lý luận chung về tổ chức hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ

32 34 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:23

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mở đầu Xét mặt giá trị, nguyên vật liệu khoản chi phí lớn giá thành sản phẩm Vì vËy, nỊn kinh thÞ trêng hiƯn chØ có thay đổi chi phí nguyên vật liệu định sống doanh nghiệp Do việc giảm chi phí vật liệu - công cụ dụng cụ tất khâu trình sản xuất kinh doanh Nó làm cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu mà có tác động trực tiếp đến thành viên doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy ngời làm việc tốt Nh nguyên vật liệu đóng vai trò to lớn phát triển sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trờng Vật liệu - công cụ dụng cụ vừa sản phẩm trình lao động vừa đầu vào trình sản xuất khác Do vật liệu - công cụ dụng cụ nhân tố tạo nên mối quan hệ doanh nghiệp kinh tế quốc dân đóng vai trò tạ nên cân đối sản xuất ngành, đơn vị kinh tế Xuất phát vai trß ý nghÜa quan träng cđa vËt liệu công cụ dụng cụ kết sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải quản quy trình từ thu mua vận chuyển bảo quản dự trữ sử dụng vật liệu - công cụ dụng cụ Để thực yêu cầu với t cách ngời nắm bắt sử cung cấp thông tin mặt tài công tác hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ quan trọng, tổ chức tốt công tác hạch toán thúc đẩy việc cung cấp kịp thời loại vật t cho sản xuất, ngăn ngừa tợng tổn thất nguyên vật liệu tất khâu trình tái sản xuất Qua góp phần giảm bớt chi phí hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu sử dụng vốn Vì vậy, việc quản sử dụng tốt nguyên vật liệu có ảnh hởng lớn tới mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp Chính mà em chọn đề tài kế toán quản vËt t Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần luận chung tổ chức hạch toán vật liệu - công cụ dụng cụ I-/ ln chung vỊ vËt liƯu, c«ng dơng cơ: 1-/ Những vấn đề vật liệu, công cụ dụng cụ: - Vật liệu đối tợng lao động đợc thể dới dạng vật hoá, tham gia vào chu trình sản xuất vật liệu cấu thành nên thực thể vật chất sản phẩm đợc dùng để đảm bảo cho tài sản cố định công cụ dụng cụ hoạt động bình thờng Vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất đợc giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu giá trị vật liệu đợc chuyển toàn lần vào giá trị sản phẩm tạo - Công cụ dụng cụ t liệu lao động đợc dùng trình sản xuất, có giá trị nhỏ thời gian sử dụng ngắn tiêu chuẩn quy định cho tài sản cố định (theo thông t 1062 Bộ Tài Chính ban hành) Công cụ dụng cụ tham gia vào hay nhiều chu kỳ sản xuất mà giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu Trong trình tham gia công cụ dụng cụ bị hao mòn đợc kết chuyển vào giá thành sản phẩm phần hao mòn chi phí lu thông kỳ 2-/ Phân loại tính giá nguyên vật liệu: 2.1 Phân loại nguyên vật liệu: a Phân loại vật liệu doanh nghiệp: - Phân loại theo vai trò tác dụng: + Nguyên vật liệu + Vật liệu phơ + Nhiªn liƯu + Phơ tïng thay thÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + VËt liệu thiết bị xây dựng - Phân loại vật liệu theo nguồn hình thành: + Vật liệu mua + Vật liệu tự sản xuất + Vật liệu từ nguồn khác - Phân loại vật liệu theo qun së h÷u: + VËt liƯu tù cã + Vật liệu doanh nghiệp khác b Phân loại c«ng dơng cơ: - C«ng dơng - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê 2-/ Tính giá thành vật liệu - công cụ dụng cụ: * Đối với giá vật t nhập: - Giá thùc cđa vËt liƯu - c«ng dơng mua ngoài: + Giá hoá đơn ngời bán (kh«ng cã VAT) + Chi phÝ thu mua thùc - Giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ tự sản xuất giá thành công xởng thực tế bao gồm: + Giá vật liệu xuất để chÕ biÕn + Chi phÝ chÕ biÕn - Gi¸ thùc tế vật liệu - công cụ dụng cụ thuê chế biến: + Giá trị vật liệu - công cụ dụng cụ thực tế xuất để thuê chế biến + Chi phí thuê chế biến + Chi phÝ vËn chun, bèc dì (nÕu doanh nghiƯp tù vËn chuyÓn) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ nhận góp vốn liên doanh: Giá hai bên thoả thuận - Giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ đợc cấp phát, nhận viện trợ biếu tặng: Tính giá theo giá thị trờng tơng đơng - Giá thực tế vật liệu - công cụ dụng cụ thu hồi: + Theo giá thị trờng (nếu giá trị lớn) + Kế toán định giá (nếu giá trị nhỏ) * Đối với giá vật t xuất: Khi có nguyên vật liệu xuất kho, kế toán phiếu xuất sử dụng phơng pháp tính giá thực tế xuất sau nhng phải quán phơng pháp chọn: - Phơng pháp nhập trớc xuất trớc: = - Phơng pháp nhập sau xuất trớc: = - Phơng pháp giá đơn vị bình quân: = x Pđơn vị bình quân Trong đó: Pđơn vị bình quân = - Phơng pháp giá hạch toán: = x (Giá hạch toán đơn vị đợc hạch toán chọn giá kế hoạch giá thực tế nguyên vật liệu tồn đầu kỳ để hạch toán suốt kỳ) Đến cuối kỳ kế toán cần xác định giá thực tế xuất cho nguyên vật liƯu xt kú = x HƯ sè gi¸ Trong ®ã: HƯ sè gi¸ = Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phơng pháp đích danh: Giá thùc cđa nguyªn vËt liƯu xt kho sư dơng vào đơn giá thực tế vật liệu nhập kho theo nhập tức xuất lô hàng tính giá trị lô hàng Ưu điểm xác định xác nhng công việc phức tạp II-/ Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: - Khái niệm: Hạch toán chi tiết nguyên vật liƯu lµ viƯc theo dâi cho tõng thøc vËt t kho doanh nghiệp theo thớc đo giá trị thớc đo vật - Trên thực tế để hạch toán có phơng pháp sau: 1-/ Phơng pháp thẻ song: Quy trình ghi thẻ nh sau: phiếu nhập kho thẻ hạch toán chi tiết thẻ kho phiếu xuất kho bảng tổng hợp N - X - T kế toán tổng hợp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2-/ Phơng pháp sổ số d: phiÕu gia nhËn chøng nhËp phiÕu nhËp kho thỴ kho bảng luỹ kế N-X-T sổ số d kế toán tỉng hỵp phiÕu giao nhËn chøng xt phiÕu xt kho 3-/ Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển: Quy trình ghi thẻ: phiếu nhập kho bảng kê nhập thẻ kho sổ đối chiếu luân chuyển phiếu xuất kho bảng kê xuất Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối tháng kế toán tổng hợp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III-/ hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: A-/ Hạch toán theo phơng pháp KKTX: 1-/ Tài khoản sử dụng: 152 : Nguyên liệu, vật liệu 153 : Công cụ, dụng cụ 2-/ Hạch toán tăng nguyên vật liệu: 2.1 Doanh nghiệp áp dụng thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ a-/ Trờng hợp mua nhập kho: a.1 Nếu hàng hoá đơn về: Căn vào hoá đơn mua hàng, biên kiểm nhận, phiếu nhập kho, ghi: Nợ TK 152 : (Chi tiết loại) - Trị giá vật liệu mua Nợ TK 153 : (Chi tiết loại) - Trị giá công cụ dụng cụ mua Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT đợc khấu trừ Có TK liên quan (TK 331,111,112, ) : Tổng giá toán a.2 Nếu hàng mua trớc hoá đơn sau: Kế toán lu phiếu nhập kho vào tập hồ sơ hàng cha có hoá đơn Nếu tháng có hoá đơn ghi sổ bình thờng nh bút toán (a.1) Nếu cuối tháng hoá đơn cha ghi sổ theo giá tạm tính nh sau: Nợ tính) TK 152 : (Chi tiết) - Trị giá vật liệu mua (giá tạm Nợ TK 153 : (Chi tiết) - Trị giá công cụ dụng cụ mua (giá t¹m tÝnh) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Có TK 331 : Phải trả ngời bán (giá tạm tính) Sang tháng sau, hoá đơn về, kế toán tiến hành điều chỉnh theo trờng hợp sau: Trờng hợp giá hoá đơn giá tạm tính, kế toán ghi thêm bút toán bổ sung th: Nỵ TK 133 (1331) : Cã TK 331 : Trờng hợp giá hoá đơn khác với giá tạm tính, kế toán dùng bút toán đỏ bút toán ngợc để xoá bút toán tạm tính, sau ghi lại bút toán nh trờng hợp (a.1) Hoặc tính mức chênh lệch: Trị giá chênh lệch = Tổng giá thực tế - Tổng giá tạm tính Sau kế toán ghi bút toán điều chỉnh: + Điều chỉnh tăng : (Giá tạm tính < Giá thực tế) Nợ TK 152,153 : - Trị giá chênh lệch Nợ TK 133 (1331) : - Th GTGT cđa hµng mua Cã TK 331 : - Trị giá chênh lệch thuế GTGT + Điều chỉnh giảm: (Giá tạm tính > Giá thực tế) Kế toán dùng bút toán đỏ bút toán ngợc ghi giảm trị giá vật t, sau ghi thêm bút toán bổ sung thuế GTGT đầu vào: Nơ TK 133 (1331) : Cã TK 331 : a.3 NÕu ho¸ đơn trớc hàng sau: Kế toán lu hoá đơn, tháng hàng về, làm thủ tục nhập kho ghi bút toán nh trờng hợp (a.1) Nếu cuối tháng hàng cha kế toán ghi tăng hàng đờng: Nợ TK 151 : Trị giá hàng ®ang ®i ®êng Nỵ TK 133 (1331) : Th GTGT hàng mua Có TK liên quan (TK 331,111,112,141) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Th¸ng sau, hàng nhập kho, ghi định khoản: Nợ TK 152,153 : Cã TK 151 : a.4 Xư c¸c trêng hợp thừa thiếu so với hoá đơn: Trờng hợp hàng thừa so với hoá đơn: Về nguyên tắc, phát thừa, phải làm văn báo cho liên quan để xử Về mặt kế toán ghi nh sau: - Nếu nhập toàn kế toán định khoản: Nợ TK 152,153 : Trị giá toàn số hàng Nợ TK 133 (131) : Thuế GTGT tính theo số hoá đơn Có TK 331 : Trị giá toán theo hoá đơn Có TK 3381 : Trị giá số hàng thừa cha có thuế GTGT Sau vào định xử lý, kế toán ghi: + Nếu trả lại cho ngời bán: Nợ TK 3381 : Trị giá hàng thừa xử Có TK 152,153 : Trị giá vật t thừa trả lại + Nếu đồng ý mua tiếp số thừa: kế toán ghi: Nợ TK 3381 : - Trị giá hàng thừa (giá cha cã th GTGT Nỵ TK 133 (1331) : Th GTGT cđa sè hµng thõa Cã TK 331 : Tỉng giá toán số hàng thừa + Nếu thừa không đáng kể cân đo, vận chuyển, ghi tăng thu nhập: Nợ TK 3381 : Trị giá hàng thừa không thuÕ Cã TK 721 : Thu nhËp bÊt thêng - Nếu nhập theo số hoá đơn: Kế toán ghi nhận sè nhËp nh trêng hỵp (a.1) Sè thõa coi nh giữ hộ ngời bán ghi: Nợ TK 002 : Trị giá hàng giữ hộ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Khi có định xử lý, ghi: Có TK 002 : Trị giá hàng giữ hộ Và cách xử lý: + Nếu đồng ý mua tiÕp sè thõa: Nỵ TK 152,153 : NhËp kho số hàng thừa Nợ TK 133 (1331) : Thuế GTGT số hàng thừa Có TK 331 : Tổng giá toán số hàng thừa + Nếu thừa cân, đo, vận chuyển, ghi tăng thu nhập: Nợ TK 152 : Trị giá hàng thừa không thuế Có TK 721 : Thu nhập bất thờng Trờng hợp hàng thiếu so với hoá đơn: Kế toán phản ánh số hàng thực nhập, số thiếu vào biên kiểm nhận, thông báo cho bên bán biết ghi sổ - Phản ánh trị giá hàng nhập: Nợ TK 152,153 : - Trị giá số vật t thực nhập Nợ TK 1381 : - Trị giá số thiếu (không thuế GTGT) Có TK 331 : - Trị giá toán theo hoá đơn - Sau vào xử kế toán định khoản: + Nếu ngời bán giao tiếp số hàng thiếu: Nợ TK 152,153 : - Trị giá số vật t thiếu nhận tiếp Có TK 1381 : - Xö sè thiÕu + NÕu ngêi bán không hàng, trừ vào số tiền phải trả: Nợ TK 331 : - Ghi giảm số tiền phải trả Có TK 1381 : - Xử trị giá hµng thiÕu Cã TK 133 (1331) : - ThuÕ GTGT số hàng thiếu + Nếu cá nhân làm phải bồi thờng: Nợ TK 1388,334 : - Cá nhân ph¶i båi thêng Cã TK 133 (1331) : - ThuÕ GTGT cđa sè hµng thiÕu 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tăng theo phơng pháp khấu trừ), TK 331, TK 111, TK 112, TK 621, c¸c tài khoản có nội dung kết cấu giống nh phơng pháp kê khai thờng xuyên 2-/ Phơng pháp hạch toán: 2.1 Với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ: Đầu kỳ, kết chuyển giá trị hàng tồn kho theo loại: Nợ TK 611 (6111) : Cã TK 152 : KÕt chun vËt liƯu tồn kho đầu kỳ Có TK 153 : Kết chuyển CCDC tồn kho đầu kỳ Có TK 151 : Kết chuyển hàng đờng đầu kỳ Trong kỳ, kế toán phản ánh nghiệp vụ làm tăng vật t kú: + Khi mua hµng, hµng vỊ nhËp kho, vào hoá đơn mua, ghi: Nợ TK 611 (6111) : Giá thực tế VL-CCDC thu mua: Nợ TK 133 (1331) : Thuế GTGT đợc khấu trừ Có TK liªn quan (TK 111,112,331, ) + Sè chiÕt khÊu mua hàng, giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại kỳ: Với vật t đợc giảm giá: Nợ TK 331,111,112, Có TK 611 (6111): Với hàng bán trả lại: Nợ TK 331,111,112, Có TK 133 (1331) : Thuế GTGT hàng trả lại Có TK 611 (6111) : Trị giá hàng trả lại 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C¸c nghiƯp vơ kh¸c làm tăng vật t kỳ: Nợ TK 611 (6111): Có TK 411 : Nhận vốn liên doanh, cấp phát Có TK 331,336,338 : Tăng vay Có TK 128 : Nhận lại vốn góp liên doanh ngắn hạn Có TK 222 : Nhận lại vốn góp liên doanh dài hạn Cuối kỳ, vào biên kiểm kê vật t tồn kho vào biên xử mát thiếu hụt, ghi: Nợ TK 152 : VËt liƯu tån ci kú Nỵ TK 153 : CCDC tồn cuối kỳ Nợ TK 151 : Hàng ®êng ci kú Nỵ TK 138,334 : Sè thiÕu hơt mát, cá nhân bồi thờng Có TK 611 (6111) : Trị giá hàng tồn cuối kỳ Sau đó, giá trị vật t tính vào chi phí sản xuất hay xuất dùng khác đợc tính cách: Lấy tổng phát sinh nợ TK 611 trừ tổng số phát sinh bªn Cã (gåm sè tån cuèi kú, sè mÊt mát, số trả lại, chiết khấu mua hàng, giảm giá hàng mua, ) phân bổ cho đối tợng sử dụng (dựa vào định mức sử dụng tỷ lệ định mức ): Nợ TK liên quan (TK 621,627,641,642, ) Có TK 611 (6111): + Riêng với công cụ dụng cụ có giá trị lớn cần phân bổ chi phí vào nhiều chu kỳ kinh doanh, qua kiểm kê tính lợng xuất dùng, ghi: Nợ TK 142 (1421) : Có TK 611 (6111): Căn vào số lần phân bổ để xác định mức chi phí công cụ trừ đầu vào kỳ: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nỵ TK 627,641,642 : Cã TK 142 (1421) : Tóm lại theo phơng pháp kiểm kê định kỳ, xuất vật liệu - công cụ dụng cụ cho mục đích kế toán không phản ánh theo chứng từ mà cuối kỳ xác định giá trị chúng sở kết kiểm kê hàng tồn kho C-/ Các hình thức áp dụng để hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu: C1 : Hình thức nhật ký sổ C2 : H×nh thøc nhËt ký chung C3 : H×nh thøc kÕ toán chứng từ ghi sổ C4 : Hình thức sổ kÕ to¸n nhËt ký chøng 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần thực trạng tổ chức hạch toán nguyên vật liệu công ty khoá minh khai I-/ Giíi thiƯu vỊ doanh nghiƯp: - C«ng ty khoá Minh Khai doanh nghiệp Nhà nớc chịu quản trực tiếp Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Bộ xây dựng Công ty có trụ sở đóng 125 Minh Khai, Quận Hai Bà Trng, Hà Nội Với đặc điểm sản xuất kinh doanh là: + Sản xuất thiết bị máy móc cho ngành xây dựng, vật liệu xây dựng công trình đô thị + Sản xuất phụ tùng, phụ kiện kim loại + Kinh doanh sản phẩm khí xây dựng - Một số tiêu tài doanh nghiệp năm 1999: + Tổng mức vốn kinh doanh : 4.104.577.440 - Vèn lu ®éng : 1.527.119.655 - Vốn cố định : 2.474.459.786 + Giá trị tài sản cố định hữu hình : 4.700.243.123 + Tổng doanh thu : 15.574.343.000 + Lỵi nhn thùc hiƯn : 182.115.000 + Thu nhập bình quân : 21 668.136 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chøng gèc chøng nhËp chøng xt thỴ kho Sỉ chi tiÕt theo dõi toán với ngời bán nkct số bảng kê nhập bảng kê xuất sổ số d NCKT liên quan số 1, 2, 10 bảng phân bổ nvl kế toán tổng hợp sổ nhập xuất hàng nhật ký chung sổ tk 152, 153 Quan hệ đối chiếu Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng 22 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II-/ Các hạch toán nguyên vật liệu công ty: 1-/ Hạch toán nguyên vật liệu: (Số liệu tháng 1, tháng năm 1999) - Vật t mua nhập kho: công ty mua vật t vật t hoá đơn vật t trớc hoá đơn sau + Hàng hoá đơn vào chứng từ kế toán hạch toán: Nợ TK 152 (ct) - Giá cha thuế Nợ TK 153 (ct) - Giá cha thuế Nợ TK 133 - Thuế GTGT Cã TK 111,141,331 - Tỉng gi¸ to¸n VÝ dơ: Ngày 05/01/1999 công ty mua thép công ty kinh doanh vật t Hà Nội với giá nhập 35.000.000, thuế GTGT đầu vào 10% Tổng tiền toán 38.500.000 Hạch toán: Nợ TK 1521 : 35.000.000 Nợ TK 1331 : 35.000.000 Cã TK 1111 : 38.500.000 + Nếu hàng trớc hoá đơn cha Kế toán ghi giống nh trờng hợp hàng hoá đơn nhng giá giá hạch toán Khi hoá đơn kế toán ghi bút đỏ để xoá tạm nhập ghi lại bút toán nh trờng hợp hàng hoá đơn Ví dụ: Công ty mua bulông công ty khoá Việt Tiệp cuối tháng 01 hoá đơn cha kế toán tính với giá tạm tính 1.600.000 Hạch toán: Nợ TK 1522 : 1.600.000 Cã TK 331 : 1.600.000 23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sang th¸ng 02 hoá đơn kế toán dùng bút xoá sổ: (Dùng bút đỏ) Nợ TK 1522 : 1.600.000 Có TK 331 : 1.600.000 Với giá thực tế hoá đơn 1.650.000, kế toán ghi: (Thuế GTGT đầu vào 10%) Nợ TK 1522 : 1.650.000 Nỵ TK 1331 : 1.650.000 Cã TK : 1.815.000 + NÕu hµng thõa thiÕu so víi hoá đơn: Thừa kế toán định khoản: Nợ TK 152 (ct) : Giá thực nhập Nợ TK 153 (ct) : Giá thực nhập Nợ TK 1331 : Thuế GTGT Có TK 111,112,331 Giá theo hoá đơn Có TK 3381 : Chênh lệch vật t thừa Sau tuỳ theo phơng thức mà xử Ví dụ: Ngày 20/01/1999 Công ty mua phụ tùng sửa chữa trị giá hoá đơn 1.800.000 nhng thực nhập 1.806.000 Hạch toán: Nợ TK 152 : 1.806.000 Nợ TK 1331 : 180.000 Cã TK 1111 : 198.000 Cã TK 3381 : 60.000 Số thừa kế toán ghi: Nợ TK 3381 : 60.000 Cã TK 721 : 60.000 24 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Hµng thiÕu so víi hoá đơn: Nợ TK 152,153 : Trị giá thực nhập Nỵ TK 1331 : Th GTGT Nỵ TK 1381 : Trị giá vật t thiếu Có TK 331,111,112, Tuỳ theo hai bên định mà xử sau Ví dụ: Ngày 08/01/1999 công ty mua thép công ty thép với giá hoá đơn 100.800.000 nhng qua kiểm kê thiếu so với số thiếu trị giá 400.000 Kế toán hạch toán: Nợ TK 1521 : 100.800.000 Nỵ TK 1331 : 100.800.000 Nỵ TK 1381 : 400.000 Cã TK 381 : 111.280.000 Trõ vµo phần phải trả sau báo cho bên bán biết: Nỵ TK 331 : 440.000 Cã TK 1381 : 400.000 Cã TK 1331 : 40.000 - VËt t mua ngoµi thuê gia công chế biến tự sản xuất: + Vật t thuê gia công chế biến: Để hạch toán phần kế toán theo dõi chứng từ xuất vật t chứng từ liên quan phản ánh chi phÝ bèc dì, vËn chun vËt liƯu - c«ng dụng cụ Kế toán hạch toán: Nợ TK 153 : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Nợ TK 1331 : ThuÕ GTGT Cã TK 152 : Nguyªn vËt liƯu Cã TK 153 : C«ng dơng Cã TK 111,112,331 : Các chi phí khác Sau phản ¸nh gi¸ trÞ nhËp kho: 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nỵ TK 152,153 Cã TK 154 Tuy nhiên kế toán sử dụng giá xuất vật t giá hạch toán Ví dụ: Trong tháng 02 kế toán xuất nguyên vật liệu cho thuê gia công theo giá hạch toán trị giá 34.000.000 Nỵ TK 154 : 340.000.000 Cã TK 1521 : 34.000.000 Cuối tháng bút toán điều chỉnh giá thực tế hoàn thành nhập kho Nợ TK 1521 : 35.200.000 Cã TK 154 : 35.200.000 2-/ Hạch toán giảm nguyên vật liệu: - Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất: Tuỳ thuộc vào chứng từ xuất tuỳ theo mục đích sử dụng kế toán định khoản: Nợ TK 621 : Dùng cho sản xuất trực tiếp Nợ TK 627 : Dùng cho sản xuất chung Nợ TK 641 : Dùng cho bán hàng Nợ TK 642 : Dïng cho qu¶n Cã TK 152 (ct) : Trị giá vật liệu xuất kho Có TK 153 (ct) : Trị giá công cụ dụng cụ xuất kho Ví dụ: Ngày 05/02/1999 xuất que hàn trị giá 46.000 cho việc sửa chữa công ty: Nợ TK 627 : 46.000 Cã TK 152 : 46.000 VÝ dô: PhiÕu xuÊt ngỏ ngày 10/02/1999 xuất kho mũi khoan 14 trị giá 18.000 Kế toán hạch toán: 26 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nỵ TK 621 : 18.000 Cã TK 153 : 18.000 - Xt nguyªn vËt liƯu cho vay: Công ty tiến hành cho đơn vị vay vật t tính lãi vay theo tháng: Ví dụ: Khi xuất mũi khoan cho đơn vị Việt Tiệp vay số tiền 24.500 Nợ TK 1388 : 24.500 Có TK 152 : 24.500 Khi tÝnh sè l·i kÕ toán ghi: Nợ TK 1388 : Phải thu khác Có TK 642 : Chi phÝ qu¶n doanh nghiƯp - Trờng hợp kiểm kê định kỳ phát thiếu Ví dơ: Ngµy 05/01/1999 vËt t tån kho thiÕu so víi thực tế 120.000 Công ty cho vào chi phí quản lý: Nợ TK 642 : 120.000 Có TK 152 : 120.000 - Vật t bán ngoài: Nợ TK 111,334 Có TK 152 : Xuất để bán Có TK 154 : Xuất bán phế liệu Ví dụ: Ngày 08/02/1999 công ty bán thép vụn cho anh An với giá 30.000 thu tiền: Nợ TK 111 : 30.000 Cã TK 152 : 30.000 Ta cã thĨ h¹ch toán khái quát nguyên vật liệu công ty nh sau: 27 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu công ty TK 152, 153 TK 111, 141 Mua vËt t to¸n trùc tiÕp TK 1331 TK 331 TK 154 Mua cha th anh toán Bút toán tạm tính TK 154 TK 621, 627, 641, 642 XuÊt NVL cho s¶n xuất Xuất NVL cho gia công thuê TK 1331 TK 1388 XuÊt NVL cho vay NhËp vËt t thuª gia công, phế liệu thu hồi TK 642 Kiểm kê phát thiếu chi giảm, chi phí quản 28 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 1-/ Kết luận chung: a-/ Những u điểm hạch toán nguyên vật liệu công ty: Cùng với chuyển đổi kinh tế, từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trờng có quản Nhà nớc Công ty nhanh chóng tiếp cận thị trờng mở rộng ngành nghề kinh doanh xuất phát từ nhu cầu khách hàng Tuy chế độ kế toán Việt Nam dựa sở chuẩn mực kế toán quốc tế nhng đợc áp dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam Nhng công ty có số tồn cần giải để hoàn thiện chế độ kế toán công ty: - Công ty khoá Minh Khai đơn vị áp dụng chế độ kế toán Hiện công ty dùng máy vi tính cho công tác kế toán Tuy hoàn toàn máy mà kết hợp kế toán máy kế toán thủ công Công ty sử dụng hình thức sổ nhật ký chung Nhng chịu ảnh hởng kế toán nên sổ sách chi tiết đợc sử dụng bảng kê, nhật ký chứng cđa h×nh thøc sỉ nhËt ký - chøng Vì mà công tác kế toán công ty cồng kềnh, số lợng nhiều - Việc phân loại nguyên vật liệu (vật liệu - công cụ dụng cơ) ë c«ng ty rÊt thĨ chi tiÕt c«ng tác nghiên cứu có đặt kỹ lỡng nhiên có chỗ cha đợc hợp Chính vËy víi c«ng dơng ë c«ng ty kÕ toán hạch toán nh công cụ dụng cụ nhỏ hạch toán xuất công cụ dụng cụ nh vật liệu Do mà kế toán cha tiến hành xuất nguyên liệu riêng, công dụ dụng cụ riêng dẫn đến số nhầm lẫn bút toán ghi sổ nh có ảnh hởng đến giá thành công ty - Phơng pháp hạch toán công ty số bút toán cần điều chỉnh 29 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + C«ng ty cho vay vËt t hình thức cho vay ngắn hạn có tính lãi nhng kế toán lại đa vào trờng hợp xuất vay tạm thời: Nợ TK 1388 Có TK 153 Khi tính lãi phải thu kế toán ghi giảm chi phí quản doanh nghiệp: Nợ TK 1388 Có TK 6428 + Khi xuất dùng công cụ dụng cụ kế toán ghi bút toán nh phân bổ chi phí với vËt liƯu: Nỵ TK 621 Nỵ TK 627 Nỵ TK 641 Nợ TK 642 Có TK 153 + Đối với công cụ dụng cụ phân bổ từ lần trở lên công ty không tiến hành phân bổ nh ảnh hởng đến chi phí - Việc xây dựng định mức vật t công ty cha đợc xác định rõ ràng, khoa học b-/ Những u điểm: - Công ty công ty áp dụng hệ thống kế toán mớ nói chung hoàn chỉnh cập nhật đổi chế độ kế toán - Giá hạch toán đợc sử dụng niên độ kế toán, phơng pháp nói chung phù hợp với hạch toán chi tiết hàng tồn kho theo phơng pháp sổ số d mà công ty thực giúp cho kế toán theo dõi kịp thời tình hình xuất nhập - tồn công ty theo giá hạch toán tính giá thực tế dễ dàng - Công ty mã hoá nguyên vật liệu số điểm danh giúp cho việc quản vật t đợc tốt, hạch toán kế toán xác 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tạo điều kiện thuận lợi cho việc vi tính hoá phần kế toán vật t giúp phần giảm bớt khối lợng công t¸c kÕ to¸n, xư vËt liƯu nhanh chãng, cung cấp thông tin kế toán kịp thời 2-/ Những giải pháp: - Công ty phải hoàn thiện kế toán cho phù hợp với yêu cầu để giảm bớt khối lợng công việc phòng kế toán sử dụng phần mềm kế toán hợp giúp cho việc xử thông tin định cách nhanh chóng - Việc phân biệt rõ ràng nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ giúp cho việc xác định đợc chi phí, giá thành cách hợp tăng tính cạnh tranh (cần phân bổ công cụ dụng cụ sử dụng nhiều lần) - Cần điều chỉnh số phơng pháp hạch toán công ty cho phù hỵp 31 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kết luận Trong công đổi nớc ta nay, doanh nghiệp sản xuất đề cao vai trò nguyên vật liệu yếu tố thiếu trình sản xuất nào, nhân tố chủ yếu đa doanh nghiệp phát triển bền vững Hầu hết doanh nghiệp sản xuất thực phù hợp với chế độ kế toán hành, hạch toán kế toán nguyên vật liệu khoa học trung thực Trong trình làm chuyên đề thời gian khả hạn chế nên chuyên đề chắn nhiều điểm khiếm khuyết, em ®a mét sè vÊn ®Ị nh×n nhËn theo quan điểm riêng em Vì em mong nhận đợc thông cảm thầy, cô mong nhận đợc ý kiến đóng góp thầy cô 32 ... PhÇn lý luận chung tổ chức hạch toán vật liệu - c«ng dơng I-/ Lý ln chung vỊ vật liệu, công cụ dụng cụ: 1-/ Những vấn đề vật liệu, công cụ dụng cụ: - Vật liệu đối tợng lao động đợc thể dới dạng vật. .. loại công cụ dụng cụ: - Công cụ dụng cụ - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê 2-/ Tính giá thành vật liệu - công cụ dụng cụ: * Đối với gi¸ cđa vËt t nhËp: - Gi¸ thùc tÕ cđa vật liệu - công cụ dụng. .. hợp lý Chính với công cụ dụng cụ công ty kế toán hạch toán nh công cụ dụng cụ nhỏ hạch toán xuất công cụ dụng cụ nh vật liệu Do mà kế toán cha tiến hành xuất nguyên liệu riêng, công dụ dụng cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: lý luận chung về tổ chức hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ , lý luận chung về tổ chức hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay