Bộ đề luyện thi học sinh giỏi toán lớp 2

20 31 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP ( MÔN TOÁN) S 1: Bài 1: (4đ) a).Viết số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị 4: b)TÝnh tỉng cđa sè lớn số bé số vừa viÕt: c)ViÕt tiÕp sè vµo d·y: 19, 16, 13, ., , Bài 2: ( 4đ) a) Số bé có chữ số khác là: b) Điền số thích hợp vào ô trống: 6+ = 25 80 = 569 + = 92 Bài 3: (3đ) a Em học lúc tối.Lúc ngày b.Một tháng có ngày chủ nhật 17.Vậy ngày chủ nhật tháng ngày Bài 4:(3đ): An Bình chia 18 nhãn vở.An lấy số nhãn nhiều Bình số nhãn An nhỏ 11.Vậy An lấy nhãn Bình lấy nhãn Bài : (4đ): Lan Hà câu cá.Lan câu đ-ợc số cá số liền sau số bé có1 chữ số Tổng số cá hai bạn số lớn có chữ số Hỏi bạn câu đ-ợc cá? Bài : (2đ) Kẻ thêm đoạn thẳng để hình vẽ có thêm hình tam gi¸c Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn S 2: Bài 1: (2 điểm) - Với chữ số 4, 0, Viết tất số cã ch÷ sè - ViÕt tÊt số có chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị Bài 2: a) Điền dấu + ; - vào ô vuông ( điểm) 90 80  30  40  20 = 100 16  24  20 = 20 b) TÝnh nhanh 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 27 + 45 – 27 – 45 Bµi 3: ( ®iĨm) t×m sè biÕt r»ng sè ®ã céng víi 28 cộng với 17 đ-ợc kết 82 Bµi 4: (2 điểm) Điền số thích hợp vào cho tổng sè ë « liỊn = 49 25 Bài 5: Hình bên có (1 điểm) hình tam giác hình tứ giác Trung Tõm Gia S Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ 3: Bµi : 1, Viết tất số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số 0: 2, Viết số có hai chữ số khác cho tỉng hai ch÷ sè b»ng : 3, T×m sè cã tÝch b»ng 12 vµ sè bÐ b»ng số lớn : Hai số : Bài : 1, Điền số thích hợp vào ô trống : 11 14 18 44 2, T×m x biÕt : 38 < x + 31 - < 44 x = 3, Điền số thích hợp vào ô trống : 2- = 17 ; 32 - < 52 - 38 Bài : 1, Đôi thỏ nhà Thu đẻ đ-ợc Vậy chuồng thỏ nhà Thu có đôi tai thỏ, chân thỏ 2, Mai có tá bút chì, Mai có Lan Nga cã nhiỊu h¬n Mai nh-ng Ýt h¬n Lan Hái ba bạn có bút chì ? Tóm tắt Bài gi¶i Bài : Hình vẽ bên có : hình tam giác B C hình tứ giác Tên hình tứ giác : E A D g Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ 4: Bµi 1: ( 5đ) a, Viết tiếp số vào dãy sè sau: 3, 6, 9, 12 , , , 40, 36, 32, 28 , , , b, Điền số vào ô trống để cộng với ô liền có kết 30 12 Bài2: ( 4đ) a, Viết 10 số lẻ liên tiếp lớn 19 nhỏ h¬n 100 b, TÝnh hiệu số cuối số đầu số vừa viÕt: Bµi 3: ( 4đ) a, Khoanh tròn vào chữ ( a, b, c) tr-ớc câu trả lời * 13 Của 21 gà là: * Của 45 hoa là: a, gà a, hoa b, gà b, hoa c, gà c, hoa d, gà d, hoa b, Thứ sáu tuần ngày 20 vậy: - Thứ sáu tuần tr-ớc ngày: - Thứ sáu tuần sau ngày: Bài 4: ( 4đ) a Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ Hà cho Tú 14 viên bi xanh Hà 12 viên bi xanh Hỏi Hà có viên bi đỏ? Tóm tắt: Bài gi¶i Bµi 5: ( 3đ) Hình d-ới có: .đoạn thẳng hình tam giác hình tứ giác Trung Tõm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn S 5: Bài 1: Cho chữ số 0, 1, 5, a) Hãy lập số có chữ số khác từ số cho Các số là: b) TÝnh hiƯu gi÷a sè lín nhÊt, sè bÐ nhÊt c) Viết số nhỏ có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp lần chữ số hàng đơn vị: Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: a) 111, 222, 333, , , + 25 b) :8 x7 - 19 Bài 3: a) Thứ hai tuần ngày 16 tháng Thứ hai tuần tr-ớc ngày .Thứ ba tuần sau ngày b) Thầy giáo có 25 vở, thầy th-ởng cho học sinh, bạn Hỏi sau th-ởng thầy giáo lại vở? Tóm tắt Bài giải Bài 4: Hình bên có: a) hình tam giác b) hình tứ giác Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ 6: Bài 1: (5 điểm)1 Cho số 0; 2; a) Lập số có hai chữ số khác từ số là: b) Trong số vừa lập đ-ợc có số tròn chục nhá nhÊt lµ: c) ViÕt sè ®ã thµnh tÝch cđa hai thõa sè liỊn lµ: ViÕt sè thÝch hỵp vào ô trống để cộng số ô liền có kết 50 15 17 Bài 2: (6 điểm)1 Tìm x : a) x - 25 = 75 b) x : =  c) x - 15 < Hình tam giác ABC có chu vi 24dm Độ dài hai cạnh AB BC 18dm Hỏi cạnh AC dài đề-xi-mét? Bài 3: (5 điểm)Tùng có 18 viên bi, Toàn có 15 viên bi Nam có số bi Toàn bi Tùng Hỏi Nam có viên bi? Tóm tắt .Bài giải Bài 4: (4 điểm) Hình vẽ bên có tam giác có hình chữ nhật Trung Tõm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn S 7: Đề Bài 1: Cho số: 0, 1, 3, a Lập số có chữ số khác từ số cho b Tính tổng số chẵn lập đ-ợc Bài 2: Viết số thích hợp vµo  a 1, 3, 4, 7, 11,  ,  ,  b x3  +6  :4  -2  Bµi 3: a An sinh nhËt ngµy ? mà năm đ-ợc tổ chức sinh nhật lần ? b Nếu Nam cho Hà viên bi số bi bạn nhau, bạn có 18 viên bi Hỏi tr-ớc cho Nam có viên bi ? Hà có viên bi ? Bài 4: Hình vẽ bên - Có hình tam giác - Có hình tứ giác Bài 5: Trong phép trừ có hiệu số trừ số bị trừ số trừ 27 đơn vị Hỏi số bị trừ ? Hãy viết phép trừ ? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ S 9: Bài ( điểm ) : Điền số thích hợp vào 13 + = - 13 12 + 24 <  - 13 < 88 - 50  - - > 10 87 - -  = 40 Bµi ( điểm ): Khoanh tròn số điền vµo  + 12 - <  - < 15 số : 12,13,14, 15, 16, 17, 18 13 + <  + 11 c¸c sè lµ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, , 9, 10 Bài ( điểm ) a, Viết số có chữ số mà hàng đơn vị số liền sau số chục b, Viết số có chữ số mà tổng số bé có hai chữ số Bài ( điểm ) : Tháng Bình đ-ợc nhiều điểm 10 Bình khoe với mẹ, cố gắng thêm điểm m-ời đ-ợc 30 điểm m-ời Hỏi Bình đ-ợc điểm m-ời ? Bài ( điểm ) : Mai làm bµi vµ häc bµi lóc kim giê chØ vµo sè Mai học xong ngủ sau Hỏi lúc Mai ngủ kim vào số ? Bài ( 4điểm ) Hình bên có : - hình tam giác - đoạn thẳng Kể tên đoạn thẳng A C B D ĐỀ SỐ 10: Bµi 1: Cho c¸c sè 1, 0, - ViÕt c¸c số có chữ số từ chữ số - XÕp c¸c số vừa viết đ-ợc theo thứ tự bé dần Bài 2:Điền dấu +, - vµo  11 2  10 = 10 18  9  = Bµi 3: Điền số vào ô trống cho tổng « liỊn b»ng 70 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 16 https://giasudaykem.com.vn 25 Bµi 4: Khoanh tròn vào số điền vào thoả m·n 17 + 5< + + < 90 65 Các số : 10, 11, 12, 13 Bài 5: a/ Tìm x X + 15 = 39 + 41 b/ Hiệu số số lẻ nhỏ nhÊt cã ch÷ sè BiÕt sè trõ b»ng hiƯu số.Tìm số bị trừ Bài 6: Số kẹo Lan số nhỏ có chữ số giồng Lan cho Hoa số kẹo số chẵn nhỏ có chữ số Hỏi Lan kÑo? Bài 7: Kẻ thêm đoạn thẳng để hình d-ới có tam giác, tứ giác S 11: Bài 1: 1/ Cho số : 3,0,5,2 a/ lập số có hai chữ số khác b/Tính tổng số chẵn chục vừa lập đ-ợc 2/ Điền số thích hợp vào « trèng cho tỉng c¸c sè ë ba « liền 100 23 31 Bài 2: 1/ Tìm x biết x số có chữ số Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ – x < a/ + x > 2/ Điền sốvào chỗ chấm a/ x = 32 b/ : + = 36 c/ 17 < x < 19 Bài 3: Dũng có 18 viên bi gồm loại: xanh, đỏ, tím, vàng Trong bi xanh, bi đỏ, bi tím loại có viên, lại bi vàng Hỏi Dũng có viên bi vàng ? Bài 4: Thứ hai tuần ngày 12 tháng a/ Thứ hai tuần sau ngày mấy? b/ Thứ hai tuần tr-ớc ngày ? Bài 5: Cho hình vẽ bên, kẻ thêm đoạn thẳng để có hình chữ nhật hình tam giác S 12: Bài 1: (4 ®) 1, ViÕt sè bÐ nhÊt cã chữ số 2, Viết số lớn nhát có chữ số 3, Viết số có chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp lần chữ số hàng chục Bài (5 đ) a, Điền chữ số thích hợp vào ô trống: +1 b, Điền sè? - x2 + +6 -4 23 :3 -5 Bài 3(3đ) 10 Trung Tõm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn a, Lan sinh vµo ngµy nµo mµ cø năm Lan đ-ợc sinh nhật ngày lần ? b, Thứ hai tuần ngày tháng Hỏi thứ năm tuần sau ngày ? Bài 4(5đ) Lan Hà có số que tính Lan cho Hà que tính nên số que tính hai bạn bạn có 20 que tính Hỏi tr-ớc cho, bạn có que tính ? Tóm tắt Bài giải Bài (3đ) Hình vẽ bên có: hình tam giác hình tứ giác S 15: Bài 1: (3 điểm) a) Số liền tr-ớc 223 .,Sè liỊn tr-íc cđa a lµ ., Sè liỊn tr-íc cđa m + lµ: b) Sè liỊn sau cđa 223 lµ , Sè liỊn sau cđa a lµ , Sè liỊn sau cđa m + lµ: c) ViÕt tiÕp sè vµo d·y sè sau: 3, 6, 9, 12, , , 40, 36, 32, 28, , , Bài 2: (6 điểm) Số ? a) b) -36 x 10 - 39 - 48 30 :5 +12 x8 : 24 Bài 3: (3 điểm) Cho hai số có chữ số a) Hai số có số trăm số chục Nh-ng số đơn vị đơn vị Hai số đơn vị VÝ dô: 11 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Hai sè số chục số đơn vị nh-ng hai số trăm đơn vị Hai số đơn vị Vídụ: Bài 4: (5 điểm) Hà có 40 viên bi gồm hai màu xanh đỏ hà cho Tú 14 viên bi xanh Hà 12 viên bi xanh Hỏi Hà có viên bi đỏ? Tóm tắt Bài giải Bài 5: (3điểm) Hình vẽ d-ới có đoạn thẳng hình tam giác hình tứ giác S 17: Bài 1: ( điểm ) a) Viết tất chữ số có hai chữ số mà tổng hai chữ số số số nhỏ cã hai ch÷ sè b) Tính tổng số lập đ-ợc Bài : ( điểm ) Tìm x a) X x x X = b) X : x X = TÝnh nhanh a) 10 - + - + - + -3 + - 12 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) + + + + + 10 + + + + + Bài : ( điểm ) Năm kỉ niệm ngày quốc tế lao động 1- vào thứ Năm kỉ niệm ngày thành lập đội 15-5 vào thứ Năm kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5 vào thứ Hoa, Mai, Huệ gấp thuyền đ-ợc tất 60 chiÕ Sè thun cđa Hoa Ýt h¬n sè thun cđa H lµ chiÕc Sè thun cđa Hoa vµ Mai cộng lại đ-ợc 37 Hỏi bạn gấp đ-ợc thuyền ? Tóm tắt Bài giải Bµi : ( điểm ) Hình vẽ bên có : a) hình tam giác b) hình tứ giác Bài : ( ®iĨm ) HiƯu lín nhÊt cđa hai số có hai chữ số khác bao nhiªu ? ĐỀ SỐ 18: Bµi 1: a/ Viết số có hai chữ số mà chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị lµ 4: b/ T×m hai sè biÕt tỉng cđa chóng b»ng vµ hiƯu tÝch cđa chóng b»ng Bài 2: a/ Viết biểu thức sau thµnh tÝch hai thõa sè; x + x = x + = b/§iỊn sè thÝch hợp vào ô trống: : + 32 = 32 27 x +14 =41 35 : - 17 = 18 x 12 + 43 = 43 Bài 3: a/ Tìm x     13 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x x = 12 + 18 x +x +x -12 =15 ViÕt sè x bÐ nhÊt 45< x - < 58 x b»ng Bµi 4: An cã mét sè vë , An viÕt hÕt vở, lại ch-a viết Hỏi An có vở? Tóm tắt Bài giải b/ Tïng cã mét sè kÑo , Tïng cho anh chiÕc th× sè kĐo hai anh em b»ng Vậy Tùng anh kẹo, Bµi 5: sè hình tròn hình vẽ , gạch gạch vào số hình a/Gạch gạch vào O OOOO OOOOO OOOOO tròn lại b/ Hình vẽ bên có; Hình tam giác Hình tứ giác .Hình vuông S 19: Bài 1: (4 điểm) a/ Viết số từ 31 đến 40 theo thứ tự giảm dÇn: b/ Trong c¸c số vừa viết đ-ợc, hiệu số lớn sè bÐ nhÊt lµ: c/ Viết hiệu d-ới dạng tích thừa sè: Bµi 2: (7 ®iÓm) - 1/ Sè? x < 12 12 :  >2 2x9< x9 14 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 41 <  + 16 < 44 https://giasudaykem.com.vn  - 32 = 16 + 20 – 19 9>:2>7 2/ TÝnh nhanh: 5x5x2= 26 + 17 + 23 - 24 = Bài 3: (6 điểm) 1/ Thứ hai tuần ngày mùng Hỏi thứ t- tuần sau ngày nào? Vì sao? 2/ Ba năm tr-ớc Tân lên tuổi Hỏi sau năm Tân tuổi Bµi 4: (3 điểm) Vẽ hình minh hoạ: Có trồng thành: hàng, hàng hàng hàng c S 20: Thời gian làm bài: 40 phút Bài (4 điểm) a) Tìm số lớn điền vào chỗ chấm: 90 > 91 - > 85 148 < < 155 b) C¸c sè có chữ số mà tổng chữ số hàng chục chữ số hàng đơn vị là: Bµi (4điểm): a) Điền số: - 28 = 15 - 18: = 12 : :4=2x3 < 15 : 2 2x9< x9 14 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 41 <  + 16 < 44 https://giasudaykem.com.vn  - 32 = 16 + 20 – 19 9> :2> 7 2/ TÝnh nhanh: 5x5x2= 26 + 17 + 23 ... 2: a) Điền dấu + ; - vào « vu«ng ( ®iĨm) 90  80  30  40  20 = 100 16  24  20 = 20 b) TÝnh nhanh 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 27 + 45 27 45 Bài 3: ( điểm) tìm sè biÕt r»ng sè ®ã céng víi 28 ... vị: Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống: a) 111, 22 2, 333, , , + 25 b) :8 x7 - 19 Bài 3: a) Thứ hai tuần ngày 16 tháng Thứ hai tuần tr-ớc ngày .Thứ ba tuần sau ngày b) Thầy giáo cã 25 qun vë,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề luyện thi học sinh giỏi toán lớp 2 , Bộ đề luyện thi học sinh giỏi toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay