Giải pháp tái cơ cấu công ty cổ phần than hà lầm quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)

115 25 1
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:51

Giải pháp tái cơ cấu công ty cổ phần than hà lầm quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tái cơ cấu công ty cổ phần than hà lầm quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tái cơ cấu công ty cổ phần than hà lầm quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tái cơ cấu công ty cổ phần than hà lầm quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tái cơ cấu công ty cổ phần than hà lầm quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN KIM CƢƠNG GIẢI PHÁP TÁI CẤU CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LẦM - QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN KIM CƢƠNG GIẢI PHÁP TÁI CẤU CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LẦM - QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH LONG THÁI NGUN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài luận văn tốt nghiệp cao học “Giải pháp tái cấu Công ty Cổ phần than Lầm - Quảng Ninh” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Đình Long Cơng trình đƣợc nghiên cứu thời gian tác giả theo học lớp Cao học Quản lý Kinh tế trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên q trình cơng tác Cơng ty cổ phần Than Lầm - Vinacomin Các tài liệu, số liệu mà tác giả sử dụng nguồn trích dẫn rõ ràng, không vi phạm quy định pháp luật Kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trƣớc Tác giả xin cam đoan điều thật, sai, tác giả hoàn toàn xin chịu trách nhiệm Nội, ngày … tháng … năm 2014 Tác giả Nguyễn Kim Cương Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn tận tình thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đình Long Xin đƣợc trân trọng cảm ơn thầy Long nhiệt tình bảo hƣớng dẫn học viên suốt q trình nghiên cứu hồn thiện cơng trình Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái nguyên, Phòng Quản lý đào tạo Sau đại Đại học, khoa, phòng Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến phòng, ban tồn thể viên chức Công ty cổ phần Than Lầm - Vinacomin nhiệt tình cung cấp thơng tin để học viên hồn thành đƣợc cơng trình nghiên cứu Tác giả mong muốn đƣợc lắng nghe tiếp thu chia sẻ, đóng góp ý kiến thiết thực thầy, giáo hội đồng chấm luận văn thạc sỹ để luận văn đƣợc hồn thiện ý nghĩa thiết thực Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hội đồng Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn .4 Chƣơng 1: SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁI CẤU DOANH NGHIỆP .5 1.1 sở lý thuyết tái cấu doanh nghiệp 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Nội dung tái cấu doanh nghiệp điều kiện áp dụng 1.1.3 Các phƣơng thức tái cấu doanh nghiệp 10 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn tái cấu doanh nghiệp nƣớc .33 1.2.1 Kinh nghiệm nƣớc 33 1.2.2 Kinh nghiệm nƣớc 35 1.2.3 Một số học kinh nghiệm 45 1.2.4 Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài 46 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 49 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 49 2.2.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu 49 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin 49 2.2.3 Phƣơng pháp khảo sát thực địa 50 2.2.4 Phƣơng pháp tổng hợp số liệu 51 2.2.5 Phƣơng pháp phân tích số liệu 51 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .52 2.3.1 Chỉ tiêu kinh tế 52 2.3.2 Chỉ tiêu xã hội 55 Chƣơng 3: MƠ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINACOMIN VÀ THỰC TRẠNG CƠNG TY CỔ PHẦN THAN LẦM 56 3.1 Khái quát mô hình hoạt động Tập đồn CN Than - Khống sản Việt Nam (Vinacomin) 56 3.1.1 Giới thiệu chung 56 3.1.3 Công tác quản lý lao động 61 3.1.4 Tình hình tài cấu vốn 62 3.1.5 Mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh 64 3.2 Khái quát công ty Cổ Phần Than Lầm 65 3.2.1 cấu tổ chức .65 3.2.2 Tình hình tài cấu vốn 67 3.2.3 Mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 69 3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tác động đến tình hình tái cấu Cơng ty .71 3.3.1 Thuận lợi 71 3.3.2 Khó khăn 73 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP TÁI CẤU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN LẦM 81 4.1 Bối cảnh .81 4.1.1 Chiến lƣợc tái cấu Vinacomin 81 4.2 Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu tái cấu Công ty than Lầm 85 4.2.1 Quan điểm 85 4.2.2 Mục tiêu .86 4.2.3 Yêu cầu 86 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 4.3 Một số giải pháp tái cấu áp dụng Công ty cổ phần than Lầm Vinacomin 87 4.3.1 Nguyên tắc chung 87 4.3.2 Giải pháp phát triển chung Công ty 88 4.3.3 Giải pháp cấu lại tổ chức, quản lý lao động 90 4.3.4 Giải pháp tái cấu đổi quản lý vốn kinh doanh 93 4.3.5 Giải pháp tái cấu trúc mơ hình sản xuất kinh doanh 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP : Cổ phần CN : Công nghiệp DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp Nhà nƣớc ĐS : Đời sống KD : Kinh doanh MTKD : Môi trƣờng kinh doanh PGĐ : Phó Giám đốc SXT : Sản xuất than TN : Than niên TNHH : Trách nhiệm hữu hạn Vinacomin : Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam (Viet Nam National Coal - Mineral Industries Holding Corporation) VT : Vận tải Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Chính sách tái cấu trúc doanh nghiệp, tập đồn Hàn Quốc 37 Bảng 1.2: Chính sách tái cấu trúc tập đoàn 38 Bảng 1.3: Kết chƣơng trình tái cấu trúc (Workout) cuối năm 2002 40 Bảng 1.4: Kết tái cấu trúc tự nguyện ngành năm 2002 41 Bảng 1.5: Số lƣợng trung bình giám đốc giám đốc th ngồi công ty niêm yết KSE 43 Bảng 3.1: Tình hình sản xuất toàn Vinacomin 61 Bảng 3.2: Bảng tình hình trình độ lao động toàn Vinacomin 62 Bảng 3.3: Bảng thành phần lao động Vinacomin 62 Bảng 3.4: Thống kê hệ số nợ phải trả năm 2011-2013 Vinacomin 62 Bảng 3.5: Nguồn vốn Công ty CP than Lầm - Vinacomin năm 2011-2013 67 Bảng 3.6: Một số tiêu kinh tế chủ yếu thực năm 2011 - 2013 Công ty cổ phần Than Lầm - Vinacomin 69 Bảng 4.1: Kế hoạch số tiêu năm 2014-2020 89 Bảng 4.2: cấu lao động phân loại theo hợp đồng lao động Công ty 90 Bảng 4.3: cấu lao động theo tính chất phận 90 Bảng 4.4: Thống kê số lƣợng phòng ban Cơng ty đến 31/12/2013 91 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: sở để tái cấu doanh nghiệp Hình 1.2: Các bƣớc thiết kế cấu tổ chức 12 Hình 1.3: Hệ thống quản trị hình 14 Hình 1.4: Hệ thống quản trị kiểu trực tuyến 17 Hình 1.5: Hệ thống quản trị kiểu cấu chức 18 Hình 1.6: Hệ thống quản trị kiểu trực tuyến - chức 19 Hình 1.7: Hệ thống quản trị kiểu trực tuyến - tƣ vấn 21 Hình 1.8: Mơ hình q trình kinh doanh 25 Hình 1.9: Phân chia trình kinh doanh doanh nghiệp 26 Hình 1.10: Quan điểm truyền thống tổ chức 32 Hình 1.11: Chuỗi cơng việc thực hàng ngang tổ chức 32 Hình 3.1: Sơ đồ mơ hình tổ chức công ty TNHHMTV hai cấp 57 Hình 3.2: Sơ đồ mơ hình tổ chức cơng ty TNHHMTV cấp 59 Hình 3.3: Sơ đồ mơ hình tổ chức cơng ty cổ phần 61 Hình 4.1: Sơ đồ mơ hình tổ chức cơng ty cổ phần 87 Hình 4.2: Biểu đồ cấu lao động theo tính chất phận 91 Hình 4.3: Sơ đồ cơng nghệ khai thác than hầm lò 95 Hình 4.4: Sơ đồ tổ chức lao động phân xƣởng 96 Hình 4.5: Sơ đồ đảo ca cơng nhân khai thác than lò chợ 96 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... nghiệp, cáu vốn kinh doanh, … công ty Cổ phần than Hà Lầm, làm rõ nhứng tồn tại, bất cập … - Đề định hƣớng giải pháp thúc đẩy tái cấu Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Quảng Ninh Đối tƣợng phạm vi nghiên... hoàn thiện hoạt động tái cấu doanh nghiệp sản xuất than để hội nhập phát triển, tác giả chọn đề tài Giải pháp tái cấu Công ty Cổ Phần Than Hà Lầm - Quảng Ninh cho luận văn thạc sỹ Kinh tế Mục... số giải pháp tái cấu áp dụng Công ty cổ phần than Hà Lầm Vinacomin 87 4.3.1 Nguyên tắc chung 87 4.3.2 Giải pháp phát triển chung Công ty 88 4.3.3 Giải pháp cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tái cơ cấu công ty cổ phần than hà lầm quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ), Giải pháp tái cơ cấu công ty cổ phần than hà lầm quảng ninh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay