M1- 0.5) d 40 4cm 4cm cm cm a 16 cm b 20 cm c 15 cm d 12 cm 20 + 60 Dấu cần điền vào ô trống là: ( M1- 0.5) Câu 5: 30 +50 a < c = b > d khơng có dấu Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là: ( M2- 0.5) 6cm 3cm 4cm 8cm a 19cm b 20cm c 21cm d 22cm Câu : Đặt tính tính ( M2- 1) b) 857 – 432 a) 465 + 213 c) 456 - 19 d) 234 + 296 … … Câu 8: Tính ( M1- 0.5) x =……… 32 : = …………… 21 : =……… Gia Tài Năng Việt 45 : 5= ……… https://giasudaykem.com.vn x =…………… Câu 9: Tính (M2- 1) a)10 kg + 36 kg – 21kg =………………… = ………………… b) 18 cm : cm + 45 cm= ……………… =………………… Câu 10: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp ( M3- 1) Lớp C có 21 học sinh nữ Số học sinh nữ nhiều số học sinh nam em Hỏi lớp C có học sinh nam ? Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ……………………………………………… Câu 11: Hình bên có hình tứ giác (M1- 0.5) Hình bên có hình tam giác Câu 12: Bài toán: ( M3- 2) Một bác thợ may dùng 16 m vải để may quần áo giống Hỏi để may quần áo cần mét vải? Bài giải Câu 13: Tìm hiệu số tròn chục lớn với số chẵn lớn có chữ số (M4- 1) ĐỀ SỐ I Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu a) Số bé số sau là: (M1= 0,5đ) A 485 B 854 C 584 b) Số lớn số sau là: (M1= 0,5đ) A 120 B 201 C 12 Câu a) Điền dấu (>, < , =) thích hợp vào chỗ chấm: 759 … 957: (M1= 0,5đ) A > B < C = Câu chiều gọi là: (M1= 0,5đ) A 15 B 17 C Câu Một hình tứ giác có độ dài cạnh 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm Chu vi hình tứ giác là: : (M3= 1đ) A 54 B 54cm C 45cm Câu Số điền vào chỗ chấm biểu thức 36 : + 20 = là: (M2= 1đ) A 29 B 39 C 32 Câu Điền số thích hợp vào chổ chấm: (M3= 1đ) a 45 kg – 16kg = ……… b 14 cm : cm = ………… Câu : Hình vẽ có hình tứ giác, hình tam giác? : (M2= 1.5đ) A hình tứ giác hình tam giác B hình tứ giác hình tam giác C hình tứ giác hình tam giác Câu Đặt tính tính: : (M1=1.5đ) 67 + 29 137 +208 489 - 76 Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Có 36 ghế xếp vào dãy Hỏi dãy có ghế? (M2= 1đ) Bài giải …………………… .……………………………… Câu 10 Tìm X: (M4= 1đ) a X x = x 10 b 37 – X = 27 : HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Toán - Lớp ĐÁP ÁN Câu : a A: 0,5 điểm b B: 0,5 điểm Câu 2: B: 0,5 điếm Câu 3: B: 0,5 điểm Câu 4: B 54cm: điếm Gia Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 5: A 29: điếm Câu 6: điểm a 29: 0,5 điếm b 7cm: 0,5 điếm Câu 7: A: 1,5 điểm Câu 8:1,5 điểm - Làm phép tính 0,5 điểm Câu 9: điểm Bài giải Mỗi dãy có số ghế (0,25 điểm) 36 : = (chiếc ghế) (1điểm) Đáp số: ghế (0,25 điểm) Câu 10: điểm Làm phép tính 0,5 điểm b 37 – X = 27 : a X x = x 10 37 – X = X x = 30 X= 30 :3 X= 37- X=10 X= 28 Ma trận đề kiểm tra cuối năm - Mơn: Tốn lớp Năm học 2016 - 2017 Mạch kiến thức, kĩ Số học phép tính: Cộng, trừ Số câu số điểm Số câu Mức TN TL Mức TN Mức TL TN 1 TL Mức TN Tổng TL TN TL Gia Tài Năng Việt khơng nhớ (có nhớ) phạm vi 1000; nhân, chia phạm vi bảng tính học Đại lượng đo đại lượng: mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lơgam; ngày; giờ; phút Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; https://giasudaykem.com.vn 1 Số điểm 1 0.5 1 1 0.5 1 Số câu Số điểm Số câu chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc Số điểm Giải toán đơn phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia Số câu 1 Số điểm 2 Tổng Số câu 1 1 Số điểm 2 2 5 Ma trận câu hỏi mơn Tốn lớp TT Chủ đề Số học Số câu Câu số Đại lượng Số câu đo đại lượng Câu số Yếu tố hình Số câu Mức 1,3 Mức Mức Mức 10 Tổng 2 Gia Tài Năng Việt học Giải toán Tổng số câu Câu số Số câu Câu số https://giasudaykem.com.vn 4 1 ... điểm 2 Tổng Số câu 1 1 Số điểm 2 2 5 Ma trận câu hỏi mơn Tốn lớp TT Chủ đề Số học Số câu Câu số Đại lượng Số câu đo đại lượng Câu số Yếu tố hình Số câu Mức 1,3 Mức Mức Mức 10 Tổng 2 Gia sư Tài... (0 ,25 điểm) 36 : = (chiếc ghế) (1điểm) Đáp số: ghế (0 ,25 điểm) Câu 10: điểm Làm phép tính 0,5 điểm b 37 – X = 27 : a X x = x 10 37 – X = X x = 30 X= 30 :3 X= 37- X=10 X= 28 Ma trận đề kiểm tra. .. X x = x 10 b 37 – X = 27 : HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 16 - 20 17 Mơn: Tốn - Lớp ĐÁP ÁN Câu : a A: 0,5 điểm b B: 0,5 điểm Câu 2: B: 0,5 điếm Câu 3: B:
- Xem thêm -

Xem thêm: Gia sư dạy kèm lớp 2, đề kiểm tra HK2 lớp 2 , Gia sư dạy kèm lớp 2, đề kiểm tra HK2 lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay