Bài tập toán nâng cao lớp 2

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP Bài 1: Tính nhanh: a 10 – + – + – + – + – b +3 + + +9 + 10 + + + + + Bài 2: Tìm x: a (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24 b x + x + = 24 Bài 3: a Tìm số có tổng hiệu 95 b Tìm số có tích thương Bài 4: Nhà Hoa có số gà số thỏ Tìm số gà số thỏ nhà Hoa Biết tổng số chân gà chân thỏ 42 chân Bài 5: Ba bạn Lan, Mai, Phượng có trồng lan, mai, phượng vườn trường Bạn trồng mai nói với bạn Lan: “Chúng ta khơng có trồng trùng với tên cả” Hỏi bạn trồng nào? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN Bài 1: Tính nhanh a 10 – + – + – + – + – = (10 – 9) + (8 – ) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1) = + + + + =5 b +3 + + +9 + 10 + + + + + = (0 +10) +(1 + 9) + (2 + ) + (3 + 7) + (4 + 6)+ = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + = 55 Bài 2: Tìm x: a (x + 1) + (x + 2) + ( x + 3) = 24 (x + x + x) + (1 +2 + 3) x  3+6 Bài 3: = 24 b x + x + = 24  x + = 24 = 24  x = 24 - x3 = 24 -  x = 16 x3 = 18 x = 16 : x = 18 : x =8 x =6 Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a số 95 95 + = 95; 95 - = 95 b số  = 5; :1 = Bài 4: Giải Vì số gà số thỏ nên ta nhóm thỏ + gà vào nhóm Vậy nhóm có số chân gà chân thỏ là: + = (chân) 42 : = (nhóm) Vì nhóm có gà thỏ nên nhóm có gà thỏ Đáp số: gà: Thỏ: Bài 5: Giải - Dựa vào câu nói bạn trồng mai nói với bạn Lan “Chúng ta khơng có trồng trùng với tên cả” Suy bạn Lan không trồng mai không trồng lan, bạn Lan trồng phượng - Bạn Mai không trồng mai không trồng phượng bạn Mai trồng lan - Còn bạn Phượng trồng mai ĐS: Lan trồng phượng Mai trồng lan Phượng trồng mai ... 10 + 10 + 10 + 10 + = 55 Bài 2: Tìm x: a (x + 1) + (x + 2) + ( x + 3) = 24 (x + x + x) + (1 +2 + 3) x  3+6 Bài 3: = 24 b x + x + = 24  x + = 24 = 24  x = 24 - x3 = 24 -  x = 16 x3 = 18 x... https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN Bài 1: Tính nhanh a 10 – + – + – + – + – = (10 – 9) + (8 – ) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1) = + + + + =5 b +3 + + +9 + 10 + + + + + = (0 +10) +(1 + 9) + (2 + ) + (3 + 7) + (4... = 5; :1 = Bài 4: Giải Vì số gà số thỏ nên ta nhóm thỏ + gà vào nhóm Vậy nhóm có số chân gà chân thỏ là: + = (chân) 42 : = (nhóm) Vì nhóm có gà thỏ nên nhóm có gà thỏ Đáp số: gà: Thỏ: Bài 5: Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán nâng cao lớp 2 , Bài tập toán nâng cao lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay