Đề thi học kì 1 toán lớp 2

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang ĐỀ THI HỌC I MƠN: TỐN LỚP (Thời gian làm 40 phút) I TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào đáp án đúng: Câu 1: (1 điểm) Số liền trước 69 là: A 60 B 68 C 70 D 80 Câu 2: (1 điểm) 90cm = …….dm A B 90 C 900 Số cần điền vào chỗ chấm là: D Câu 3: (1 điểm) 100 – 34 + 15 = … A 51 B 91 C 85 D 81 Câu 4: (1 điểm) chiều hay gọi là: A B 23 C 13 D 15 Câu 5: (1 điểm) Trong hình vẽ bên có: A hình chữ nhật Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang B hình chữ nhật C hình chữ nhật II TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 6: (2 điểm) Đặt tính tính: a) 65 + 26 b) 46 + 54 c) 93 – 37 d) 100 – 28 Câu 7: (2 điểm) Đoạn thẳng thứ dài 28cm, đoạn thẳng thứ hai dài đoạn thẳng thứ 1dm Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài xăng- ti- mét? Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết: 46 < x – 45 < 48 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MƠN TOÁN LỚP I Trắc nghiệm: điểm Câu Đáp án B A D C C Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trang II Tự luận: điểm Câu 6: (2 điểm) Mỗi phép tính đặt tính tính xác: 0,5 điểm Câu 7: (2 điểm) 1dm = 10cm 0,5 điểm Đoạn thẳng thứ hai dài là: 0,25 điểm 28 + 10 = 38 (cm) điểm Đáp số: 38cm 0,25 điểm Câu 8: (1 điểm) 46 < x – 45 < 48 Vì 46 < 47 < 48 nên x – 45 = 47 0,5 điểm x = 47 + 45 x = 92 0,25 điểm 0,25 điểm ... Câu 6: (2 điểm) Mỗi phép tính đặt tính tính xác: 0,5 điểm Câu 7: (2 điểm) 1dm = 10 cm 0,5 điểm Đoạn thẳng thứ hai dài là: 0 ,25 điểm 28 + 10 = 38 (cm) điểm Đáp số: 38cm 0 ,25 điểm Câu 8: (1 điểm)... LUẬN: (5 điểm) Câu 6: (2 điểm) Đặt tính tính: a) 65 + 26 b) 46 + 54 c) 93 – 37 d) 10 0 – 28 Câu 7: (2 điểm) Đoạn thẳng thứ dài 28 cm, đoạn thẳng thứ hai dài đoạn thẳng thứ 1dm Hỏi đoạn thẳng thứ... thẳng thứ 1dm Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài xăng- ti- mét? Câu 8: (1 điểm) Tìm x, biết: 46 < x – 45 < 48 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MƠN TỐN LỚP I Trắc nghiệm: điểm Câu Đáp án B A D C C Gia Sư Tài Năng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 toán lớp 2 , Đề thi học kì 1 toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay