Các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2

12 32 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ 1 Khoanh vào chữ tr-ớc ý sau tr-ờng hợp sau: a Số có chữ số khác đ-ợc viết chữ số 0; ; lµ: A 230 B 203 C: 023 D 320 E.302 b Sè lµ tÝch cđa thõa sè gièng lµ: A B 16 C D 12 E 25 TÝnh a, 45 + 17 – 23 = c, 24 : + 75 = b, x : = d, 72 – 32 : = T×m x a, x + 18 = x c, x + x + x + x = 16 b, x x x = 25 d, 36 < x + < 38 Mận có Mai bi Mai có Đào bi Hỏi a, Ai cã Ýt bi nhÊt ? Ai cã nhiÒu bi nhÊt ? b, Ng-êi cã nhiỊu bi nhÊt h¬n ng-êi có bi bi ? Một hình tứ giác có cạnh có chu vi 24 cm Tính cạnh tứ gi¸c Êy ? ĐỀ SỐ 1.Tính cách nhanh ( điểm) 23 + 15 + + 24 + 31 32 - 15 + 18 -5 + 20 2.Tìm X ( điểm) 17 - X = 35 - 17 X + - 17 = 35 3.( điểm) Cho bốn chữ số : 2,3,4,5 Hãy viết số có chữ số cấu tạo từ bốn chữ số cho 4.( điểm) Mẹ Lan 25 tuổi, Bố Mẹ tuổi Hỏi tuổi Lan bao nhiêu? Biêt tuổi Bố 46 ( điểm) Điền số giống vào ô trống cho: a) + + + = 60 b) + + + = 80 ĐỀ SỐ 1.Tính: ( điểm) 3+9 +8 = 15 - ( 15 - ) = Các dạng toán lớp hay 15 + - = 17 - (4 + 13 ) = Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 2.Điền số vào ô trống: ( điểm) 14 + < 19 18 - 12 + 13 < >17 - ; 60; 27; 28; 29; 30 Bài 8: Mỗi ngày người thợ làm việc Mỗi ngườithợ may áo Hỏi ngày người thợ may áo? Bài 9: Em đặt đề tốn để giải có phép tính 27 : = (Đặt đề tốn, tóm tắt giải) ĐỀ SỐ Các dạng toán lớp hay Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài kiểm tra định kì lần Mơn Tốn Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: Câu 1: Chuyển phép nhân thành tổng số hạng tình kết quả: a) x = + + + = 20 b) x = + + + + = 20 Câu 2: Trong phép nhân: x = 12 a) số hạng, số hạng, 12 tổng b) thừa số, thừa số, 12 tích c) x thừa số, 12 tích Câu 3: Mỗi chim có chân Tám chim có số chân là: a) x = 16 (chân) b) x = 16 (chân) c) + = 10 (chân) Câu 4: Cách thực phép tính x + là: a) x + = 18 + b) x + = x 10 = 22 = 30 Câu 6: Dòng đúng? a) Số nhân với b) Số chia cho số c) Số nhân với d) Số nhân với số số Phần 2: Làm tập sau: Bài 1: Tính: x = … 15 : =… 16 : = … 10 : = … x = … 24 : = … 25 : = … 18 : = … Bài 2: Tìm x: a)3 y = 21 b) + y = 21 c) y : = ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Bài 3: Tính nhẩm: 60 : = …… 80 : =…… 20 x = …… 90 : =……… 100 : = …… 50 x = …… Bài 4: Có 32 vở, chia cho bạn Hỏi bạn vở? ĐỀ SỐ 10 BÀI ÔN TẬP CUỐI NĂM MƠN TỐN LỚP Phần I: Trắc nghiệm Câu 1: Có số có chữ số? Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết Các dạng toán lớp hay Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a 10 b c 100 d 11 Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Số nhân với b) Số chia cho số c) Số nhân với d) Số nhân với số số e) Số chia cho số g) Số chia cho số khác Câu 3: Hãy ghi Đ (nếu đúng) ghi S (nếu sai) vào ô trống với cách biểu diễn đoạn thẳng AB sau: AB ab AB Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống sau cách đọc tên hình chữ nhật đây: a) Hình chữ nhật IMKL IK ML b) Hình chữ nhật KIML c) Hình chữ nhật MLIK d) Hình chữ nhật IKLM e) Hình chữ nhật LIMK g) Hình chữ nhật LMIK Câu 5: Hình vẽ có hình tứ giác? Khoanh vào chữ trước kết a) hình tứ giác b) hình tứ giác c) hình tứ giác Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Chu vi hình tam giác số đo cạnh tam giác b) Chu vi hình tứ giác tổng độ dài cạnh hình tứ giác c) Tổng độ dài cạnh hình tam giác chu vi hình tam giác d) Số đo cạnh tứ giác gọi chu vi tứ giác Câu 7: Khoanh vào chữ trước kết Ba lấy năm lần, viết là: a) x = + + = 15 b) x = + + + + = 15 c) x = + + + + = 15 Câu 8: Khoanh vào chữ trước kết Trong phép nhân: x = 16 Các dạng toán lớp hay Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) số hạng, số hạng, 16 tổng b) thừa số, thừa số, 16 tích c) x thừa số, 16 tích Câu 9: Khoanh vào chữ trước kết Mỗi ngựa có chân Tám ngựa có số chân là: a) x = 32 (chân) b) x = 32 (chân) c) + = 12 (chân) Câu 10: Khoanh vào chữ trước kết Cách thực phép tính x + là: a) x + = 25 + b) x + = x = 29 = 45 Phần II: Làm tập sau Bài 1: Hãy tính hiệu của: a) Số lớn có hai chữ số số bé có hai chữ số giống nhau:……………… b) Số lớn có ba chữ số số lớn có hai chữ số: ………………………… Bài 2: Hãy dùng chữ số dấu (>, 72 39; 40; 41 2x>8 4; 5; - 15 < 17 30; 31; 32 :2,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2 , Các dạng bài tập toán lớp 2 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay