Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán số 9

38 10 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:37

Bài 1: a, Viết tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12 , , , 40, 36, 32, 28 , , , b, Điền số vào ô trống để cộng với ô liền có kết 30 12 Bài2: a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn 19 nhỏ 100 b, Tính hiệu số cuối số đầu số vừa viết: Bài 3: a, Khoanh tròn vào chữ ( a, b, c) trước câu trả lời * 13 Cđa 21 co n gµ lµ: * Của 45 hoa là: a, gà a, hoa b, gà b, hoa c, gà c, hoa d, gà d, hoa b, Thứ sáu tuần ngày 20 vậy: - Thứ sáu tuần trước ngày: - Thứ sáu tuần sau ngày: Bài 4: a Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ Hà cho Tú 14 viên bi xanh Hà 12 viên bi xanh Hỏi Hà có viên bi đỏ? Tóm tắt: Bài giải Bài 5: ( 3đ) Hình có: .đoạn thẳng hình tam giác hình tứ giác Bi 1: Cho cỏc ch số 0, 1, 5, a) Hãy lập số có chữ số khác từ số cho Các số là: b) Tính hiệu số lớn nhất, số c) Viết số nhỏ có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị: ………………………………………………………………………………… Bài 2: Viết số thích hợp vào trống: a) 111, 222, 333, , , + 25 :8 b) x7 - 19 Bài 3: a) Thứ hai tuần ngày 16 tháng Thứ hai tuần trước ngày ………………………… Thứ ba tuần sau ngày ………………………… …… b) Thầy giáo có 25 vở, thầy thưởng cho học sinh, bạn Hỏi sau thưởng thầy giáo lại vở? Tóm tắt Bài giải ………………………………… ………………………………………… ……………………………… …………………………………………… ………………………………… …………………………………………… ……………………………… ……………………………………………… ……………………………… ……………………………………………… ……………………………… ……………………………………………… Bài 4: Hình bên có: a) hình tam giác b) hình tứ giác Bài 1: (5 điểm)1 Cho số 0; 2; a) Lập số có hai chữ số khác từ số là: b) Trong số vừa lập có số tròn chục nhỏ là: c) Viết số thành tích hai thừa số liền là: Viết số thích hợp vào trống để cộng số ô liền có kết 50 15 17 Bài 2: (6 điểm)1 Tìm x : a) x - 25 = 75 b) x : =  c) x - 15 < Hình tam giác ABC có chu vi 24dm Độ dài hai cạnh AB BC 18dm Hỏi cạnh AC dài đề-xi-mét? Bài 3: (5 điểm)Tùng có 18 viên bi, Tồn có 15 viên bi Nam có số bi Tồn bi Tùng Hỏi Nam có viên bi? Tóm tắt Bài giải ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Bài 4: (4 điểm) Hình vẽ bên có  tam giác có  hình chữ nhật Bài 1: Cho số: 0, 1, 3, a Lập số có chữ số khác từ số cho b Tính tổng số chẵn lập Bài 2: Viết số thích hợp vào  a 1, 3, 4, 7, 11,  ,  ,  b x3  +6  :4 -2   Bài 3: a An sinh nhật ngày ? mà năm tổ chức sinh nhật lần ? b Nếu Nam cho Hà viên bi số bi bạn nhau, bạn có 18 viên bi Hỏi trước cho Nam có viên bi ? Hà có viên bi ? Bài 4: Hình vẽ bên - Có hình tam giác - Có hình tứ giác Bài 5: Trong phép trừ có hiệu số trừ số bị trừ số trừ 27 đơn vị Hỏi số bị trừ ? Hãy viết phép trừ ? Bài 1(6 điểm) Viết số chẵn lớn có hai chữ số mà tổng hai chữ số 13:………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… Viết số lẻ nhỏ có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị:…………………………………………………… …………………………………………… Viết tiếp vào ô trống: 0,1,1,2,4,7, , , Bài 2: (4 điểm) Cho chữ số: 0,1,2,3; Viết số có hai chữ số khác từ số xếp số theo thứ tự lớn dần: ………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………… Viết số lớn dạng tích số với 4: …………………………………………………………… ………………………… Bài 3: (3 điểm) Từ 10 sáng đến chiều, kim dài kim ngắn đồng hồ gặp nhau… lần Hôm thứ hai, ngày 14 tháng Còn ngày sinh nhật Lan Vậy Lan sinh nhật vào thứ…… ngày…… tháng Bài 4: (4 điểm) Tổng số tuổi mẹ nhiều tuổi 50 tuổi Mẹ 27 tuổi Tính số tuổi người Tóm tắt Bài giải ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… Bài 5: ( điểm) Hình vẽ bên có: ……….hình tam giác ……….hình tứ giác Bài ( điểm ) : Điền số thích hợp vào  13 + =  - 13 12 + 24 <  - 13 < 88 - 50  - - > 10 87 - -  = 40 Bài ( điểm ): Khoanh tròn số điền vào  + 12 - <  - < 15 số : 12,13,14, 15, 16, 17, 18 13 + <  + 11 số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 10 Bài ( điểm ) a, Viết số có chữ số mà hàng đơn vị số liền sau số chục b, Viết số có chữ số mà tổng số bé có hai chữ số Bài ( điểm ) : Tháng Bình nhiều điểm 10 Bình khoe với mẹ, cố gắng thêm điểm mười 30 điểm mười Hỏi Bình điểm mười ? Tóm tắt Bài giải ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… Bài ( điểm ) : Mai làm học lúc kim vào số Mai học xong ngủ sau Hỏi lúc Mai ngủ kim vào số ? Tóm tắt Bài giải ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………… Bài ( 4điểm ) Hình bên có : A B - hình tam giác - đoạn thẳng Kể tên đoạn thẳng ………………………………………………………… C D ………………………………………… Bài 1: Cho số 1, 0, - Viết số có chữ số từ chữ số - Xếp số vừa viết theo thứ tự bé dần Bài 2:Điền dấu +, - vào  11 2  10 = 10 18  9  = Bài 3: Điền số vào ô trống cho tổng ô liền 70 16 25 Bài 4: Khoanh tròn vào số điền vào  thoả mãn 17 + 5< + + < 90 – 65 Các số : 10, 11, 12, 13 Bài 5: a/ Tìm x X + 15 = 39 + 41 b/ Hiệu số số lẻ nhỏ có chữ số Biết số trừ hiệu số.Tìm số bị trừ Bài 6: Số kẹo Lan số nhỏ có chữ số giồng Lan cho Hoa số kẹo số chẵn nhỏ có chữ số Hỏi Lan kẹo? Bài 7: Kẻ thêm đoạn thẳng để hình có tam giác, tứ giác Bài 1: 1/ Cho số : 3,0,5,2 a/ lập số có hai chữ số khác b/Tính tổng số chẵn chục vừa lập 2/ Điền số thích hợp vào trống cho tổng số ba ô liền 100 23 31 Bài 2: 1/ Tìm x biết x số có chữ số a/ + x > b/ – x < 2/ Điền sốvào chỗ chấm a/ x = 32 b/ : + = 36 c/ 17 < x < 19 Bài 3: Dũng có 18 viên bi gồm loại: xanh, đỏ, tím, vàng Trong bi xanh, bi đỏ, bi tím loại có viên, lại bi vàng Hỏi Dũng có viên bi vàng ? Bài 4: Thứ hai tuần ngày 12 tháng a/ Thứ hai tuần sau ngày mấy? b/ Thứ hai tuần trước ngày ? Bài 5: Cho hình vẽ bên, kẻ thêm đoạn thẳng để có hình chữ nhật hình tam giác Bài 1: (4 đ) 1, Viết số bé có chữ số 2, Viết số lớn nhát có chữ số 3, Viết số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp lần chữ số hàng chục Bài (5 đ) a, Điền chữ số thích hợp vào trống: +1 - + -4 23 b, Điền số? x2 +6 :3 -5 Bài 3(3đ) a, Lan sinh vào ngày mà năm Lan sinh nhật ngày lần ? b, Thứ hai tuần ngày tháng Hỏi thứ năm tuần sau ngày ? Bài 4(5đ) Lan Hà có số que tính Lan cho Hà que tính nên số que tính hai bạn bạn có 20 que tính Hỏi trước cho, bạn có que tính ? Tóm tắt Bài giải Bài (3đ) Hình vẽ bên có: hình tam giác hình tứ giác Bài 1: (6 điểm) 1, Cho chữ số 0, 1, 3, a Các số có hai chữ số khác từ số là:…… …………………………………………………………………………………… b Tính tổng số lớn số nhỏ số vừa tìm …………………………………………………………………………………… 2, Viết tiếp số thích hợp vào trống 1; 2; 3; 5; 8; ; ; Bài 2: (4 điểm) 1, Viết tất số có hai chữ số mà tổng hai chữ số số 11 …………………………………………………………………………………… 2, Điền dấu +; - ; = thích hợp vào ô trống 37 28 37 28 37 28 Bài 3: (3 điểm) Có hai thùng dầu đựng dầu, thùng thứ chưa 51 lít dầu Nếu đổ từ thùng thứ sang thùng thứ hai 15 lít dầu số dầu hai thùng Hỏi lúc đầu thùng thứ hai chứa nhiêu lít dầu? Tóm tắt Bài giải ………………………… ………………………………… …………… ……………………… ………………………………………… …… ……………………… ………………………………………… … ……………………… ………………………………………… …… ……………………… ………………………………………… … ……………………… ……………………………………… ……… Bài 4: (4 điểm) Hình vng có ơ, viết số từ đến Hãy điền bị xố, biết tổng số hàng, cột, đường chéo có kết Bài 5: (3 điểm) Cho hình vẽ sau: A a, Hình vẽ bên có:……………….tứ giác K b, Hãy kể tên hình tứ giác đó……… I E ………………………………………… H G ………………………………………… ………………………………………… B D C Bài : (6 đ ) 1, Cho chữ số : 0,1,2,3 a, Lập số có hai chữ số khác từ chữ số ……………………………………………………………………………… b, Tính tổng số lớn có hàng chục 1,2,3; vừa viết ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 2, Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm 1, 2, 3, 5, 8, … , … , … Bài (5 đ) 1:Tổng lớn hai số có chữ số là:…………………………………………………………………………… Tổng bé số có chữ số có hai chữ số là:…………………………………………………………………………… 2, Thứ hai tuần ngày 19 tháng ; Thứ hai tuần trước ngày ……………… Thứ hai tuần sau ngày …………………; Bài 3: (5điểm) Nếu Lan cho Nga 12 nhãn số nhãn cuả hai bạn bạn có 21 nhãn Hỏi trước cho Lan có nhãn vở, Nga có bao Nhiêu nhãn vởNga có nhan Bài4: (4điểm) 1; Hình bên có ……hình tam giác Có…….hình tứ giác 2; Hãy kẻ thêm đoạn thẳng để hình…… Bên có hình tam giác Bài 1: a) Số liền trước 223 .,Số liền trước a ., Số liền trước m + là: b) Số liền sau 223 , Số liền sau a , Số liền sau m + là: c) Viết tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12, , , 40, 36, 32, 28, , , Bài 2: Số ? a) -36 x 10 - 39 - 48 b) 30 :5 +12 x8 : 24 Bài 3: Cho hai số có chữ số a) Hai sốsố trăm số chục Nhưng số đơn vị đơn vị Hai số đơn vị Ví dụ: b) Hai số số chục số đơn vị hai số trăm đơn vị Hai số đơn vị Ví dụ : Bài 4: Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ hà cho Tú 14 viên bi xanh Hà 12 viên bi xanh Hỏi Hà có viên bi đỏ? Tóm tắt Bài giải Bài 1: (3 điểm) Cho chữ số: 0,2,3,5 a) Viết số chẵn có hai chữ số khác từ chữ số ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… b) Viết số lẻ có hai chữ số từ chữ số ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2: (5 điểm) 1) Hai số có tổng 73 Nếu thêm vào số hạng 27 đơn vị giữ nguyên số hạng tổng bao nhiêu? ( Viết phép tính) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 2) Viết số có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp chữ số hàng đơn vị ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3) Điền số thích hợp vào ô trống để cộng số liền có tổng 35 11 Bài 3: (5 điểm) 1) Tính nhanh: 19 + 27 + 21 – 17 – + - + 10 – 12 + 14 = ………………………………… = ………………………… = ………………………………… = ………………………… = ………………………………… = ………………………… 2) Thứ ba tháng tư ngày mồng Hỏi ngày thứ ba tháng tư ngày nào? Bài 4: (3 điểm) Mẹ mua 25 trứng gà chục trứng vịt Mẹ biếu bà 13 Hỏi hai loại mẹ trứng ? Tóm tắt Bài giải ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… ……………………………………… ……………………………………………… Bài 5: Hình bên có: đoạn thẳng Tam giác Tứ giác Bài 1: ( điểm ) a) Viết tất chữ số có hai chữ số mà tổng hai chữ số số số nhỏ có hai chữ số b) Tính tổng số lập Bài : ( điểm ) Tìm x a) X x x X = b) X : x X = Tính nhanh a) 10 - + - + - + -3 + - b) + + + + + 10 + + + + + Bài : ( điểm ) Năm kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1- vào thứ Năm kỉ niệm ngày thành lập đội 15-5 vào thứ …… 10 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Bài 11: Hà có que tính Số que tính hà số que tính Huệ Lan có nhiều Hà que tính Hỏi ba bạn có que tính? Bài giải : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Bài 12: Hai số có tổng 234 Số hạng thứ số liền sau số lớn có hai chữ số Tìm số hạng thứ hai Bài giải : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …… Bài 13: Ba lớp 2A, 2B, 2C trồng tất 64 Số lớp 2A, 2B trồng 49 Lớp 2B, 2C trồng 38 Hỏi lớp trồng cây? Bài giải : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …… Bài 14 : Hai bạn Tâm Đắc câu cá Số cá Tâm câu số tự nhiên nhỏ tổng số cá hai bạn câu số lớn có chữ số Hỏi bạn câu cá Bài giải : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………Câu 1: Viết từ ngữ cú tiếng “biển” : 24 ………………………………………………………………………………………… Câu 2: Đặt câu với từ “bội bạc” : ………………………………………………………………………………………… Câu 4: Đặt câu hỏi cho phận câu gạch chân : + Chim đậu trắng xóa cành ………………………………………………………………………………………… + Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm ………………………………………………………………………………………… Câu 5: Từ cú nghĩa trỏi ngược với từ siờng ………………………………… Từ cú nghĩa trỏi ngược với từ can đảm là…………………………… Câu 6: Dựa vào câu gợi ý sau viết đoạn văn ngắn (khoảng 4,5 câu)núi lồi mà em thớch ? a) Đó gì, trồng đâu b) Hình dáng ? c) Cây có ích lợi ? Bài làm : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………… 1- Từ ngữ: Giải nghĩa từ: quê hương ; cổ kính  Quê hương :  Cổ kính 2- Ngữ pháp: Dùng dấu // tách câu sau thành hai phận - Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ Những thông già bất chấp thời tiết khắc nghiệt 3- Cảm thụ văn học( điểm) Kết thúc thơ “ Đàn gà nở” nhà thơ Phạm Hổ có viết: Vườn trưa gió mát Bướm bay rập rờn Quanh đôi chân mẹ Một rừng chân Em thích hình ảnh khổ thơ ? Vì sao? 4-Tập làm văn( 10 điểm) Đọc Trần Quốc Toản quân ( Tiếng Việt 2, tập 2) trả lời câu hỏi sau: 1- Hình ảnh trần Quốc Toản quân đẹp đẽ oai hùng nào? 25 2- Hãy tả cảnh đồn qn Quốc Toản Em có suy nghĩ Trần Quốc Toản, người thiếu niên anh hùng dân tộc? ĐỀ SỐ B PHẦN VIẾT: I Chính tả: (Nghe – viết) Bài: “ Những đào” Đoạn viết: “ Còn Việt, cháu chẳng nói…… xoa đầu đứa cháu nhỏ” (tr/92 TVII tập 2) Bài tập: Điền vào chỗ trống: a chăm hay trăm …………… chỉ; ………… b hay bệch? ngồi ……………….; trắng ……… I Tập làm văn: Hãy dựa vào gợi ý sau để viết từ đến câu cối Đó gì, trồng đâu? Hình dáng nào? ( thân, cành, rễ, lá…) Cây có ích lợi gì? ĐỀ SỐ Phần I: Đọc – đọc hiểu 25 phút(10 điểm) Đọc thầm : Cây hoa bên lăng Bác Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi Cây hoa khắp miền đất nước tụ hội, đâm chồi, phô sắc, tỏa ngát hương thơm Ngay thềm lăng, mười tám vạn tuế tượng trưng cho hàng quân danh dự đứng trang nghiêm Hướng lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, đóa hoa ban nở lứa đầu Sau lăng, cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ đồng Nam Bộ Trên bậc tam cấp, hoa hương chưa đơm bông, hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm tỏa hương ngào ngạt Cây hoa non sơng gấm vóc dâng niềm tơn kính thiêng liêng theo đồn người vào lăng viếng Bác Dựa theo nội dung đọc, khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: Lăng Bác nằm đâu? A Trên quảng trường Ba Đình lịch sử B Tại Quảng Trị C Thành phố Hồ Chí Minh D Ở Huế Phía trước lăng có trồng loại gì? A Vạn tuế B Dầu nước C Hoa ban D Tất ý Bộ phận gạch chân câu lăng Bác uy nghi mà gần gũi trả lời cho câu hỏi nào? A Để làm gỉ? B Như nào? C Vì sao? D Khi nào? Dòng viết tả là: 26 A quãng trường, gần gũi, reo vui B quảng trường, gần gũi, reo vui C quảng trường, gần gủi, reo vui D quảng trường, gần gũi, deo vui Phần II: Chính tả - Tập làm văn 35 phút(10 điểm) Phần II: Chính tả:(5 điểm) Nghe – viết: Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn trích: Bóp nát cam.(SGK TV2 tập 2.Tr 127) Phần III: Tập làm văn:(5điểm) Em viết đoạn văn ngắn đến câu nói ảnh Bác Hồ (theo câu hỏi gợi ý): - Ảnh Bác treo đâu? - Khn mặt Bác (râu tóc; vầng trán; đơi mắt; ) ? - Em hứa với Bác điều gì? ĐỀ SỐ A PHẦN ĐỌC: II Đọc hiểu : Đọc thầm bài: “Những đào” (trang 91- 92/ TV II tập 2) Dựa vào nội dung đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: Người ông dành đào cho ai? A Người vợ B Cho ba đứa cháu C Cho người vợ ba đứa cháu Câu 2: Cậu bé Xuân làm với đào ơng cho? A Ăn xong, đem vứt hạt B Ăn xong, đem hạt trồng vào vò C Khơng ăn mang cho bạn Câu 3: Việt làm với đào ông cho? A Để phần cho bà B Mang cho bạn bị ốm C Ăn xong, đem vứt hạt Câu 4: Người ơng có nhận xét cô bé Vân? A Mai sau cháu người làm vườn giỏi B Ơi, cháu ơng thơ dại q C Cháu ơng người có lòng nhân hậu Câu 5: Bạn Việt đáng khen điểm nào? A.Việt người hôn nhiên ngây thơ B Việt người làm vườn giỏi C Việt có lòng nhân hậu Câu 6: Đặt câu hỏi:” Như nào?” cho phận câu in đậm đây: a Việt người có lòng nhân hậu ……………………………………………………………………… b Mai sau, Xuân người làm vườn giỏi ……………………………………………………………………… Câu 7: Từ đồng nghĩa với từ “ nhân hậu” A Nhân từ B Độc ác C Siêng 27 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( điểm ) Câu 1: Viết số 345, 453, 532, 200, 102 theo thứ tự từ bé đến lớn ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Câu 2: Điền dấu >, < , = vào ô trống: a 457 567 b 422 422 Câu 3: Điền số thích hợp vào trống: 996 998 1000 Câu 4: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: 4.1 : Số 496 gồm có chục ? A chục B.9 chục 4.2 : Đồng hồ ? A 15 phút C chục 10 B rưỡi C 15 phút 11 12 4.3: a.Số 306 đọc là: A Ba trăm sáu mươi B Ba trăm linh sáu b “Ba trăm chín mươi tám”: viết là: A 398 B 389 4.4 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1km= ………m? A 10 B 100 C Sáu trăm linh ba C 983 C 1000 4.5: Chu vi hình tứ giác ABCD có cạnh AB=:2cm, BC= 3cm, CD= 4cm, AD= 6cm là: A 15 cm B 18 cm C 20cm II PHẦN TỰ LUẬN : ( điểm ) Câu 1: Đặt tính tính a) 56+ 37 b) 674 + 325 c) 89- 15 d) 785 - 530 Câu 2: Tìm x a) x x 5= 15+ 30 b) x: 9= 22-18 ……………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………………… 28 Câu : Nhà Lan bán 857 ki- lô- gam gạo,nhà bạn Tú bán nhà bạn Lan 47 ki- lôgam gạo Hỏi nhà bạn Tú bán ki- lơ- gam gạo? Tóm tắt: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài giải: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu Tính nhẩm (4 điểm) x = x = x = : = 16 : = 45 : = x = x = x = 18 : = 27 : = 25 : = Câu Đặt tính tính (2 điểm) 38 + 47 97 - 14 636 + 123 987 - 365 Câu (2 điểm) Lớp 2B trồng 35 cây, Lớp 2C trồng nhiều lớp 2B 45 Hỏi lớp 2C trồng cây? Bài giải ………… Câu Viết số thích hợp vào chỗ chấm (2 điểm) 200; 202; 204; ; ; 210 500; 600; .; 800; ;1000 Phần I: Viết kết cho tốn sau: Câu 1: Tìm x biết : a, 10 + x < 12 b, < x < + … Câu 2: Có lít nước mắm đem đựng vào hai loại chai lít lít Hỏi có chai loại? 29 … Phần II: Em trình bày tốn sau: Câu 3: Tìm x: a, x + 123 = 583 + 15 b, x x x = 40 … Câu : Tìm tổng, hiệu, tích, thương số chẵn lớn có chữ số số liền sau số lẻ nhỏ có chữ số? … Câu : Tính nhanh 16 + 12 + 15 + 14 + 11 - - - - – … Câu : Một hàng sau bán 247 kg gạo lại 389kg a, Hỏi lúc đầu cửa hàng có ki – lơ – gam gao? b, Sau bán hàng lại nhập thêm số gạo số gạo lại kho Hỏi cửa hàng có ki – lô – gam gạo? I B A Câu 7: Hình bên có hình tứ giác? Kể tên hình tứ giác ? H D K C E Bài làm A Đọc hiểu -luyện từ câu 30 Đọc thầm “Kho báu” (TV tập trang 83) Dựa vào nội dung đọc khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Nhờ chăm lao động hai vợ chồng người nơng dân đạt điều gì? A Nghèo túng không đủ ăn B Gây dựng ngơi đàng hoàng C Cuộc sống gặp nhiều khó khăn Hai trai người nơng dân có chăm làm cha mẹ họ khơng ? A Họ cần cù lao động B Họ chăm cày sâu cuốc bẫm C Họ ngại làm ruộng mơ chuyện hão huyền Trước người cha cho biết điều gì? A Ruộng nhà có kho báu, tự đào lên mà dùng B Ruộng nhà khơng có kho báu C Ruộng nhà đất xấu khơng trồng Bộ phận in nghiêng câu “Hai anh em họ đào đất tìm kho báu” trả lời cho câu hỏi nào? A Làm gì? B Là gì? C Như nào? Từ trái nghĩa với “Nóng” từ từ sau? A Mưa B Nắng C Lạnh Tập làm văn: Em viết đoạn văn ngắn kể người thân (bố, mẹ, chú, hoặc, dì…) em Theo gợi ý sau Bố (mẹ, chú, dì….) em làm nghề gì? Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì….) làm việc gì? Những việc có ích nào? 31 Bài 1-Tính cách nhanh ( trình bầy cách làm ) ( điểm) 23 + 15 + + 24 + 31 32 - 15 + 18 -5 + 20 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………………………………………………………………………………… Bài 2-Tìm X ( điểm) 17 - X = 35 - 17 X + - 17 = 35 ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Bài 3- ( điểm) Cho bốn chữ số : 2,3,4,5 Hãy viết số có chữ số cấu tạo từ bốn chữ số cho ………… …………………………… ………………………………………… ……………………………………… Bài 4- ( điểm) Mẹ Lan 25 tuổi, Bố Mẹ tuổi Hỏi tuổi Lan bao nhiêu? Biêt tuổi Bố 46 ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Bài 5- ( điểm) Điền số giống vào ô trống cho: a) b) + + + + + - = 60 = 60 1- Từ ngữ: Giải nghĩa từ: quê hương ; cổ kính  Quê hương :  Cổ kính 2- Ngữ pháp: Dùng dấu // tách câu sau thành hai phận - Buổi sáng, sương muối phủ trắng cành cây, bãi cỏ Những thông già bất chấp thời tiết khắc nghiệt 3- Cảm thụ văn học( điểm) Kết thúc thơ “ Đàn gà nở” nhà thơ Phạm Hổ có viết: Vườn trưa gió mát Bướm bay rập rờn Quanh đơi chân mẹ Một rừng chân 32 Em thích hình ảnh khổ thơ ? Vì sao? 4-Tập làm văn( 10 điểm) Đọc Trần Quốc Toản quân ( Tiếng Việt 2, tập 2) trả lời câu hỏi sau: 3- Hình ảnh trần Quốc Toản quân đẹp đẽ oai hùng nào? 4- Hãy tả cảnh đoàn quân Quốc Toản 5- Em có suy nghĩ Trần Quốc Toản, người thiếu niên anh hùng dân tộc? Câu 1: Lan nghĩ số Số lớn có hai chữ số số 30.hỏi Lan nghĩ số Câu 2: Nam nghĩ số có chữ số Số cộng với 48 đc cộng với 52 số có tổng chữ số 19.Hỏi số nam nghĩ số Câu 3: Có hồ ngày thứ đổ xe đất, ngày thứ đổ tiếp xe đất, ngày thứ đổ tiếp xe đất,ngày thứ đổ tiếp xe đất, ngày thứ đổ 8xe đất -> 20 ngày đầy hồ.Hỏi ngày thứ xe đất đổ đc 1/2 hồ Câu 4: tính nhanh 1+2+3+4+5+15+15+16+17+18+19=? Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào trước câu trả lời Tìm số biết lấy số cộng với 35 có kết số trừ 35: A.35 B C.0 D.70 Cho x + = y : = 12 So sánh x y A x < y Bx>y 3) Tính 25 – 15 : = ? A.20 B.6 4) 4m+ 3cm + 13cm =…….cm A 56cm B.416cm Cx=y C.30 C 20cm Phần II: Tự luận 1) Tính nhanh: a) – 10 + 15 – 20 + 25 -30 + 35 – 40 + 45 – 50 + 55 b) 48 +24 +17 +52 +76 +83 c) 539 – 164 – 36 2) Hà có que tính Số que tính hà tính Hỏi ba bạn có que tính? số que tính Huệ Lan có nhiều Hà que 33 3) Hai số có tổng 234 Số hạng thứ số liền sau số lớn có hai chữ số Tìm số hạng thứ hai 4) lớp 2A, 2B, 2C trồng tất 64 Số lớp 2A, 2B trồng 49 Lớp 2B, 2C trồng 38 Hỏi lớp trồng cây? Câu 1: Đặt tính tính a)79 -36 b) x c) 72 : d) 88 + 48 ………… ………… ………………………………………………………………………… ……… ………… …………………………………………………………………….…… ………… ……… ………… ……………………………………………………………….………… ………… ……… ………… ………… ………………………………………………………………….……… ……… Câu 2: Tìm X a) X x = 45 b) 24 : X = c) X + 18 = 72 d) 38 - X = ………… ………… ………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………… ………… ………… ……………………………………………………………………… … ………… ………… ………… ………… ………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………… ………… ………… ……………………………………………………………………… … ………… ………… Câu 3: Điền số vào ô trống a)5cm = …… mm b) 1m = ……… c) 400mm = …….dm mm d) 600 mm = …….dm Câu 4: Hai bạn Tâm Đắc câu cá Số cá Tâm câu số tự nhiên nhỏ tổng số cá hai bạn câu số lớn có chữ số Hỏi bạn câu cá ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………… ……… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………… Câu 5: (1 điểm) Từ bốn điểm cho trước ( hình vẽ) nối để tam giác A C B .D 34 ĐỀ BÀI: Phần I Bài (0,5đ): Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé : 798; 789 ; 897 Bài (1đ): Viết số thành tổng trăm , chục , đơn vị : 302 = 560 = 813 = 174 = Bài (0,5đ): Số thích hợp để điền vào chỗ ( ) ( Em Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời ): 1dm = mm A 10 mm B 100 mm C 1000 mm Phần II Bài (2đ) : Đặt tính tính : 56 + 39 246 + 433 73 - 38 658 - 213 Bài (1đ): x -12 = 50 + 14 - 16 = Bài (1đ): Điền dấu > < = vào chỗ chấm ( ) 400 + 30 + 426 x x m + m km 35 : 27 : Bài (1đ) Tìm X : 82 - X = 16 x X = 40 Bài (1,5đ) Tính chu vi hình tứ giác ABCD ,biết độ dài cạnh : AB = 8cm CD = 12cm BC = 10cm DA = 10cm Bài (1,5đ): Can to đựng 15 lít dầu , can nhỏ đựng lít Hỏi can nhỏ đựng lít dầu? … ……………… Bài 1: (2 điểm) - Với chữ số 4, 0, Viết tất số có chữ số ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Viết tất số có chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 35 ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 2: a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( điểm) 90  80  30  40  20 = 100 16  24  20 = 20 b) Tính nhanh 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 27 + 45 – 27 – 45 Bài 3: ( điểm) tìm số biết số cộng với 28 cộng với 17 kết 82 ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 4: (2 điểm) Điền số thích hợp vào  cho tổng số ô liền = 49 25 Bài 5: Hình bên có (1 điểm)  hình tam giác  hình tứ giác Bài 1: (4đ) a).Viết số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị 4: b)Tính tổng số lớn sốsố vừa viết: c)Viết tiếp số vào dãy: 19, 16, 13, ., , Bài 2: ( 4đ) a) Số bé có chữ số khác là: b) Điền số thích hợp vào trống: 6+ = 25 80 = 56 + = 92 Bài 3: (3đ) a Em học lúc tối Lúc ngày b Một tháng có ngày chủ nhật 17.Vậy ngày chủ nhật tháng ngày Bài 4:(3đ): An Bình chia 18 nhãn vở.An lấy số nhãn nhiều Bình số nhãn An nhỏ 11.Vậy An lấy nhãn Bình lấy nhãn Bài : (4đ): Lan Hà câu cá.Lan câu sốsố liền sau số bé có1 chữ số Tổng số cá hai bạn số lớn có chữ số Hỏi bạn câu cá? 36 Bài : (2đ) Kẻ thêm đoạn thẳng để hình vẽ có thêm hình tam giác Bài : 1, Viết tất số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số là: 2, Viết số có hai chữ số khác cho tổng hai chữ số : 3, Tìm số có tích 12 sốsố lớn : Hai số : Bài : 1, Điền số thích hợp vào ô trống : 11 14 18 44 2, Tìm x biết : 38 < x + 31 - < 44 x = 3, Điền số thích hợp vào trống : 2- = 17 ; 32 - < 52 - 38 Bài : 1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ Vậy chuồng thỏ nhà Thu có đơi tai thỏ, chân thỏ 2, Mai có tá bút chì, Mai có Lan Nga có nhiều Mai Lan Hỏi ba bạn có bút chì ? Tóm tắt Bài giải Bài : Hình vẽ bên có : hình tam giác B C 37 hình tứ giác Tên hình tứ giác : E A D g 38 ... tiếp số vào dãy số sau: 3, 6, 9, 12, , , 40, 36, 32, 28 , , , Bài 2: Số ? a) -36 x 10 - 39 - 48 b) 30 :5 + 12 x8 : 24 Bài 3: Cho hai số có chữ số a) Hai số có số trăm số chục Nhưng số đơn... = 18 : = 27 : = 25 : = Câu Đặt tính tính (2 điểm) 38 + 47 97 - 14 636 + 123 98 7 - 365 Câu (2 điểm) Lớp 2B trồng 35 cây, Lớp 2C trồng nhiều lớp 2B 45 Hỏi lớp 2C trồng cây?... thừa số: Bài 2: - 1/ Số? x < 12 2x9  - 32 = 16 + 20 – 19 41 <  + 16 < 44 9>  :2> 7 2/ Tính nhanh: 5x5x2= 26 + 17 + 23 - 24 = Bài 3: (6 điểm) 1/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán số 9 , Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay