Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần hải hưng

38 32 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 13:23

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më đầu Trong xu đổi cuả đất nớc, kinh tế thị trờng mở nhiều hội nh thách thức lớn đôí với doanh nghiệp Để vợt qua chọn lọc đào thải khắt khe thị trờng, để tồn phát triển, doanh nghiệp cần phải hợp lí hóa khâu qui trình sản xuất quản lý sản xuất Điêù đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán phải không ngừng đổi cho phù hợp, nhằm đáp ứng đợc nhu cầu quản lý đề Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị chi phối nhiều yếu tố, nguyên vật liệu việc hạch toán nguyên vật liệu yếu tố quan trọng chi phí nguyên vật liệu chiÕm tû träng rÊt lín toµn bé chi phÝ sản xuất giá thành sản phẩm Do vậy, việc hạch toán nguyên vật liệu cho sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất hạ thấp giá thành sản phẩm vấn đề quan tâm thờng xuyên doanh nghiệp Nhận thức đợc ý nghĩa quan trọng vấn đề này, chọn đề tài: Hạch toán nguyên vật liệu công ty Cổ phần Hải Hng" sau học lớp kế toán trởng K9 khoa kế toán trờng ĐHKT Quốc Dân đào tạo Nội dung đề tài đợc chia làm phần: Phần 1: Lý luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Phần 2: Thực tế việc hạch toán nguyên vật liệu công ty Cổ phần Hải Hng Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn 3: Mét sè ý kiến đề xuất việc hạch toán nguyên vật liệu công ty Cổ phần Hải Hng Với hạn chÕ vỊ thêi gian còng nh kiÕn thøc, kinh nghiƯm, thu hoạch tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy góp ý để đề tài đợc hoàn thiện Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần Lí luận chung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh I.Sự cần thiết công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất: 1.Vai trò nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh: Nguyên vật liệu đối tợng lao động, yếu tố trình sản xuất sở vật chất để tạo nên sản phẩm Do vậy, việc sản xuất kinh doanh bị ảnh hởng lớn việc cung cấp nguyên vật liệu không đầy đủ kịp thời Mặt khác, chất lợng sản phẩm phụ thuộc lớn vào chất lợng nguyên vật liệunguyên vật liệu vật chất cấu thành nên vật thể sản phẩm chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn toàn chi phí sản xuất VD: giá thành sản phẩm công nghiệp khí chi phí nguyên vật liệu chiếm 50-60%, công nghiƯp chÕ biÕn chiÕm 80% Qua ®ã ta thÊy viƯc tiÕt kiƯm nguyªn vËt liƯu cã ý nghÜa rÊt lín việc hạ giá thành sản phẩm Các doanh nghiệp cần quản lí nguyên vật liệu chặt chẽ khâu: thu mua, bảo quản, dự trữ, sử dụng nhằm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm Về mặt giá trị, nguyên vật liệu tài sản dự trữ, thuộc tài sản lu động Do đó, việc tăng tốc độ lu chuyển vốn kinh doanh tách rời việc dự trữ sử dụng sản phẩm nguyên vật liệu hợp lí, tiết kiệm Rõ ràng, nguyên vật liệu vai trò to lớn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sản xuất Trong quản lí nguyên vật liệu phải quản lí chặt mặt: số lợng,chất lợng, giá cảcủa nguyên vật liệu cung cấp Vì vậy, công tác kế toán nguyên vật liệu điều kiện thiếu nhằm cung cấp Hạch toán nguyên vật liệu Công ty H¶i Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kịp thời đồng vật liệu cần thiết sản xuất, hạn chế tối đa mát lãng phí nguyên vật liệu khâu trình sản xuất kinh doanh 2.Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất : Do vai trò quan trọng nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh, nhà nớc sách chế độ công tác quản lí vật t khâu xác định nhiệm vụ kế toán nguyên vật liƯu nh sau: -Tỉ chøc ghi chÐp, ph¶n ¶nh tỉng hợp số liêu việc thu mua, vận chuyển, bảo quản, tình hình xuất nhập tồn kho vật liệu, tính giá thực tế vật liệu thu mua Thực đủ ghi chép ban đầu vật liệu, mở sổ kế toán vật liệu để thực hạch toán vật liệu chế độ, phơng pháp quy định nhằm bảo đảm thống công tác kế toán, tạo điều kiện cho công tác đạo phạm vi toàn doanh nghiệp -Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản dự trữ sư dơng vËt liƯu, kiĨm tra viƯc nhËp xt nguyªn vật liệu, phát ngăn ngừa đề xuất biện pháp xử lý tợng thừa thiếu, ứ đọng, phẩm chất nguyên vật liệu tiêu thụ Tính toán xác số lợng giá trị thực tế nguyên vật liệu đa vào sử dụng số tiêu hao trình sản xuất kinh doanh Phân bổ xác giá trị nguyên vật liệu tiêu hao vào đối tợng sử dụng -Kiểm kê nguyên vật liệu, đánh giá vật liệu theo chế độ nhà nớc quy định, lập báo cáo vật t, tiến hành phân tích kinh tế tình hình thu dự trữ bảo quản sử dụng vật liệu cách hợp lí hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm hạ thấp chi phí nguyên vật liệu Hạch toán nguyên vật liệu Công ty H¶i Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.Phân loại đánh giá vật liệu: 1.Phân loại vật liệu : Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại vật liệu với nội dung kinh tế chức hoạt động khác Để quản lí tốt vật liệu, đòi hỏi doanh nghiệp phải nhận biết loại vật liệu Vì vậy, cần phải phân loại vật liệu theo tiêu thức định để tổ chức tốt công tác quản lí, công tác kế toán vật liệu, đảm bảo sư dơng cã hiƯu qu¶ vËt liƯu s¶n xt kinh doanh Nhìn chung, doanh nghiệp sản xuất, vật liệu đợc chia nh sau: 1.1Dựa vào nội dung kinh tế yêu cầu kế toán quản trị, vật liệu gồm: -Nguyên vật liệu chính: đối tợng lao động chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm nh sắt thép doanh nghiệp chế tạo máy,cơ khí -Vật liệu phụ: đối tợng lao động nhng sơ vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm tác dụng phụ sản xuất, chế tạo sản phẩm -Nhiên liệu: loại vật liệu sử dụng tác dụng cung cấp nhiệt lợng cho trình sản xuất kinh doanh -Phụ tùng thay thế: gồm loại phụ tùng, chi tiết để thay , sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất, phơng tiện vận tải -Thiết bị xây dựng bản: gồm loại thiết bị, phơng tiện đợc sử dụng cho việc xây dựng -Vật liệu khác: loại vật liệu loại trình sản xuất , chế tạo sản phẩm 1.2Dựa vào công dụng vật liệu nội dung quy định quản lí vật liệu tài khoản kế toán , vật liệu doanh nghiệp đơc chia thành: -Nguyên vật liệu đợc dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Nguyªn vËt liƯu dïng cho nhu cầu khác nh: quản lí doanh nghiệp, quản lí phân xởng 1.3Dựa vào nguồn hình thành, vật liƯu bao gåm: -VËt liƯu mua ngoµi -VËt liƯu tù sản xuất Đánh giá vật liệu 2.1.Đánh giá nguyên vật liệu theo giá vốn thực tế 2.1.1Đánh giá thực tế nhập kho: Trong doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu đợc nhập từ nhiều nguồn khác giá thực tế chúng đợc xác định nh sau: +Đối với nguyên vật liệu mua ngoài: Giá vốn thực tế =(Giá hoá đơn + Chi phí thu thực tế Khoản giảm giá) Với doanh nghiệp áp dụng VAT theo phơng pháp : - Khấu trừ: Giá trị vật t mua đợc phản ánh theo giá mua cha thuế VAT đầu vào đựơc theo dõi tài khoản thuế đầu vào -Trực tiếp: Giá thực tế nhập kho đợc phản ánh theo giá toán (bao gồm VAT) +Đối với vật liệu tự gia công chế biến: Giá vốn thực tế = (Tiền trả cho ngời nhËn gia c«ng chÕ biÕn + Chi phÝ vËn chun bốc dỡ) +Trờng hợp đơn vị khác góp vốn liên doanh, giá hội đồng liên doanh đánh giá +Phế liệu đợc phản ánh theo giá ớc tính 2.1.2 Giá thực tế xuất kho: Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho đợc tính theo cách sau: +Phơng pháp nhập trớc-xuất trớc: Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¸ thùc tÕ (Giá thực tế đơn vật = vị vật liệu nhập X liệu xuất nhập trớc) lần (Số lợng vËt liƯu xt dïng kú thc tõng lÇn tríc đó) dùng +Phơng pháp nhập sau xuất trớc: Giá thực (Giá thực tế đơn tế (Số lợng vật liệu vật = vị vật liệu nhập X liệu xuất theo lần nhập xuất dùng dùng lần trớc đó) sau cùng) kỳ thuộc Hai phơng pháp hạch toán giá trị lô hàng phù hợp công tác bảo quản vật liệu kho nhng gây khó khăn cho việc hạch toán chi tiết +Tính theo giá thực tế tồn đầu kỳ: Giá thực tế vật (Đơn liệu xuất dùng = liệu kỳ Trong đó: giá tồn vật (Số lợng vật liệu đầu X xuất kỳ) kỳ) Đơn giá bình quân Giá thực tế vật liệu tồn kho ®Çu kú vËt liƯu tån kho ®Çu kú = Sè lợng vật liệu tồn đầu kỳ +Tính theo giá bình quân: Giá thực tế vật liệu xuất kho = (Số lợng xuất) x (Đơn giá bình quân) Giá vật liệu tồn đầu kỳ + Giá vật liệu nhập kỳ Giá bình quân = Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Số l ợng vật liệu tồn đầu kỳ nhập kỳ +Tính theo giá thực tế sau lần nhập: Phơng pháp đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lí vật liệu theo lô hàng, vào lợng xuất kho đơn giá nhập thực tế lô hàng để tính giá thực tế vật liệu xuất kho 2.2.Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán: Giá thực tế vật liệu xuất kho Giá hạch toán vật = liệu xuất dùng X (Hệ sè gi¸ vËt liƯu ) kú Gi¸ thùc tÕ vật liệu tồn đầu kỳ nhập kỳ Hệ số giá vật liệu = Giá hạch toán vật liệu tồn đầu kỳ nhập kỳ Phơng pháp giúp cho việc tính toán đơn giản hơn, giảm khối lợng công tác kế toán hàng ngày, tăng chức kiểm tra kế toán, tạo thuận lợi cho việc tổ chức hach toán nội III Phơng pháp chi tiết nguyên vật liệu : 1.Chứng từ kế toán : Theo chế độ chứng từ kế toán hành hoá đơn chứng từ ban hành theo luật thuế GTGT, chứng từ sổ sách kế toán dùng công tác hạch toán nhập xuất vật liệu bao gồm: -Phiếu nhập kho (mÉu 01_VT) -PhiÕu xuÊt kho (mÉu 02_VT) -PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chun néi bé ( mÉu 03_VT) -Biªn kiểm kê vật t sản phẩm hàng hoá (mẫu 08_VT) -Hoá đơn GTGT theo thông t 100 (thuế GTGT) Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Hoá đơn cớc phí vận chuyển (mẫu 03_BH) Ngoài chứng từ trên, doanh nghiệp sử dụng thêm chứng tõ kÕ to¸n híng dÉn 2.Sỉ kÕ to¸n chi tiÕt vật liệu : Tuỳ theo phơng pháp kế toán chi tiÕt ¸p dơng c¸c doanh nghiƯp, kÕ to¸n vËt liƯu sư dơng c¸c sỉ kÕ to¸n chi tiÕt sau: -Sổ (thẻ ) kho Sổ (thẻ) kế toán chi tiÕt -Sỉ sè d vËt liƯu -Sỉ ®èi chiÕu luân chuyển Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng bảng kê nhập xuất, bảng luỹ kế nhập xt tån kho vËt liƯu ®Ĩ viƯc ghi sỉ kÕ toán chi tiết đợc đơn giản, nhanh chóng kịp thời 3.Các phơng pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 3.1 Phơng pháp ghi thẻ song song: -Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép tình hình nhập xuất tồn kho hàng ngày theo tiêu số lợng Thẻ kho đợc mở theo kho, thứ vật liệu -Tại phòng kế toán :kế toán vật liệu sử dụng sở chi tiết vật liệu để ghi chép phản ánh tình hình biến động vật liệu theo tiêu số lợng số tiền cho loại vật liệu 3.2 Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển -Tại kho: việc ghi chép thủ kho thực thẻ kho -Tại phòng kế toán: kế toán mở sổ đối chiếu luân chuyển để ghi tình hình nhập xuất tồn kho loại vật liệu kho dùng cho năm tháng ghi lần vào cuối tháng Để số liệu kế toán phải lập bảng kê nhập, bảng kê xuất sở chứng từ nhập xuất định kỳ từ kho gửi lên Sổ đối chiếu luân chuyển đợc theo dõi tiêu số Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lợng tiêu giá trị Cuối tháng tiến hành kiểm tra đối chiếu sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho số liệu kế toán tổng hợp Phơng pháp thích hợp cho doanh nghiệp nhiều nghiệp vụ nhập xuất không bố trí nhân viên kế toán vật liệu điều kiện ghi chép tình hình nhập xuất hàng ngày 3.3 Phơng pháp sổ sè d -T¹i kho: thđ kho còng thùc hiƯn viƯc ghi chép thẻ kho nhng cuối tháng phải ghi sè tån kho sang sỉ sè d vµo cét sè liệu -Tại phòng kế toán: kế toán mở sổ số d theo kho chung cho năm để ghi chép tình hình nhập xuất Từ bảng kê nhập xuất kế toán lập bảng luỹ kế nhập xuất Sau lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho nhóm vật liệu theo tiêu giá trị Cuối tháng nhận đợc sổ số d thủ kho gửi lên kế toán vào số tồn cuối tháng, đơn giá hạch toán tính giá trị tồn kho để ghi vào cột số tiền sổ số d Việc kiểm tra đợc tiến hành vào cuối tháng vào cột số tiền tồn kho cuối tháng sổ đối chiếu với cột tơng ứng bảng kê tổng hợp nhập xuất tồn kế toán tổng hợp Phơng pháp thích hợp với doanh nghiệp lợng vật liệu nhập xuất nhiều lần tháng sử dụng giá hạch toán để hạch toán vật liệu, xây dựng danh điểm vật liệu, trình độ chuyên môn cán kế toán vững vàng IV.kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 1.Hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên *Khái niệm: phơng pháp kê khai thờng xuyên phơng pháp theo dõi phản ánh tình hình biến động tăng giảm Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 01/3/2000 03/ 92 210 Mua cđa Minh Anh 400 52 In ThỴ Pokemon 80 05/ 64 In VÐ mêi 60 102 Mua cña Minh Anh 09/ 78 In Name card 86 In 10/ tem d¸n 200 20 Xóc 120 xÝch 12/ 24/ Céng 600 280 670 + Tại phòng kế toán : định kỳ kế toán xuống kho nhËn chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu Khi xuèng nhận chứng từ, kế toán tiến hành kiểm tra chỗ tính hợp pháp chứng từ, kiểm tra tính hợp lí phân loại chứng từ ghi chép thẻ kho Sau kiểm tra kế toán nhận chứng từ ký xác nhận vào thẻ kho Kế toán sử dụng sổ chi tiết vật t để ghi chép, phản ánh hàng ngày tình hình nhập xuất vật liệu Căn vào chứng từ nhập xuất kho, kế toán phân loại chứng từ theo loại vật liệu, chứng từ đợc ghi vào dòng sổ chi tiết tiêu số lợng Cuối tháng kế toán tính giá trị xuất kho vật liệu theo phơng pháp bình quân gia quỳên đợc ghi vào sổ chi tiết dòng tổng cộng, từ tính giá trị số lợng hàng tồn kho cuối tháng Số tồn kho cuối tháng đợc đối chiếu với thẻ kho mặt số lợng Đối với vật liệu mua vào dùng hoá đơn GTGT VAT đầu vào giá trị hàng nhập kho phần cha VAT Phần VAT đợc theo dõi Tài khoản 133 Căn Hạch toán nguyên vật liệu Công ty H¶i Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vào đơn giá cha thuế hoá đơn GTGT, kế toán ghi đơn giá nhập tính tổng giá trị nhập phiếu nhập sổ chi tiÕt vËt liƯu MÉu Sỉ chi tiÕt vËt liệu Mở sổ ngày 1/3/2000 Tờ số:02 Tên vật liệu : Giấy Đơn vị tính : cuộn Quy cách phẩm chất: Giấy Couché Chứng từ Số Diễn giải TàI Đơn KH giá Nhập Nà Oả L- y N ợng Mã sè:014 Xt TiỊn L- Tån TiỊn Lỵng TiỊn 210 3076500 ợng đối ứng Ngày 1/3/2000 92 3/3 Mua 52 5/3 64 111 00 Anh 621 1480 9/3 xuÊt s¶n xuÊt 621 00 10 10/ xuÊt s¶n xuÊt 331 12/ Mua 621 78 24/ Anh 86 cña 1465 cña Minh Minh 621 xuÊt s¶n xuÊt 400 592000 00 80 60 200 296000 20 1480 00 12 00 888000 28 413308 67 9889937 00 0 xuÊt sản xuất Cộng tháng 600 00 Cụ thể sổ chi tiết vật liệu giấy Couché Tồn đầu kỳ: 146500 x 210 cuén =307650000®ång NhËp kú: theo chøng từ hoá đơn phiếu nhập kho 148000 x 400 = 59200000 ®ång 148000 x 200 = 29600000 ®ång =>= 88800000đồng 30765000+8880000 đơn giá xuất kho = =147611 đồng 210+600 Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cuèi th¸ng, vào đơn giá xuất kho tính đợc, kế toán ghi đơn giá thành tiền phiếu xuất kho sau ghi phần tổng gía trị xuất kho vào sổ chi tiết vật liệu dòng tổng cộng cuối tháng 3-Kế toán tổng hợp vật liệu công ty Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kê khai thờng xuyên, phản ánh thờng xuyên trình nhập xuất tồn kho tài khoản sổ kế toán tổng hợp, chứng từ nhập xuất 3.1Kế toán tổng hợp nhập vật liệu : Vật liệu công ty hầu hết nhập kho từ nguồn mua nên quan hệ toán với ngời bán công ty chủ yếu với ngời cung cấp vật liệu Vì kế toán tổng hợp nhập vật t đợc gắn chặt với kế toán toán với ngời bán Kế toán tổng hợp nhập vật t công ty sử dụng tài khoản sau: - Tài khoản 331: Phải trả cho ngời bán - Tài khoản 152: Nguyên vật liệu - Tài khoản 111: Tiền mặt - Tài khoản 112: Tiền gửi ngân hàng Để theo dõi tình hình nhập vật liệu toán víi ngêi b¸n, kÕ to¸n sư dơng sỉ chi tiÕt Tài khoản 331 nhật ký chứng từ số Số liệu sổ chi tiết Tài khoản 331 dựa chứng từ: hoá đơn mua hàng, biên kiểm nghiệm phiếu nhập kho, chứng từ toán tiền hàng Sổ chi tiết Tài khoản 331 đợc mở ®Ĩ theo dâi chi tiÕt ®èi víi tõng ngêi b¸n Mỗi chứng từ toán theo hoá đơn đợc Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ghi dßng theo hàng ngày Cuối tháng tiến hành cộng sổ tính số d cuối tháng sở để ghi sổ chi tiết Tài khoản 331: - Số d đầu tháng : vào số d cuối tháng sổ tháng trứơc để ghi d nợ d vào cột số d đầu tháng - Số phát sinh tháng : hàng ngày hàng mua làm thủ tục nhập kho, chứng từ nhập kho hoá đơn mua hàng đợc chuyển cho phòng kế toán tài vụ Kế toán công nợ vào sổ kế toán chi tiết bên Các nội dung hàng mua thực nhập kho bao gồm giá mua cha VAT VAT trả ngêi b¸n Khi to¸n cho ngêi b¸n, kÕ to¸n ghi vào phần ghi nợ Tài khoản 331 tài khoản liên quan Nếu trả tiền mặt ghi số chứng từ, ngày tháng số tiền ghi phiếu chi Nếu trả chuyển khoản ghi số chứng từ, ngày tháng số tiền toán Trờng hợp trả trớc cho ngời bán, kế toán ghi nợ Tài khoản 331 hàng mua toán bù trừ với số tiền trả trớc - Số d cuối tháng: vào số d đầu tháng tổng phát sinh nợ, phát sinh tính số d cuối tháng ghi số d vào cột thích hợp Cụ thể tháng 3/2000, nhận đợc hoá đơn mua hàng phiếu nhập nhập kho số 92 ngày 3/3/2000, kế toán ghi vào sổ định khoản: Nợ Tài khoản 152.1 5920000 Nợ Tài khoản 133 592000 Tài khoản 331 6512000 Nhật ký chứng từ số ghi Tài khoản 331: đợc sử dụng để theo dõi tổng hợp quan hệ toán với ngời bán cung cấp vật t hàng hoá sở số liệu phơng pháp ghi sổ: Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Sè d đầu tháng: Đợc chuyển từ số d cuối tháng nhật ký chứng từ số tháng trớc để ghi số d phù hợp với khách hàng - Số phát sinh nợ: vào sổ chi tiết Tài khoản 331 khách hàng mà số tiền toán trả tháng đối ứng với phát sinh nợ Tài khoản 331 theo số tổng cộng làm sở ghi nhËt ký chøng tõ sè - Sè ph¸t sinh có: dựa vào sổ chi tiết Tài khoản 331 khách hàng theo số liệu tổng cộng tài khoản liên quan ứng với Tài khoản 331 để ghi nhËt ký chøng tõ sè øng víi tõng khách hàng - Số d cuối tháng: dựa vào số liệu tổng hợp khách hàng sổ chi tiết Tài khoản 331 để tính số d cuối tháng khách ghi sổ nhật ký chứng từ sè Trong ghi sỉ chi tiÕt kÕ to¸n vật liệu vào phiếu nhập để ghi vào sổ tay theo dõi tình hình toán với ngời bán xem tổng số phải tóan bao nhiêu, so sánh đối chếu công nợ, mẫu sổ tay kế toán 3.2 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu: Tại kho cđa c«ng ty, vËt liƯu xt kho chđ u để sản xuất Bởi vậy, kế toán tổng hợp xuất vật liệu phản ánh kịp thời, phân bổ xác, đối tợng sử dụng theo giá thực tế vật liệu xuất dùng Tại công ty sử dụng giá thực tế nên không lập bảng kê số 3- "tính giá thành thực tế vật liệu xuất dùng Giá vật t xuất dùng đợc tính bảng nhập xuất tồn kho Căn vào bảng nhập xuất tồn kho, kế toán lập bảng kê xuất cho loại vËt liÖu, chi tiÕt cho vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phụ Bảng kê xuất vật liệu: Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nội dung: Phản ánh loại vật liệu xuất dùng vào sản xuất Bảng kê phản ánh số phát sinh bên Tài khoản 152 theo loại vật liệu đối ứng với Tài khoản sử dụng liên quan - Kết cấu: dòng ghi chi tiết loại vật liệu xuất dùng theo số lợng đơn giá trị giá thực tế phân bổ vaò đối tợng tuỳ mụcđích sử dụng - Phơng pháp lập: vào việc xuất nguyên vật liệu để ghi tiêu số lợng xuất Đơn giá thực tế lấy bảng nhập xuất tồn kho loại vật liệu Căn vào mục đích sử dụng để phân bổ cho loại đối tựng sử dụng cuối kỳ, cộng dồn toàn tiêu đối tợng sử dụng - Mẫu Bảng kê vật liệu xuất dùng Tháng 3/2000 Tài khoản 621 Stt Tên quy cách vật t ĐVT Số lợng Thành tiÒn GiÊy CouchÐ ChiÕc 280 4133080 Card Ivory Cái 140 12656560 Lới Scenơr m 150 2845953 Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Ghi chó Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn Một số đề xuất hạch toán nguyên vật liệu công ty cổ phần hải hng I.Nhận xét đánh giá chung công tác kế toán vật liệu công ty cổ phần hải hng: Là doanh nghiệp trẻ công ty lại đơn vị hoạt động hiệu Sự phát triển công ty đảm bảo đợc đời sống công ăn việc làm cho lao động với mức thu nhập tơng đối cao, lơng bình quân 1090000/ngời/tháng Trong phấn đấu nỗ lực nh thành tích chung công ty không kể đến phấn đấu hiệu đạt đợc công tác kế toán, thể công cụ hữu hiệu quản lí hạch toán kinh doanh công ty Một khâu quan trọng công tác kế toán hạch toán nguyªn vËt liƯu bëi chi phÝ nguyªn vËt liƯu cã tỷ trọng đáng kể tổng giá thành sản phẩm Về hình thức tổ chức công tác kế toán công ty tổ chức máy kế toán tập chung phân tán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh không địa bàn tập chung thực tế mô hình hiệu Về phơng pháp ghi sổ: nay, kế toán ghi sổ theo phơng pháp thủ công Với hình thức sổ nhật ký chứng từ phơng pháp phù hợp Tuy nhiên, khối lợng công việc lớn nên phòng kế toán triển khai ứng dụng tin häc vµo viƯc ghi sỉ vµ thùc hiƯn xư lý số liệu máy vi tính, công việc đợc giảm nhẹ Về công tác kế toán nguyên vật liệu phận kế toán, nguyên vật liệu thực tơng đối nề nếp từ khâu luân chuyển chứng từ kế toán đến việc ghi chép sổ sách kế toán Hạch toán nguyên vật liệu Công ty H¶i Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Việc áp dụng kế toán nguyên vật liệu theo phơng pháp kê khai thờng xuyên hàng tồn kho phù hợp với tình hình thực tế công ty, đáp ứng đợc nhu cầu theo dõi thờng xuyên tình hình biến động vật t tiền vốn Sổ sách kế toán công ty tơng đối rõ ràng phản ánh đầy đủ số liệu phát sinh kỳ hạch toán Về đánh giá vật liệu, công ty vật đợc đánh gía theo trị giá vốn thực tế Việc đánh giá đảm bảo tính chân thực giá trÞ cđa vËt liƯu nhËp xt tån kho Xong viƯc hạch toán xác định trị giá thực tế vật liệu xuất kho lại đợc thực vào cuối kỳ hạch toán Điều gây hạn chế định nh không đảm bảo tính kịp thời kế toán việc phản ánh, theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho vật liệu theo tiêu giá trị, không tổng hợp đợc giá trị vật liệu nhập xuất tồn kho cách nhanh chóng thời điểm hạch toán kế toán, không phát huy đợc chức kế toán quản trị Công ty tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liƯu xt kho theo phơng pháp bình quân gia quyền nhng việc tính toán lại tiến hành sổ sách, sau tính đợc ghi vào cột đơn giá xuất kỳ bảng kê nhập xuất tồn kho vật liệu Để thuận tiƯn theo dâi kiĨm tra, ®èi chiÕu phơc vơ cho việc tính giá vật liệu xuất kho đợc xác công ty nên lập bảng kê số 3-tính giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho Vật liệu công ty đa dạng nhiều chủng loại Mỗi chủng loại lại nhiều loại khác nhng công ty cha lập danh sách vật liệu, nh không phân biệt đợc tỉ mỉ nguyên vật liệu theo yêu cầu riêng loại, dễ gây nhầm lẫn trongviệc sử dụng nguyên vật liệu trình sản xuất Để khắc phục hạn chế công ty nên sổ danh điểm vật t để việc quản lí vật t đợc thuân lợi Hạch toán nguyên vật liệu Công ty H¶i Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong hạch toán xuất dùng nguyên vật liệu, việc phân bổ chi phí nguyên vật liệu dừng lại việc tổng hợp theo nguyên nhân xuất dùng vật liệu, tức tính cho mục đích sử dụng nguyên vật liệu nh: - Xuất dùng cho sản xuất sản phẩm ghi nợ Tài khoản 621 - Xuất dùng cho quản lý bán hàng ghi nợ Tài khoản 641 - Xuất dùng cho quản lý doanh nghiệp ghi nợ Tài khoản 642 Việc tập hợp chi phí nguyên vật liệu xuất dùng theo mục đích sử dụng nh cha đáp ứng đợc yêu cầu công tác tính giá thành sản phẩm chi phí nguyên vật liệu đợc phân bổ cho loại sản phẩm hay phân xởng cha đợc xác định Đây vấn đề công ty cần quan tâm tiến hành tính toán phân bổ cho đối tợng cụ thể II số đề xuất hạch toán nguyên vật liệu công ty 1.Về lập sổ danh điểm vật liệu : Vật liệu công ty đa dạng nhiều chủng loại chủng loại lại nhiều loại khác nên việc lập sổ danh điểm cần thiết nhằm quản lý vật t cách khoa học, tránh nhầm lẫn Mỗi nhóm vật liệu đợc ghi trang sổ Trong nhóm vật liệu đợc ghi đầy đủ loai vật liệu nhóm Trong nhóm cụ thể lại chủng loại kích cỡ cụ thể loại lại đợc mã hoá riêng Cách mã hóa danh điểm vật t phổ biến kết hợp số liệu việc phân vật t Mỗi loại đợc đánh số theo quy ớc loại Giữa loại để chống dự phòng vật liệu để ghi bổ sung thêm Nguyên tắc giúp kế toán nhận biết vật liệu cách nhanh chóng thông qua danh điểm vật t Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 VËt liÖu cđa c«ng ty gåm nhãm chi tiÕt theo tõng loại sau: + Tài khoản 152.1: nguyên vật liệu + Tài khoản 152.2: nguyên vật liệu phụ Việc mã hoá vào số liệu tài khoàn đánh số liên tục lần lợt theo loại vËt liƯu nhãm ®ã Sỉ danh ®iĨm vËt liƯu Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Bích Hạnh Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Trang34 Chuyên đề kế toán trởng S Chỉ tiêu Nguyễn Bích Hạnh Tài khoản 152 T Giấy Mực T Số l- Sè tiỊn Sè l- Sè tiỊn Sè l- Sè ỵng ợng ợng Số d đầu kỳ 307650 248 2268133 Số phát sinh đầu 600 286 kú 888000 534 2559487 Céng 210 810 phát kỳ Đơn giá xuất Số xuất dùng Số d cuèi kú sinh 280 530 119565 00 14761 140 394 tiÒn 4827621 90404 413308 1265656 0 782342 3561965 Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Trang35 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Bích Hạnh Kết luận Vật liệu yếu tố thiếu trình sản xuất Chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm công ty Vì vậy, lần khẳng định công tác tổ chức quản lí kế toán nguyên vật liệu nội dung quan trọng Nếu quản lí tốt góp phần tiết kiệm chi phí nguyên liệu, sử dụng hợp lí hiệu nguyên vật liệu giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh mang lại lợi nhận cho công ty Qua tìm hiểu thấy rõ công tác kế toán nguyên vật liệu vị trí định công ty Hạch toán nguyên vật liệu công cụ đắc lực giúp lãnh đạo công ty nắm bắt đợc tình hình đạo sản xuất Hạch toán nguyên vật liệu phản ánh xác, kịp thời, đầy đủ tình thu mua dự trữ nguyên vật liệu lãnh đạo công ty biện pháp đạo sản xuất kinh doanh kịp thời Vì vậy, công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng công tác kế toán phải không ngừng nâng cao hoàn thiện Với suy nghĩ em chọn vấn đề hạch toán nguyên vật liệu làm đề tài cho chuyên đề cuối khoá học kế toán trởng Em xin chân thành cảm ơn thầy cung cấp cho em kiÕn thc q b¸u vỊ kÕ to¸n còng nh hãng dẫn tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Trang36 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Bích Hạnh Mục Lục Lời Mở Đầu Tran g Phần 1: Lý luận chung Về kế toán NVL doanh nghiệp SXKD I: Sự cần thiết công tác kế toán NVL doanh nghiệp SXKD 1: Vai trò cđa NVL s¶n xt kinh doanh 2: NhiƯm vơ kế toán NVL doanh nghiệp sản xuất II: Phân loại đánh giá NVL 1: Phân loại vật liệu 2: Đánh giá vật liệu III: Phơng pháp chi tiết NVL 1: Chøng tõ kÕ to¸n 2: Sỉ kÕ to¸n chi tiết 3: Các phơng pháp kế toán chi tiết NVL IV: Kế toán tổng hợp NVL 1: Hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên 2: Hạch toán theo phơng pháp kiểm kê định kỳ 3: Hệ thống sổ kế toán dùng kế toán tổng hợp NVL Phần 2: Thực trạng hạch toán NVL công ty cổ phần Hải Hng I: Khái quát chung công ty 1: Lịch sử hình thành phát triển 2: Tổ chức máy II: Đặc điểm tổ chức máy kế toán hình thức sổ kế toán Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải Hng Trang37 2 3 6 7 8 10 11 11 11 11 12 Chuyên đề kế toán trởng Nguyễn Bích Hạnh 1: Đặc điểm tổ chức máy kế toán 2: Hình thức sổ kế toán công ty III: Thực trạng hạch toán NVL công ty 1: Đánh giá NVL công ty 2: Kế toán chi tiết NVL công ty 3: Kế toán tổng hợp NVL công ty 12 13 14 14 14 20 PhÇn 3: Mét sè đề xuất hạch toán NVL công ty I: Nhận xét, đánh giá chung công tác kế toán NVL công ty II:Một số đề xuất 1: Vè lËp sỉ danh ®iĨm vËt liƯu 2: VỊ sỉ chi tiết toán 3: Về lập bảng kê số 3, tính giá thành thực tế NVL xuất dùng Kết luận 23 23 Hạch toán nguyên vật liệu Công ty H¶i Hng Trang38 25 25 26 27 29 ... tra II.Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần hải hng 1.Đánh giá nguyên vật liệu công ty: Đánh giá vật liệu dùng thớc đo tiền tệ để biểu giá trị vật liệu theo nguyên tắc định đảm... Về công tác kế toán nguyên vật liệu phận kế toán, nguyên vật liệu thực tơng ®èi nỊ nÕp tõ kh©u lu©n chun chøng tõ kÕ toán đến việc ghi chép sổ sách kế toán Hạch toán nguyên vật liệu Công ty Hải. .. lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu công ty cổ phần hải hng I Khái quát chung công ty cổ phần hải hng: 1.Lịch sử hình thành phát triển: Công ty đợc thành lập từ năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần hải hưng , Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần hải hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay