thuy van cong trinh on thi cau hoi ly thuyet

11 36 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 14:20

CÂU 1: Phát biểu nguyên lý cách thiết lập phương trình cân nước dạng tổng quát pt caab nước áp dụng cho trường hợp cụ thể?  Nguyên lí: khu vực định, khoảng thời gian xác định, chênh lệch lượng nước khu vưc lượng nước khỏi khu vực phải cân với thay đổi dự trữ nước khu vực  Phương trình cân nước dạng tổng quát: Xét khu vực coi hình trụ thẳng đứng cắt với tầng nham thạch không thấm nước khoảng thời gian xác định  Lượng nước vào khu vực bao gồm: Lượng mưa rơi xuống khu vực: X Lượng dòng chảy mặt chảy vào: y1 Lương dòng chảy ngầm chảy vào khu vực: w1 Lượng nước ngưng tụ rơi xuống bề mặt: z1  Lượng nước khu vực bao gồm: Lượng dòng chảy mặt chảy khỏi khu vực: y2 Lượng dòng chảy ngầm chảy khỏi khu vực: w2 Lượng nước bóc khỏi khu vực: z2  Lượng nước trữ nước khu vực:  Gọi u1 lượng trữ nước khu vực đầu thời đoạn tính toán  Gọi u2 lượng trữ nước khu vực cuối thời đoạn tính tốn (x+ y1 + w1 + z1 ) – ( y2 + w2 + z2 )= u2 - u2  PTCB nước viết cho trường hợp cụ thể:  PTCBN viết cho lưu vực kín, thời đoạn bất kì: Do lưu vực kín nên y1=0, w1 = PTCBN: x= (y2+ w2) +( z2 - z1 ) + (u2 – u1) Đặt y = y2+ w2 Lượng dòng chảy khỏi khu vực Z = z2 - z u =u2 – u1 thay đổi dự trữ nước X=y+z u  b PTCBN viết cho lưu vực kín, thời đoạn nhiều năm PTCBN viết cho năm : X1 = y1 + z1 + (u2 – u1) : X2 = y2 + z2 + (u3 – u2) X0 = Y0 +Z0 =0 X0 : lượng mưa năm trung bình nhiều năm ( chuẩn mưa năm ) Y0 : lượng dòng chảy năm tb nhiều năm ( chuẩn dòng chảy ) Z0 : lượng bốc năm tb nhiều năm ( chuẩn bốc )  c PTCBN viết cho lưu vực hở , thời đoạn nhiều năm Đối với lưu vực hở y1 = , w1 # X = y2 + ( w2 – w1 ) + ( z2 – z1 ) + ( u2 – u1 ) X=y+w+z u  d.PTCB viết cho lưu vực hở, thời đoạn nhiều năm x0= y0 + z0 + Wo  e PTCBN viết cho lưu vực kín, khơng có dòng chảy thời đoạn x= z u  f PTCBN viết cho lưu vực kín, khơng có dòng chảy ra, thời đoạn nhiều năm x= z0 CÂU KHÁI NIỆM VỀ LƯU VỰC SÔNG , CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA SÔNG VÀ LƯU VỰC SƠNG 2.1.2 Lưu vực sơng Đn: phần diện tích bề mặt trái đất bao gồm tầng đất đá bao lớp cho sông  Các lưu vực phân chia với bới đường phân nước o Dường phân nước mặt : đường nối lien điểm cao xung quanh lưu vực mà từ nước mưa rơi xuống chảy phía sườn dốc lưu vực khác o Duong phan nước ngầm : đường nối liền điểm cao tầng nham thạch không thấm nước xung quanh lưu vực a b c d e f g o Lưu vực kín hở o -Lưu vực kín : lv có đường phân nước mặt trùng với đường phân nước ngầm ( F nhỏ ) o -Lưu vực hở : lv có đường phân nước mặt không trùng với đường phân nước ngầm ( F lớn )  Các đặc trưng hình học địa lí tự nhiên Diện tích lưu vực F ( km2 ) diện tích khống chế đường phân nước lưu vực Chiều dài lưu vực chiều dài đường gắp khúc nối từ cửa lv qua điểm cửa đoạn thẳng cắt ngang lưu vực tới điểm xa cửa lưu vực Thực tế chiều dài lưu vực = chiều dài sơng Chiều rộng bình quân lưu vực : Hệ số hình dạng lưu vực : Kb = Phản ánh q trình tập trung dòng chảy sông Kb lớn sông rộng tập trung dòng chảy nhanh dễ gây lũ ngược lại Hệ số không đối xứng Ka = tỉ số chênh lệch bờ trái bờ phải chia cho tiểu lưu vực Ka = : sơng bố trí lưu vực , lưu vực đối xứng |Ka # : sơng bố trí lệch phía |Ka lớn bất đối xứng Hệ số phát triển chiều dài đường phân nước ( hệ số tròn, hệ số kéo dài ) Kc = = = 0,282 > Là tỉ số chiều dài đường phân nước lưu vực với chu vi hình tròn có diện tích diện tích lưu vực Kc lớn , lưu vực kéo dài Quá trình tập trung dòng chảy chậm Kc ảnh hưởng đến q trình tập trung dòng chảy Độ cao bình quân lưu vực H ( tự gạch đầu ) = Hi : độ cao tb đường đông mức độ cao Fi: F khống chế F: F lưu vực h Độ dốc trung bình lưu vực I = = Li : chiều dài trung bình i Mật độ lưới song D = Là tỉ số tổng chiều dài tất sông lưu vực với d tích lưu vực Q trình hình thành dòng chảy sơng đại lượng đặc trưng dòng chảy Câu QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH DỊNG CHẢY DỊNG CHẢY MẶT: a Quá trình mưa: Đặc trựng mưa , Cường độ mưa : trung bình lớn thời đoạn tức thời Phân loại mưa b Quá trình tổn thất c Q trình chảy tràn d Tập trung dòng chảy sơng CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG DỊNG CHẢY Lưu lượng nước : lượng nước chảy qua mặt cắt ngang sông đơn vị thời gian ( Q ) m2/s , lấy số có nghĩa Tổng lượng dòng chảy ( W ) m2 lượng nước chảy qua mặt cắt ngang sông chảy qua đơn vị thời đoạn Hệ số dòng chảy: α = Là tỉ số lớp dòng chảy lượng mưa tương ứng ( ≤ α ≤1 ) sinh lớp dc Câu Các phương pháp vẽ đường tần suất lí luận Câu 6: Mơ hình phân phối dòng chảy mùa: B1: Phân phối mùa lũ – kiệt, xếp lại số lieuiej theo năm thủy văn B2: Tinh tổng lưu lượng dòng chảy mùa lũ = WL Tinh tổng lưu lượng dòng chảy mùa kiệt = Wk Tinh tổng lưu lượng dòng chảy mùa năm = Wn B3: Phân tích tần suất, xác định giá trị tổng lưu lượng dòng chảy năm thiết kế B4: Chọn năm đại biểu(điển hình): năm có tổng lưu lượng dòng chảy năm đại biểu tương đương tổng lưu lượng dòng chảy năm phân phối có dạng phân phối bất lợi nhất: - Năm đại biểu nhiều nước(PQN = hay (4)-a Thay (4) vào (3) Qn = Cm -> CN -> CV =  QN-a = Qn (Q xích ma gạch đầu nhé) n-a = n b Lũ ĐBL nằm chuỗi tài liệu thực đo trận: QN-1 = Qn-1 N-1 = n-a a trận: QN-a = Qn-a N-a = n-a c trận nằm trong, trận nằm QN-2 = Qn-1 ( gạch đầu dô nha) N-2 = n-1 Câu a) Q trình hình thành dòng chảy: O -> t1 : a(t)t2: tgian cấp nước cho lưu vực  Lực cấp nước: ytcn ytcn = t1- t3 tgian trì lũ sơng b) Cơng thức ngun dòng chảy :  Xét lưu vực: chia lưu vực thành hệ thống dchay dòng tgian - Dòng chảy đẳng thời: dchay có phần tử nước nằm đường, chảy mặt cắt khống chế với tgain - Thời gian dòng chảy đẳng thời lấy đơn vị thời khoảng + gọi thời gian chất điểm nước điểm xa lưu vực chảy mặt cắt khống chế tgian chảy tụ lưu vực  Xét trân mưa khác nhau: Giả thiết: cường độ mưa hiệu thời đoạn không đổi Tcn > , Tcn = , h1,h2 ->h5 Tcn=, Tcn=4, h1-h4 Tcn< , Tcn=3, hi-h3 - Sau tgian khoảng thứ i: lượng mưa sinh thời khoảng thứ 1, mảnh S:f1 Q1 = h1xf1 (m3/s) - Lượng mưa hiệu qủa sinh thời khoảng thứ mảnh S thứ kết hợp với lượng mưa hiệu sinh thời khoảng thứ S thứ chảy hết mặt cắt khống chế Q2=h1.f2+h2.f1 Q3=h1.f3+h2.f2.h3.f1 TQ: Qi= CÂU ĐẶC ĐẶC TRUNG THỐNG KÊ CỦA ĐƯỜNG TẦN SUẤT LÍ LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: thuy van cong trinh on thi cau hoi ly thuyet, thuy van cong trinh on thi cau hoi ly thuyet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay