Tìm hiểu tính năng phần mềm nova 2005 ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc hoà lạc – hoà bình, km19 00 – km21 00 (đoạn qua tỉnh hoà bình km13 05 – km33 26) ( Nghiên cứu khoa học XD)

75 40 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:25

Tìm hiểu tính năng phần mềm nova 2005 ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc hoà lạc – hoà bình, km19 00 – km21 00 (đoạn qua tỉnh hoà bình km13 05 – km33 26) ( Nghiên cứu khoa học XD)Tìm hiểu tính năng phần mềm nova 2005 ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc hoà lạc – hoà bình, km19 00 – km21 00 (đoạn qua tỉnh hoà bình km13 05 – km33 26) ( Nghiên cứu khoa học XD)Tìm hiểu tính năng phần mềm nova 2005 ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc hoà lạc – hoà bình, km19 00 – km21 00 (đoạn qua tỉnh hoà bình km13 05 – km33 26) ( Nghiên cứu khoa học XD) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM NOVA 2005ỨNG DỤNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô CAO TỐC Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Đức Quỳnh HẢI PHÒNG, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001 : 2008 TÊN ĐỀ TÀI TÌM HIỂU TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM NOVA 2005ỨNG DỤNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô CAO TỐC (Đoạn đường thiết kế Km19 - Km21 đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; đoạn qua tỉnh Hòa Bình Km13+050 - Km33+256) CHUN NGÀNH : XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Chủ nhiệm đề tài : Đỗ Đức Quỳnh Các thành viên : Đoàn Văn Nguyện Nguyễn Xuân Vui Nguyễn Văn Huynh HẢI PHÒNG, 2013 Trang: LỜI CAM ĐOAN Được đồng ý hội đồng Khoa học & Đào tạo Nhà Trường; Hội đồng Khoa học Khoa Xây dựng; ThS Hoàng Xuân Trung, người hướng dẫn khoa học cho chủ nhiệm đề tài Cho phép chủ nhiệm đề tài nghiên cứu báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học: “ Tìm hiểu tính phần mềm Nova2005 - Ứng dụng thiết kế đường cao tốc Hồ Lạc Hồ Bình, km19.00 km21.00 (Đoạn qua tỉnh Hồ Bình km13.05 km33.26)” Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tác giả tự làm, chưa có tài liệu hay báo cáo công bố cụ thể vấn đề Trong trình thực đề tài tác giả có tham khảo số tài liệu có liên quan đồng ý đồng nghiệp, tài liệu Internet giáo trình, giảng Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học DLHP, thầy cô giáo nhà trường tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề tài Và tơi xin chân thành cảm ơn ThS Hồng Xn Trung, giảng viên Khoa Xây dựng Trường Đại học DLHP tận tình hướng dẫn giúp tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Do thời gian có hạn nên báo cáo nghiên cứu khoa học không tránh khỏi sai sót Tơi mong quan tâm góp ý thầy cơ, bạn đọc để đề tài nghiên cứu tơi hồn thiện Chủ nhiệm đề tài Đỗ Đức Quỳnh Trang: MC LC Giới thiệu chung đề tài nghiên cứu Lý lựa chọn đề tài Mơc tiªu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tæng quan néi dung nghiên cứu đề tài Phần I: Tìm hiểu phần mềm nova2005 Ch-¬ng I: Giíi thiƯu phÇn mỊm nova-2005 1.1 Kh¸i niƯm chung 1.2 Các chức ch-ơng trình 1.3 Khëi ®éng phÇn mỊm Nova2005 Ch-ơng II: Thiết kế đ-ờng phần mềm nova 2005 10 2.1 ThiÕt lËp đơn vị font chữ 11 2.2 Khai báo thông số thiÕt kÕ 13 2.3 NhËp sè liÖu thiÕt kÕ 15 2.3.1/ Nhập theo file bình đồ 15 2.3.2 / NhËp số liệu từ flie tọa độ dạng *txt 18 2.3.3/ NhËp sè liÖu theo tuyến khảo sát *ntd 19 2.4 xư lý sè liƯu 20 2.4.1/ số liệu đầu vào file bình ®å 20 2.4.2/ xử lý số liệu đầu vào dạng file *txt ‛ 55 2.4.3/ xử lý số liệu đầu vào dạng file *ntd ‛ 55 2.5 mét số l-u ý tác dụng khác menu 55 2.6 l-u tr÷ b¶ng biĨu, sè liƯu 57 2.6.1/ l-u trữ bảng biểu 57 2.6.2 / l-u trữ số liệu d-ới dạng file ‚ *txt‛ 58 2.6.3 / lưu trữ số liệu dạng file *ntd ‛ 59 PhÇn II: Tìm hiểu tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ô cao tốc, ứng dụng phần mềm nova 2005 để thiết kế ®-êng « t« cao tèc 60 I/ Tìm hiểu tiêu chuẩn thiết kế ®-êng cao tèc TCVN 5729-1997 60 II/ Dù án đ-ờng cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình 63 2.1/ Giíi thiƯu sơ l-ợc dự án 63 2.2/ Một số mặt cắt ngang đ-ờng cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình đ-ợc thiết kế nhê øng dơng phÇn mỊm NOVA 2005 70 Kết luận kiến nghị 73 I Kết thu đề tài nghiên cứu 73 II Khả ứng dụng đề tài 73 III Kiến nghị 73 Tài liệu tham khảo 75 Trang: Giới thiệu chung đề tài nghiên cứu Lý lựa chọn đề tài Trong thời bi héi nhËp c«ng nghƯ th«ng tin nh- hiƯn nay.ViƯc ứng dụng phần mềm vào công việc, vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao suất hiệu công việc Đối với kỹ s- cầu đ-ờng, việc ứng dụng phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao độ xác từ nâng cao hiệu công việc Trong thiết kế đ-ờng, việc ứng dụng phần mềm NOVA 2005 thiếu để: Thiết kế trắc dọc, trắc ngang, tính khối l-ợng đào đắp Hiện phần mềm ứng dụng chuyên ngành để làm đồ án môn học, nh- đồ án Tốt nghiệp phục vụ thực tế công việc sau cho sinh viên làm ch-ơng trình giảng dạy theo tín Nhà tr-ờng Nên thực tế cho thấy sinh viên ngành xây dựng nói chung ngành Cầu đ-ờng nói riêng yếu phần mềm ứng dụng quan trọng Đối với sinh viên ngành Cầu đ-ờng, ngành mà việc thiết kế cần áp dụng nhiều phần mềm ứng dụng khác nhau, riêng với thiết kế đ-ờng phần mềm NOVA2005 thông dụng hữu hiệu nhất, nh-ng thực tế sinh viên ch-a có giáo trình biên soạn rõ ràng ®Ĩ phơc vơ cho viƯc häc tËp, ®i lµm sau Vì tác giả định lựa chọn nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu tính phần mềm Nova2005 ứng dụng thiết kế đường ô cao tốc Mục tiêu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tìm hiểu nắm bắt nội dung ứng dụng phần mềm NOVA 2005 thiết kế đ-ờng Và nghiên cứu tìm hiểu mở rộng ứng dụng tính để nâng cao hiệu sử dụng phần mềm Nghiên cứu giải lỗi sinh viên th-ờng gặp sử dụng phần mềm Nova2005 Trình bày nội dung nghiên cứu mở rộng thông qua việc ứng dụng vào thiết kế dự án thực tế đ-ờng ô cao tốc, giúp ng-ời đọc dễ dàng tiếp cấn nội dung nghiên cứu Đây đề tài làm theo nhóm, nên trình làm giúp sinh viên phát huy khả làm việc đồng đội, kỹ mềm quan trọng làm mà đ-ợc Nhà tr-ờng quan tâm đ-a vào tr-ơng trình giảng dạy Đây đề tài ch-a triển khai sinh viên, ch-a cã tµi liƯu chÝnh thøc nµo Sau thùc hiƯn thành công đề tài làm tài liệu sử dụng cho trình học tập Trang: Tổng quan nội dung nghiên cứu đề tài Trên thực tế công trình nghiên cứu liên quan, chủ yếu tài liệu h-ớng dẫn sử dụng phần mềm Nova2005 Vì tài liệu dừng lại việc h-ớng dẫn sử dụng tính phần mềm Nova2005 Và ch-a có ứng dụng vào công trình hay đ-a ví dụ thực tế Nên hầu hết ch-a đ-a đ-ợc trình tự thực cách tổng quát chi tiết cho ng-ời sử dụng phần mềm, ứng dụng phần mềm thiết kế đ-ờng Đồng thời không đ-ợc tính mở rộng để sử dụng phần mềm cách hữu hiệu nhất, nh- ch-a nêu đ-ợc khó khăn, nh- lỗi hay mắc phải sử dụng phần mềm để ng-ời sử dụng dễ dàng khắc phục Đề tài nghiên cứu tập trung hai nội dung chính: - Tìm hiểu tính phần mềm Nova, có nghiên cứu mở rộng ứng dụng tính phần mềm để nâng cao hiệu sử dụng phần mềm Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Nova2005 lĩnh vực xây dùng nãi chung, nh-ng tËp trung vµo øng dơng thiết kế đ-ờng để ng-ời đọc thấy rõ trình tự ứng dụng phần mềm thiết kế đ-ờng, nh- xử lý lỗi th-ờng gặp ứng dụng phần mềm Nova2005 thiết kế đ-ờng thấy đ-ợc nghiên cứu mở rộng ứng dụng - Trình bày nghiên cứu phần mềm Nova2005, qua việc ứng dụng phần mềm Nova2005 để thực thiết kế đ-ờng ô cao tốc thực tế (đ-ờng ô cao tốc Hoà Lạc Hoà Bình Đoạn đường thiết kế Km19 - Km21 đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; đoạn qua tỉnh Hòa Bình Km13+050 - Km33+256) Từ việc tìm hiểu lý thuyết, tài liệu h-ớng dẫn sử dụng phần mềm Kết hợp với kinh nhiệm qua việc nghiên cứu trình sử dụng phần mềm Tác giả trình bày ứng dụng phần mềm, đặc biệt thiết kế đ-ờng Và qua việc ứng dụng phần mềm vào thực tế, tác giả giúp ng-ời đọc dễ dàng nắm bắt tiếp cận nội dung nghiên cứu Trang: Phần i: tìm hiểu phần mềm nova2005 ch-ơng I: giới thiệu phần mềm nova-2005 1.1 Khái niệm chung Nova TDN 2005 ch-ơng trình thiết kế đ-ờng đ-ợc thực Autocad 2005, với ngôn ngữ lập trình VisualC++ Nova-TDN 2005 sản phẩm liên kết công ty Hài Hoà Hãng ViaNova Nauy Với Nova-TDN 2005 thực công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật Sử dụng Nova-TDN 2005 đơn giản cho kết chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ViƯt Nam vỊ thiÕt kÕ d-êng bé vµ cã thĨ thiết kế theo tiêu chuẩn AASHTO 1.2 Các chức ch-ơng trình Nhập số liệu khảo sát Vẽ mặt trạng v thiết kế bình đồ tuyÕn  ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang  TÝnh toán lập khối l-ợng đào đắp Vẽ đ-ờng bình đồ, dựng phối cảnh mặt đ-ờng cảnh quan địa hình tạo hoạt cảnh 3D So với phiên tr-ớc (Nova R14 ) việc nâng cấp lên Autocad 2005, phiên Nova -2005, đ-ợc tối -u hoá rât nhiều mặt thuật toán, giúp nâng cao nhiều tính ổn định, khả thiết kế tốc độ tính toán cho dự án Trang: 1.3 Khởi động phần mềm Nova2005 Phải đảm bảo ta cài thành công phần mềm Nova font chữ Nova Mỗi lần dùng Nova ta mở phần HASPHL nên nh- hình sau đ-ợc: Sau mở Nova ta nên thử lại lệnh: CS Nếu bảng sau nhận, chắn sử dụng phần mềm Nova Đây giao diện Nova-2005 Trang: *Phần mềm có menu chuyên dụng sau: Các tính menu: địa hình Trang: Các tính menu: Tuyến Các tính menu: Phụ trợ Trang: 10 ... cáo đề tài nghiên cứu khoa học: “ Tìm hiểu tính phần mềm Nova2 005 - Ứng dụng thiết kế đường tơ cao tốc Hồ Lạc – Hồ Bình, km19. 00 – km21 .00 ( oạn qua tỉnh Hồ Bình km13. 05 – km33. 26) Tác giả xin... bày nghiên cøu vỊ phÇn mỊm Nova2 005 , qua viƯc øng dơng phÇn mềm Nova2 005 để thực thiết kế đ-ờng ô tô cao tốc thực tế ( -ờng ô tô cao tốc Hoà Lạc Hoà Bình on ng thit k Km19 - Km21 đường cao tốc. .. HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001 : 2008 TÊN ĐỀ TÀI TÌM HIỂU TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM NOVA 2 005 VÀ ỨNG DỤNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC ( oạn đường thiết kế Km19 - Km21 đường cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu tính năng phần mềm nova 2005 ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc hoà lạc – hoà bình, km19 00 – km21 00 (đoạn qua tỉnh hoà bình km13 05 – km33 26) ( Nghiên cứu khoa học XD), Tìm hiểu tính năng phần mềm nova 2005 ứng dụng thiết kế đường ô tô cao tốc hoà lạc – hoà bình, km19 00 – km21 00 (đoạn qua tỉnh hoà bình km13 05 – km33 26) ( Nghiên cứu khoa học XD)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay