ĐƠN XIN ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

1 217 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc o0o ĐƠN XIN CHUYỂN CƠNG TÁC Kính gửi: - Tổng giám đốc… - Giám đốc XN - Phòng QLNS phòng ban liên quan Tên tơi là: Nguyễn Văn A Sinh ngày: 24/03/1989 Địa chỉ: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đơn vị công tác: Thời gian cơng tác: Qua q trình cơng tác đây, tơi nhận thấy Tập đồn Cotec mơi trường làm việc tốt mà mong muốn gắn bó làm việc lâu dài Tơi cảm thấy may mắn hãnh diện đồng hành phát triển Tập đoàn Hiện tại, dự án BVPS Hà nội - Cs Đức Giang kết thúc, công việc tơi Ban huy hồn thành Qua tìm hiểu, tơi biết Cơng ty Hằng Hà có nhu cầu tuyển dụng nhân cho vị trí “ Nhân viên thu ngân” Với khả kinh nghiệm thân, tơi nhận thấy đáp ứng yêu cầu công việc lâu dài hồn thành tốt nhiệm vụ vị trí công tác Với mong muốn tiếp tục cống hiến làm việc Tập đồn Cotec Vì vậy, tơi làm đơn kính đề nghị Tổng giám đốc, Giám đốc XN2 phòng ban liên quan xem xét, giúp đỡ tạo điều kiện cho chuyển công tác sang làm việc Công ty cổ phần Hằng Hà Nếu nhận công việc này, hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Xin trân trọng cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƠN XIN ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC, ĐƠN XIN ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay