Bộ đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 2

13 28 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ THI GIỮA MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Bài 1:( điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 10,12,… , ……,…….,…… ,…… b) 21,24,……,…….,…….,…….,…… Bài 2:( 1điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết a/ Khoảng thời gian ngắn là: A tuần lễ B ngày C b/ = …… phút, số cần điền vào chỗ chấm là: A 60 B 90 C 120 Bài 3:( điểm) Điền dấu >, Bài ( 0,5Đ) Kết phép tính 5x9 A: 35 B: 45 C: 55 Bài ( 0,5Đ) Kết phép tính 30:5 A: B: C: Bài ( 0,5Đ) Số liền trước số 379 la A: 378 B: 380 C: 381 Bài ( 0,5Đ) Số liền sau số 909 la A: 910 B: 990 C: 1000 Bài ( 0,5Đ) Chữ số số 753 nằm hàng nào? A: Trăm B: Chục C: Đơn vị Bài 10 ( 0,5Đ) Hình bên có hình chữ nhật, hình tan giác A hình chữ nhật hình tam giác B hình chữ nhật hình tam giác C hình chữ nhật hình tam giác II Trắc nghiệm tự luận Bài ( Đ) Đặt tính tính 79 + 13 413 + 235 62 – 18 957 - 435 Bài ( 2Đ) Tìm x x x = 40 x + 10 = 35 x :3=5 x - 25 = 15 Bài ( 1Đ) : Một mương dài 98 sửa 37 Hỏi mương cũn lại bao nhiờu chưa sửa Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Bài Tính (2 điểm) 8=  7= 12 : = 45 : =  5=  4= 15 : = 50 : =  20 = 18 : =  9= 20 : = Bài Số ? (2 điểm ) 14 : =  8= 7 = 16 : = B Bài (2 điểm) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD D 4cm cm cm A C Bài (2 điểm) Lớp 2A trồng bàng Lớp 2B trồng gấp lần số bàng lớp 2A Hỏi lớp 2B trồng bàng ? Bài giải Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài Tô màu hình sau (2 điểm) Đề số Bài (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm x = … x = … x = x = Bài (1điểm): Tính : x - = = Bài (2 điểm): Tìm X , biết x X = 21 …………………………………… …………………………………… Bài (1 điểm): Tô màu 24 : = … 35 : = … 18 : = 12 : = 36 : + 19 = = X:6=4 …………………………………… …………………………………… số hình       Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài (2 điểm): Có 45 cam xếp vào đĩa, đĩa Hỏi xếp vào đĩa? Tóm tắt : Bài giải Bài (2 điểm): Cho tứ giác ABCD ( hình vẽ) a Tính chu vi hình tứ giác ABCD b Kẻ thêm đoạn thẳng để hình tam giác hình tứ giác Bài giải : ĐỀ SỐ Bài Tính nhẩm: x =… x =… x =… 12: =… 16: = … 27: =… x =… 20: =… Bài Tính: 36 +14 -28 = 16kg : kg = 10dm x 2dm = Gia sư Tài Năng Việt 72- 36 +24 = 21dm : 7dm = https://giasudaykem.com.vn 5kg x kg = Bài Tìm y: a) x y =35 b) y : = ………………… ……………… ………………… ……………… ………………… ……………… Bài Có 25 cam xếp vào đĩa, đĩa Hỏi xếp vào đĩa ? Bài giải Bài Hãy khoanh vào số Thỏ ĐỀ SỐ I Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời (5 điểm) Bài 1: x = ? a 20 b.21 c 22 Bài 2: Trong phép nhân: x = 12 số 12 gọi là: a Số hạng b Thừa số c Tích Bài 3: x + 10 = ? a 25 b 15 c 20 Bài : Trong phép chia: 27 : = Số gọi là: a Số bị chia b Số chia c Thương Bài 5: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: x … 36 là: a > b < c = Bài 6: 28 : = số 28 gọi là: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a.Số bị chia b.Số chia c.Thương Bài 7: 4kg x = ? a 24 b 24kg c.28kg Bài 8: X x = 10 a X = b X = c X = Bài 9: x = x …số cần điền vào chỗ chấm là: a b.2 c 10 Bài 10: Mai cĩ kẹo, Mai cho Lan 1/3 số kẹo Hỏi Lan cĩ kẹo? a b c III Phần tự luận: (5 điểm) Bài 11: Tìm y: a) 25 + y = 40 b) y x = 32 ……………………………………… …………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… Bài 12: Cơ giáo có 40 chia cho bạn Hỏi bạn vở? Bài giải ĐỀ SỐ Phần làm học sinh (Thời gian: 40 phút) …./2đ Phần A: ( điểm ) * Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời tập sau: Bài 5dm =… cm: A 50 B C 15 Bài Một chiều gọi là; A 15 B 13 C 16 Bài Số hình tam giác hình vẽ là? A B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Bài Chữ số thích hợp để điền vào chỗ trống sau: 9: =9 A B C Phần B: (8điểm) …/1đ …/2đ …/2đ …./1đ Bài :Tính nhẩm a : =………… b x = Bài 2: Tìm y: a y : = Bài 3: tính: a 4x x 1= ……………… = ……………… =……………… b : = ……… d : = …………………… b x y = 18 b x + 10 =…………… Bài 4: Có 28 cam chia cho bạn Hỏi bạn cam? GIẢI …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………… Gia sư Tài Năng Việt …./2đ https://giasudaykem.com.vn Bài 5: Điền số thích hợp vào trống a b :5 :4 x0 + 15 ... A B 19 C 29 c Số bị chia 12; Số chia Lúc thương là: A 15 B C D 51 D d Điền tiếp vào dãy số thi u cho phù hợp: 18, 21 , 24 ,….,… A 25 , 26 B 27 ,28 C 27 , 30 Câu 2: (1điểm) a Hình có A D 28 , 33 số... lời (5 điểm) Bài 1: x = ? a 20 b .21 c 22 Bài 2: Trong phép nhân: x = 12 số 12 gọi là: a Số hạng b Thừa số c Tích Bài 3: x + 10 = ? a 25 b 15 c 20 Bài : Trong phép chia: 27 : = Số gọi là: a Số bị... ĐỀ SỐ Bài Tính nhẩm: x =… x =… x =… 12: =… 16: = … 27 : =… x =… 20 : =… Bài Tính: 36 +14 -28 = 16kg : kg = 10dm x 2dm = Gia sư Tài Năng Việt 72- 36 +24 = 21 dm : 7dm = https://giasudaykem.com.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 2 , Bộ đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay