Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)

112 21 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:29

Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trọng Xuân THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng, kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình trước Quảng Ninh, ngày …… tháng…… năm 2014 Tác giả luận văn Đỗ Đức Giang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, toàn thể Trườ Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học trường tạo điều kiện thuận lợi để thời gian học tập nghiên cứu nhằm hồn thành chương trình Cao học Với tình cảm trân trọng nhất, tác giả luận văn xin bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Trọng Xuân tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng chí Ban lãnh đạo, anh em bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tạo điều kiệ ệc thu thập số liệu để hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Quảng Ninh, ngày …… tháng…… năm 2014 Tác giả luận văn Đỗ Đức Giang Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii luận văn Chƣơng 11 13 13 15 18 20 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 23 28 1.3 sở thực tiễn 35 số tỉnh/thành phố 35 108 Chƣơng 111 111 2.2 112 112 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 113 2.2.3 Phương pháp phân tích 43 121 Chƣơng 123 123 3.1.1 Quá 123 2010 - 2013 131 151 151 2010 - 2013 159 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.3 2010 - 2013 68 3.2.4 75 186 186 86 Chƣơng 191 4.1 Quan điể 191 4.1.1 Quam điể 191 4.1.2 191 90 90 92 197 95 200 4.2.6 Tăng 201 n 98 203 204 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BRI : Ngân hàng Rakyat Indonesia CP : Cổ phần LDR : Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn huy động NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch QN : Quảng Ninh TCKT : Tổ chức kinh tế TCVM : Tài vi mơ TMCP : Thương mại cổ phần VCB Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Ma trận SWOT 117 2010 - 2013 134 2010 - 2013 54 146 2010 - 2013 165 2010 - 2013 66 2010 - 2013 68 69 70 174 72 73 78 80 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Biểu đồ 27 Hình 1.2 Nguồn vốn BRI 36 Hình 1.3 cấu khách hàng BRI năm 2011 37 Hình 1.4 Chỉ tiêu tài ngân hàng Rakyat Indonesia 38 Hình 1.5 Số khách hàng Ngân hàng CARD 108 Hình 1.6 cấu vốn Ngân hàng CARD (triệu Php) 108 Hình 3.1 Biểu đồ , 2010 - 2013 150 Hình 3.2 Biểu đồ , 2020 - 2013 163 2010 - 2013 186 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... TẮT BRI : Ngân hàng Rakyat Indonesia CP : Cổ phần LDR : Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn huy động NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch QN : Quảng Ninh TCKT... cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng, kết luận khoa học luận văn chưa cơng bố cơng trình trước Quảng Ninh, ... Nguồn vốn BRI 36 Hình 1.3 Cơ cấu khách hàng BRI năm 2011 37 Hình 1.4 Chỉ tiêu tài ngân hàng Rakyat Indonesia 38 Hình 1.5 Số khách hàng Ngân hàng CARD 108 Hình 1.6 Cơ cấu vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ), Hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay