Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TRANDA

60 26 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:23

Luận văn Hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH TRANDA Lời mở đầu Tiền lương (tiền công) thù lao lao động, thể hao phí lao động bỏ thể lực trí lực người lao động Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc toán chi trả tiền lương cho công nhân viên mang ý nghĩa quan trọng: Nó đảm bảo nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày người lao động phần thoả mãn nhu cầu giải trí họ xã hội Ngồi việc trích khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đoàn theo lương doanh nghiệp vừa thực theo chế độ lại vừa thể quan tâm, chăm lo đến đời sống, sức khoẻ, người lao động họ ốm đau, tai nạn, tử tuất… Chính khoản tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp nhận kịp thời, lúc quan tâm nhiệt tình doanh nghiệp, tạo động lực cho họ hăng say với công việc, làm nhiều sản phẩm Nhận thức vấn đề này, doanh nghiệp khơng ngừng nghiên cứu hồn thiện phương pháp tính lương hình thức trả lương cho phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị Bên cạnh đó, cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương ln coi trọng lẽ tiền lương phận cấu thành nên giá trị sản phẩm Việc tính tốn chi phí nhân cơng vào giá thành sản phẩm nhiều hay ảnh hưởng đến giá thành cao hay thấp Vì kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp mặt vừa phản ánh xác chi phí nhân cơng kỳ, mặt khác vừa phải khơng ngừng hồn thiện, đổi cơng tác kế toán cho phù hợp với xu vận động phát triển đất nước Trong kinh tế thị trường đầy động cạnh tranh gay gắt, có chỗ đứng cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, biết tiết kiệm chi phí, biết giải hài hồ lợi ích doanh nghiệp lợi ích người lao động Thấy tầm quan trọng tiền lương công tác tổ chức quản lý hạch toán tiền lương hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, em chọn đề tài: “Hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH TRANDA ” làm chuyên đề tốt nghiệp Nội dung chuyên đề phần mở đầu kết luận gồm phần sau đây: Phần I: Lý luận kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Phần II: Thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH TRANDA Phần III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH TRANDA Phần I: Lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp I Bản chất tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Bản chất chức tiền lương doanh nghiệp 1.1 Bản chất tiền lương Quá trình sản xuất trình tiêu hao yếu tố (lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động) Trong đó, lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc người lao động tác động vào đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt Theo Mác giá trị hàng hố tạo q trình sản xuất khơng phải q trình lưu thơng Giá trị hàng hố cơng nhận bao gồm: Giá trị lao động sống + giá trị lao động vật hố + giá trị thặng dư Trong giá trị thặng dư giá trị dôi (tăng thêm) giá trị lao động vật hố chi phí tư liệu sản xuất mà đầu vào q trình sản xuất cần phải có để tiến hành trình sản xuất Mặt khác sức lao động có đặc điểm tiêu dùng tạo giá trị lớn Như vậy, nguồn gốc để tạo giá trị thặng dư sức lao động Do khẳng định rằng: Lao động yếu tố giữ vai trò quan trọng trình sản xuất Với vai trò vậy, chi phí cho lao động sống ngày nâng cao, điều biểu tồn chi phí sản xuất chi phí tiền lương khoản trích theo lương ngày chiếm tỷ lệ lớn dần Về phía người sử dụng lao động có xu hướng tiết kiệm chi phí lao động cách tăng suất lao động với việc đổi tư liệu sản xuất cho phù hợp hiệu Để đảm bảo tiến hành liên tục trình sản xuất, trước hết cần tái sản xuất sức lao động mà người bỏ trình sản xuất phải bồi hoàn dạng thù lao lao động Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương yếu tố chi phí đầu vào q trình sản xuất, người cung ứng sức lao động nguồn thu nhập chủ yếu họ Mục đích nhà sản xuất lợi nhuận, mục đích người lao động tiền lương Do vậy, tiền lương không mang chất chi phí, mà trở thành phương tiện để tạo giá trị mới, hay nói cách khác tiền lương nguồn cung ứng sức lao động, lực người lao động trình sản xuất Đối với chủ doanh nghiệp tiền lương cơng cụ, biện pháp, đòn bẩy kích thích lực sáng tạo để làm tăng suất lao động Khi tăng suất lao động lợi nhuận doanh nghiệp tăng Do nguồn phúc lợi doanh nghiệp mà người lao động nhận tăng lên, phần bổ sung cho tiền lương, làm tăng thu nhập lợi ích người cung ứng sức lao động Hơn lợi ích người lao động đảm bảo mức lương thoả đáng tạo gắn kết cộng đồng người lao động với lợi ích mục tiêu cuả doanh nghiệp, xoá bỏ ngăn cách người chủ doanh nghiệp với người cung ứng sức lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn, tự giác với hoạt động doanh nghiệp 1.2 Chức tiền lương - Chức tái sản xuất sức lao động: Chúng ta biết trình tái sản xuất sức lao động thực việc trả công cho người lao động thông qua tiền lương Bản chất sức lao động sản phẩm lịch sử ln hồn thiện, nâng cao nhờ thường xun khơi phục phát triển Còn chất tái sản xuất sức lao động có tiền lương sinh họat định để họ trì phát triển sức lao động (ni dưỡng, giáo dục hệ sau nhằm tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ hồn thiện kỹ lao động) - Chức công cụ quản lý doanh nghiệp: Mục đích nhà quản trị lợi nhuận cao Để đạt mục đích họ phải kết hợp nhịp nhàng quản lý cách nghệ thuật yếu tố trình sản xuất kinh doanh, ngưới sử dụng lao động tiến hành kiểm tra, theo dõi giám sát người lao động làm việc theo kế hoạch tổ chức thơng qua trả lương cho họ, phải đảm bảo chi phí tiền lương mà bỏ đem lại kết hiệu cao Qua người sử dụng lao động quản lý cách chặt chẽ số lượng chất lượng lao động để trả cơng xứng đáng cho người lao động - Chức kích thích sức lao động: Với mức lương thoả đáng động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng suất lao động Khi trả công xứng đáng người lao động say mê, tích cực làm việc, họ gắn chặt lợi ích với lợi ích doanh nghiệp Do tiền lương công cụ khuyến khích vật chất, kích thích người lao động làm việc thực có hiệu cao Mặt khác tiền lương đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích tạo mối quan tâm người lao động đến kết cơng việc họ Nói cách khác, tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động Các hình thức trả lương doanh nghiệp Tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh, tính chất cơng việc trình độ quản lý doanh nghiệp mà việc tính trả lương cho người lao động thể theo nhiều hình thức khác Tuy nhiên, thực tế thường áp dụng hình thức: 2.1 Tiền lương theo thời gian Hình thức thường áp dụng cho lao động làm cơng tác văn phòng như: tổ chức lao động, thống kê, tài vụ Việc trả lương cho người lao động vào thời gian lao động thực tế, theo ngành nghề trình độ thành thạo nghiệp vụ kỹ thuật, chuyên môn người lao động Tuỳ theo tính chất lao động khác mà ngành nghề, nghiệp vụ có thang lương riêng Trong thang lương lại tuỳ theo trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật chun mơn mà chia thành nhiều bậc lương, bậc lương lại có mức lương định Tiền lương theo thời gian chia theo loại sau: - Trả lương theo tháng (lương tháng) số tiền lương trả tháng tính mức lương tối tiểu Nhà nước quy định x hệ số cấp bậc + tiền phụ cấp (nếu có) Tiền phụ cấp là: phụ cấp chức vụ, phụ cấp ngành nghề, phụ cấp độc hại - Mức lương ngày (ngày công): Theo quy định số 188 - 1999 QĐTTCP ngày 17/9/1999 Thủ tướng Chính phủ quy định tuần làm việc 40 giờ, ngày công làm việc tháng trung bình 22 ngày cơng Số lương phải trả tháng Mức lương ngày = Số ngày làm việc tháng Tiền lương phải trả tháng = Số ngày làm việc x Mức lương ngày Lương ngày thường áp dụng để tính lương ngày hội họp, học tập, ngày làm nhiệm vụ khác để trả lương cho người lao động làm theo hợp đồng - Mức lương giờ: Là tiền lương trả cho làm việc, xác định lấy tiền lương ngày chia cho số chuẩn theo quy định Luật lao động (không ngày) Số lương phải trả ngày Mức lương (lương = giờ) Số làm việc ngày Số tiền phải trả tháng = Số làm việc tháng x Mức lương Mức lương sử dụng để tính đơn giá tiền lương cho sản phẩm Số lương Mức lương sản phẩm = Số sản phẩm Do hạn chế định hình thức trả lương theo thời gian (mang nặng tính bình qn, chưa thực gắn với trình sản xuất), để khắc phục phần hạn chế trả lương theo thời gian kết hợp với chế độ tiền thưởng để khuyến khích người lao động hăng say làm việc Đo đó: Tiền lương phải trả cho người lao động = Tiền lương + Tiền thưởng 2.2 Tiền lương theo sản phẩm Tiền lương theo sản phẩm hình thức trả lương theo số lượng chất lượng sản phẩm hồn thành Hình thức đảm bảo thực đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt số lượng lao động với chất lượng lao động, động viên khuyến khích người lao động nhiệt tình say mê làm việc, tạo nhiều sản phẩm cho xã hội Tiền lương theo sản phẩm phụ thuộc vào đơn giá tiền lương sản phẩm, công đoạn chế biến số lượng sản phẩm công việc mà người lao động hoàn thành đủ tiêu chuẩn quy định Để thực tính lương theo sản phẩm cần phải có điều kiện sau: - Xây dựng đơn giá tiền lương - Phải tổ chức hạch toán ban đầu cho xác định xác kết người nhóm lao động (càng chi tiết tốt) - Doanh nghiệp phải tổ chức, bố trí đầy đủ cơng việc cho người lao động - Phải có hệ thống kiểm tra chất lượng chặt chẽ Việc trả lương theo sản phẩm tiến hành theo hình thức: + Tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp khơng hạn chế: theo hình thức này, tiền lương phải trả cho người lao động tính: Số tiền phải trả tháng = Sản lượng sản phẩm hoàn thành x Đơn giá tiền lương cho sản phẩm Hình thức áp dụng lao động trực tiếp, sản xuất hàng loạt có ưu điểm đánh giá kết lao động + Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp: Thường áp dụng để trả lương cho công nhân phục vụ cho cơng nhân sản xuất sản phẩm Cách tính sau: Tiền lương = i% x Tiền lương người lao động sản xuất trực tiếp Trong i% tỷ lệ tiền lương công nhân phụ với tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất + Tiền lương trả theo sản phẩm có thưởng, phạt: Là tiền lương trả theo sản phẩm có gắn với chế độ tiền thưởng sản xuất như: Thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, thưởng giảm tỷ lệ hàng hỏng Hao phí vật tư khơng đảm bảo ngày cơng quy định, khơng hồn thành kế hoạch giao Cách tính sau: Tiền lương theo sản phẩm Tiền lương = + Tiền thưởng - Tiền phạt Trực tiếp (gián tiếp) + Tiền lương trả theo sản phẩm luỹ tiến: Cách tính lương theo hình thức gồm hai phần: Phần thứ nhất: Căn vào mức độ hoàn thành quy định lao động tính tiền lương phải trả theo sản phẩm định mức Phần thứ hai: Căn vào mức độ vượt định mức để tính tiền lương phải trả theo tỷ lệ luỹ tiến, tỷ lệ hoàn thành vượt định mức cao suất luỹ tiến nhiều Hình thức khuyến khích người lao động tăng suất lao động cường độ lao động đến mức tối đa Do vậy, hình thức thường áp dụng để trả lương cho người làm việc khâu trọng yếu doanh nghiệp phải hoàn thành gấp đơn đặt hàng 2.3 Tiền lương khốn Là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng chất lượng công việc mà họ hồn thành Hình thức áp dụng cho công việc giao cho chi tiết, phận khơng có lợi, phải giao tất khối lượng cơng việc cho nhóm hồn thành thời gian định * Trả lương khoán gọn theo sản phẩm cuối cùng: Là hình thức trả lương theo sản phẩm tiền lương tính theo đơn giá tập hợp cho sản phẩm hồn thành đến cơng việc cuối Hình thức áp dụng cho doanh nghiệp mà trình sản xuất trải qua nhiều giai đoạn cơng nghệ nhằm khuyến khích người lao động quan tâm đến chất lượng sản phẩm * Trả lương khoán thu nhập: Tuỳ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà hình thành quỹ lương để phân chia cho người lao động Khi tiền lương hạch tốn riêng cho lao động phải trả cho tập thể đó, sau chia cho người Tiền cơng dựa vào yếu tố sau: + Dựa vào cấp bậc kỹ thuật cấp bậc công việc (phương pháp áp dụng cấp bậc công việc giao phù hợp với cấp bậc kỹ thuật) + Dựa vào cấp bậc kỹ thuật cấp bậc công việc kết hợp với cộng điểm (áp dụng công việc giao không phù hợp với cấp bậc kỹ thuật) + Dựa sở số điểm để tính lương tương ứng (áp dụng không thực việc trả lương theo sản phẩm khối lượng cơng việc hồn thành thường khơng phụ thuộc vào chất lượng tay nghề mà phụ thuộc vào sức khoẻ thái độ lao động người Khi áp dụng hình thức tiền lương thực tế người lao động xác định kết thúc kỳ hạch tốn Vì vậy, việc trả lương cho người lao động thực chất tạm phân phối thu nhập 2.4 Một số chế độ khác tính lương a Chế độ thưởng: Ngoài chế độ tiền lương doanh nghiệp xây dựng chế độ tiền thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích sản xuất kinh doanh Tiền thưởng thực chất khoản tiền lương bổ sung nhằm quán triệt đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động Trong cấu thu nhập người lao động tiền lương có tính ổn định thường xuyên tiền thưởng phần thu nhập thêm phụ thuộc vào tiêu thưởng, phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh * Các loại tiền thưởng: Tiền thưởng bao gồm tiền thưởng thi đua (lấy từ quỹ khen thưởng) tiền thưởng sản xuất kinh doanh (thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng phát minh sáng kiến ) - Tiền thưởng sản xuất kinh doanh: Đây thực chất phần quỹ lương trích để trả cho người lao động hình thức tiền thưởng với tiêu chí định 10 sổ tài khoản Từ ngày 01/10/2004 đến ngày 31/12/2005 Tài khoản 334: Phải trả cơng nhân viên Dư có đầu kỳ: 490.955.825 Ngày Số c.từ 01/10 71 08/10 79 26/10 84 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 495 495 495 495 495 495 31/10 108 TK đối ứng Diễn giải TT lương tháng 9/05 1111 ( Cho CBCNV ) Chi lương T.Ư kỳ tháng 9/05 (Vương Kim Oanh - Thủ 1111 quỹ) Chi lương kỳ II tháng 10/04 1111 (Vương Kim Oanh- thủ quỹ) Tạm tính lương tháng 10/2004 6221 Tạm tính lương tháng 10/2004 6222 Tạm tính lương tháng 10/2004 62711 Tạm tính lương tháng 10/2004 6411 Tạm tính lương tháng 10/2004 6421 Chi thưởng tổng kết tháng 1111 9/2004 PS Nợ PS có 25.122.949 74.100.000 368.582.342 241.000.142 20.427.562 81.239.433 33.145.860 40.149.918 4.200.000 Phát sinh Nợ: 1.000.875.583 Phát sinh Có: 780.837.252 Dư có cuối kỳ: 270.917.494 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Người lập biểu Kế toán trưởng 46 Sổ tổng hợp tài khoản Từ ngày 01/10/2005 đến ngày 31/12/2005 Tài khoản: 334 phải trả công nhân viên TK Đ.Ư Tên tài khoản Ps nợ Ps có 490.955.825 Dư đầu 1.000.875.583 Tổng PS 270.917.494 Dư cuối - 780.837.252 - 141 Tạm ứng 331 Phải trả cho người bán 18.970.000 6221 CF nhân công trực tiếp cho sản phẩm 227.124.637 6222 CF nhân công cho khuôn 62711 CF cho PX SP 167.038.480 6411 CF bán hàng: nhân viên 173.959.760 6421 CF quản lý : nhân viên 98.451.412 39.311.000 44.946.763 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Người lập biểu Kế toán trưởng 47 Sổ tài khoản Từ ngày 01/10/2004 đến ngày 31/12/2005 Tài khoản338: Phải trả phải nộp khác Dư có đầu kỳ: 356.932.149 01/10 Số c từ 67 24/10 Ngày Diễn giải Tk đối ứng Ps nợ Ps có Nộp BHXH 1121 332 Hồn lại chi thừa(Phiếu chi số 27 ngày 08/09/04) 1111 5.859.067 26/10 374 Thu tiền BHXH tháng 10/2004 (BHXH) 1111 5.229.046 26/10 374 Thu tiền BHYT tháng 10/2004 (BHYT) 1111 1.045.800 26/10 374 Thu tiền ĐPCĐ, BHXH,BHYT tháng 8/04 1111 40.419.103 29/10 411 Thu tiền ĐPCĐ, BHXH,BHYT tháng 9/04 1111 996.638 31/10 496 Tạm tính CP cơng đồn tháng 10/04 6221 4.820.003 31/10 496 Tạm tính CP cơng đồn tháng 10/04 6222 408.551 31/10 496 Tạm tính CP cơng đồn tháng 10/04 62711 1.624.789 31/10 496 Tạm tính CP cơng đồn tháng 10/04 6411 622.917 31/10 496 Tạm tính CP cơng đồn tháng 10/04 6421 809.998 31/10 497 Tạm tính chi phí BHXH tháng 10/04 6221 1.094.760 75.288.735 Phát sinh Nợ: 40.105.000 Phát sinh Có: 105.084.49 Dư có cuối kỳ: 421.916.648 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Kế toán trưởng Người lập biểu 48 Sổ tổng hợp tài khoản Từ ngày 1/10/2004 đến ngày 31/12/2005 Tài khoản: 3382 kinh phí cơng đoàn TK đối ứng Dư đầu Tên tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 30.572.994 Tổng PS 20.000.000 23.591.977 34.164.921 Dư cuối 1111 Tiền mặt Việt Nam 6221 Chi phí nhân cơng trực tiếp cho sản phẩm 6222 Chi phí nhân cơng 898.935 62711 Chi phí cho PXSP 3.340.770 6411 Chi phí bán hàng: nhân viên 3.479.195 6421 Chi phí quản lý: nhân viên 1.969.028 20.000.000 4.542.493 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Người lập biểu Kế toán trưởng 49 Sổ tổng hợp tài khoản Từ ngày 1/10/04 đến ngày 31/12/05 Tài khoản: 3383 BHXH TK đối ứng Dư đầu Tên tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 279.608.865 1.160.000 Tổng PS 68.852.045 347.300.910 Dư cuối 1111 Tiền mặt Việt Nam 1.160.000 6221 Chi phí nhân cơng trực tiếp cho sản phẩm 6222 Chi phí nhân cơng 3.072.016 62711 Chi phí cho PXSP 12.313.549 6411 Chi phí bán hàng: nhân viên 2.620.800 6421 Chi phí quản lý: nhân viên 5.590.358 11214 Tiền gửi VNĐ sở giao dịch NHNN 7.067.800 29.654.336 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Kế toán trưởng Người lập biểu 50 Sổ tổng hợp tài khoản Từ ngày 1/10/04 đến ngày 31/12/05 Tài khoản: 3384 BHYT TK đối ứng Dư đầu Tên tài khoản Phát sinh Nợ Phát sinh Có 46.750.340 18.945.000 Tổng PS 12.640.477 40.445.817 Dư cuối - - 1111 Tiền mặt Việt Nam 2.029.477 6221 Chi phí nhân cơng trực tiếp cho sản phẩm 6222 Chi phí nhân cơng 62711 Chi phí cho PXSP 6411 Chi phí bán hàng: nhân viên 567.000 6421 Chi phí quản lý: nhân viên 675.000 11214 Tiền gửi VNĐ sở giao dịch NHNN 7.074.000 513.000 1.782.000 18.945.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Người lập biểu Kế tốn trưởng Hạch tốn khoản trích theo lương 5.1 Căn thu BHXH Công ty Căn vào nghị định só 12 CP ngày 26/10/1995 Chính Phủ ban hành việc ban hành điều lệ BHXH, công chức, viên chức nhà nước người lao động theo loại hình BHXH bắt buộc phải thực thống nước, quy định quyền nghĩa vụ đóng góp BHXH quyền hưởng ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, sức chết 51 Quỹ BHXH hình thành từ nguồn thu chủ sử dụng kinh doanh 15% người lao động 5% tương hỗ nhà nươc, quỹ BHXH quản lý thống sử dụng để chi chế độ quy định theo điều lệ Hình thức thu nộp hàng tháng chậm vào ngày 30 tháng để chuyển cho quan BHXH Cuối quý Công ty quan BHXH đối chiếu số người tham gia BHXH, có số chênh lệch điều chỉnh tiếp vào quý sau 5.2 Căn thu chi BHYT Cơng ty Quỹ BHYT hình thành cách trích theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương cấp bậc cán công nhân viên thực tế phát sinh tháng Tỷ lệ trích BHYT 3% 2% tính vào chi phí, 1% người lao động chịu Quỹ Công ty sử dụng để tốn khoản tiền khám, chữa bệnh, viện phí, thuốc thang 5.3 Căn thu chi kinh phí cơng đồn Cơng ty Để có nguồn chi phí hoạt động cơng đồn hàng tháng Cơng ty trích theo tỷ lệ quy định với tổng số quỹ tiền lương, tiền công phụ cấp thực tế phải trả người lao động tính vào chi phí kinh doanh để hình thành kinh phí cơng đồn tỷ lệ kinh phí cơng đồn theo chế độ hành 2% 5.4 Trích BHXH phải trả công nhân viên Căn vào danh sách lao động quỹ tiền lương, trích nộp BHXH lập đầu năm, bổ sung hàng tháng, quý việc biến động lao động quỹ tiền lương Công ty bảng đối chiếu nộp BHXH quý, năm đơn vị sử dụng lao động đơn vị BHXH thành phố Hà Nội Trong tháng cán công nhân viên nộp giấy tờ, hoá đơn chứng từ xác nhận việc nghỉ thuộc diện hưởng BHXH Căn mức lương, số ngày nghỉ, mức ưu tiên kế tốn BHXH tính tốn để lập phiếu tốn BHXH cuối tháng lập “ bảng toán BHXH ” Trước tiên Công ty nhận chứng từ hợp lệ cán công nhân viên “ Phiếu nghỉ hưởng BHXH ” phản ánh nội dung nghỉ hưởng BHXH tên tổ chức chịu trách nhiệm theo phiếu, lý số ngày nghỉ Sau đối chiếu theo chế độ nhà 52 nước quy định quy định khác Cơng ty (nếu có) để xác định số ngày nghỉ theo chế độ cán công nhân viên hưởng BHXH Ví dụ: trường hợp anh Nguyễn Văn Mạnh hưởng trợ cấp BHXH Tên sở y tế Ban hành theo mẫu CV Số 93 TC/CĐ KT ngày 20/07/1999 BTC Giấy chứng nhận Nghỉ ốm hưởng bhxh Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh Tuổi 24 Đơn vị công tác: Công ty TNHH TRANDA Lý nghỉ việc: Chấn thương vùng hàm mặt Số ngày cho nghỉ: 10 ngày Từ ngày 09/12/04 đến hết ngày 20/12/04 Xác nhận phụ trách đơn vị Số ngày thực nghỉ 10 ngày (ký ghi rõ họ tên đóng dấu) Ngày 24 tháng 12 năm 2005 Y bác sỹ KCB Lê Kim Hà 53 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập –Tự – Hạnh phúc -phiếu toán trợ cấp BHXH (Nghỉ ốm, trơng ốm, thực kế hoạch hố) Họ tên: Nguyễn Văn Mạnh - tuổi 24 Nghề nghiệp (chức vụ): lái xe Đơn vị công tác: Công ty TNHH TRANDA Thời gian đóng BHXH năm Tiền lương đóng BHXH tháng trước nghỉ: 244.800 Số ngày nghỉ: từ 09/12/04 đến 20/12/04 Trợ cấp: mức 75%: 7061 x 10 ngày = 70.610 đ Cộng: 70.610 đ Bằng chữ: Bảy mươi nghìn sáu trăm mười đồng Ghi chú: Ngày 31 tháng 10 năm 2004 Người lĩnh Kế toán BCHCĐ sở Thủ trưởng đơn vị 54 PHầN III Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ Công ty TNHH TRANDA I Những nhận xét công tác kế tốn tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ Cơng ty TNHH TRANDA Một số nhận xét: Công ty TNHH TRANDA doanh nghiệp tư nhân Trong năm gần đây, Công ty không ngừng cải tiến máy, mở rộng sản xuất, quy mô cấu Cơng ty hồn thiện, tạo việc làm cho công nhân Công ty Sản phẩm Công ty chiếm lĩnh thị trường tạo lòng tin người tiêu dùng nước Công ty tiếp tục vươn lên ngày mở rộng thị trường tương lai ngày mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty, thực nghĩa vụ với nhà nước ngày nhiều, đời sống người lao động không ngừng cải thiện, thu nhập người lao động đảm bảo Có kết đó, Ban lãnh đạo với tập thể cán công nhân viên Công ty nhận thức đắn quy luật vận động kinh tế thị trường từ rút “ Tiền lương thước đo hiệu sản xuất kinh doanh “Chính ví việc bố trí, xếp lao động hợp lý, tính tốn trả cơng người lao động cách thoả đáng góp phần nâng cao lực sản xuất, tiết kiệm hao phí lao động từ mang lại hiệu kinh tế lớn cho doanh nghiệp Do việc tính tốn chi trả tiền lương cho người lao động Ban Giám đốc ln coi trọng Để giới hố cơng tác kế tốn, Cơng ty đưa hệ thống máy vi tính vào ứng dụng cho cơng tác tính lương, mà cơng việc tính tốn thực nhanh chóng thuận tiện sác Trong năm gần đây, thu nhập bình qn người lao động ln tăng so với kế hoạch, năm sau cao năm trước Cụ thể: mức kế hoạch: 700.000đ/người Thực năm 2004: 750.000đ/người 55 Năm 2005: 800.000đ/người Có thể thấy rằng, mức lương bình qn người lao động có nhờ vào động ban lãnh đạo, cố gắng cá nhân điều kiện xã hội có nhiều biến động Với điều kiện nay, hình thức ghi sổ Nhật ký chung phù hợp với tình hình thực tế Công ty Việc tổ chức hệ thống sổ phục vụ cho cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương theo em đầy đủ, hoàn thiện, việc ghi chép số liệu trung thực, khách quan theo quy định Tiền lương khoản trích theo lương cơng ty ln tính trả đủ Do mà người lao động có điều kiện n tâm cơng tác, đảm bảo sống Việc xác định thang lương, bậc lương mức lương Cơng ty nói chung hợp lý hồn thiện Cơng ty quan tâm đến việc nâng cao chất lượng lao động người lao động Cơng ty Tiền thưởng nhằm kích thích cho người lao động việc tăng suất lao động, tạo ý thức nâng cao chất lượng sản phẩm, trình độ tay nghề, sáng kiến cải tiến kỹ thuật họ q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty thực thưởng cho cán công nhân viên thông qua việc nhận tiền lương với hệ số định Cơng ty có quy định mức phạt có sản phẩm loại 2, sản phẩm hỏng Thế có biện pháp xử lý cá nhân, tập thể hoàn thành tốt khối lượng công việc với chất lượng cao, thời gian ngắn cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sản suất kinh doanh cho Công ty * Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực nêu trên, Cơng ty số tồn cụ thể: a - Việc bố trí hai kế tốn tiền lương bảo hiểm xã hội chưa tận dụng hết khả lao động họ Cụ thể: Sau lập bảng tổng hợp toán tiền lương Kế tốn tiền lương tiến hành phân bổ tiền lương tính vào chi phí nhân cơng tháng Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội sau tiền lương kế toán lương phân bổ lại chuyển cho kế tốn bảo hiểm xã hội tiến hành trích BHXH, BHYT, KPCĐ Kế toán BHXH vào tiền lương phân bổ tháng tiến hành tính trích 1% KPCĐ theo tổng số tiền lương thực tế phát sinh tháng vào bảng tổng hợp toán lương, kế tốn BHXH tiến hành trích BHXH 15% theo tổng lương cấp bậc, BHYT 3% theo tiền lương nhân cơng tháng Thực 56 ra, việc tính trích khoản BHXH, BHYT, KPCĐ khơng khó khăn, tốn thời gian cơng sức Kế tốn bảo hiểm kế tốn tiền lương bố trí người chưa hợp lý b- Trích BHXH, BHYT chi phí sản xuất kinh doanh chưa với chế độ hành Công ty trích 20% BHXH, 3% BHYT theo lương cấp bậc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Chế độ quy định BHXH nộp cho quan cấp 20% theo lương cấp bậc tính Cơng ty chịu 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ, người lao động chịu 5% BHYT Công ty nộp cho quan cấp 3% Cơng ty chịu 2% tính vào chi phí sản xuất, người lao động chịu 1%, Công ty chưa thực trích theo chế độ d - Hiện nay, Cơng ty có phụ cấp chức vụ , trách nhiệm thợ giỏi, chưa có khoản phụ cấp thâm niên chưa thoả đáng với sức lao động mà công nhân bỏ Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH TRANDA Nền kinh tế thị trường với phát triển kéo theo nhiều hình thái lao động Càng có nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình doanh nghiệp có nhiều hình thái lao động Điều phải đòi hỏi khơng ngừng hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ để đáp ứng kịp thời đòi hỏi kinh tế thị trường giai đoạn mới, tạo cho người lao động có quyền hưởng thụ số lượng chất lượng mà họ bỏ Để làm việc đó, khâu quan trọng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương ngày hồn thiện theo em cần phải quan tâm đến số vấn đề sau: 2.1 Tổ chức bố trí lại cơng việc kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Để tận dụng, phát huy lực đội ngũ cán kế tốn, theo em Cơng ty cấn bố trí kế tốn tiền lương kiêm ln kế tốn trích BHXH, BHYT, KPCĐ Việc nộp BHXH, BHYT, KPCĐ giao cho kế toán toán đảm nhận Kế toán BHXH bố trí, xếp cơng việc khác hợp lý 57 2.3 Cần quan tâm đến lực người lao động Công ty nên đề sách khen thưởng cho cá nhân, tập thể hồn thành cơng việc cách suất xắc Khi cá nhân, tập thể tăng suất, giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng, sản phẩm loại cần biểu dương khen thưởng cách thoả đáng Công ty luôn theo dõi, quan tâm đến cá nhân, tập thể có thành tích cải tiến kỹ thuật, nâng cao lực sản xuất làm lợi cho Công ty Hàng năm, Công ty nên tiến hành tổ chức thi tay nghề cho người lao động 2.4 Cơng ty nên tính thêm khoản phụ cấp: Như phụ cấp thâm niên, cho công nhân để họ thấy sức lao động bỏ bù đắp cách thích đáng 58 Kết luận Bất kỳ hình thức sản xuất phải có yếu tố lao động sản phẩm hoàn thành cấu thành giá trị sức lao động Tiền lương khoản trích theo lương biểu tiền giá trị sức lao động Quản lý chặt chẽ tiền lương khoản trích theo lương đòi hỏi đặt ra, nhằm đem lại hiệu sản suất cao Trong trình thực tập Công ty với thời gian thực tập tương đối ngắn, kinh nghiệm thực tế trình độ thân có hạn nên em chưa có cách nhìn tổng quát, chưa thể nắm bắt hết vấn đề cơng tác kế tốn tiền lương Công ty Qua đề tài em muốn đề cập tới số phương hướng hồn thiệnCơng tác tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương ” với mục đích góp phần phản ánh xác tiền lương khoản trích theo lương Công ty, đồng thời phát huy tác dụng tích cực chế độ hạch tốn kinh tế điều kiện kinh doanh theo chế mới, giúp Công ty đứng vững không ngừng phát triển 59 Tài liệu tham khảo Hạch toán kế toán doanh nghiệp (Nhà xuất Giáo dục Đào tạo) Các văn quy định chế độ BHXH (Bộ Lao động thương binh xã hội) Quản trị nhân lực (Nhà xuất Thống kê) Kế toán doanh nghiệp sản xuất (Nhà xuất Tài chính) PGS.PTS Vương Đình Huệ PTS Nguyễn Đình Đỗ 60 ... nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH TRANDA Phần I: Lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp I Bản chất tiền lương khoản trích theo lương doanh... nghiệp tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng khoản khác thuộc thu nhập họ Kết cấu TK 334: Bên nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công công nhân viên - Tiền lương, tiền công khoản. .. phần mở đầu kết luận gồm phần sau đây: Phần I: Lý luận kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Phần II: Thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH TRANDA Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TRANDA , Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TRANDA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay