Bài tập toán lớp 2

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:36

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài tập toán lớp Phép cộng có nhớ Bài 1: Đặt tính tính 26 + + 37 56 + 86 + 67 + ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… + 66 56 + +86 66 + 57 + 18 ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… 16 + 27 46 + 18 57 + 16 58 + 16 36 + 27 ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… 26 + 35 16 + 39 36 +58 67 + 26 55 + 36 ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ………………… ………………… ………………… Bài 2: Tính nhẩm: + = …… + = …… + = … + = … + = … 8+ = …… + = …… + + 3= … + + = … + + 10 = … Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống: Số hạng 76 56 34 56 77 55 46 49 59 45 Số hạng 86 18 37 46 39 24 26 54 27 39 29 Tổng Bài 4: Tìm x, biết x + 34 = 54 38 + x = 68 42 + x = 89 x+ 62 = 96 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… x + 21= 26 + 15 22 + x = 39+36 x + 33 = 37 + 38 51+ x = 46 +35 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Bài 5: Điền số thích hợp vào trống: Bài 6: Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Có … điểm nằm hình tròn Có … điểm nằm ngồi hình tròn Có … điểm nằm tam giác Có … điểm nằm ngồi tam giác Có … điểm vừa nằm tam giác, vừa nằm hình tròn Có … điểm vừa nằm tam giác khơng nằm hình tròn Có … điểm nằm hình tròn khơng nằm tam giác Bài 7: Tóm tắt sơ đồ giải toán sau: Tháng trước, tổ em 36 điểm mười Tính số điểm mười tháng trước tháng điểm mười Tính số điểm 10 tháng này? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 8: Một bến xe có 27 tơ rời bến, bến lại 14 tơ chưa rời bến Hỏi lúc đầu có tơ bến xe ? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 9: Tìm số có chữ số số có chữ số để cho tổng hai số 10? Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 10: Tìm số có chữ số số có chữ số để cho hiệu hai số 1? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ... https://giasudaykem.com.vn Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống: Số hạng 76 56 34 56 77 55 46 49 59 45 Số hạng 86 18 37 46 39 24 26 54 27 39 29 Tổng Bài 4: Tìm x, biết x + 34 = 54 38 + x = 68 42 + x = 89 x+ 62 =... ………………… ………………… x + 21 = 26 + 15 22 + x = 39+36 x + 33 = 37 + 38 51+ x = 46 +35 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Bài 5: Điền số thích... điểm vừa nằm tam giác khơng nằm hình tròn Có … điểm nằm hình tròn khơng nằm tam giác Bài 7: Tóm tắt sơ đồ giải toán sau: Tháng trước, tổ em 36 điểm mười Tính số điểm mười tháng trước tháng điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán lớp 2 , Bài tập toán lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay